Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέσεις επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών στο τμήμα Θετικών Επιστημών

Το Συμβούλιο του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στην με αριθ. 11/27-5-2011συνεδρίαση του μετά από την υπ' αριθμ. 4/16-5-2011 απόφαση του Συμβουλίου του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών της Σ.Τ.ΕΦ./Α.Τ.Ε.Ι.-Θ., προκείμενου να προβεί στην κάλυψη έκτακτων και περιστασιακών εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12

ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ:
Εργαστηριακοί Συνεργάτες: (μέχρι 2 θέσεις) για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων Χημείας, Χημικής Τεχνολογίας και Τεχνολογίας Υλικών που διδάσκονται σε φοιτητές των τμημάτων του ΤΕΙ/Θ (μέχρι 13ώρες/εβδ.).

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ:
Επιστημονικοί Συνεργάτες: (μέχρι 4 θέσεις) για τη διδασκαλία των μαθημάτων:Μαθηματικά (Θ) μέχρι 11 ω/ε, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Θ) μέχρι 5ω/ε (για τις ανάγκες της ΣΤΕΦ),Μαθηματικά (Θ) μέχρι 6 ω/ε, Γενικά Μαθηματικά (Θ) μέχρι 4 ω/ε. Οικονομικά Μαθηματικά (Θ) μέχρι 4 ω/ε(για τις ανάγκες της ΣΤΕΓ). Στατιστική (Θ) μέχρι 2 ω/ε (για τις ανάγκες της ΣΕΥΠ), Μαθηματικά για Οικονομολόγους (Θ) μέχρι 4 ω/ε, Στατιστική Επιχειρήσεων (Θ) μέχρι 4 ω/ε(για τις ανάγκες της ΣΔΟ).Εργαστηριακοί Συνεργάτες: (μέχρι 2θέσεις) για τη διδασκαλία εργαστηριακού μαθήματος Στατιστική Επιχειρήσεων (Ε) μέχρι 30 ω/ε (για τις ανάγκες της ΣΔΟ).

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Πρόσληψη Εργαστηριακών Συνεργατών (μέχρι 20 θέσεις) Kαι Επιστημονικών Συνεργατών (μέχρι 4 θέσεις) για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών για τα μαθήματα:Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Ε) μέχρι 21 ω/ε, Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων (Θ) μέχρι 2 ω/ε. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων (Ε) μέχρι 6 ω/ε, Εισαγωγή στην Πληροφορική (Ο) μέχρι 2 ω/ε. Εισαγωγή στην Πληροφορική (Ε) μέχρι12 ω/ε, Βάσεις Δεδομένων (θ) μέχρι2ω/ε, Βάσεις Δεδομένων (Ε) μέχρι 4ω/ε, Βάσεις Δεδομένων & Υ.Φ. Εργασίας (Ε) μέχρι 60 ω/ε για τις ανάγκες της ΣΔΟ. Εισαγωγή στους Η/Υ (Θ) μέχρι 2ω/ε, Εισαγωγή στους Η/Υ (Ε) μέχρι12 ω/ε, Προγραμματισμός Η/Υ (Ε)μέχρι 12 ω/ε, για τις ανάγκες της ΣΤΕΦ. Πληροφορική (Ο) μέχρι 1 ω/ε, Πληροφορική (Ε) μέχρι 2 ω/ε. Σχεδιασμός Έρευνας-Στατιστική (Θ) μέχρι 2 ω/ε. Σχεδιασμός Έρευνας-Στατιστική (Ε)μέχρι 8 ω/ε. Εφαρμογές Πληροφορικής (Ο) μέχρι 3 ω/ε, Εφαρμογές Πληροφορικής (Ε) μέχρι 8 ω/ε. Χρήση Διαδικτύου & Εξειδ. Λογισμικό(Θ) μέχρι 2 ω/ε, Χρήση Διαδικτύου &Εξειδ. Λογισμικό (Ε) μέχρι 4 ω/ε, Βιοπληροφορική (Θ) μέχρι 2 ω/ε, Βιοπληροφορική (Ε) μέχρι 5 ω/ε. Πληροφορική (Θ) μέχρι 2 ω/ε για τις ανάγκες της ΣΕΥΠ .Πληροφορική I (Ε) μέχρι 6 ω/ε ,Πληροφορική II (Ε) μέχρι 6 ω/ε, Πληροφορική (Ε) μέχρι 6 ω/ε για τις ανάγκες της ΣΤΕΤ-Δ. Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Τ.Ε.Ι.

