Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Θέσεις του Π.Δ. 407/80 στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών προκηρύσσει θέσεις του Π.Δ. 407/80 στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

-Εδαφομηχανική I (εργαστήρια).
- Μηχανική των Υλικών (εργαστήρια,ΕΑΡΙΝΟ_ΕΞΑΜΗΝΟ).
-Ηλεκτρονικό Σχέδιο (εργαστήρια).
- Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ (εργαστήρια,ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ_ΕΞΑΜΗΝΟ)).
- Εισαγωγή στη Μηχανική των Υλικών (εργαστήρια).
-Σχεδιάσεις (εργαστήρια).
- Γεωλογία για Πολιτικούς Μηχανικούς (διδασκαλία & εργαστήρια).
- Αριθμητικές Μέθοδοι (εργαστήρια).

Πληροφορίες: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της γραμματείας: 2610.996.501. , -996.500.
Δικαιολογητικά μέχρι 24/6/2011.

Θέση του Π.Δ. 407/80 στο τμήμα φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Φιλοσοφικών Και Κοινωνικών Σπουδών προκηρύσσει θέση του Π.Δ. 407/80 με γνωστικό αντικείμενο: Διδακτική Φιλολογικών μαθημάτων.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της γραμματείας: 2831.077.211, -772.151.6, 2831.077.222.
Δικαιολογητικά μέχρι 17/6/2011.

1 θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π. του κλάδου II του τμήματος οικονομικών επιστημών - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών προκηρύσσει θέση ως εξής:

Μία [1] θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π. του κλάδου II του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, κατηγορίας ΠΕ για «Εκτέλεση Εργαστηριακού/ Εφαρμοσμένου Διδακτικού
Έργου- Υπεύθυνος Εργαστηρίου Η/Υ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών», σε εισαγωγική βαθμίδα Δ’ και με πενταετή θητεία.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι τυπικά προσόντα:
· Πτυχίο Πληροφορικής από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομότιμο ίδρυμα του εξωτερικού
· Πιστοποιημένη τριετή επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο
· Πιστοποιημένη καλή γνώση Αγγλικών
Επιθυμητά προσόντα:
· Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές πεδίο
· Εμπειρία στη δημιουργία και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων
· Τυχόν επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν
Θα υπάρξει αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων και ενδεχομένως διαδικασία συνέντευξης /εξέτασης των ικανοτήτων των υποψηφίων

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέσεις επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών στο τμήμα αγροτικής ανάπτυξης και διοίκησης αγροτικών επιχειρήσεων

Το Συμβούλιο του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, μετά από την με αριθμ. 6/17.05.2011 απόφαση Συμβουλίου του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, προκειμένου να προβεί στην κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι θέσεις επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών για την ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ως εξής:

Τομέας Μαθημάτων Γενικής Υποστήριξης
Εργαστηριακοί συνεργάτες για τη διδασκαλία των μαθημάτων:
1. Πληροφορική (Ε) μέχρι 15 ώρες/εβδ.
2. Γεωργικές Εφαρμογές (Ε) με εξειδίκευση στην Αγροτική Οικονομία μέχρι 4 ώρες/εβδ.

Τομέας Μαθημάτων Οικονομίας Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
Επιστημονικοί συνεργάτες για τη διδασκαλία των μαθημάτων:
1. Αγροτικό Μάρκετινγκ (Θ) 3 ώρες/εβδ.
2. Κοινή Αγροτική Πολιτική-Ευρωπαϊκή Ένωση (Θ) (ΖΠ) 3 ώρες/εβδ.
3. Αγροτική Πολιτική & Νομοθεσία (Θ) (ΦΠ) 3 ώρες/εβδ.
4. Τυποποίηση και Συσκευασία Γεωργικών Προϊόντων (Θ) 2 ώρες/εβδ.
5.Οικονομική Γεωργικών Βιομηχανιών (Θ) 4 ώρες/εβδ. (μάθημα εαρινού εξαμήνου)
6. Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (Θ) 2 ώρες/εβδ. (μάθημα εαρινού εξαμήνου)
Εργαστηριακοί συνεργάτες για τη διδασκαλία των μαθημάτων:
1. Κτηνοτροφική Λογιστική & Τεχνικοοικονομική Ανάλυση (Ε) (Ζ.Π.) με εξειδίκευση στην Αγροτική Οικονομία μέχρι 6 ώρες/εβδ.
2. Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (Ε) με εξειδίκευση στην Αγροτική Οικονομία (μάθημα εαρινού εξαμήνου) μέχρι 4 ώρες/εβδ.
3. Αγροτικό Μάρκετινγκ (E) με εξειδίκευση στην Αγροτική Οικονομία (μάθημα εαρινού εξαμήνου) μέχρι 4 ώρες/εβδ.
4. Διαχείριση Ολικής Ποιότητας (E) με εξειδίκευση στην Αγροτική Οικονομία
(μάθημα εαρινού εξαμήνου). μέχρι 4 ώρες/εβδ.

Οι συμβάσεις των Εργαστηριακών Συνεργατών βάσει των διατάξεων του Ν.2916/2001,άρθρο 4 παρ. Γ δύνανται να διαρκούν μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος και
δύνανται να ανανεωθούν μέχρι δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη από τον Πρόεδρο του ΑΤΕΙ μετά από πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος, εισήγηση του Τομέα Μαθημάτων και σχετική απόφαση του Συμβουλίου του AΤΕΙ.

ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση σε έντυπο του Τμήματος. (Στην αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να αναφέρουν τους τομείς μαθημάτων)
2. Τίτλοι σπουδών ( δίπλωμα ή πτυχίο, διδακτορικό, μεταπτυχιακό). Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να
δηλώνεται η κύρια απασχόλησή του.
4. Βεβαιώσεις επαγγελματικής πείρας.
5. Γενικά κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 - 791.327 και 2310 013868 κ. Σοφία Γεωργιάδου

Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το υπ. Παιδείας, τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Στο παρακάτω link θα βρείτε την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την Κεντρική Υπηρεσία του υπ. Παιδείας , τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ (για το οικ. Έτος 2008 που ολοκληρώθηκε το Μάιο) η οποία περιέχει ειδικές παρατηρήσεις για παραβάσεις και ελλείψεις, οι οποίες διαπιστώθηκαν στις δαπάνες. Επισημαίνεται ότι δεν περιελήφθησαν παρατηρήσεις, που αφορούσαν δαπάνες κάτω των 3.000 ευρώ, εκτός αν πρόκειται για περιοδικές δαπάνες.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Πηγή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Ανάπτυξη κι Αξιοποίηση της Ψηφιακής Καρτέλας Σχολικής Μονάδας

Το υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματόδοτηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ξεκινά την υλοποίηση έργου για την αποτύπωση των δεδομένων της σχολικής ζωής και την εξαγωγή δεικτών, τάσεων και συμπερασμάτων για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.Στο πλαίσιο του έργου θα σχεδιασθεί και θα αναπτυχθεί η «καρτέλα της σχολικής μονάδας», δηλαδή μία κάρτα που θα αποτυπώνει το μαθητικό δυναμικό κάθε σχολείου, τις τάξεις που λειτουργούν, το εκπαιδευτικό προσωπικό, την κτηριακή υποδομή και τον εξοπλισμό του καθώς και τα τυχόν κενά ή πλεονάσματα της μονάδας. Η αποτύπωση των στοιχείων θα γίνεται από τις ίδιες τις σχολικές μονάδες ενώ χρήστες της εφαρμογής θα είναι οι διοικήσεις της εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης τους καθώς και η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου.

Παράλληλα θα αναπτυχθούν προηγμένες τεχνικές αξιοποίησης των δεδομένων αυτών, όπως για παράδειγμα η έγκαιρη πρόβλεψη των κενών που προκύπτουν στα σχολεία, η ορθολογική διαχείριση του προσωπικού, η αναγνώριση διαφορετικής αξιοποίησης των διαθέσιμων χώρων και υλικών καθώς και η μελέτη ευρύτερων αλλά κρίσιμων εκπαιδευτικών θεμάτων όπως είναι το φαινόμενο της σχολικής διαρροής.

Τελικός στόχος είναι να δημιουργηθούν – βάσει μετρήσιμων εκπαιδευτικών δεικτών – αξιόπιστα μοντέλα πρόβλεψης, που θα υποστηρίξουν περαιτέρω τον ορθολογικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού συστήματος.

Με βάση τα παραπάνω, δημοσιεύθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Πρόσκληση με τίτλο: «Ανάπτυξη κι Αξιοποίηση της Ψηφιακής Καρτέλας Σχολικής Μονάδας».

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Πηγή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.)" γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας εισαγωγής μέχρι 20 Υποψηφίων Διδακτόρων.

Καταληκτική ημερομηνία: 08-07-2011

Πληροφορία: τηλ. 2610 997586, 2610 969989, 2610 969988

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση εδώ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου δέχεται αιτήσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με αντικείμενο την Κοινωνιολογία, το οποίο οδηγεί σε Διδακτορικό Δίπλωμα στην επιστήμη της Κοινωνιολογίας.

Καταληκτική ημερομηνία: 30-09-2011

Πληροφορίες: τηλ. 22510 36552

Αναλυτικότερα:
http://www3.aegean.gr/sociology

Υπουργείο Παιδείας: Καθορισμός του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ:Τα θέματα στα Αγγλικά

Με το μάθημα των Αγγλικών ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις στα Ειδικά μαθήματα.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Ανακαθορισμός οργανικών θέσεων Μειονοτικών Σχολείων

Τον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων σε δασκάλους του ελληνόγλωσσου και του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων στη Θράκη , προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε η Αν. υπουργός Παιδείας Φώφη Γεννηματά.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Πηγή