Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

Θέσεις του Π.Δ. 407/80 στο τμήμα πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική -Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας

Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη, επιστημόνων που πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Π.Δ. 407/80, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80), για τη διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.
Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική για το Χειμερινό και Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Φυσική
Βιοχημεία
Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Ανατομία και Φυσιολογία Ι
Τεχνολογία Λογισμικού
Γραφική με Υπολογιστές
Ψηφιακή Επεξεργασία Βιοσημάτων
Γενετική και Ασθένειες-Πληθυσμιακή Γενετική
Οργάνωση και Διοίκηση Συστημάτων Υγείας
Οργάνωση και Συντονισμός Εργαστηρίων
Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή
Συστήματα Στήριξης Ιατρικών Αποφάσεων
Αγγλικά Ι
Αγγλικά ΙΙΙ
Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία
Δημόσιες Σχέσεις
Κοινωνιολογία
Παιδαγωγικά
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Λογική Σχεδίαση
Βιολογία Ι (εργαστήριο)
Λειτουργικά Συστήματα
Σήματα και Συστήματα
Ανατομία και Φυσιολογία ΙΙ
Βιοστατιστική
Ανάλυση Συστημάτων
Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών
Επιχειρησιακή Έρευνα
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
Οικονομική της Υγείας
Οργάνωση και Συντονισμός Εργαστηρίων
Προσομοίωση Βιολογικών Συστημάτων
Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής και Βιοηθική
Αγγλικά ΙΙ
Αγγλικά ΙV
Δημόσιο Δίκαιο
Θεσμοί και Διοίκηση της Ε.Ε.
Διδακτική της Πληροφορικής

Ο επιστήμονας που θα επιλεγεί θα παρέχει συμπληρωματικό έργο όπως αυτό θα καθοριστεί από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος, ανάλογα με το είδος της σύμβασης και την απασχόλησή του (πλήρη ή μερική). Οι ειδικότεροι όροι και συμφωνίες της πρόσληψης θα καθοριστούν από τη σχετική σύμβαση εργασίας.
Η φυσική παρουσία των επιστημόνων που θα επιλεγούν στους χώρους του Τμήματος ορίζεται σε δύο ημέρες την εβδομάδα.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι τη Τετάρτη 22 Ιουλίου 2011 στη Γραμματεία του Τμήματος, στην ακόλουθη διεύθυνση (Παράδοση Οίκοι):
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Οδός
Παπασιοπούλου 2-4, 35100 Λαμία, τηλ. 22310-66900, Φαξ 22310-66939.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει στην έντυπη αίτησή τους (υπάρχει στο site του Πανεπιστημίου) να αναφέρουν τη θέση ή τις θέσεις για τις οποίες ενδιαφέρονται.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν :
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Υπόμνημα για τις εργασίες, τις δημοσιεύσεις και την επιστημονική τους δραστηριότητα.
4. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους – αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί ψευδούς δηλώσεως, αν κατέχουν ή όχι δεύτερη απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα ή σε Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου Τομέα ή σε Διεθνείς Οργανισμούς ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται από τους παραπάνω φορείς.
Τα στοιχεία 1,2,3 θα πρέπει απαραίτητα να σταλούν και σε CD αποκλειστικά σε μορφή . doc .
Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα μετά τις 3 Ιουνίου 2011 και ώρα από 9:00 έως 13:30, στην προαναφερόμενη διεύθυνση

Θέσεις επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών στο τμήμα Πληροφορικής του Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Το Συμβούλιο του Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 11/27-5-2011 Συνεδρίαση του μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.ΤΕΙ.Θ προκειμένου να προβεί στην κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών του Α.ΤΕΙ.Θ.
Προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
• Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη διαδικτυακών Συστημάτων & Εφαρμογών» έως 4 ώρες/εβδομάδα.
• Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη και διαχείριση Ολοκληρωμένων Πλ. Συστημάτων & Εφαρμογών» έως 4 ώρες/εβδομάδα.
• Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα Ι» έως 4 ώρες/εβδομάδα.
• Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού» έως 4 ώρες/εβδομάδα.
• Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας (e-com/gov/e-learn)» έως 5 ώρες/εβδομάδα.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
• Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός» έως 16 ώρες/εβδομάδα.
• Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού» έως 16 ώρες/εβδομάδα.
• Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Μηχανική Λογισμικού Ι» έως 16 ώρες/εβδομάδα.
• Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη και διαχείριση Ολοκληρωμένων Πλ. Συστημάτων & Εφαρμογών» έως 16 ώρες/εβδομάδα.
• Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη )ιαδικτυακών Συστημάτων & Εφαρμογών» έως 16 ώρες/εβδομάδα.
• Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής & Ανάπτυξη διεπιφανειών Χρήστη» έως 16 ώρες/εβδομάδα.

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
• Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα» έως 4 ώρες/εβδομάδα.
• Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων» έως 3 ώρες/εβδομάδα.
• Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών και Παράλληλα Συστήματα» έως 3 ώρες/εβδομάδα.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
• Δύο (2) θέσεις για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Εισαγωγή στη Πληροφορική» και «Δεξιότητες Επικοινωνίας /Κοινωνικά Δίκτυα» έως 16 ώρες/εβδομάδα.
• Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στα Λειτουργικά
Συστήματα» έως 6 ώρες/εβδομάδα.
• Δύο (2) θέσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος «Δομές Δεδομένων και Ανάλυση Αλγορίθμων» έως 16 ώρες/εβδομάδα.
• Δύο (2) θέσεις για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Συστήματα )ιαχείρισης Βάσεων Δεδομένων» και «Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων» έως 16 ώρες/εβδομάδα.
• Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Τεχνητή Νοημοσύνη (Γλώσσες και Τεχνικές)» έως 10 ώρες/εβδομάδα.
• Δύο (2) θέσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολ. Συστημάτων» έως 10 ώρες/εβδομάδα.
• Δύο (2) θέσεις για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Τηλεπικοινωνίες & )ίκτυα» και «Δίκτυα Η/Υ» έως 20 ώρες/εβδομάδα.
• Δύο (2) θέσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» έως 8 ώρες/εβδομάδα.
• Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ασφάλεια Πληροφ. Συστημάτων» έως 6 ώρες/εβδομάδα.
• Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Μηχανική Μάθηση» έως 8 ώρες/εβδομάδα.
• Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Τεχνολογία Πολυμέσων» έως 6 ώρες/εβδομάδα.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Τα ελάχιστα προσόντα των επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών αναφέρονται στο άρθρο 4Γ του Ν. 2916/2001 57 Ν 2413/96 (ΦΕΚ 114 τ.Α./11-6-2001) το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 19 του Ν.1404/83 και το άρθρο 2 του ιδίου νόμου καθώς επίσης και στην παρ.11 του άρθρου 11 του Ν.2817/2000.
Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις πρόσληψης αναφέρονται στο Π.).163 (ΦΕΚ 149 Τ.Α/24-6-
2002).
Οι συμβάσεις των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, βάσει των διατάξεων του Ν.2916/2001 άρθρο 1 παρ.12 δύνανται να ανανεωθούν μέχρι δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη από τον Πρόεδρο του Α.ΤΕΙ μετά από πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος, εισήγηση του υπεύθυνου του τομέα μαθημάτων και σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Α.ΤΕΙ.
Τα δικαιολογητικά τοποθετημένα σε ειδικό πλαστικό φάκελο με έλασμα, πρέπει να είναι αριθμημένα και να υποβληθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης, στη γραμματεία
του Τμήματος Πληροφορικής ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πληροφορικής ΤΚ 57400 Θεσσαλονίκης, FΑΧ 2310/791-260.
Η πλήρης προκήρυξη είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος Πληροφορικής και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΤΕΙΘ www.teithe.gr Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματέα του Τμήματος Πληροφορικής κ. Σερασίδου Βέρρα στο τηλέφωνο 2310791260, 2310013946

Τάσεις και προοπτικές στο επάγγελμα του δασκάλου: Σιγουριά τέλος

ΤΗΣ ΛΙΝΑΣ ΚΟΪΝΑ
Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011 | ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ορκωμοσία, πτυχίο και διορισμός. Για τους περισσότερους νέους δασκάλους η λέξη «ανεργία» ήταν σχεδόν άγνωστη τα τελευταία χρόνια, ωστόσο τα μηνύματα δεν είναι ελπιδοφόρα για τους αποφοίτους των παιδαγωγικών τμημάτων από το 2015.

Η μείωση των σχολικών μονάδων κατά 12%, ο δραστικός περιορισμός των συνταξιοδοτήσεων και η αναλογία της μιας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις «φρενάρουν» την ταχεία απορρόφηση των δασκάλων από τη δημόσια εκπαίδευση. Μάλιστα, εκτιμάται ότι οι πίνακες των αναπληρωτών θα γεμίσουν με 8.000 δασκάλους σε μία τετραετία, από 4.345 που είναι σήμερα, αν διατηρηθεί η ετήσια αύξηση των αδιορίστων κατά 25%.

Αγωνιώδη ερωτήματα

Την παραπάνω εικόνα, που ανατρέπει τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τον κλάδο των δασκάλων, σκιαγραφεί έρευνα που διεξήγαγε επιστημονική ομάδα της εταιρίας συμβούλων εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας «Employ», υπό την επίβλεψη των συμβούλων Χρήστου Ταουσάνη, Κωνσταντίνου Κότιου και του συνεργάτη - εκπαιδευτικού ερευνητή Βασίλειου Καλόγηρου. Αφετηρία για την εκπόνηση της μελέτης, που φέρει τον τίτλο «Τάσεις και προοπτικές στο επάγγελμα του δασκάλου», αποτέλεσαν τα αγωνιώδη ερωτήματα αριστούχων μαθητών. Κατά τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών τους εξέφραζαν απορίες για το αν θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις υψηλές βαθμολογίες τους για τη «σιγουριά» του Παιδαγωγικού.

Υπενθυμίζεται ότι το ολοήμερο σχολείο συνέβαλε στην απορρόφηση χιλιάδων νέων δασκάλων, με αποτέλεσμα να αδειάσουν οι πίνακες των αδιορίστων και να εκτοξευτεί η ζήτηση για τα παιδαγωγικά τμήματα στις πανελλήνιες εξετάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι οι βάσεις του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ «ανταγωνίζονται» με αυτές της Νομικής τα τελευταία χρόνια.

Οι συνταξιοδοτήσεις

Ωστόσο, οι πόρτες των σχολείων σταδιακά φαίνεται ότι... κλείνουν την προσεχή πενταετία για τους νέους αποφοίτους των Παιδαγωγικών Τμημάτων, σηματοδοτώντας την επιστροφή του εφιάλτη της ανεργίας στο συγκεκριμένο κλάδο. Το τρέχον σχολικό έτος (2010-2011) καταγράφηκαν 4.345 αδιόριστοι δάσκαλοι, που εργάζονται ως αναπληρωτές, παρουσιάζοντας αύξηση 24,53% σε σύγκριση με το 2009-2010.

Τα συμπεράσματα

Η επεξεργασία στοιχείων του υπουργείου Παιδείας για τις συνταξιοδοτήσεις οδηγεί τους ερευνητές στα εξής συμπεράσματα:

1. Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ36.813 δασκάλων τα τελευταία 21 χρόνια (από το 1990 έως το 2011) συνεπάγεται και σταδιακή μείωση των άμεσων συνταξιοδοτήσεων.

2. ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣτων τελευταίων 21 ετών δεν έχουν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

3. ΚΟΒΟΝΤΑΙοι πρόωρες συντάξεις. Αυτό αφορά κυρίως τις γυναίκες που αποτελούν και την πλειονότητα των δασκάλων (31.036 γυναίκες και 15.787 άνδρες εκπαιδευτικοί).

4. AΥΞΑΝΟΝΤΑΙτα όρια συνταξιοδότησης.

5. ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ο αριθμός των δασκάλων που αποκτούν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Μετά την αποχώρηση 2.700 δασκάλων, απομένουν 5.839 εκπαιδευτικοί άνω των 50 ετών, οι οποίοι αποτελούν περίπου το 12,9% των υπηρετούντων. Με βάση τα ηλικιακά στοιχεία, αυτοί που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν άμεσα είναι 3.092 (6,8%).

Συγχωνεύσεις

Λόγω του «Καλλικράτη» στην εκπαίδευση, το επόμενο σχολικό έτος δε θα λειτουργήσουν 715 δημοτικά σχολεία. Η μείωση αυτή, σύμφωνα με την έρευνα, ανέρχεται σε 12% και θα οδηγήσει σε ελάχιστους διορισμούς δασκάλων αλλά και σε περιορισμό των αναγκών για αναπληρωτές. Επιπλέον, από το 2003 έως και το 2009 παρατηρείται συνεχής μείωση του μαθητικού πληθυσμού το δημοτικών, όπως επίσης και των εκπαιδευτικών μονάδων. Από τους 654.780 μαθητές της περιόδου 2003-2004 φθάσαμε στους 635.804 μαθητές το 2008-2009, δηλαδή στα θρανία κάθονται 18.976 λιγότεροι μαθητές.

Εως το 2015

H εκτίμηση για μείωση του αριθμού των δασκάλων που θα απασχολούνται ως μόνιμοι και αναπληρωτές ενισχύεται και από άλλες παραμέτρους, όπως η μείωση των αποσπάσεων, των εκπαιδευτικών αδειών, το κλείσιμο των μικρών σχολείων και η μικρή επιβάρυνση που θα προκύψει από την έλευση αποφοίτων παιδαγωγικών τμημάτων του εξωτερικού (Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο). «Η μείωση μπορεί να συγκρατηθεί προσωρινά -και μέχρι το 2015, έτος πλήρους εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού- από τον αυξημένο αριθμό συνταξιοδοτήσεων και από την αύξηση των ολοήμερων σχολείων», επισημαίνουν οι ερευνητές.

Πρότυπο νέου εντύπου Προκήρυξης για πλήρωση θέσεων Μελών ΔΕΠ

Σχέδιο νέου εντύπου που απλοποιεί το κείμενο της προκήρυξες σχετικά με τις προκηρύξεις για πλήρωσης κενών μελών ΔΕΠ, προκειμένου να διευκολύνονται οι υποψήφιοι και τα Πανεπιστήμια, απέστειλε το υπ. Παιδείας σε όλα τα Πανεπιστήμια.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Τα θέματα στη Βιολογία

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Tο τέλος του ολοήμερου σχολείου..-Του Αιρετού (ΚΥΣΠΕ) Β. Παληγιάννη

Γράφει ο Αιρετός (ΚΥΣΠΕ) Β. Παληγιάννης


Το ολοήμερο σχολείο το οποίο μέχρι σήμερα λειτουργούσε και είχε επεκταθεί στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, δυστυχώς τελείωσε ….

Το ολοήμερο σχολείο στο οποίο φοιτούσαν πάνω από 140.000 μαθητές και εξυπηρετούσε ανεξαιρέτως όλους τους γονείς, είτε εργαζόμενους είτε όχι, αφού παρά τις εγγενείς αδυναμίες του είχε πρωτίστως έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόμενο, θυσιάζεται στο βωμό της περιστολής δαπανών του κράτους.

Οι πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-11 και Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-11 που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των ολοήμερων σχολείων αποδεικνύουν πως η πολιτική ηγεσία λειτουργεί με προχειρότητα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς δεύτερη σκέψη με αποτέλεσμα να οδηγείται στη λήψη αποφάσεων που συρρικνώνουν και υποβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο.

Οι δύο παραπάνω υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε διάστημα 2 ημερών συρρικνώνουν και απαξιώνουν το ολοήμερο σχολείο και αποτελούν την ταφόπλακα σ’ ένα θεσμό που γέννησε ελπίδες για την αλλαγή του σχολείου, για το άνοιγμά του στις τοπικές κοινωνίες, για την εξωστρέφεια του δημοτικού σχολείου.

Να θυμίσουμε πως το ολοήμερο πρόγραμμα (με τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου) μέχρι τώρα λειτουργούσε σε:165 1/θέσια

176 7/θέσια

475 2/θέσια

186 8/θέσια

364 3/θέσια

107 9/θέσια

160 4/θέσια

202 10/θέσια

64 5/θέσια

34 11/θέσια

1209 6/θέσια

1277 12/θέσια

από τα οποία (801 +160) 961 ΕΑΕΠ


Για τη λειτουργία των ολοήμερων προγραμμάτων πάνω από 3.700 δάσκαλοι και πάνω από 7.000 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων δούλευαν και στήριζαν το θεσμό.

Δυστυχώς από το Σεπτέμβριο του 2011 πολλά σχολεία δε θα εφαρμόσουν ολοήμερα προγράμματα, χιλιάδες μαθητές δε θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα ολοήμερα και χιλιάδες εκπαιδευτικοί δε θα εργαστούν.

Η συρρίκνωση της λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος έρχεται να συμπληρώσει το παζλ μιας σειράς αποφάσεων όπως: συγχωνεύσεις, καταργήσεις σχολείων, αύξηση αριθμού μαθητών ανά τμήμα, περιορισμό ή ακύρωση αντισταθμιστικών δράσεων, κατάργηση της μετεκπαίδευσης, μη χορήγηση νέων εκπαιδευτικών αδειών, κατάργηση της παράλληλης διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας σε 6/θέσια κι άνω Δημοτικά Σχολεία, κλπ.

Όλα θυσιάζονται στο βωμό εξοικονόμησης πόρων. Λιγότερες δαπάνες για την παιδεία, λιγότερα σχολεία, λιγότεροι διορισμοί, λιγότεροι και κακοπληρωμένοι εκπαιδευτικοί.

Είμαι βέβαιος ότι οι εκπαιδευτικοί θα αντιδράσουμε δυναμικά στις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές της Κυβέρνησης και θα εντείνουμε τον αγώνα για μια καλύτερη παιδεία, για μια καλύτερη Ελλάδα.

Νηπιαγωγοί ζητούν να διορίζονται ως δάσκαλοι στα ιδιωτικά σχολεία

Νηπιαγωγοί οι οποίοι εργάζονται σε ιδιωτικά σχολεία , σε θέση δασκάλου, ζητούν να μπορούν να διορίζονται σε αυτά τα σχολεία. Το θέμα έχουν στηρίξει τόσο ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Ελλάδος όσο και η ΟΙΕΛΕ, καθώς επίσης και πλήθος υπουργών, βουλευτών, όπως Πρωτόπαπας Χρήστος, Καρύδης, Κωνσταντινόπουλος, Χατζιδάκης, Κουρουπλής, Βοζενμπεργκ, Γεωργιάδης Αδωνης, Πλεύρης και άλλοι.

Σήμερα ο αριθμός αυτών ανέρχεται σε 150 άτομα τα οποία διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια και πείρα ετών πλέον και έχουν τη στήριξη τόσο Βουλευτών όλων των κομμάτων με ερωτήσεις στη Βουλή, όσο και του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων.

Οι ως άνω, που με την πάροδο των ετών έχουν αποκτήσει μια καλή φήμη στα σχολεία τα οποία εργάζονται, καλύπτοντας κενά, έχοντας διαμορφώσει την ίδια τους την οικογενειακή ζωή, έχουν τη στήριξη και των ίδιων των Ιδιοκτητών Ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και επιθυμούν να δοθεί οριστικά η δυνατότητα που προσφέρεται στις συγκεκριμένες εγκυκλίους και να διατηρήσουν την εργασία τους σε προσωποπαγείς θέσεις αορίστου χρόνου στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία που ήδη εργάζονται. Για το συγκεκριμένο θέμα έχουν ήδη κατατεθεί στις Βουλή των Ελλήνων επερωτήσεις βουλευτών όλων των κομμάτων.

Πηγή