Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

9 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ε λ λ η ν ι κ ό Α ν ο ι κ τ ό Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο, στο πλαίσιο της Υποέργου 1 με τίτλο «Δικτύωση και Αναβάθμιση του υφισταμένου Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΑΠ» της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση έργου διάρκειας ενός (1) έτους σε προσωπικό, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Τρία (3) άτομα, για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ως ακολούθως:

1) Έναν/Μία (1) πτυχιούχο Α.Ε.Ι., Σχολής/Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής, με επιθυμητή κατοχή σχετικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε Βάσεις Δεδομένων, λειτουργικά συστήματα και δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων ή/και portals με χρήση σχετικών σχεδιαστικών εργαλείων καθώς και άριστη γνώση αγγλικών, για την υποστήριξη των ΠΕ 1.1-1.6.

2) Έναν/Μία (1) πτυχιούχο ΑΕΙ, με επιθυμητή κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πολύ καλή γνώση αγγλικών, γνώση χειρισμού ΗΥ και επαγγελματική εμπειρία, για την υποστήριξη των ΠΕ 1.1-1.6. Θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα τυχόν εμπειρία σε θέματα συμβούλου σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού.

3) Έναν/Μία (1) απόφοιτο Λυκείου, με καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, πιστοποιημένη γνώση Η/Υ και εμπειρία στη διαχείριση έργων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Έξι (6) άτομα, ως ακολούθως:
1) Εναν/μία (1) απόφοιτο ΤΕΙ, τμήματος πληροφορικής για υποστηρικτικό έργο εφαρμογών, για την υποστήριξη των ΠΕ 1.1-1.6, για χρονικό διάστημα 20 μηνών

2) Εναν/μία (1) πτυχιούχο ΑΕΙ, σχολής/τμήματος θετικών/πολυτεχνικών επιστημών με γνώση Στατιστικής, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και εμπειρία στη χρήση πληροφοριακών πακέτων επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων στα πλαίσια έργων, για την υποστήριξη των ΠΕ 1.3, 1.5, 1.6, για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

3) Έναν/μία (1) πτυχιούχο ΑΕΙ, σχολής/τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων, με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, για την υποστήριξη των ΠΕ 1.1-1.6, για χρονικό διάστημα 20 μηνών

4) Εναν/μία (1) απόφοιτο Λυκείου, με γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση χειρισμού Η/Υ και πολυετή εμπειρία σε διοικητική-γραμματειακή υποστήριξη φορέων/οργάνων, για την υποστήριξη των ΠΕ 1.1-1.6 , για χρονικό διάστημα 25 μηνών

5) Εναν/Μία (1), πτυχιούχο ΑΕΙ, σχολής κοινωνικών επιστημών, με επιθυμητή κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σχολής κοινωνικών επιστημών, εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πολύ καλή γνώση αγγλικών, γνώση χειρισμού ΗΥ και πολυετή επαγγελματική εμπειρία για την υποστήριξη των ΠΕ 1.1-1.6, για χρονικό διάστημα 20 μηνών

6) Εναν/Μία (1) πτυχιούχο Α.Ε.Ι., σχολής/τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής με αποδεδειγμένη εμπειρία σε Βάσεις Δεδομένων, λειτουργικά συστήματα και δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων ή/και portals με χρήση σχετικών σχεδιαστικών εργαλείων, για την υποστήριξη των ΠΕ 1.1-1.6, για χρονικό διάστημα 20 μηνών

Καταληκτική ημερομηνία: 03-06-2011

Πληροφορίες: τηλ. 2610-367636 & 2610-367630

Για να δείτε την ανακοίνωση κάντε κλίκ ΕΔΩ

Πηγή

Πρόσκληση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημείας να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από τη Δευτέρα 20-06-2011 έως την Παρασκευή 08-07-2011

Πληροφορίες: τηλ. 2310 997680

Για να δείτε την ανακοίνωση κάντε κλίκ ΕΔΩ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Τι αλλάζει στις εξετάσεις για την αναγνώριση των πτυχίων Ιατρικής και Οδοντιατρικής

Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικά με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή αναγράφει πάνω στο γραπτό δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος ή για ορισμένες εξεταστικές περιόδους ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος, ορίζει ρητά μεταξύ άλλων απόφαση την οποία υπέγραψε η υπ. Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου. Παράλληλα ,σύμφωνα με την ίδια απόφαση:1. Στους χώρους, όπου θα διενεργηθούν οι εξετάσεις, λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Σε κάθε αίθουσα θα γίνεται ο έλεγχος της ταυτότητας όσων προσέρχονται στις εξετάσεις και θα σημειώνεται η παρουσία ή η απουσία κάθε υποψήφιου σε κάθε μάθημα, με βάση τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν αποσταλεί.

2. Οι επιτηρητές παραδίδουν στους εξεταζομένους ειδικό τετράδιο ή ηλεκτρονική σελίδα με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής απαντήσεων για κάθε μάθημα. Το τετράδιο ή η ηλεκτρονική σελίδα με τις ερωτήσεις αποτελεί γραπτό δοκίμιο του εξεταζομένου, από τη στιγμή που θα τεθούν σε αυτό οι κανονισμένες ακριβείς ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του. Οι ενδείξεις αυτές ελέγχονται από τους επιτηρητές.

3.Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι εξετασθέντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την επίδειξη του γραπτού τους από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού και την παναβαθμολόγησή του, εάν προκύψει σφάλμα ή παράλειψη στην αρχική βαθμολόγηση, όπως ορίζεται με σχετική ανακοίνωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που επακολουθεί των εξετάσεων.

Ειδικότερα ολοκληρη η απόφαση της υπουργού Παιδείας, έχει ως εξής:Άρθρο 1

Πρόγραμμα εξετάσεων −

δικαίωμα συμμετοχής − δικαιολογητικά

1. Οι εξετάσεις για την αναγνώριση πτυχίων Ιατρι−

κής και Οδοντιατρικής είναι γραπτές και από το 2011

διενεργούνται σε εξεταστικά κέντρα που ορίζονται με

απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δύο φορές το χρόνο.

Oι ημερομηνίες των εξετάσεων ορίζονται από το Δ.Σ.

του Οργανισμού και δημοσιοποιούνται εγκαίρως από

τον ίδιο.

2. Ο υποψήφιος, προκειμένου να συμμετάσχει στις

εξετάσεις για την αναγνώριση των πτυχίων Ιατρικής ή

Οδοντιατρικής ανάλογα, υποχρεούται να υποβάλει στα

γραφεία Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση αναγνώρισης με πλήρη φάκελο, σύμφω−

να με απόφαση του αρμοδίου Τμήματος του Δ.Σ. του

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τουλάχιστον δύο μήνες προ της ημερομη−

νίας διεξαγωγής των εξετάσεων.

β) Δήλωση συμμετοχής για κάθε μάθημα μαζί με την

απόδειξη καταβολής του αντιστοίχου παραβόλου του−

λάχιστον 20 ημέρες προ των εξετάσεων.

Άρθρο 2

Τόπος − τρόπος εξέτασης − εξεταστικά κέντρα −

κατανομή εξεταζομένων στις αίθουσες

1. Οι εξετάσεις στα μαθήματα για την αναγνώριση των

πτυχίων Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται

από ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού, διεξάγο−

νται σε εξεταστικά κέντρα. Η ημερομηνία και ο τόπος

διεξαγωγής των εξετάσεων σε κάθε μάθημα κάθε εξε−

ταστικής περιόδου ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Εάν ο αριθμός των εξεταζομένων σε κάποιο

εξεταστικό κέντρο είναι μεγάλος, μπορεί να ορισθεί ως

εξεταστικό κέντρο και άλλο κτίριο που προσφέρεται

για τις εξετάσεις.

2. Η κατανομή των υποψηφίων κάθε εξεταστική περί−

οδο ανακοινώνεται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι υποψήφιοι

που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε εξεταστική

περίοδο (σύμφωνα με το άρθρο 1) ανακοινώνονται στην

ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τουλάχιστον δέκα (10) ημέ−

ρες προ των εξετάσεων. Σχετικοί πίνακες με τα ονόμα−

τα των υποψηφίων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις

εξετάσεις αναρτώνται επίσης στα εξεταστικά κέντρα

την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

3. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με απόφαση της Επιτροπής Εξετά−

σεων του οικείου κλάδου ορίζει α) τους υπευθύνους

των εξετάσεων για την παραλαβή των θεμάτων στα

Τμήματα, φωτοαντιγράφησή τους και μεταφορά τους

στις αίθουσες εξετάσεων β) τους υπευθύνους για την

παραλαβή των γραπτών, τη συσκευασία τους, και την

αποστολής τους στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και γ) τους επιτηρητές

των εξετάσεων.