Τα δικαιολογητικά τοποθετημένα σε ειδικό πλαστικό φάκελο με έλασμα, πρέπει να είναι αριθμημένα και να υποβληθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης, στη Γραμματεία του Τμήματος ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση:Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης, ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -Τ.Κ. 57400 Θεσ/νίκη, FAX: 2310 791-262. Τηλ.2310/791-262.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Θετικών Επιστημών στο τηλέφωνο:2310-791262 και στην Ηλεκτρονική Δ/νση του ΤΕΙΘ www.teithe.gr

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέσεις επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών στο τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης της ΣΔΟ

Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στη υπ. αριθμ. 11/27-5-11συνεδρίασή του και μετά την αρ.5/16-5-11 απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης της ΣΔΟ του Α.ΤΕΙ-Θ προκειμένου να προβεί στην κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για το ακαδ. έτος 2011-2012 ως εξής:

Τομέας Πληροφορικής και Τεκμηρίωσης
Επιστημονικοί Συνεργάτες Μαθηματικά 9ωρ/εβδ.
Στατιστική 9ωρ/εβδ.
Τεχνική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων 3ωρ/εβδ.
Εντυπη και Ηλεκτρονική Διαφήμιση1ωρ/εβδ.
Εισαγωγή στους Η/Υ 4ωρ/εβδ.
Εργαστηριακοί Συνεργάτες Ανάλυση Δεδομένων 2ωρ/εβδ
Ηλεκτρονική Διαχείριση Δεδομένων6ωρ/εβδ.
Έντυπη και Ηλεκτρονική Διαφήμιση4ωρ/εβδ.
Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών 9ωρ/εβδ.
Εισαγωγή στους Η/Υ 14ωρ/εβδ
Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ3ωρ/εβδ.

Τα Ελάχιστα προσόντα των επιστημονικών συνεργατών ΤΕΙ ορίζονται αυτά του Επίκουρου Καθηγητή και των εργαστηριακών συνεργατών ΤΕΙ ορίζονται αυτά του Καθηγητή Εφαρμογών, σύμφωνα με το άρθρο18 του Ν.1404/83 (ΦΕΚ173/24 11.84 τ. Α) όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 4 περ. Γ του Ν. 2916/2001(ΦΕΚ 114/11.06.01 τ. Α'), το αρ. 8παρ. 1 του Ν.3404/2005, το Π.Δ.163/2002. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης, υποβάλλονται στη Γραμματεία του τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων (έντυπο δίνεται από τη γραμματεία) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο με διαφανές πλαστικό και έλασμα και να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις αρχές που τα εξέδωσαν. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. 

Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής. 

Η αναλυτική προκήρυξη είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται από τη γραμματεία του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης στο τηλέφωνο: 2310 791563.

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέσεις επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών στο τμήμα τεχνολογίας τροφίμων

Το Συμβούλιο του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην υπ' αριθμ. 11/27-5-2011 συνεδρίαση του μετά από την με αριθμ. 8/19-5-2011 απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, προκειμένου να προβεί στην κάλυψη περιστασιακών αναγκών του Τμήματος προκηρύσσει θέσεις επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία κατά Τομέα Μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012:

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. Μία θέση επιστημονικού συνεργάτη για το μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων» (Θεωρία 2 ώρες/ εβδομάδα}
2. Μία θέση επιστημονικού συνεργάτη για το μάθημα «Αρχές Λογιστικής-Κοστολόγηση Τροφίμων»(Θεωρία 2 ώρες/ εβδομάδα)
3. Μία θέση επιστημονικού συνεργάτη για το μάθημα «Μάρκετινγκ Τροφίμων» (Θεωρία 2 ώρες/ εβδομάδα)
4. Μία θέση επιστημονικού συνεργάτη για το μάθημα «Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Ελαιολάδου-Λιπαρών Υλών» (Θεωρία 3 ώρες/ εβδομάδα)
5. Μία θέση επιστημονικού συνεργάτη για το μάθημα «Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότ. Κρέατος & Κρεατ/σμάτων» (θεωρία 3 ώρες/ εβδομάδα)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1.Μία θέση εργαστηριακού συνεργάτη ειδικότητας Τεχνολόγου Τροφίμων, Χημικού. Χημικού Μηχανικού με εξειδίκευση στην «Τεχνολογία και Έλεγχο Ποιότητας Ελαιολάδου-Λιπαρών Υλών» (Εργαστήριο 9 ώρες/ εβδομάδα).
2.Μία θέση εργαστηριακού συνεργάτη ειδικότητας Τεχνολόγου Τροφίμων, Χημικού, Χημικού Μηχανικού, με εξειδίκευση στην «Τεχνολογία και Έλεγχο Ποιότητας Αλιευμάτων» (Εργαστήριο 3 ώρες/ εβδομάδα).

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1.Μία θέση εργαστηριακού συνεργάτη με ειδικότητα Τεχνολόγου Τροφίμων ή Χημικού Μηχανικού για το μάθημα Μηχανική Τροφίμων I (εργαστήριο 6 ώρες/εβδομάδα)
2.Μία θέση εργαστηριακού συνεργάτη με ειδικότητα Τεχνολόγου Τροφίμων ή Χημικού Μηχανικού για το μάθημα Μηχανική Τροφίμων II (εργαστήριο 6 ώρες/εβδομάδα)
3.Μία θέση εργαστηριακού συνεργάτη με ειδικότητα Τεχνολόγου Τροφίμων ή Χημικού Μηχανικού για το μάθημα Επεξεργασία Τροφίμων I (εργαστήριο 9 ώρες/εβδομάδα)
4.Μία θέση εργαστηριακού συνεργάτη με ειδικότητα Τεχνολόγου Τροφίμων ή Χημικού Μηχανικού για το μάθημα Επεξεργασία Τροφίμων II (εργαστήριο 9 ώρες/εβδομάδα)
5.Μία θέση εργαστηριακού συνεργάτη με ειδικότητα Χημικού ή Χημικού Μηχανικού για το μάθημα Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων (εργαστήριο 9 ώρες/εβδομάδα)
6.Μία θέση εργαστηριακού συνεργάτη με ειδικότητα Τεχνολόγου Τροφίμων με εξειδίκευση στο Στατιστικό Ποιοτικό Έλεγχο για το μάθημα Στατιστική για Τεχνολόγους Τροφίμων (εργαστήριο 4 ώρες/εβδομάδα)


Τα αναγκαία δικαιολογητικά των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με την αίτηση (έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του τμήματος www.food.teithe.gr Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 - 791.369 κ. Παρασκευή Παπακοτούλα. Οι συμβάσεις των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών βάσει των διατάξεων του Ν.29162001,άρ-θρο 4 παρ. Γ δύνανται να διαρκούν μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος και δύνανται να ανανεωθούν μέχρι δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη από τον Πρόεδρο του ΑΤΕΙ μετά από πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος, εισήγηση του Τομέα Μαθημάτων και σχετική απόφαση του Συμβουλίου του ΑΤΕΙ.

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Θέσεις επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και Ε.Ε.Μ

Το ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, έχοντας υπόψη την αρ. 13/25-05-2011(Θ.70ΕΗΔ) απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. προκηρύσσει την πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Ε.Ε.Μ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-νου χρόνου για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων των Σχολών, του Παραρτήματος Δράμας και Πετρούσας του Παραρτήματος Διδυμοτείχου καθώς και του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.Ως ελάχιστα προσόντα για την πρόσληψη των Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και ΕΕΜ ορίζονται αυτά του Επίκουρου Καθηγητή, Καθηγητή Εφαρμογών και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα, επιτρέπεται η ανάθεση με ωριαία αντιμισθία διδακτικού έργου σε υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες.

Οι αιτήσεις και τα αναγκαία δικαιολογητικά των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν στις αντίστοιχες γραμματείες των τμημάτων, μαζί με την αίτηση (έντυπο που χορηγείται από το τμήμα ή την ιστοσελίδα), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το δικαιολογητικά θα πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο με έλασμα από διαφανές πλαστικό και να είναι καταγεγραμμένα σε πίνακα.

Η αναλυτική προκήρυξη είναι αναρτημένη στους πίνακες ανακοινώσεων των τμημάτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Καβάλας


Πληροφορίες δίδονται από:

ΣΧΟΛΗ ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 2510462143,395
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 2510462142
ΤΜΗΜΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2510462146
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2510462147
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2510462341

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2510462187
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2510462189
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2510462310ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 2521060402
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 2521032538
ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ 2521060414ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2510462202
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2553025111 2553025063

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέσεις επιστημονικών – εργαστηριακών συνεργατών στο τμήμα βρεφονηπιοκομίας

Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην υπ' αριθμό 11/27-5-2011συνεδρίαση του μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος Βρεφονηπιοκομίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΑΤΕΙ-Θ, προκειμένου να προβεί στην κάλυψη διδακτικών αναγκών, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις Επιστημονικών – Εργαστηριακών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ως εξής:

Επιστημονικοί - Εργαστηριακοί συνεργάτες

Συγκριτική Παιδαγωγική, 2 ώρ. /εβδ.θ.
Διαπολιτισμική αγωγή, 2 ώρ. /εβδ. θ.Αγωγή Υγείας, 3 ώρ. /εβδ. θ.Κοινωνική Πρόνοια I. 2 ώρ. /εβδ. θ.Κοινωνική Πρόνοια II, 3 ώρ. /εβδ. θ. Στοιχεία Κοινωνιολογίας της Παιδείας, 3 ώρ. /εβδ. θ.
Περιβαλλοντική Αγωγή, 2 ώρ. /εβδ.θ. και 5 ώρ. /εβδ. Ε.
Θεατρικό Παιχνίδι, 2 ώρ. /εβδ. θ. και2 ώρ. /εβδ. Ε.
Κουκλοθέατρο, 2 ώρ. /εβδ. θ. και έως 4 ώρ. /εβδ. Ε.

Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστημονικών Συνεργατών ΤΕΙ ορίζονται αυτά του Επίκουρου Καθηγητή και των Εργαστηριακών Συνεργατών ΤΕΙ ορίζονται αυτά του Καθηγητή Εφαρμογών, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 1404/83(ΦΕΚ 173/24-11-84 τ.Α'), όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 4 περ. Γ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ114/11-6-01 τΑ'), το αρ. 8 παρ. 1 του Ν.3404/2005 και το ΠΔ163/2002.

Τα δικαιολογητικά τοποθετημένο σε ειδικό πλαστικό φάκελο με έλασμα, πρέπει να είναι αριθμημένα, να συνοδεύονται από πίνακα υποβαλλομένων δικαιολογητικών και να υποβληθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης, στη Γραμματεία του Τμήματος.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικεί-ου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται οπό τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας της ΣΕΥΠ του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και στην ιστοσελίδα του ΑΤΕΙ-Θ www.teithe.gr . Πληροφορίες στη γραμματεία του Τμήματος, κ. Βουχάρα Ελένη, τηλέφωνο 2310/791522.

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Θέσεις επιστημονικών συνεργατών στο τμήμα οχημάτων

Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην υπ' αρ. 11/27-05-2011 συνεδρίαση του και μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος Οχημάτων, προκειμένου να προβεί στην κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος Οχημάτων, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

A. ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος του Στ' εξαμήνου «ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΤΕΣ (Τurbochangers)» μέχρι 3ώρες/εβδ. (Θ)
Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος του Ζ' εξαμήνου «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» μέχρι 3 ώρες/ εβδ. (Θ)

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ
Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος του Ζ' εξαμήνου του«ΟΧΗΜΑΤΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΎΠΟΥ» μέχρι 3 ωρες/εβδ. (Θ)
Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος του Ζ' εξαμήνου «ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» μέχρι 3 ώρες/εβδ. (Θ)

Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστημονικών Συνεργατών ΤΕΙ ορίζονται αυτά του Επίκουρου Καθηγητή, αναφέρονται στο άρθρο 19 του Ν.1404/83 (ΦΕΚ173ft. Α724-11-80 όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 4 περ. Γ του Ν.2916/2001 (φεκ114/ΤΑ711 -06-2001) το αρ. 8 παρ. 1του Ν. 3404/2005, το ΠΑ 163/2002.Οι συμβάσεις των επιστημονικών συνεργατών καθώς και των εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων, βάσει των διατάξεων του Ν. 2916/2001 μπορούν να διαρκούν μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος και μπορούν να ανανεώνονται μέχρι δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη.

