Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Ποινή παύσης ενός έτους σε καθηγητή Πανεπιστημίου για συστηματική και επανειλημμένη λογοκλοπή επιστημονικών εργασιών!!!

Την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσεως, διαρκείας ενός έτους πανεπιστημιακού αποφάσισε η πλειοψηφία του Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών ΔΕΠ, σε αντίθεση με τη μειοψηφία που ζήτησε την ποινή της οριστικής απολύσεως για τις εξής δύο πολύ σοβαρές κατηγορίες:


Πρώτον: Το κεφάλαιο με τίτλο «Varieties of fuzzy languages» που υπογράφει ο παραπεμπόμενος στον εκδοθέντα από το Πανεπιστήμιο Τόμο στην μνήμη του Αναπληρωτή Καθηγητή … (όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου το κεφάλαιο αυτό εστάλη στο Τμήμα τον Απρίλιο ή Μάιο του έτους …, για να δημοσιευθεί στον Τιμητικό Τόμο που εκδόθηκε το καλοκαίρι του ιδίου έτους και παρουσιάσθηκε επίσημα στις … είναι προϊόν λογοκλοπής, δεδομένου ότι το ίδιο ακριβώς κείμενο αποτελεί ανακοίνωση της Δρ. Tatjana Petkovich σε συνέδριο του 2005 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Δεύτερον: Οκτώ δημοσιευθείσες επιστημονικές εργασίες, τις οποίες παρουσίασε ο παραπεμπόμενος ως

δικές του στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου …. και στο υποβληθέν βιογραφικό του για την εξέλιξή του στις βαθμίδες του Επίκουρου Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή είναι πλαστές, δεδομένου, ότι διατήρησε τους τίτλους εργασιών και των περιοδικών και τους αριθμούς σελίδων, «άλλαξε» το έτος δημοσίευσης και «αντικατέστησε» τα ονόματα των πραγματικών συγγραφέων με το δικό του.

Για τις ως άνω αποδιδόμενες στον ήδη εγκαλούμενο ενέργειες διεξήχθη από τον εισηγητή που ορίστηκε η προβλεπόμενη από το νόμο (βλ. το άρθρο 5 του από 12/26.7.1933 π.δ.) εξέταση, εις το πλαίσιο της οποίας εκλήθησαν και κατέθεσαν τόσο ο διενεργήσας την ΕΔΕ (β. την από 15.6.2010 έκθεση ενόρκου εξετάσεως) όσο και ο ήδη εγκαλούμενος (βλ. την από 6.10.2010 έκθεση ανωμοτί εξετάσεως) και συγκεντρώθηκε σχετικό αποδεικτικό υλικό. Μετά την περάτωση της ως άνω εξετάσεως εκλήθη από τον εισηγητή και έλαβε γνώση της σχηματισθείσης δικογραφίας ο ήδη εγκαλούμενος (βλ.το από 19.10.2010 αποδεικτικό επιδόσεως).

Εν συνεχεία το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο επελήφθη κατόπιν της υποβολής εις αυτό (με αρ. πρωτ. 89 από 21.11.2010) της προβλεπομένης από την διάταξη του άρθρου 5 του από 12/26.7.1933 Π.Δ. προτάσεως του εισηγητού εξέδωσε την υπ’ αρ. 1/2011 απόφασή του. Με την απόφαση αυτή το Πειθαρχικό Συμβούλιο έκρινε

α) ότι προέκυπταν σοβαρές ενδείξεις περί του ότι ο ήδη εγκαλούμενος είχε τελέσει το ως άνω αποδοθέν εις αυτόν πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 326 του ν. 5343/1932, δεδομένου ότι με την ως άνω συμπεριφορά του επέδειξε διαγωγήν απάδουσα εις την αξιοπρέπεια του πανεπιστημιακού λειτουργού και

β) ότι η υπόθεσις ήτο ώριμος, κατά την έννοιαν του ως άνω από 12/26.7.1933 Π.Δ. και ότι ο εγκαλούμενος έπρεπε να κληθεί σε απολογία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο θα συνεδρίαζε την 28η Μαρτίου 2011 και ώρα 18.00 εις την αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αντίγραφο της ως άνω υπ’ αρ. 1/2011 αποφάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου

επεδόθη νομοτύπως τόσο στον ορισθέντα από τον ήδη εγκαλούμενο ως αντίκλητο και πληρεξούσιο δικηγόρο του … στις 3.3.2011 (βλ. το από 3.3.2011 σχετικό αποδεικτικό της Δικ. Επιμελητού …και το υπ’ αρ. 16369/8.10.2010 ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών …όσο και στον ίδιο τον ήδη εγκαλούμενο, στις 9.3.2011 (βλ. την υπ’ αρ. 8633Β/9.3.2011 έκθεση επιδόσεως της Δικ. Επιμελητού του Πρωτοδικείου ….).

Κατά την ορισθείσα συνεδρίαση του πειθαρχικού συμβουλίου, στις 28.3.2011 ο ήδη εγκαλούμενος παρέστη δια του ως άνω πληρεξουσίου δικηγόρου του και κατέθεσε το από 28.3.2011 απολογητικό του υπόμνημα.

Συνεπώς λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η ως άνω κλήσις σε απολογία του ήδη εγκαλουμένου, με την υπ’ αρ. 1/2011 απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, επεδόθη εις αυτόν στις 9.3.2011, δηλαδή προ της παρόδου πέντε ετών από τα ως άνω χρονικά σημεία, κατά τα οποία φέρεται ως τελεσθείσα η ως άνω ενέργεια από τον ήδη εγκαλούμενο, η επίδοσις της κλήσεως αυτής είχε ως αποτέλεσμα την αναστολήν, κατά τα ήδη εκτεθέντα, της ως άνω πενταετούς παραγραφής και ως εκ τούτου δεν δύναται η υφοιανδήποτε εκδοχή να θεωρηθεί ότι η ως άνω αποδιδομένη εις τον ήδη εγκαλούμενο ενέργεια

είχε υποκύψει σε παραγραφή. Είναι δε απορριπτέοι ως αβάσιμοι όλοι οι περί του αντιθέτου προβαλλόμενοι, με το ως άνω κατατεθέν ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, από 28.3.2011 απολογητικό υπόμνημα του ήδη εγκαλουμένου ισχυρισμού. Περαιτέρω, ο ήδη εγκαλούμενος φέρεται, με το ως άνω παραπεμπτήριο και κατά τα ειδικώτερον αναφερόμενα εις αυτό ότι παρουσίασε

τις οκτώ μνημονευόμενες σ’ αυτό εργασίες ως δικές του τόσο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όσο και εις τα υποβληθέντα από αυτόν βιογραφικά σημειώματα κατά τις κρίσεις του για την εξέλιξή του στις βαθμίδες του επίκουρου και του αναπληρωτή καθηγητού, αντιστοίχως. Ναι μεν η ως άνω αποδιδομένη στον ήδη εγκαλούμενο ενέργεια εις ό,τι αφορά την παρουσίαση των 8 ως άνω εργασιών ως δικών του στα υποβληθέντα από αυτόν βιογραφικά σημειώματα για την, κατά τα ανωτέρω, εξέλιξή του ανάγεται σε απώτερο χρόνο δηλαδή εις τα έτη 1995 και 2000, κατά τα οποία υπεβλήθησαν αυτά, πλην, όπως προκύπτει από την συνημμένη στο πόρισμα της ΕΔΕ − το οποίο μνημονεύεται εις το παραπεμπτήριο − από 4.1.2008, ανηρτημένη εις το Διαδίκτυο ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου

.. οι 8 εργασίες αυτές παρουσιάζονται ως εκπονηθείσες από τον ήδη εγκαλούμενο. Το ίδιο εξάλλου προκύπτει και από την υφιστάμενη εις τον φάκελο της υποθέσεως πρόσφατο (από 6.11.2009) επίσης ανηρτημένη εις το Διαδίκτυο ιστοσελίδα του ως άνω Πανεπιστημίου. Με τα δεδομένα αυτά η ως άνω αποδιδόμενη εις τον ήδη εγκαλούμενο ενέργεια της παρουσιάσεως ως δικών του κατά τα ήδη εκτεθέντα, των προαναφερθεισών 8 εργασιών στην … ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου …δεν δύναται να θεωρηθεί, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, και ως εκ του χρόνου εις τον οποίο αυτή ανάγεται ότι έχει υποκύψει σε παραγραφή και ως εκ τούτου είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι όλοι οι περί του αντιθέτου ροβαλλόμενοι με το ως άνω από 28.3.2011 απολογητικό υπόμνημα του ήδη εγκαλουμένου ισχυρισμοί.

Το πειθαρχικό συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν του και εξετίμησε όλα τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως − μεταξύ των οποίων ιδιαιτέρως: το πόρισμα της διενεργηθείσης ΕΔΕ μαζί με όλα τα συνοδεύοντα αυτό στοιχεία (καταθέσεις και λοιπά έγγρφα), τις ληφθείσες από τον εισηγητή της υποθέσεως καταθέσεις, το συγκεντρωθέν από αυτόν αποδεικτικό υλικό και όσα αναφέρει ο ήδη εγκαλούμε νος εις το από 28.3.2011 απολογητικό του υπόμνημα κρίνει, ομοφώνως, ότι ο ήδη εγκαλούμενος με τις ως άνω ενέργειες του, υπέπεσε στο ως άνω αποδιδόμενο εις αυτόν πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 326 του ν. 5343/ 1932, επιδείξας, πράγματι διαγωγή απάδουσα στην αξιοπρέπεια του πανεπιστημιακού λειτουργού.Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν του και εξετίμησε τις συνθήκες τελέσεως του προαναφερθέντος πειθαρχικού παραπτώματος, το είδος και την βαρύτητά του, την όλην υπηρεσιακήν εικόνα του ήδη εγκαλουμένου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, όσα εξέθεσε κατά την συνεδρίασή του ο πληρεξούσιος δικηγόρος του καθώς και τα εκτιθέμενα από αυτόν εις το από 28.3.2011 απολογητικό του υπόμνημα, κρίνει, εν όψει και της αρχής της αναλογικότητος (βλ. ΣτΕ 2832/2006, 116/2009 κ.ά.) ότι προσήκουσα ποινή για τον κολασμό του ως άνω πειθαρχικού παραπτώματος εις το οποίο υπέπεσε ο προαναφερθείς αναπληρωτής καθηγητής με τις προαναφερθείσες ενέργειες του είναι η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσεως διαρκείας ενός έτους την οποία και επιβάλλει.

Μειοψήφισαν ο Εισηγητής Ν. Σακελλαρίου και το μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου Χρ. Κωνσταντάτος, οι οποίοι υποστήριξαν ότι εν όψει της ιδιαζούσης βαρύτητος για πανεπιστημιακό λειτουργό του τελεσθέντος από τον εγκαλούμενο πειθαρχικού παραπτώματος, προσήκουσα για τον κολασμό του πειθαρχική ποινή είναι η ποινή της οριστικής απολύσεως.

Διά ταύτα

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει ότι ο … Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου … υπέπεσε στο προβλεπόμενο από το άρθρο 326 του ν. 5343/1932 πειθαρχικό παράπτωμα, επιδείξας διαγωγήν απάδουσα στην αξιοπρέπεια πανεπιστημιακού λειτουργού, κατά τα εκτιθέμενα εις το αιτιολογικό και επιβάλλει εις αυτόν την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσεως, διαρκείας ενός έτους.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του Δ.Ε.Π./των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Αποτελούνταν από τους Ηλία Γιαννακάκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο (ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος είχαν κώλυμα), Νικόλαο Σακελλαρίου, Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας (ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι αρχαιότεροι Αντιπρόεδροι είχαν κώλυμα), Θεοχάρη Δημακόπουλο, Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι αρχαιότεροι Αντιπρόεδροι είχαν κώλυμα), Παναγιώτη Τσίρη, Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου και Χρήστο Κωνσταντάτο, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως Μέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου