Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέσεις Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών και Ειδικών Συνεργατών, Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας στο τμήμα Βιβλιοθηκονομίας


Το Συμβούλιο του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στην υπ΄ αριθμ. 12/17-06-2011 Συνεδρίαση του και μετά την υπ΄ αριθμ. 12/26-05-2011, απόφαση του Συμβουλίου
του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης προκειμένου να προβεί στην κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Θέσεις Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών και Ειδικών Συνεργατών, Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας για πρόσληψη με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, ως εξής:

Α ΄ Τομέας Μαθημάτων:
Πληροφορία και Υπηρεσίες Πληροφόρησης
Α΄ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: Για τη διδασκαλία των μαθημάτων:
1. Πηγές και Υπηρεσίες Πληροφόρησης 3Θ+2Χ4Ε= 11 ώρες/εβδ.
2. Μέθοδοι Έρευνας 4Θ+2Χ4Ε= 12 ώρες/εβδ.
3. Διοίκηση Βιβλιοθηκών Κέντρων Πληροφόρησης 4Θ+2Χ2Ε= 8 ώρες/εβδ.
4. Πηγές Πληροφόρησης: Θετικές & Εφαρμ. Επιστ. 3Θ+2Χ2Ε= 7 ώρες/εβδ.
5. Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις 4Θ 4 ώρες/εβδ.
6. Θεωρίες της Μάθησης 5Θ 5 ώρες/εβδ.
7. Πληροφορία και Κοινωνία 4Θ 4 ώρες/εβδ.
8. Οργάνωση & Λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθ. 2Θ+2Ε= 4 ώρες/εβδ.
9. Οργάν. & Λειτ. Μονάδων Πληροφόρησης 2Θ+2Ε= 4 ώρες/εβδ.
10. Λογοτεχνία & Υλικό για Παιδιά και Εφήβους 3Θ 3 ώρες/εβδ.

Β΄ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: Για τη διδασκαλία των μαθημάτων:
1. Online Ανάκτηση Πληροφοριών 5Χ1 = 5 ώρες/εβδ.
2. Πληροφοριακή Παιδεία 2Χ5= 10 ώρες/εβδ.
Γ΄ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: Για τις ανάγκες των εργαστηρίων:
1. Πηγές και Υπηρεσίες Πληροφόρησης 2Χ4= 8 ώρες/εβδ.
2. Online Ανάκτηση Πληροφοριών 4Χ3= 12 ώρες/εβδ.
3. Μέθοδοι Έρευνας 2Χ5= 10 ώρες/εβδ.
4. Διοίκηση Βιβλιοθηκών Κέντρων Πληροφόρησης 2Χ5= 10 ώρες/εβδ.
5. Πηγές Πληροφόρησης: Θετικές & Εφαρμ. Επιστ. 2Χ6= 12 ώρες/εβδ.
6. Οργάνωση & Λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθ. 2Χ5= 10 ώρες/εβδ.
7. Οργάν. & Λειτ. Μονάδων Πληροφόρησης 2Χ5= 10 ώρες/εβδ.
8. Σεμινάριο Τελειοφοίτων 2Χ5= 10 ώρες/εβδ.
Δ΄ 1 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
1. Για τα μαθήματα που θα δηλώσουν οι κωφοί φοιτητές 15 ώρες/εβδ.
Β ΄ Τομέας Μαθημάτων:
‘’ Επεξεργασία και Διαχείριση Υλικού και Πληροφοριών ‘’

Α΄ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: Για τη διδασκαλία των μαθημάτων:
1. Εισαγωγή στην Οργάνωση Υλικού & Πληροφοριών 4Θ 4 ώρες/εβδ.
2. Ιστορία Βιβλίου και Συντήρηση 2Θ 2 ώρες/εβδ.
3. Ταξινομικά Συστήματα Ι 3Θ+3Χ4Ε= 15 ώρες/εβδ.
4. Περιγραφική Καταλογογράφηση Ι 3Θ+3Χ4Ε= 15 ώρες/εβδ.
5. Πολυμέσα 1Θ+3Χ4Ε= 13 ώρες/εβδ.
6. Περιγραφική Καταλογογράφηση ΙΙ 3Θ+3Χ4Ε= 15 ώρες/εβδ.
7. Θησαυροί 2Θ+2Χ3Ε= 8 ώρες/εβδ.
8. Αρχεία και Οργάνωσή τους 4Θ+2Χ2Ε= 8 ώρες/εβδ.

Β΄ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: Για τη διδασκαλία των μαθημάτων:
1. Ταξινομικά Συστήματα Ι Ι 3Χ2= 6 ώρες/εβδ.
2. Θεματική Ευρετηρίαση 3Χ1= 3 ώρες/εβδ.
3. Ανάπτυξη & Διαχείριση Συλλογής & Πληροφοριών 2Χ2= 4 ώρες/εβδ.
4. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Μεταδεδομένα 2Χ2= 4 ώρες/εβδ.
5. Διαχείριση Αυτοματοποιημένων 2Χ2= 4 ώρες/εβδ.
Συστημάτων Βιβλιοθηκών

Γ΄ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: Για τις ανάγκες των εργαστηρίων:
1. Ταξινομικά Συστήματα Ι 3Χ4= 12 ώρες/εβδ.
2. Περιγραφική Καταλογογράφηση Ι 3Χ4= 12 ώρες/εβδ.
3. Πολυμέσα 3Χ4= 12 ώρες/εβδ.
4. Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ 3Χ4= 12 ώρες/εβδ.
5. Περιγραφική Καταλογογράφηση ΙΙ 3Χ4= 12 ώρες/εβδ.
6. Θεματική Ευρετηρίαση 3Χ4= 12 ώρες/εβδ.
7. Ηλεκτρονική Εκδοτική 3Χ4= 12 ώρες/εβδ.
8. Θησαυροί 2Χ5= 10 ώρες/εβδ.
9. Αρχεία και Οργάνωσή τους 2Χ5= 10 ώρες/εβδ.
10. Ανάπτυξη & Διαχείριση Συλλογής & Πληροφοριών 2Χ5= 10 ώρες/εβδ.
11. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Μεταδεδομένα 2Χ5= 10 ώρες/εβδ.
12. Διαχείριση Αυτομ. Συστημάτων Βιβλιοθηκών 2Χ5= 10 ώρες/εβδ.

Δ΄ 1 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
1. Για τα μαθήματα που θα δηλώσουν οι κωφοί φοιτητές 15 ώρες/εβδ.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο με διαφανές πλαστικό και έλασμα και να συνοδεύονται από
βιογραφικό σημείωμα και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις αρχές που τα εξέδωσαν. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία
πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου
με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής.
Η αναλυτική προκήρυξη θα είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.libd.teithe.gr
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος, κ. Χρυσούλα Λάλου στο τηλέφωνο 2310/791-185.

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέσεις εργαστηριακών συνεργατών με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία και Υγιεινή»


Το Συμβούλιο του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης, στην αριθμ. 12/17-06-2011 συνεδρίασή του, μετά από την με αριθμ. 7/16-06-2011 απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας της ΣΤΕΤΡΟΔ, προκειμένου να προβεί στην κάλυψη περιστασιακών εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος για το ακαδ. έτος 2011-2012, προκηρύσσει τις παρακάτω ώρες προκειμένου να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες του τμήματος από εργαστηριακούς συνεργάτες, για τη διδασκαλία του μαθήματος:

Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων (Ε) του Γ΄εξαμήνου με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία και Υγιεινή» 24 ώρες/εβδομάδα.

Οι συμβάσεις των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών βάσει των διατάξεων του Ν.2916/2001,άρθρο 4 παρ. Γ δύνανται να διαρκούν μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος και δύνανται να ανανεωθούν μέχρι δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη από τον Πρόεδρο του ΑΤΕΙ μετά από πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος, εισήγηση του Τομέα Μαθημάτων και σχετική απόφαση του Συμβουλίου του AΤΕΙΘ.

Όλα τα αντίγραφα των δικαιολογητικών, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στο εξωτερικό.

Τα δικαιολογητικά τοποθετημένα σε ειδικό πλαστικό φάκελο με έλασμα, πρέπει να είναι αριθμημένα και να υποβληθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης, στη Γραμματεία του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας της ΣΤΕΤΡΟΔ.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας στο τηλέφωνο 791-362 κ. Κώστογλου ΄Αννα. http://www.teithe.gr/

75 Υποτροφίες Εξωτερικού (23/06/2011)Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ.

Πυρ πολυτέκνων για τις μετεγγραφές


Από την Ελευθεροτυπία

ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ

«Ονομάζομαι Α.Φ. και έχω τρία παιδιά (τρίδυμα) τη Χαρίκλεια, τη Μαρίνα και τον Δημήτρη, τα οποία έδωσαν φέτος εισαγωγικές εξετάσεις. Η Χαρίκλεια θέλει να μπει στην Αρχιτεκτονική, η Μαρίνα στη Φυσικοθεραπείας και ο Δημήτρης στη Νομική».

Η συνέχεια αυτής της επιστολής δεν θα ήταν απελπιστική αν είχε γραφτεί πέρυσι ή και οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη χρονιά. Φέτος όμως είναι γεμάτη απόγνωση, αλλά και αγανάκτηση.

Φταίει η χαριστική βολή που δέχτηκαν από την κατάργηση των μετεγγραφών, που ουσιαστικά αφαιρεί από τις πολύτεκνες οικογένειες το δικαίωμα να αποτελούν ειδική κατηγορία αν τα παιδιά τους τολμήσουν να σπουδάσουν αυτό που επιθυμούν.

«Εστω και τώρα ελπίζουμε να υπάρξει διόρθωση», αναφέρει στην επιστολή που έστειλε η Ενωση Πολυτέκνων Ελλάδας στην υπουργό Παιδείας χθες, λίγες μόλις ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των μηχανογραφικών. Οι περαιτέρω περιορισμοί που τέθηκαν σε ισχύ αιφνιδιαστικά και χωρίς να περιλαμβάνονται στο νόμο που κατατέθηκε στη Βουλή, έχουν φέρει σε αδιέξοδο όλες τις οικογένειες που διεκδικούν την περιορισμένη καθ' υπέρβασιν εισαγωγή στις ανώτατες σχολές (όχι πάνω από το 20% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων), δυνατότητα που αντικατέστησε το δικαίωμα μετεγγραφής.

Τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες (με κριτήρια κοινωνικά, εισοδηματικά κ.ά.) αντιμετωπίζουν τώρα τον νέο, ακόμη αυστηρότερο, περιορισμό. Υποχρεούνται να επιλέξουν σχολές που ανήκουν στην περιφέρεια διαμονής τους. Αν θέλουν να διεκδικήσουν τις ειδικές θέσεις και φυσικά αν θέλουν να σπουδάσουν. Εστω αυτό που προσφέρεται στην περιφέρειά τους. Ειδάλλως, όποιος μπορεί ας ξεχάσει το ειδικό δικαίωμα και ας στείλει τα παιδιά του να σπουδάσουν ό,τι και όπου θέλουν, διότι υπάρχει και η γενική σειρά. Αυτό τον ωμό εκβιασμό τον έχει ήδη καταγγείλει η Ενωση Πολυτέκνων, προειδοποιώντας ακόμη και για προσφυγές στη Δικαιοσύνη για αντισυνταγματική και άνιση αντιμετώπιση.

Στη χθεσινή τελευταία επιστολή οι καταγγελίες είναι σκληρές: «Δημιουργήθηκε όχι απλώς αναστάτωση στους πολυτέκνους και τα παιδιά τους, αλλά μια αγανάκτηση άνευ προηγουμένου, όχι μόνο για το περιεχόμενο του νόμου, αλλά και για τα όσα εκτός του νόμου συμβαίνουν και εκπορεύονται από το υπουργείο Παιδείας».

Η επιδείνωση των προβλημάτων των ήδη θιγμένων αυτών οικογενειών έχει προκαλέσει πολεμικό κλίμα. Πολλές οι αρνητικές παράμετροι του νέου καθεστώτος εισαγωγής στα ΑΕΙ, αλλά εστιάζουν σε δύο μέτρα. Οπως επισημαίνουν οι ίδιοι:

1. Ουδαμού στη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 αλλά ούτε και στην εισηγητική έκθεση του νόμου αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι, που έχουν δικαίωμα στις ειδικές κατηγορίες και ειδικότερα οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της ειδικής αυτής κατηγορίας, μόνον για τις Σχολές της Περιφέρειάς τους και όχι και άλλων Περιφερειών. Συνεπώς, αυτό που αναγράφεται στις εκδοθείσες οδηγίες είναι εκτός νόμου και ως εκ τούτου εντελώς παράνομο.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα: Πολύτεκνοι π.χ από Ανδρο κ.λπ. νησιά... που ενδιαφέρονται για Νομικές, Φιλοσοφικές, Ιατρικές Σχολές, Πολυτεχνείο... δεν θα μπορούν να δηλώσουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο ότι είναι ειδική κατηγορία! Αν, δε, θέλουν Παιδαγωγικές Σχολές, μπορεί να δηλώσουν ειδική κατηγορία και θα πάνε όμως τότε στη Ρόδο (ίδια Περιφέρεια) και όχι στην Αττική!

2. Σε εποχή δεινής οικονομικής κρίσεως, την οποία είχατε επικαλεσθεί όταν θεσπίζατε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3839/2010, η διάταξη του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011, αξιώνει για την υπαγωγή στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων τον υπολογισμό των εισοδημάτων του έτους 2009 (οικονομικό 2010) και όχι του έτους 2010 (οικονομικό 2011), όπου τα εισοδήματα είναι μειωμένα λόγω των περικοπών και αυτό ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι αυτή η θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων για τους πολυτέκνους είναι αντισυνταγματική.

Για την ιστορία, μεταφέρουμε ακόμη ένα απόσπασμα της επιστολής του πατέρα των τριδύμων:

«Αυτή τη στιγμή, για να συμπληρώσουν τα παιδιά το νέο μηχανογραφικό (παρ' όλο που καλύπτουμε όλα τα κριτήρια που έχουν προβλεφθεί, τριτέκνων και εισοδηματικά) όχι απλά δυσκολεύονται, αλλά βρίσκονται σε απόγνωση. Για να έχουν τη βεβαιότητα ότι θα μείνουν μαζί μας και τα τρία στην Αθήνα πρέπει και τα τρία παιδιά να επιδιώξουν να μπουν σε σχολές μη επιλογής τους».

Αναρτήθηκαν σήμερα οι βαθμοί των ΕΠΑΛ


Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων γνωστοποιείται ότι οι γραπτοί βαθμοί των υποψηφίων στα μαθήματα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) και στα μαθήματα ειδικότητας ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄), στα οποία εξετάστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο, αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 24/06/2011, μετά τις 11:00 σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας.

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα μπορούν επίσης μετά τις 12:00, να βρίσκουν τη βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου http://results.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα σε όλους τους υποψηφίους!

Πανελλήνια Ενωση Σχολικών Συμβούλων: Αποκλεισμός Σχολικών Συμβούλων κατά την πρόσφατη επιλογή επιμορφωτών από τον ΟΕΠΕΚ στο αντικείμενο: «Ερευνητικές Εργασίες (project)»


Για αποκλεισμό πλήθους Σχολικών Συμβούλων κατά την πρόσφατη επιλογή επιμορφωτών από τον ΟΕΠΕΚ στο αντικείμενο: «Ερευνητικές Εργασίες (project)», κάνει λόγο  με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ενωση Σχολικών Συμβούλων και διερωτάται: «ποιος θα κληθεί να υποστηρίξει στις σχολικές μονάδες, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, το νέο μάθημα των ερευνητικών εργασιών στην Α΄ Λυκείου όταν δεν λαμβάνεται υπόψη ο θεσμικός ρόλος των Σχολικών Συμβούλων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην επιμόρφωση, οι οποίοι αποκλείονται από την ενημέρωσή τους για το πώς θα υποστηρίξουν πιο αποτελεσματικά τους συνάδελφους της πράξης;».

Ο διαφαινόμενος επιμορφωτικός ρόλος των Σχολικών Συμβούλων διακρίνεται, για μία ακόμη φορά εκτός των άλλων και μέσα από τον αποκλεισμό πλήθους Σχολικών Συμβούλων κατά την πρόσφατη επιλογή επιμορφωτών από τον ΟΕΠΕΚ στο αντικείμενο: «Ερευνητικές Εργασίες (project)».

Ο αποκλεισμός στηρίχτηκε κυρίως στα μοριοδοτούμενα κριτήρια της προκήρυξης στα οποία υπήρχε ισχυρή μοριοδότηση για όσους ήδη είχαν εμπλοκή με «Ερευνητικές Εργασίες (project)».

Δηλαδή και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ίσχυσε ανάλογη λογική  αποκλεισμού των Σχολικών Συμβούλων προς αυτή που εφαρμόσθηκε και στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης.

Το ΔΣ της ΠΕΣΣ, για τις επιλογές στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επισημαίνει τα παρακάτω:
1.       Μέσω του αποκλεισμού της μεγάλης πλειοψηφίας των Σχολικών Συμβούλων και μάλιστα των ειδικοτήτων, αγνοείται για μια ακόμη φορά ο θεσμικός ρόλος των Σχολικών Συμβούλων στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
2.       Η συντριπτική πλειοψηφία των επιμορφωτών που επελέγησαν είναι του κλάδου ΠΕ4 οι οποίοι μέσω των προγραμμάτων του κλάδου τους (π.χ. Περιβαλλοντική) είχαν ήδη εμπλοκή στο αντικείμενο τα προηγούμενα χρόνια. Αντίστοιχα οι εμπλεκόμενοι με τα ΣΔΕ.
3.       Θα επιμορφωθούν όσοι επελέγησαν για ένα αντικείμενο στο οποίο έλαβαν μεγαλύτερη μοριοδότηση επειδή ήταν ήδη επιμορφωμένοι!
4.       Δημιουργείται προηγούμενο για την ενδεχόμενη διεκδίκηση της ανάθεσης των ωρών για τις ερευνητικές εργασίες κατά προτεραιότητα στις ειδικότητες οι οποίες θα έχουν επιμορφωθεί από επιμορφωτές αντίστοιχης ειδικότητας.

Ακόμα, τίποτα δεν εξασφαλίζει ούτε την επανάληψη (;) του προγράμματος σε μεταγενέστερο χρόνο αφού ο ΟΕΠΕΚ καταργήθηκε, ούτε ότι δεν θα αποκλεισθούν εκ νέου οι Σχολικοί Σύμβουλοι με αντίστοιχης σύλληψης κατευθυνόμενα κριτήρια.

Τέλος, μετά τη λήξη του διήμερου προγράμματος, αναρωτιόμαστε: ποιος θα κληθεί να υποστηρίξει στις σχολικές μονάδες, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, το νέο μάθημα των ερευνητικών εργασιών στην Α΄ Λυκείου όταν δεν λαμβάνεται υπόψη ο θεσμικός ρόλος των Σχολικών Συμβούλων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην επιμόρφωση, οι οποίοι αποκλείονται από την ενημέρωσή τους για το πώς θα υποστηρίξουν πιο αποτελεσματικά τους συνάδελφους της πράξης;


Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΣΑΛΤΕΡΗΣ

Πως θα δοθούν οι επιταγές για την φοίτηση των σπουδαστών στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ


Η  χορήγηση επιταγών αρχικής κατάρτισης, απ το υπ. Παιδείας , θα  δίδονται σε δικαιούχους:

_ είτε με κοινωνικά κριτήρια για την ειδικότητα επιλογής τους
_ είτε σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων που θα επιλέξουν ειδικότητες που υπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας όπως η βιώσιμη ανάπτυξη και η δημιουργία οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσω της στροφής σε τεχνικά επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης.

Η χορήγηση επιταγών αρχικής κατάρτισης  αφορά νέους 18-25 ετών, στη μεταϋποχρεωτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Η κατάρτιση μέσω χορήγησης επιταγών κατάρτισης ή εκπαιδευτικών κουπονιών (Vouchers), αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης από πιστοποιημένους παρόχους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ) σύμφωνα με προκαθορισμένες μονάδες τιμολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών.

Το Voucher (επιταγή κατάρτισης ή κουπόνι κατάρτισης) ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία, η οποία μεταβιβάζεται στον ωφελούμενο ως επιχορήγηση με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή του με υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Η χρήση του εν λόγω μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι την υπηρεσία και τον φορέα από τον οποίο θα λαμβάνουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες. 

Η  χορήγηση επιταγών αρχικής κατάρτισης στοχεύει αφενός στη διεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και αφετέρου στον εξορθολογισμό της οριζόντιας και κάθετης κινητικότητας των σπουδαστών, δηλαδή στη δυνατότητα μιας πρώτης ευκαιρίας αρχικής κατάρτισης σε άτομα που κινδυνεύουν με αποκλεισμό. Επιπλέον στοχεύουνστη στοχευμένη κατεύθυνση νέων με κατάρτιση σε ειδικότητες που εκτιμάται ότι θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια και παράλληλα υπηρετούν τις αναπτυξιακές στρατηγικές της Ελλάδας.

Στόχοι είναι:
α) η συνδρομή των κοινωνικά ασθενέστερων για ένταξη σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ
β) η βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων και των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., καθώς και των παραρτημάτων τους
γ) η προώθηση ειδικοτήτων που υπηρετούν τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και στη σύνδεση των παρεχόμενων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Χορήγηση επιταγών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε δικαιούχους - ωφελούμενους
Πέραν της επιταγής κατάρτισης χορηγείται συμπληρωματικά, σε όσους δικαιούνται, εφάπαξ βοήθημα για την κάλυψη του κόστους μεταφοράς και διαβίωσης των καταρτιζομένων με τη μορφή υποτροφίας προκειμένου να διασφαλίζονται ή/και να επαυξάνονται οι δυνατότητες επιλογής και η κινητικότητα των δικαιούχων.

Η επιταγή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης θα είναι ηλεκτρονική (ηλεκτρονική μεταφορά χρηματοδότησης από το δικαιούχο προς τους παρόχους κατάρτισης - δημόσιακαι ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. - για λογαριασμό των ωφελούμενων και θα ενεργοποιείται με την βεβαίωση εγγραφής στο Ι.Ε.Κ., που θα πιστοποιείται από τη ΓΓΔΒΜ.

Ο τρόπος πληρωμής της επιταγής Α.Ε.Κ. (αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) θα γίνεται με σταδιακή εξόφληση και πληρωμή σε προκαθορισμένες δόσεις ανάλογα με την πρόοδο της υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης. Ο τρόπος και οι δόσεις καταβολής μπορεί να γίνεται σε δυο δόσεις, δηλαδή με την εγγραφή και έναρξη καθενός εκ των δύο εξαμήνων σπουδών. Ο δικαιούχος κατάρτισης δικαιούται και δεύτερη ισόποση επιταγή αρχικής κατάρτισης για το δεύτερο έτος σπουδών του, εφόσον βέβαια έχει επιτυχώς ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών.

Τεχνική υποστήριξη – διαχείριση
Η διαχείριση-παρακολούθηση της πράξης θα γίνει από τη ΓΓΔΒΜ  τόσο με τη θέσπιση και λειτουργία του κατάλληλου συστήματος διαχείρισης όσο και με την ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων για την καταγραφή των ωφελούμενων, την παρακολούθηση των ενδιαφερομένων ατόμων και των επιλογών που αφορούν στην κατάρτισή τους, τον έλεγχο της ποιότητας της κατάρτισης καθώς και των διαδικασιών που αφορούν στις πληρωμές των επιταγών – vouchers, την ηλεκτρονική μεταβίβαση πληρωμών των επιταγών για λογαριασμό των δικαιούχων προς τα δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ..

Θα χρηματοδοτηθούν και υποστηρικτικές-ενισχυτικές δράσεις (π.χ. δράσεις ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης, ενημερωτικά φυλλάδια, έντυπο υλικό, κ.α.) που συμβάλλουν τόσο στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση της βασικής δράσης όσο καιστην παροχή επαρκούς πληροφόρησης, με κάλυψη και του αντίστοιχου κόστους, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθολογική επιλογή από τα ενδιαφερόμενα άτομα μεταξύ των εκάστοτε διαθέσιμων προγραμμάτων κατάρτισης. Η παροχή πληροφόρησης θα δίδεται από τα κατά τόπους Ι.Ε.Κ. (δημόσια ή ιδιωτικά).

Πηγή

Γνωμοδότηση του ΝΣΚ για τα πτυχία Ιατρικής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης


Ο ΔΟΑΤΑΠ δεν δύναται να προβεί στην αναγνώριση μόνο της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών των πτυχιούχων  Ιατρικής και οδοντιατρικής χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης , χωρίς την αναγνώρισης και της  αντιστοιχίας αυτών.

Την παραπάνω γνωμοδότηση εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ύστερα από ερώτημα που υπέβαλε ο ΔΟΑΤΑΠ «Αν μπορεί να ικανοποιηθεί αίτηση ενδιαφερομένης πτυχιούχου Ιατρικής χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης περί αναγνωρίσεως μόνο ισοτιμίας του τίτλου σπουδών της και όχι αντιστοιχίας».

Πηγή

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για τα Πειραματικά, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,τις κατηγορίες υποψηφίων για τα ΑΕΙ και για διάφορα θέματα εκπαιδευτικών


Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνσης το ΦΕΚ  για το Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων,Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. ΓΙΑ ΑΝ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Νέες αλλαγές στη διδασκαλία της β ξένης γλώσσας-Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣύμφωνα με νεα απόφαση που υπέγραψε σήμερα η υφ. Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου για τη διδασκαλία της β ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο από το επόμενο σχολικό έτος θα ισχύσουν τα εξής:

1)     Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου θα διδάσκονται ως  β΄ ξένη γλώσσα την Γαλλική ή την Γερμανική ή την Ιταλική ή την Ισπανική (παράλληλη διδασκαλία).
Η δημιουργία τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας ξένης γλώσσας θα γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:
α) Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι δεκαπέντε (15). Σε περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών (νησιωτικότητα, ορεινότητα, δυσχέρειες πρόσβασης, κλπ.) μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα με ελάχιστο αριθμό δώδεκα (12) μαθητών μετά από απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και β) Η ύπαρξη οργανικής θέσης εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που θα διδάσκονται οι μαθητές.
Για την Α΄ τάξη του Γυμνασίου, οι Διευθυντές θα συγκεντρώσουν τα ενυπόγραφα σημειώματα των μαθητών που φοιτούν στη ΣΤ΄ Δημοτικού για τη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν και λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα προβούν στη δημιουργία τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας.

2) Οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου του σχολικού έτους 2011-2012 θα συνεχίσουν να διδάσκονται τη γλώσσα που έχουν διδαχθεί κατά το σχολικό έτος 2010-2011 με τις εξής προϋποθέσεις:
α) Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι δεκαπέντε (15). Σε περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών (νησιωτικότητα, ορεινότητα, δυσχέρειες πρόσβασης, κλπ.) μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα με ελάχιστο αριθμό δώδεκα (12) μαθητών μετά από απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και β) Η ύπαρξη οργανικής θέσης εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που διδάσκονται οι μαθητές.
Εφόσον, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε δημιουργηθούν τμήματα για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου του σχολικού έτους 2011-2012, οι μαθητές έχουν τις εξής δυνατότητες:
  • ή να ισχύσει το Π.Δ. 188/1985 (άρθρο 2, παρ. 1)
  • ή μετεγγραφή του μαθητή σε όμορο Γυμνάσιο που θα διδάσκεται η ίδια γλώσσα που διδασκόταν ο μαθητής.
Οι με αρ. πρωτ. 66302/Γ2/10-06-2011, 62780/Γ2/02-06-2011, 85970/Γ2/29-08-2006 (ΦΕΚ Β΄1415) και 89409/Γ2/08-07-2008 (ΦΕΚ Β΄ 1351) Υπουργικές Αποφάσεις και η με αρ. πρωτ. Γ2/4637/04-09-2001 απόφαση καταργούνται.


Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη για καθηγητές κλάδου ΠΕ04, ειδικότητας Φυσικού από 23-27/8 - Αιτήσεις έως 30/6


Το Τμήμα Εκπαίδευσης του CERN σε συνεργασία με το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιγάλεω οργανώνουν ένα επιμορφωτικό σεμινάριο για καθηγητές κλάδου ΠΕ4, ειδικότητας φυσικού, στην Ελληνική γλώσσα.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τις 23 Αυγούστου 2011 – 27 Αυγούστου 2011, στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη.Οι αιτήσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου πρέπει να υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2011 στο e-mail: mail@ekfe-aigaleo.att.sch.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο e-mail: emmanuel.tsesmelis@cern.chΜε αφορμή τις αλλαγές στο χρόνο συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου


Γράφει ο  Γιώργος Π. Μπουρίτσας,Σύμβουλος ΣΕΠ

Το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων [ΥΠΔΜΘ]  ανακοίνωσε ότι οι υποψήφιοι για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα  συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο [Μ.Δ.] πριν την έκδοση της  βαθμολογίας στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Η αναγγελία αυτή υπήρξε η αφορμή για ποικίλα αρνητικά σχόλια που δεν  στηρίζονται σε μια αντικειμενική προσέγγιση του θέματος και βέβαια  παρακάμπτουν σκόπιμα τις επιστημονικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις  από την πλευρά του Επαγγελματικού Προσανατολισμού [ΕΠ] και της  Συμβουλευτικής Παρέμβασης.

Το «σοβαρό» επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι ο υποψήφιος πρέπει να  γνωρίζει την βαθμολογία του και να τη συγκρίνει με τις βάσεις  εισαγωγής προηγούμενων ετών ώστε να κάνει «σωστές επιλογές» και να  έχει άνεση χρόνου και ηρεμία που δεν του «δίνεται» κατά τη διάρκεια  της σχολικής χρονιάς.

Έχω την εντύπωση ότι για μια ακόμη φορά προβάλλονται επιχειρήματα που αναπαραγάγουν μια εικονική κατάσταση που καμιά σχέση δεν έχει με την  πραγματικότητα που πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος ώστε να αποφασίσει  σύμφωνα με τα θέλω του σωστά και ταυτόχρονα η απόφασή του αυτή να  αποτελεί κίνητρο για την καλύτερη προετοιμασία του για τις γενικές  εξετάσεις.

Ποιοι λοιπόν είναι οι λόγοι που επιβάλλουν, κατά τη γνώμη μου, τη  συμπλήρωση του Μ..Δ. πριν την έκδοση της βαθμολογίας των πανελλαδικά  εξεταζόμενων μαθημάτων:
Οι Γενικές Εξετάσεις, μετά και την κατάργηση της βάσης του 10,  αποτελούν διαγωνισμό προκειμένου να καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες.  θέσεις. Δηλαδή με απλά λόγια γίνονται για να καταταγούν σε μια σειρά  οι υποψήφιοι σύμφωνα με τις επιθυμίες τους.
Και βέβαια οι Γενικές Εξετάσεις γίνονται επειδή ο αριθμός των  προσφερόμενων θέσεων σε επίπεδο Ανώτατης Εκπαίδευσης ή Τμήματος είναι  μικρότερος από τη ζήτηση [αριθμό υποψηφίων ]

Η σύνδεση της βαθμολογίας στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα με τις  βάσεις προηγούμενων ετών προκειμένου να αποφασίσει ο υποψήφιος για τον  τρόπο συμπλήρωσης του Μ.Δ. είναι μια ανεπίτρεπτη αυταπάτη που έχει  καλλιεργηθεί στους υποψήφιους αφού οι βάσεις εισαγωγής: εξαρτώνται από  παράγοντες όπως [ενδεικτικά]:

• Η ζήτηση του κάθε τμήματος

• Το επίπεδο ευκολίας ή δυσκολίας των θεμάτων

• Το επίπεδο προετοιμασίας των υποψηφίων

Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις και με δεδομένο ότι η συμπλήρωση του  Μ.Δ. πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επηρεάζει μόνο θετικά την  πορεία του υποψηφίου για την εισαγωγή του στη σχολή ή το τμήμα που  επιθυμεί επιβάλλεται η συμπλήρωση του Μ.Δ. πολύ ΠΡΙΝ τη διεξαγωγή των  Γενικών Εξετάσεων γιατί έτσι ο υποψήφιος:

• Δηλώνει τις σχολές ή τα τμήματα που πραγματικά επιθυμεί ανεπηρέαστα

• Δηλώνοντας τα τμήματα που πραγματικά επιθυμεί, αν αυτά απαιτούν  υψηλού βαθμού προετοιμασία, του δίνεται η δυνατότητα να καταβάλλεί την  πρέπουσα προσπάθεια και τον αποτρέπει από πιθανή χαλαρότητα κατά τη  διάρκεια της προετοιμασίας του

• Η συμπλήρωση του Μ.Δ. ΠΡΙΝ την έκδοση των βαθμών ΟΥΔΕΜΙΑ επίδραση  έχει στην ΜΗ εισαγωγή του σε κάποιο τμήμα με βαθμολογία μικρότερη των  βαθμών που θα πετύχει, αφού όπως υπογραμμίσαμε οι Γενικές Εξετάσεις  αποτελούν Διαγωνισμό [Η μόνη προϋπόθεση είναι να δηλώσει ΟΛΕΣ τις  σχολές ή τα τμήματα που του επιτρέπεται .(Αυτονόητο είναι ότι η ΜΗ  ΔΗΛΩΣΗ ενός τμήματος σημαίνει την κατηγορηματική θέση του υποψηφίου  ότι δεν επιθυμεί την εισαγωγή του σε αυτό)]

Δεν μπορούν να τύχουν σοβαρής κριτικής οι απόψεις για «άνεση χρόνου  και ηρεμία που δεν «δίνεται» κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς»  ΓΙΑΤΙ η αποδοχή του επιχειρήματος αυτού στηρίζεται σε προσεγγίσεις που  δημιουργούνται χάρη εντυπώσεων που δεν εξυπηρετούν τις πραγματικές  ανάγκες του υποψηφίου στην πορεία του προς την επιτυχία.

Έχω την άποψη ότι οι διαπιστώσεις μου αυτές είναι αυτονόητες  πραγματικότητες τις οποίες το σχολείο και τα στελέχη των δομών  Επαγγελματικού Προσανατολισμού έπρεπε να έχουν κάνει κτήμα στους  μαθητές και στους γονείς τους.

Οι απόψεις μου αυτές έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια, έχουν γραφτεί σε  άρθρα και έχουν διατυπωθεί ως προτάσεις τόσο στις δομές ΣΕΠ της  περιοχής μου όπως και στη Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΔΜΘ.[Η σημείωση αυτή  κρίνεται απαραίτητη για να μην θεωρηθεί η παρέμβαση ως ευκαιριακή]

Προτάσεις που συνοδεύονται από την ανάγκη για συστηματική ενημέρωση  και παρέμβαση των στελεχών ΕΠ στη διαδικασία ενημέρωσης και  συμπλήρωσης του Μ.Δ. για το σύνολο των υποψηφίων της περιοχής τους.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις που επανδιατυπώνονται είναι :

• Υποχρεωτική συμμετοχή των στελεχών ΕΠ στις επιτροπές συμπλήρωσης και  παραλαβής των Μ.Δ. [έχει προταθεί η κατάρτιση ενός προγράμματος  συμμετοχής όλων των στελεχών στη διαδικασία αυτή]

• Κατάρτιση με ευθύνη του ΚΕΣΥΠ, των ΓΡΑΣΕΠ , του Γραφείου και της  Δ/νσης ΔΕ κάθε περιοχής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενημέρωσης  όλων των μαθητών /μαθητριών από τώρα μέχρι και το χρονικό διάστημα  έναρξης της συμπλήρωσης των Μ.Δ.

• Συστηματική αποστολή ενημερωτικού υλικού σε έντυπη και σε  ηλεκτρονική μορφή με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η  INTERNET επικοινωνία για όλους τους μαθητές [υλικό που θα παράγεται  τόσο κεντρικά από την Δ/νση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΔΜΘ αλλά και τοπικά από κάθε  Δ/νση ΔΕ με ευθύνη των δομών ΣΕΠ της περιοχής]

Οι ΑΥΤΟΝΟΗΤΕΣ αυτές προτάσεις ΔΕΝ είχαν την όποια τύχη αν και  επαναλαμβάνονται ΜΟΝΟΤΟΝΑ την τελευταία πενταετία

Σημειώνεται ότι οι προτάσεις αυτές συνοδεύονται και από την πάγια  ΠΡΟΤΑΣΗ –ΘΕΣΗ μου για ύπαρξη ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου  προγράμματος δράσης των δομών ΣΕΠ στην περιοχή ευθύνης τους. Είναι ένα  θέμα για το οποίο υπάρχει υστέρηση και που συνήθως προσεγγίζεται από  τους οπαδούς του αυτοσχεδιασμού και της αδράνειας με κριτικές  θεωρήσεις που χαρακτηρίζουν «άκαιρες» και «ανεδαφικές» τις όποιες προτάσεις προγραμματισμού

Το στοίχημα των δομών ΕΠ της ΔΕ είναι να πετύχουν τη συστηματική  ενημέρωση ΟΛΩΝ των μαθητών/τριών στην πορεία προς τη συμπλήρωση του Μ.Δ.
Το στοίχημα της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΔΜΘ είναι να συμβάλλει στον ενιαίο  προγραμματισμό της όλης προσπάθειας

ΓΙΑΤΙ πέραν από τις «θεωρητικές και βιωματικές προσεγγίσεις των όρων  της αυτογνωσίας, αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης» που μονότονα  επαναλαμβάνονται χωρίς να έχουν τύχει της όποιας αξιολόγησης

ΥΠΑΡΧΕΙ η αναγκαιότητα να επιτευχθεί η αυτογνωσία, αυτοαντίληψη και  αυτοεκτίμηση των μαθητών με το να δοθεί σε αυτούς η δυνατότητα  πρόσβασης στο σύνολο της χρήσιμης πληροφορίας που σχετίζεται με τα  θετικά που προσφέρει η αλλαγή του χρόνου της συμπλήρωσης του Μ.Δ. και  της πρόσβασης στην πληροφορία που σχετίζεται με την ουσία της  διαδικασίας της συμπλήρωσης του ΜΔ που θα τους επιτρέψει να  αποφασίσουν ΣΩΣΤΑ και ΑΝΕΠΗΡΕΑΣΤΑ

Στην Κοινωνία της Σύγχυσης την οποία βιώνουμε η λήψη της σωστής  απόφασης σχετίζεται μονοσήμαντα με την αντικειμενική πληροφόρηση που  δεν μπορεί να αντικατασταθεί από προσεγγίσεις που παρακάμπτουν αυτήν  την αναγκαιότητα.

Η προτεινόμενη παρέμβαση των δομών ΕΠ κατά τη γνώμη μου είναι αυτή που  αναδεικνύει ότι μόνο το δημόσιο σχολείο έχει τη δυνατότητα παροχής  έγκυρων, αξιόπιστων και αντικειμενικών υπηρεσιών παιδείας.

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


Άλλο ένα βήμα πίσω για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας έκανε η υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου. Δέχθηκε την παράλληλη διδασκαλία γαλλικών και γερμανικών στην Α' Γυμνασίου. Διατηρούνται όμως οι προϋποθέσεις του ελάχιστου αριθμού 15 μαθητών για τη δημιουργία τμήματος και της ύπαρξης αντίστοιχης οργανικής θέσης καθηγητή σε κάθε σχολείο, περιορισμοί που θα πλήξουν κυρίως τις μικρές μονάδες της επαρχίας. Στα δημοτικά δεν αίρεται ο διαχωρισμός των σχολείων σε γαλλόφωνα και γερμανόφωνα, αφού το υπουργείο εμμένει στη διδασκαλία μίας από τις δύο γλώσσες.
Η υφυπουργός δέχθηκε ασφυκτική πίεση από βουλευτές έπειτα από τη σφοδρή αντίδραση συλλόγων γονέων και καθηγητών ξένων γλωσσών Η δεύτερη υποχώρηση της κ. Χριστοφιλοπούλου ανακοινώθηκε προχθές βράδυ κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της με τη συμμετοχή της προέδρου της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων Χρύσας Αράπογλου, του βουλευτή Πειραιά Δημήτρη Καρύδη, των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των καθηγητών γαλλικών και γερμανικών και υπηρεσιακών παραγόντων.
Άμεσα επρόκειτο να εκδοθεί η δεύτερη κατά σειρά τροποποιητική απόφαση της αρχικής η οποία επέτρεπε στα δημοτικά και τα γυμνάσια τη διδασκαλία μίας γλώσσας, μεταξύ γαλλικών και γερμανικών, όποιας θα επέλεγε η πλειοψηφία των μαθητών.
Αναλυτικά σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα:
Από την ερχόμενη σχολική χρονιά στα 961 δημοτικά με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) και στα εξαθέσια και άνω δημοτικά οι μαθητές της Ε' Δημοτικού θα διδάσκονται μια δεύτερη ξένη γλώσσα, γαλλικά ή γερμανικά, όποια αποφασίσει η πλειοψηφία. Οι μαθητές, που τη νέα σχολική χρονιά (2011 2012) θα φοιτούν στη ΣΤ' Δημοτικού, θα συνεχίσουν να διδάσκονται τη Β' ξένη γλώσσα που διδάχτηκαν στην Ε' Δημοτικού. Και στις δύο περιπτώσεις προϋπόθεση είναι να υπάρχει ελάχιστος αριθμός 15 μαθητών ανά τμήμα. Σε περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών (νησιωτικές και ορεινές περιοχές, δυσχέρειες πρόσβασης κ.λπ.) προϋπόθεση είναι να υπάρχει ελάχιστος αριθμός 12 μαθητών ανά τμήμα. Η τελική απόφαση για την επιλογή της Β' ξένης γλώσσας που θα διδάσκεται, λαμβάνεται από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης.
Στα γυμνάσια ορίζεται μεταβατική περίοδος δύο ετών, ως εξής:
Οι μαθητές που θα φοιτήσουν στη Β' και Γ’ Γυμνάσιου τη σχολική χρονιά 2011 2012 και στη Γ' Γυμνάσιου τη σχολική χρονιά 2012 2013, οι οποίοι έχουν ήδη επιλέξει και διδαχτεί Β' ξένη γλώσσα, θα συνεχίσουν να διδάσκονται τη Β' ξένη γλώσσα που έχουν ήδη επιλέξει και διδαχτεί (γαλλικά ή γερμανικά ή ιταλικά ή ισπανικά) ανεξάρτητα από την τελική επιλογή του γυμνασίου τους.
Οι μαθητές που θα φοιτήσουν του χρόνου στην Α' Γυμνασίου θα επιλέξουν μεταξύ γαλλικών και γερμανικών, τα οποία μπορούν να διδάσκονται παράλληλα σε κάθε σχολείο, εφόσον συμπληρώνεται ελάχιστος αριθμός 15 μαθητών ανά τμήμα (12 σε περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών) και υπάρχει αντίστοιχη οργανική θέση.
Για θετική εξέλιξη που όμως υπονομεύεται από την επιμονή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας να οριστεί ελάχιστος αριθμός 15 μαθητών για τη δημιουργία τμημάτων στο δημοτικό και το γυμνάσιο κάνουν λόγο σε κοινή ανακοίνωσή τους οι σύνδεσμοι καθηγητών γαλλικών και γερμανικών. Η επιμονή αυτή θα οδηγήσει κατά τη σχολική χρονιά 2011 12 δεκάδες χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα, και ειδικά στα μικρά γυμνάσια της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας, που πέρυσι διδάχτηκαν τη γερμανική ή τη γαλλική γλώσσα, να μείνουν αδίδακτοι ή να αναγκαστούν σε μετακίνηση σε άλλο σχολείο .
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τελικά Αποτελέσματα Επιλογής Επιμορφούμενων στο αντικείμενο: «Ερευνητικές Εργασίες (project)»


Αποτελέσματα επιλογής και κατανομής των επιμορφούμενων στα ΠΕΚ στο πλαίσιο του προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Γενικού Λυκείου, στο αντικείμενο: «Ερευνητικές Εργασίες (project)»(Απόφαση 22/22.06.2011 Δ.Σ Ο.ΕΠ.ΕΚ.)
Η επιμόρφωση των επιλεγέντων εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί στα ΠΕΚ τη Δευτέρα και την Τρίτη, 27 και 28 Ιουνίου 2011, από τις 9:00 έως τις 16:00.

Τα ονόματα ΕΔΩ

Δυναμική επιστροφή της Νομικής! του Χρήστου ΚάτσικαΕΡΕΥΝΑ: Χρήστος Κάτσικας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011

Ξέρετε ποιο τμήμα προτιμήθηκε πέρσι (2010) περισσότερο από τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων; Η Νομική Αθήνας! Αντίθετα την περίοδο 2007-2009 τα Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και Αθήνας (δάσκαλοι) κατακτούσαν την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα στις προτιμήσεις των υποψηφίων. Φαίνεται ότι οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας, με τον περιορισμό των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, επηρεάζουν ταχύτατα τις προτιμήσεις τους.

Τι επέλεξαν στις τελευταίες Πανελλαδικές Εξετάσεις (2010) οι υποψήφιοι; «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν σήμερα τις επιλογές που έκαναν οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και τις αθέατες αλλαγές που φωτίζουν τον χάρτη των επιλογών σπουδών και βεβαίως των επαγγελματικών προτιμήσεων.

Η υποχώρηση των διδασκαλικών τμημάτων στις επιλογές των υποψηφίων φανερώνει τις επιπτώσεις που έχει ο σημαντικός περιορισμός εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση. Την ίδια ώρα που η Νομική κατακτά την ίδια θέση στην πρώτη δεκάδα εμφανίζονται (μαζί με τα Τμήματα Δασκάλων Αθήνας και Θεσσαλονίκης) το Τμήμα Αστυφυλάκων και το Τμήμα Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, η Ιατρική Αθήνας, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου και το Τμήμα Νομικής Θεσσαλονίκης.

Είναι φανερό ότι η αγωνία της επαγγελματικής αποκατάστασης μέσα σ' ένα περιβάλλον ολοένα και αυξανόμενης ανεργίας πρωτοστατεί στις επιλογές σπουδών των νέων. Ονειρα, επιθυμίες, κλίσεις, δίνουν γρήγορα τη θέση τους σε μια ρεαλιστική προσαρμογή στην οποία μηχανοδηγός είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας, δηλαδή η επαγγελματική προοπτική των σπουδών.

Ωστόσο, είναι φανερή στους υποψήφιους και στις οικογένειές τους μια νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας που έχει δύο πυλώνες. Πρώτον, ότι σήμερα δεν υπάρχει κανένα πτυχίο για το οποίο μπορεί να ο νέος πτυχιούχος να αναπαύεται στη βεβαιότητα ότι οδηγεί σε επαγγελματική αποκατάσταση. Παράλληλα η πεποίθηση ότι η δημόσια απασχόληση έχει κλείσει πόρτες και παράθυρα είναι συντριπτική. Δεύτερον, έχει γίνει κατανοητό ότι καμία πρόβλεψη δεν μπορεί να γίνει για την κατάσταση στην αγορά εργασίας ύστερα από 5 ή 6 χρόνια όταν οι σημερινοί υποψήφιοι θα αναζητούν εργασία ως πτυχιούχοι. Αυτές οι παραδοχές οδηγούν σίγουρα στη διαμόρφωση στάσεων από τη μεριά των υποψηφίων και η στροφή στις επιλογές σχολών εδράζεται σε αυτό το έδαφος. Δεν χρειάζεται να ερμηνευτεί το φαινόμενο της επιλογής των Αστυνομικών Σχολών (δύο μέσα στην πρώτη δεκάδα των προτιμήσεων) από τους υποψηφίους. Η είσοδος στις σχολές αυτές δεν αντιμετωπίζεται ως είσοδος σε τριτοβάθμιες σπουδές αλλά κατευθείαν σε ένα επάγγελμα που συνοδεύεται από τη σιγουριά μόνιμης θέσης και μισθού.

Η επιστροφή στις Νομικές Σχολές ακολουθεί μια παράδοση που τις θέλει να παίρνουν κεφάλι όταν δεν υπάρχει στο πεδίο τους άλλη σχολή που υπόσχεται άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Κι αυτό παρ' όλο που στις ουρές ανεργίας και υποαπασχόλησης πτυχιούχων συνωστίζονται χιλιάδες πτυχιούχοι της Νομικής.

Η επιλογή των Τμημάτων Μηχανικών και της Ιατρικής στηρίζεται και αυτή σε μια παράδοση για το κύρος και το γόητρο των παραπάνω σχολών που είναι σταθερή κι έρχεται από το παρελθόν, ακόμη κι αν σήμερα η πρόσβαση των Μηχανικών στην αγορά εργασίας είναι προβληματική ενώ και μέρος των πτυχιούχων Ιατρικής αναγκάζεται να καταφύγει στο εξωτερικό για ειδίκευση και εργασία.

Διέρρηξαν το ΑΤΕΙ της Πάτρας με αντικλείδι και έκλεψαν εξοπλισμό

Με αντικλείδι διέρρηξαν άγνωστοι αίθουσα του ΑΤΕΙ Πάτρας. Χθες, 23/6 διαπιστώθηκε από τους υπευθύνους του Τεχνολογικού Ιδρύματος πως εκλάπησαν 12 ηλεκτρονικοί υπολογιστές από το εργαστήριο του Τμήματος Νοσηλευτικής. Το γεγονός ότι η διάρρηξη έγινε με αντικλείδι, χωρίς να παραβιαστούν οι πόρτες, κάνει τις αρχές να στρέψουν τις έρευνες προς το εσωτερικό του ιδρύματος. Ο πρόεδρος του ΑΤΕΙ Σωκράτης Καπλάνης διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση.

Υπουργείο Παιδείας: Βράβευση χτες για δεύτερη χρονιά «καινοτόμων εκπαιδευτικών έργων»


Έκκληση προς τις  δυνάμεις της πολιτικής, των εκπαιδευτικών, των γονιών, της αυτοδιοίκησης, των Ελλήνων μπορούν να προσφέρουν  να συστρατευθούν στην Παιδεία, απηύθνε η υπ. Παιδείας  Αννα Διαμαντοπούλου , η οποία σήμερα μαζί με την  υφυπουργό, Εύη Χριστοφιλοπούλου και τον  Γενικό Γραμματέα Βασίλη Κουλαϊδή, βράβευσαν τα 100 έργα εκπαιδευτικών από όλη τη χώρα, που διακρίθηκαν για την καινοτομία τους.

«Δεν μπορεί οι καλύτεροι, οι άριστοι, οι σημαντικοί, αυτοί που θέλουν, αυτοί που δουλεύουν περισσότερο να μην έχουν διαφορετική αντιμετώπιση και ηθική και υλική από τους υπολοίπους» σημείωσε η υπ. Παιδείας  και υπογράμμισε : « Σήμερα ζούμε σε μία εποχή, σε μία πολύ δύσκολη περίοδο που πέρα από τη συνολική απαξίωση, απαξιώνονται οι πολιτικοί, απαξιώνονται οι θεσμοί, απαξιώνονται οι εκπαιδευτικοί, οι δημοσιογράφοι, οι γιατροί, οι δικαστές, οι παπάδες… αυτή η συνολική απαξίωση είναι μεγάλος κίνδυνος για τη χώρα!»

«Σε αυτή λοιπόν την συνολική απαξίωση, δεν μπορεί παρά να απαντήσουμε με τις δημιουργικές δυνάμεις του έθνους και της χώρας. Και υπάρχουν παντού!», πρόσθεσε  η κ. Διαμαντοπούλου.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Κυρίες και κύριοι εκπαιδευτικοί,

Σήμερα για μένα, ως Υπουργός Παιδείας , είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Μέσα στη δυσκολία της κρίσης και των  προβλημάτων, αισθάνομαι υπερήφανη, χαρούμενη και αισιόδοξη γιατί εκπαιδευτικοί από όλα τα σημεία της Ελλάδας, από όλες τις βαθμίδες και από κάθε είδους σχολείο παρουσιάζουν σήμερα δουλειά και ιδέες ,αποδεικνύοντας ότι είμαστε μια κοινωνία που μπορεί, που προσφέρει, που δίνει μηνύματα.

Δεν χρειάζεται να εξηγήσω τη δύσκολη κατάσταση που  βρίσκεται η χώρα μας. Είμαστε σε μια βαθιά κρίση η οποία δεν είναι μόνο οικονομική. Η  οικονομική κρίση είναι αυτό που φαίνεται όμως η κρίση είναι και πολιτική και ηθική και κρίση αρχών και αξιών. Αν θέλουμε να κάνουμε μια μικρή ανάλυση του πού βρισκόμαστε -και περισσότερο εσείς που είστε εκπαιδευτικοί και ζείτε τις διεργασίες και την εξέλιξη της κοινωνίας από γενιά σε γενιά- μπορούμε να δούμε ότι τα τελευταία χρόνια ανατρέψαμε αρχές και αξίες. Η κατανάλωση και το καταναλωτικό μοντέλο έγιναν αξίες, ο ατομισμός έγινε μια βασική αρχή και σε όλα τα επίπεδα βαφτίζαμε εύκολα την ισοπέδωση προς τα κάτω, ισότητα. Αυτά έχουν αντίτιμο και στην οργάνωση της κοινωνικής ζωής, της οικονομικής ζωής, αλλά βεβαίως και στην πολιτική η οποία πρέπει να δίνει το παράδειγμα και να ανοίγει δρόμους.

Στην ιστορία της χώρας μας αλλά και στην ιστορία της ανθρωπότητας εκπαιδευτικός σημαίνει παράδειγμα, προσφορά. Ανασύροντας παραδείγματα από την ιστορία του Νεοελληνικού Έθνους από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, οι εκπαιδευτικοί μας έχουν υπάρξει εξαιρετικό παράδειγμα. Εκπαιδευτικοί που σε δύσκολες συνθήκες: στην ίδρυση του ελληνικού κράτους με τα πρώτα σχολεία και τα σχολαρχεία έμαθαν γράμματα σε αυτόν τον τόπο, στα παιδιά και σε ένα πληθυσμό εξαιρετικά αναλφάβητο. Ιδιαίτερα σημαντικός ήταν ο ρόλος των δασκάλων σε όλες τις δύσκολες στιγμές, στους πολέμους, στους εμφυλίους,  στις δικτατορίες. Στην εσχατιά της χώρας, σε κάθε χωριό, με αντίξοες συνθήκες, σε κάθε περιοχή και σε κάθε δυσκολία ήταν εκεί.

Σε κάθε περίοδο οι δάσκαλοι πρόσφεραν και πολλά από τα επιτεύγματα, τα επιστημονικά και των διανοούμενων οφείλονται στους δασκάλους. Πόσοι σπουδαίοι άνθρωποι κάνουν αναφορά στο δάσκαλο τους. Έχω πει πολλές φορές στα χρόνια που είμαι στην πολιτική, ότι οφείλω το 50% από αυτά που είμαι σήμερα, ως προσωπικότητα, στο Δάσκαλο μου, το Βασίλη Οικονόμου, στην Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού. Ένας άνθρωπος που άλλαξε μια ολόκληρη τάξη, μέσα σε 2 χρόνια, άλλαξε τα παιδιά των 11 και 12 χρονών, τους έδωσε φτερά και δύναμη, άλλαξε τις προσωπικότητες τους.

Πίσω από όλα αυτά τα επιτεύγματα είναι αυτοί οι εκπαιδευτικοί, οι Δάσκαλοι που προσέφεραν. Στο χώρο της εκπαίδευσης όμως συναντώνται και άλλου είδους προσφορές, που τις είχαμε ξεχάσει και που σήμερα τις έχουμε ανάγκη. Έχουμε ένα δυσθεώρητο χρέος πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμο. Περάσαμε, όμως, και πολλά χρόνια δυσθεώρητης κερδοφορίας σε πολλές επιχειρήσεις στη χώρα. Θυμίζω, ότι πολύ γνωστά ονόματα στο χώρο της εκπαίδευσης όπως το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Ριζάρειος Σχολή, το Αρσάκειο σχολείο, η Ζωσιμαία σχολή και πάρα πολλά άλλα ιδρύματα, συνεχίζουν την πορεία τους μέσα στις δεκαετίες, έχοντας ονόματα χορηγών που επέλεξαν να επενδύσουν τον πλούτο τους στην Παιδεία.

Για άλλη μια φορά καλούνται να συστρατευτούν στο όνομα της Παιδείας όλες οι δυνάμεις της πολιτικής, των εκπαιδευτικών, των γονιών, της αυτοδιοίκησης, των Ελλήνων που μπορούν να προσφέρουν. Όλες οι δυνάμεις της κοινωνίας χρειάζονται αυτή τη δύσκολη στιγμή να συστρατευτούν στην Παιδεία.

Γιατί αν λύσουμε το θέμα του χρέους, αν λύσουμε τα οικονομικά προβλήματα και δεν αλλάξουμε το βασικό DNA της Παιδείας που έχει να κάνει με αρχές και αξίες αλλά και με τη λειτουργία των θεσμών και των στόχων της,  γρήγορα θα φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Αλλάζουμε Παιδεία για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και σε αυτή την αλλαγή, υπάρχουν πάντα πρωτοπορίες. Υπάρχουν πάντοτε οι άνθρωποι που επιβεβαιώνουν γιατί εκπαιδευτικός σημαίνει φως.

Πριν από λίγο έσφιξα το χέρι από εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα, από την Ορεστιάδα, από την Κέρκυρα, από τη Λήμνο, από τη Θάσο, από την Κρήτη, από την Καρδίτσα, από την Πτολεμαΐδα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν να δώσουν λαμπρά παραδείγματα.  Πέρυσι ήμασταν μόνο 2 μήνες Κυβέρνηση όταν κάναμε αυτήν την εκδήλωση για την Καινοτομία και την Αριστεία στην Εκπαίδευση. Φέτος, με την δουλειά της Υφυπουργού, Εύης Χριστοφιλοπούλου, αυτό άρχισε να παίρνει θεσμικά χαρακτηριστικά. Να γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες ώστε να μείνει ένας μόνιμος  θεσμός. Να ξέρουμε όλοι κάθε χρόνο ότι έχουμε ανάγκη επιβραβεύουμε  ηθικά τον κάθε εκπαιδευτικό.

Να αναφέρω ότι κανείς  δεν ζήτησε χρήματα! Από όλους τους εκπαιδευτικούς που δούλεψαν δεν ζήτησε κανείς επιπλέον οικονομική ενίσχυση. Ήταν μεράκι, ήταν δουλειά, ήταν πάθος, ήταν αίσθηση καθήκοντος και αποστολής. Ήταν ιδέες που έγιναν πράξη με την πιο όμορφη ύλη που μπορεί να έχει κανείς στα χέρια του. Τα παιδιά.

Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε χωρίς διακρίσεις αυτών οι οποίοι προσφέρουν! Δεν μπορεί οι καλύτεροι, οι άριστοι, οι σημαντικοί, αυτοί που θέλουν, αυτοί που δουλεύουν περισσότερο να μην έχουν διαφορετική αντιμετώπιση και ηθική και υλική από τους υπολοίπους. Σήμερα ζούμε σε μία εποχή, σε μία πολύ δύσκολη περίοδο που πέρα από τη συνολική απαξίωση, απαξιώνονται οι πολιτικοί, απαξιώνονται οι θεσμοί, απαξιώνονται οι εκπαιδευτικοί, οι δημοσιογράφοι, οι γιατροί, οι δικαστές, οι παπάδες… αυτή η συνολική απαξίωση είναι μεγάλος κίνδυνος για τη χώρα! Σε αυτή λοιπόν την συνολική απαξίωση, δεν μπορεί παρά να απαντήσουμε με τις δημιουργικές δυνάμεις του έθνους και της χώρας. Και υπάρχουν παντού!
Κυρίες και Κύριοι εκπαιδευτικοί ο δικός σας λόγος είναι ο πιο σημαντικός λόγος στη χώρα. Ο δικός σας λόγος! Εσείς που φτιάχνετε αυτή τη γενιά που έρχεται. Αυτή τη γενιά που βιώνει στη εφηβεία της ή στα παιδικά της χρόνια μια συνολική κατάθλιψη. Αυτή η γενιά πρέπει να οπλιστεί με τη δύναμη του Έθνους. Με τη δύναμη της χώρας που μέσα από πολλές δυσκολίες μπόρεσε και πήγε μπροστά. Η πρωτοπορία της πρωτοπορίας είστε εσείς! Το λέω χωρίς καμία δόση υπερβολής. Ένας εκπαιδευτικός με ελάχιστα μέσα σε ένα χωριό που κάνει κάτι σημαντικό, είναι μία πολύ σημαντική μονάδα για τη χώρα. Και είναι αυτό το παράδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Η απαξίωση έρχεται μέσα από το γκρίζο λόγο. Μέσα από την επιμονή σε δόγματα της προηγούμενης τριαντακονταετίας. Μέσα από την άρνηση της προσφοράς. Το παράδειγμα και το φώς έρχεται μέσα από τους ανθρώπους που έμπρακτα δημιουργούν.

Θέλω λοιπόν, μεταφέροντας και το χαιρετισμό του Πρωθυπουργού, και όλης της πολιτικής ηγεσίας και εκφράζοντας, νομίζω σε μεγάλο βαθμό, όλα τα στελέχη της Διοίκησης του Υπουργείου να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Ναυρίδη για όλη την δουλειά που έκανε όλο αυτό το διάστημα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Τους Διευθυντές που είναι μαζί μας και δουλεύουν άοκνα και να σκέφτονται ωράριο για την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης και κυρίως για αυτό που θέλουμε να μείνει για το θεσμό! Θα παρακαλούσα να γίνεται και σε επίπεδο περιφέρειας ώστε να δίνεται το μήνυμα  ότι όλες οι υγιείς και ισχυρές δυνάμεις του έθνους και της πατρίδας  είναι εδώ και είναι έτοιμες να προσφέρουν, ο καθένας από το πόστο του και ο καθένας με τις δυνάμεις του. Είναι η εποχή που σκεφτόμαστε τι θα προσφέρουμε εμείς. Χρειαζόμαστε 2, 3, 4 χρόνια για να βάλουμε την πατρίδα μας στις ράγες που θέλουμε και ύστερα να σκεφτούμε ο καθένας ξανά τον εαυτό του.

Η  ΟΜΙΛΙΑ ΤΡΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Κυρία Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι,
Θέλω και εγώ με τη σειρά μου, να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη μέρα και να πω ότι η συγκίνηση και χαρά μου είναι μεγάλη. Όταν πέρσι κλείνοντας την πρώτη εκδήλωση, η Υπουργός μου ανέθεσε το συντονισμό αυτής της πρωτοβουλίας, που η ίδια ξεκίνησε, ένιωσα πολύ μεγάλη ευθύνη. Ξεχνάμε πολλές φορές την ευθύνη. Αισθάνομαι λοιπόν και αισθάνθηκα και τότε πολύ μεγάλη ευθύνη. Προσπαθώντας να συντονίσω αυτό το θεσμό που ξεκίνησε η Άννα Διαμαντοπούλου, ώστε να επεκταθεί σε κάθε σχολείο της χώρας. Θέλω λοιπόν να σηματοδοτήσω ποιες είναι οι αλλαγές και ποιες είναι οι κατευθύνσεις που δίνουμε σε αυτό το θεσμό.

Το πρώτο πράγμα που προσπαθήσαμε, είναι να συνδέσουμε τις κατηγορίες των βραβεύσεων με τις προτεραιότητες στην εκπαιδευτική αλλαγή, στην αλλαγή της Παιδείας μας. Για αυτό η διδακτική- και οι διαφορετικές διδακτικές- είχαν την τιμητική τους. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν φτάνει απλά να αλλάξεις το περιεχόμενο της ύλης. Σε ένα σχολείο που έχει ως στόχο το μαθητή και τις μαθησιακές ανάγκες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξεις τον τρόπο που διδάσκεις. Σε ένα σχολείο που μέχρι τώρα ήταν ένα σχολείο που λειτουργούσε άκαμπτα, ο εκπαιδευτικός έπρεπε πάνω από όλα να «βγάλει την ύλη», κάτι το οποίο αντιστρατεύεται το πώς να «διδάξει την ύλη».

Το δεύτερο που θεωρήσαμε σημαντικό, ήταν να βραβεύσουμε τις σχολικές δραστηριότητες. Όταν λέμε ότι το Νέο Σχολείο πρέπει να είναι ένα ανοιχτό σχολείο, δεν σημαίνει ότι θα είναι ένα ανεξέλεγκτο ή αυθαίρετο σχολείο. Σημαίνει ότι ο διευθυντής, η διευθύντρια, με ένα ζωντανό σύλλογο εκπαιδευτικών και με τη συμβολή των γονιών και της τοπικής κοινωνίας θα μπορεί να «μεγαλουργήσει». Και αν σήμερα, που γνωρίζουμε πολύ καλά πόσοι εγκύκλιοι και πόση γραφειοκρατία υπάρχουν στην δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και στη λειτουργία της σχολικής μονάδας, είναι πολύ σημαντικό να βραβεύσουμε τους εκπαιδευτικούς εκείνους και τα σχολεία εκείνα, που ξέφυγαν από τα τείχη της γραφειοκρατίας και τόλμησαν να κάνουν καινοτόμες δραστηριότητες. Ναι υπήρχαν οι θεσμοί, τους γνωρίζω καλά, τους γνώρισα πολύ καλύτερα ερχόμενη στο Υπουργείο Παιδείας. Ο θεσμός της «ευέλικτης ζώνης» υπήρχε εδώ και χρόνια, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Είναι κάτι που παρήγαγε καινοτομία, χωρίς να αναδεικνύεται ως τώρα. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι οι σχολικές δραστηριότητες είναι σημαντικές για το Νέο Σχολείο. Η τελευταία κατηγορία που είναι και η πιο σημαντική, είναι η συνεργασία εντός της σχολικής μονάδας. Αν δεν πετύχουμε τη συνεργασία, δεν θα πετύχει τίποτε άλλο: ούτε τα προγράμματα σπουδών, ούτε οι νέες διδακτικές προσεγγίσεις, ούτε η επιμόρφωση, ούτε όλα αυτά τα πολύ φιλόδοξα που έχουμε επενδύσει, τα οράματά μας, τα σχέδιά μας, για την αλλαγή του σχολείου.

Θέλω και από τη δική μου την πλευρά να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν. Νομίζω κύριε πρόεδρε της επιτροπής ότι ήταν πάνω από 800. Θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα και την καθεμιά που αφιέρωσε την ώρα του και είχε το μεράκι και την όρεξη να υποβάλει την αίτησή του και να  δείξει τη δουλειά του. «Είχε το μεράκι». Αυτή τη λέξη πρέπει να βρούμε πάλι, γιατί την έχουμε μέσα μας οι Έλληνες. Στις μέρες που διανύουμε μας είναι απαραίτητη. Φέτος, όπως και πέρσι, θα λειτουργήσει το αποθετήριο των καλών πρακτικών, αυτών των καινοτομιών. Αλλά σε λίγο καιρό θα έχουμε και μια επόμενη δυνατότητα. Οι εκπαιδευτικοί και η σχολική κοινότητα, θα έχει τη δυνατότητα μέσα από το σχολικό δίκτυο, να πλοηγηθεί, να πάρει στοιχεία από τις προτάσεις των συναδέλφων εκπαιδευτικών και ακόμη τη δυνατότητα για θετική ψήφο. Γιατί; Θέλουμε άραγε το θεσμό να τον κάνουμε ένα reality; Όχι βέβαια. Αλλά θέλουμε εμείς ως εκπαιδευτική κοινότητα να μπορούμε να επιβραβεύουμε τις πρωτοβουλίες των άλλων και να υπάρχει έτσι και μια ηλεκτρονική επιβράβευση και ένας διάλογος μεταξύ μας, που μπορεί να γίνει στο σχολικό δίκτυο.

Θεωρήσαμε λοιπόν ότι αυτό είναι μια καινοτομία που πάει το θεσμό ένα βήμα μπροστά- και όπως ήδη ακούσατε από την Υπουργό- πρέπει και μπορούμε να αναδείξουμε αυτή τη διάσταση και σε περιφερειακό επίπεδο.

Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τα μέλη της κριτικής επιτροπής, τους 131 άμισθους εκπαιδευτικούς και συντελεστές εμπειρογνώμονες της εκπαίδευσης, οι οποίοι αξιολόγησαν τα έργα. Για πρώτη φορά αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς ούτε ένα ευρώ επιπλέον – έκαναν διπλή τυφλή αξιολόγηση. Και αυτό ήταν μια φετινή αλλαγή, μια βελτίωση θεωρούμε στον τρόπο που βαθμολογήθηκαν τα έργα. Η διπλή αξιολόγηση λοιπόν αυτή έγινε από 131 ανθρώπους που δεν πληρώθηκαν τίποτα και που ανάλωσαν ώρες ατέλειωτες να δουν να αξιολογήσουν, να συγκρίνουν. Θέλω από καρδιάς να τους ευχαριστήσω, για αυτή ακριβώς την προσφορά, την εθελοντική προσφορά.

Από τη καρδιά μου λοιπόν θέλω να πω και ένα τελευταίο. Είχα την ευκαιρία μετέχοντας σε ένα από τα μεγάλα εκπαιδευτικά συνέδρια που έγιναν τον τελευταίο χρόνο σε διαφορετικές χώρες, κάποια ήταν ευρωπαϊκά, κάποια ήταν παγκόσμια-και είδα και άκουσα και επεξεργάστηκα το πόσο ο θεσμός των εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί ως κλάδος, έχουν χάσει το κύρος του διαχρονικά στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι το συμβούλιο της Ευρώπης έχει κάνει ολόκληρο συνέδριο για τη σχέση κύρους των Εκπαιδευτικών και Δημοκρατίας. Όχι εκπαιδευτικών και παιδείας, γιατί αυτό είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο ότι οποιοιδήποτε σύστημα παιδείας εδράζεται και στο κύρος των εκπαιδευτικών. Όπως δείχνουν τα στοιχεία του ΟΟΣΑ οι χώρες εκείνες, οι οποίες επένδυσαν στο κύρος του εκπαιδευτικού- δεν είναι μόνο η αμοιβή, είναι και αυτό αλλά είναι και άλλα πολλά πράγματα- είναι μέσα από τις χώρες με εκπαιδευτικά συστήματα τα οποία πάνε καλά, γιατί εκτός των άλλων στοιχείων που έχουν, έχουν αυξημένο το κύρος του εκπαιδευτικού στην κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι το συμβούλιο της Ευρώπης κάνει συνέδριο για τη σχέση της Δημοκρατίας και κύρους των εκπαιδευτικών.

Νομίζω- ότι στις κρίσιμες στιγμές που ζούμε- ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο, από όσα ήδη αναφέρθηκαν από την Υπουργό και από τον κύριο Ναυρίδη, είναι το στοιχείο της τόλμης, το στοιχείο του ρίσκου. Την κρίση για να την κάνεις ευκαιρία πρέπει να ρισκάρεις. Σε ένα σύστημα, όπως το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, που έχει αρκετά καλά αλλά που σίγουρα, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε, ότι είναι συγκεντρωτικό και άκαμπτο και ότι δεν διευκολύνει την καινοτομία, την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία. Σε ένα τέτοιο σύστημα, θέλει τόλμη από εσάς  η αριστεία και η καινοτομία. Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τη χώρα, την ανάταξη της οικονομίας, της κοινωνίας και το μέλλον των παιδιών μας. Γιατί αν κάτι σήμερα βραβεύουμε, είναι τους ανθρώπους αυτούς, που σκάβουν στα μύχια της ψυχής τους και του πνεύματός τους, ώστε να δημιουργήσουν, ελπίζοντας για το μέλλον των παιδιών μας και το μέλλον της Ελλάδας.