Τα δικαιολογητικά τοποθετημένα σε ειδικό πλαστικό φάκελο με έλασμα, πρέπει να είναι αριθμημένα και να υποβληθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης, στη Γραμματεία του Τμήματος Οχημάτων, ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση: ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΘ 141, Τ.Κ. 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκης.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Οχημάτων της ΣΤΕΦ του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.vt.teithe.gr

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές.
Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις.

Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία στα τηλ. 2310791254 και 2310013937.


ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ: Μεγάλες oι απώλειες της ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ- Κερδισμένες οι Παρεμβάσεις και οι ΕΣΚ-ΠΑΜΕ

«Συντριβή» υπέστησαν οι δύο μεγάλες παρατάξεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , η ΠΑΣΚ και η ΔΑΚΕ , στις εκλογές για την ανάδειξη των ΔΣ των Διδασκαλικών Συλλόγων, χάνοντας 45 και 46 αντιπροσώπους, αντίστοιχα.Εκτιμάται ότι στο ΔΣ της ΔΟΕ οι δύο παρατάξεις θα απολέσουν από μία έδρα, την οποία θα «καρπωθούν» οι Παρεμβάσεις και οι ΕΣΚ-ΠΑΜΕ.Ειδικότερα (σε παρένθεση ο αριθμός αντιπροσώπων):

-Η ΠΑΣΚΕ , που διατηρεί την πρώτη δύναμη, έλαβε ποσοστό 36,6% (219) , έναντι 41,3 (264) που είχε κερδίσει το 2009

-Η ΔΑΚΕ 29,8% (178) , ένατι 35% (224) το 2009

Οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ 14,2 (85) , έναντι 9,8%

-Οι ΕΣΚ-ΠΑΜΕ 11% (66) , έναντι 8,4% (54)

Οι βάσεις τραβούν την ... κατηφόρα

Από το ΒήμαΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και τμήματα πρώτης ζήτησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη «πέφτουν» εφέτος αισθητά, όπως αποκαλύπτουν τα βαθμολογικά στοιχεία των εφετινών υποψηφίων που ανακοινώνει αύριο το υπουργείο Παιδείας.


Ετσι οι υψηλόβαθμες σχολές του 2ου και του 4ου επιστημονικού πεδίου,δηλαδή οι Φυσικομαθηματικές σχολές,η Πληροφορική και οι Πολυτεχνικές, θα έχουν εφέτος χαμηλότερη βάση εισαγωγής. Πτώση θα έχουν και οι σχολές του 3ου επιστημονικού πεδίου,δηλαδή οι Ιατρικές, Οδοντιατρικές και Φαρμακευτικές σχολές, καθώς και οι Παιδαγωγικές και Νομικές του 1ου επιστημονικού πεδίου. «Θολό» όμως είναι το τοπίο όσον αφορά το 5ο επιστημονικό πεδίο των Οικονομικών Επιστημών.

Οπως φανερώνουν τα βαθμολογικά στοιχεία, εντυπωσιακή θα είναι η πτώση των βάσεων στα περιφερειακά τμήματα της χώρας, ιδιαίτερα σε εκείνα που είχαν αντίστοιχα τμήματα στα μεγάλα αστικά κέντρα και τα οποία επέλεγαν τα παιδιά των τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών με τη βεβαιότητα της μετεγγραφής. Σε τέτοια τμήματα μπορεί να καταγραφεί πτώση των βάσεων ως και 1.500 μορίων (π.χ. η Διοίκηση Επιχειρήσεων πανεπιστημίων και ΤΕΙ, τα τμήματα Λογιστικής των ΤΕΙ, κ.ά.).

Καινούργιο στοιχείο της εφετινής εξεταστικής διαδικασίας αποτελεί η νέα ειδική κατηγορία των υποψηφίων οι οποίοι δικαιούνται μετεγγραφή, η οποία και θα δημιουργήσει σε κάθε σχολή και τμήμα «διπλή» βάση εισαγωγής: μιας πρώτης και μιας δεύτερης κατανομής των υποψηφίων, στην οποία θα εισέρχονται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί μετεγγραφών. Ετσι, από τα δεδομένα αυτά θα προκύψει ζήτηση για τα τμήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αν και η πτώση των βάσεων στα τμήματα αυτά δεν θα υπερβεί τα 600 μόρια. Η εικόνα ανά επιστημονικό πεδίο έχει ως εξής:

* 1ο επιστημονικό πεδίο: Νομική, Παιδαγωγική και Ψυχολογία Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουν μικρή πτώση λίγων εκατοντάδων μορίων. Στα τμήματα της περιφέρειας θα υπάρξει μεγαλύτερη πτώση, της τάξεως περίπου των 600 μορίων. Εντυπωσιακές πάντως αναμένονται οι μεταστροφές των υποψηφίων της Θεωρητικής κατεύθυνσης από τα άλλοτε κραταιά Παιδαγωγικά τμήματα, ιδίως στην περιφέρεια.

* 2ο επιστημονικό πεδίο: οι σχολές Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και Πληροφορικής στα κεντρικά ΑΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουν πτώση της τάξεως των 700 μορίων, ενώ στα περιφερειακά τμήματα όλων των σχολών του 2ου επιστημονικού πεδίου θα είναι εντυπωσιακές και θα υπερβούν τα 1.000 μόρια.

* 3ο επιστημονικό πεδίο: οι Ιατρικές σχολές Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα κινηθούν ελάχιστα πάνω από τα 19.000 μόρια, όλες όμως οι υπόλοιπες Ιατρικές της περιφέρειας, οι οποίες πέρυσι ήταν πάνω από τα 19.000 μόρια, θα κινηθούν πτωτικά. Η τελευταία βαθμολογικά Ιατρική της Αλεξανδρούπολης αναμένεται να κινηθεί λίγο πάνω από τα 18.500 μόρια. Ο βαθμολογικός πυθμένας του 3ου επιστημονικού πεδίου, που υποδέχεται πολλούς υποψηφίους από τη Θεωρητική και την Τεχνολογική κατεύθυνση που επέλεξαν το μάθημα της Βιολογίας της Γενικής Παιδείας, θα κινηθεί στα 11.500 μόρια.

* 4ο επιστημονικό πεδίο: οι περιζήτητες σχολές του Πολυτεχνείου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσουν πτώση της τάξεως των 600 μορίων. Η πτώση αυτή θα είναι μεγαλύτερη στα Πολυτεχνειακά τμήματα της περιφέρειας και σε πολλές περιπτώσεις θα υπερβαίνει τα 1.000

μόρια. Ωστόσο, τμήματα όπως οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και οι Πολιτικοί Μηχανικοί Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα έχουν πτώση της τάξεως των 400 μορίων. Τα πολυάριθμα χαμηλόβαθμα ΤΕΙ του 4ου επιστημονικού πεδίου θα κινηθούν λίγο πάνω από τα 8.000 μόρια.

* 5ο επιστημονικό πεδίο: οι Οικονομικές σχολές, στις οποίες οδεύουν κατά κύριο λόγο υποψήφιοι προερχόμενοι από την Τεχνολογική κατεύθυνση, θα έχουν πτώση και στο κέντρο και στην περιφέρεια, η οποία θα υπερβεί τα 1.000 μόρια σε πολλά περιφερειακά τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης και Λογιστικής. Ακριβέστερες προσεγγίσεις για τα περιζήτητα τμήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, τα οποία θα κινηθούν οπωσδήποτε πτωτικά, θα γίνουν όταν ανακοινωθεί ο ακριβής αριθμός των μαθητών που εξετάστηκαν στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Ως τις 28 Ιουνίου θα διαρκέσει η προθεσμία κατά την οποία οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους δελτία για την εισαγωγή τους στα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, παρ΄ ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η βαθμολογία τους. Από εφέτος η υποβολή των μηχανογραφικών θα γίνεται αποκλειστικά μέσω Ιnternet. Ολοι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στα λύκειά τους για να προμηθευτούν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) ως τις 23 Ιουνίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να αντλήσουν αναλυτικές οδηγίες κατά την επεξεργασία του μηχανογραφικού τους δελτίου είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr, είτε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr., είτε από τις οδηγίες που αποστέλλονται σε όλα τα λύκεια. Για τη διευκόλυνσή τους θα λειτουργεί επίσης στο υπουργείο Παιδείας κέντρο τηλεφωνικής υποστήριξης καθ΄ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας και της οριστικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου (τηλ.: 210 3443.993 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, κατά τις ώρες 10.00 με 20.00), καθώς και κέντρο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και εξυπηρέτησης στο e-mail: examshd@minedu.gov.gr.

MΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ» ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Η πλέον υψηλόβαθμη σχολή δεν είναι οπωσδήποτε και η «καλύτερη». Είναι λάθος να ιεραρχούμε τις σχολές κατά φθίνουσα σειρά μορίων και όχι σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις προτιμήσεις μας.

Αν κληθούμε να καταθέσουμε μηχανογραφικό ενώ πρόκειται να συμμετάσχουμε σε εξετάσεις για τις Στρατιωτικές- Αστυνομικές σχολές, θα πρέπει να προσέξουμε ώστε οι σχολές που έπονται σε σειρά προτίμησης να δηλώνονται ανεξάρτητα από την ύπαρξη των πρώτων (μπορεί, λ.χ., να υπάρξει αποτυχία σε κάποιο αγώνισμα). Οι σχολές με ειδικό μάθημα έχουν βαθμούς πρόσβασης αρκετά χαμηλότερους από αυτούς για τους οποίους μας προδιαθέτουν οι βαθμοί εισαγωγής (έτσι, π.χ., η Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης είχε βάση το 2010 20.921 μόρια, αλλά αντίστοιχο βαθμό πρόσβασης το 18,24, ενώ οι Ναυτιλιακές Σπουδές του Πειραιά είχαν βάση το 2010 17.394 μόρια, αλλά αντίστοιχο βαθμό πρόσβασης το 15,26).

Προσέχουμε τις κοινές σχολές των διαφόρων επιστημονικών πεδίων και τις δηλώνουμε από το πεδίο που μας δίνει τα περισσότερα μόρια. Π.χ., το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Παντείου, που είναι κοινό τμήμα του 1ου και του 5ου επιστημονικού πεδίου, πρέπει να δηλωθεί από υποψήφιο που έχει πρόσβαση και στα δύο πεδία από εκείνο το πεδίο στο οποίο έχει τα περισσότερα μόρια.

Αρκετοί υποψήφιοι με χαμηλή βαθμολογία μπορούν να διεκδικήσουν σχολές με πολύ καλές προοπτικές. Π.χ., ένας υποψήφιος της θεωρητικής κατεύθυνσης με μόρια εισαγωγής κοντά στα 10.500 δύσκολα θα βρει σχολή στο 1ο επιστημονικό πεδίο. Αν επομένως έχει πρόσβαση στο 3ο, ή στο 4ο, ή στο 5ο επιστημονικό πεδίο, μπορεί να αναζητήσει αξιόπιστες λύσεις στα χαμηλόβαθμα ΤΕΙ.

Η σειρά προτίμησης μιας σχολής δεν αποτελεί κριτήριο για την εισαγωγή μας. Εφόσον συγκεντρώνουμε τον απαραίτητο αριθμό μορίων, επιτυγχάνουμε στη σχολή ή στο τμήμα ανεξάρτητα από τη σχολή προτίμησης. Πολλοί γονείς έχουν λαθεμένα την εντύπωση ότι η σειρά επιλογής διευκολύνει ή δυσκολεύει την εισαγωγή μας σε κάποιο τμήμα.

Τέλος ας μην ξεχνάμε ότι «στο μηχανογραφικό αποτυπώνουμε τις δικές μας επιθυμίες και όχι των άλλων».

Θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2011/12 – Τελευταία ημερομηνία για υποβολή των αιτήσεων Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011

Μία (1) θέση Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών για πλήρη απασχόληση στο ερευνητικό πρόγραμμα «Αποκατάσταση Προσώπων σε Βυζαντινές Εικόνες με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή», μέχρι 08 Ιουλίου 2011

1 θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στην ειδικότητα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Ιστότοπων (Web Design and Development)», μέχρι 08 Ιουλίου 2011

Μια (1) θέση στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Οπτικός Πολιτισμός, Νέα Μέσα και Σύγχρονη Θεωρία», μέχρι 29 Ιουλίου 2011

Μια (1) θέση στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Τεχνολογιών Ψυχαγωγίας», μέχρι 29 Ιουλίου 2011

1 θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στην Ειδικότητα «Γραφιστική/Οπτική Επικοινωνία», μέχρι 08 Ιουλίου 2011

Μία (1) θέση Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής για πλήρη απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα του FP7-PEOPLE στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Υπολογιστών και Επιστήμη Δικτύων» - τελευταία ημερομηνία για υποβολή των αιτήσεων 15 Ιουλίου 2011

Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2011/2012 – Τελευταία ημερομηνία για υποβολή των αιτήσεων Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011

1 θέση ερευνητικού συνεργάτη στο γνωστικό αντικείμενο «Εντομολογία» -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων για πλήρη απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο «Εντομολογία». Η έρευνα θα επικεντρωθεί στη μελέτη της επίδρασης φυτοπροστατευτικών ουσιών σε φυσικούς εχθρούς του φυλλορύκτη της τομάτας, Tutaabsoluta.

Οι υποψήφιοι για αυτή την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

Διδακτορικό Τίτλο από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα (Εντομολογία, Οικοτοξικολογία, Βιολογία ή άλλο συναφή κλάδο)
Άριστες οργανωτικές ικανότητες
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων από εθνικά ή/και ευρωπαϊκά κονδύλια θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.
Οι μηνιαίες ακαθάριστες απόλαβες του υποψηφίου θα ανέρχονται στα €1740,27 . Δεν θα παρέχεται 13ος μισθός. Η εργοδότηση θα είναι για δεκατρείς (13) μήνες. Υπάρχει προοπτική ανανέωσης της θέσης για ακόμη δώδεκα (12) μήνες αναλόγως της διαθεσιμότητας χρηματοδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

Επιστολή στην οποία να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και στην οποία να φαίνεται καθαρά η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής (νωρίτερη ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων: 1η Σεπτεμβρίου 2011) – 2 αντίγραφα
Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών επιστημονικών τους σχεδίων (μέχρι 2 σελίδες) – 2 αντίγραφα
Βιογραφικό Σημείωμα (στα Αγγλικά ή/και στα Ελληνικά) – 2 αντίγραφα
Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους – 2 αντίγραφα
Ονόματα δυο ατόμων από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις – 2 αντίγραφα
Στοιχεία επικοινωνίας – 2 αντίγραφα
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για την θέση Ερευνητικού Συνεργάτη στην Εντομολογία στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων» και να παραδοθούν στα γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού στη διεύθυνση Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο (Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός) με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011 , ώρα 2:00 μμ. η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων,

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να επικοινωνήσουν με τον Δρ Μενέλαο Σταυρινίδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.stavrinides@cut.ac.cy

Θέσεις συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Επικοινωνία και Δημοσιογραφία» -ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει ξανά τις θέσεις Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία και Δημοσιογραφία» για το ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012.

Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους μέχρι την Παρασκευή 27 Μαΐου 2011 και ώρα 14:00, δεν χρειάζεται να υποβάλουν ξανά αίτηση.


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση applications@ouc.ac.cy τα ακόλουθα σε ηλεκτρονική μορφή, μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011 και ώρα 10.00 π.μ.:

Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη (Έντυπο ΑΠΚΥ106)
Πρόσφατο Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (σε ηλεκτρονική μορφή word ή pdf)
Αναλυτικό κατάλογο δημοσιεύσεων (σε ηλεκτρονική μορφή word ή pdf)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.ouc.ac.cy/?page=uni_news&id=1092&lang=gr