4. Οι υπεύθυνοι των εξετάσεων, με βάση τον ονομα−

στικό κατά αλφαβητική σειρά πίνακα των εξεταζομένων,

κατανέμουν τους υποψηφίους ανά αίθουσα.

5. Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στις αίθουσες

γίνεται από τους επιτηρητές έλεγχος της ταυτότητάς

τους. Η ταυτότητα των εξεταζομένων ελέγχεται με το

δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους ή άλλο επίσημο

για την ταυτότητά τους έγγραφο που φέρει επικυρωμέ−

νη φωτογραφία τους ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από

αρμόδια αρχή (Δήμος κ.λ.π.) στις περιπτώσεις αλλαγής

ονοματοδοσίας ή απόδοσης στην Ελληνική ξενόγλωσ−

σων ονομάτων.

Άρθρο 3

Φυλλάδια εξετάσεων

Η επεξεργασία των θεμάτων από τους εξεταζομένους

δίνονται σε ομοιόμορφα τετράδια ή ηλεκτρονική σελί−

δα, ανάλογα με τον τρόπο εξετάσεων, που χορηγού−

νται με ευθύνη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στους εξεταζομένους

κατά μάθημα. Σε αυτά ο εξεταζόμενος αναγράφει το

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ και τον

αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που έχει υποβάλει

στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση του τίτλου.

Άρθρο 4

Διενέργεια των εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε χρόνο και τόπο που

θα καθορίζει με απόφαση του το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

2. Τα θέματα είναι κοινά, αντιστοιχούν σε θέματα πτυ−

χιακών εξετάσεων και επιλέγονται από αρμόδια επι−

τροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5

του ν. 3467/2006 στα μαθήματα που ήδη υπάρχει Τράπε−

ζα Ερωτήσεων στο διαδίκτυο, ενώ στα υπόλοιπα οι θε−

ματοδότες θα καθορίσουν και θα επιλέξουν τα θέματα

την ημέρα των εξετάσεων. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. υποχρεούται

να μεριμνήσει για την ανανέωση της ήδη υπάρχουσας

Τράπεζας Ερωτήσεων και νια τη δημιουργία Τράπεζας

Ερωτήσεων στα μαθήματα που ακόμη δεν έχει δημιουρ−

γηθεί η αντίστοιχη δεξαμενή ερωτήσεων. Στα μαθήματα

που δεν έγινε ανανέωση ή προσθήκη ερωτήσεων μετά

από κάθε προηγηθείσα εξεταστική περίοδο, οι θεματο−

δότες δύνανται να τροποποιήσουν φραστικά και μόνον

χωρίς να αλλάζει το νόημα αυτής, τη διατύπωση της

ερώτησης. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις, όπως εμφα−

νίζονται στο διαδίκτυο, είναι ενδεικτικές φραστικά, η

δε τελική τους μορφή, στη διατύπωση, καθορίζεται από

τους θεματοδότες την ημέρα διεξαγωγής των εξετά−

σεων. Η βαθμολόγηση των γραπτών των υποψηφίων

γίνεται ηλεκτρονικά και ελέγχεται από αρμόδια προς

τούτο επιτροπή, η οποία είναι διαφορετική από εκείνη

που επέλεξε τα θέματα των εξετάσεων. Οι εν λόγω

επιτροπές ορίζονται από την Επιτροπή των Εξετάσεων

του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

3. Οι θεματοδότες που έχουν οριστεί για την επιλογή

των θεμάτων προσέρχονται την ημέρα των εξετάσεων

του συγκεκριμένου μαθήματος στο εξεταστικό κέντρο,

παρουσία της Επιτροπής Εξετάσεων. Η επιλογή των

θεμάτων γίνεται με κλήρωση από τις κατά μάθημα

τράπεζες ερωτήσεων, κοινοποιηθείσες στο διαδίκτυο.

Στα νέα εξεταζόμενα μαθήματα, στα οποία δεν έχει

κοινοποιηθεί τράπεζα ερωτήσεων, γίνεται κλήρωση των

θεμάτων από τις προσκομιζόμενες ερωτήσεις των θεμα−

τοδοτών. Παρουσία των θεματοδοτών και του αρμοδίου

μέλους του επιστημονικού κλάδου Ιατρικών Επιστημών

ή κλάδου Οδοντιατρικής κατά περίπτωση, κληρώνονται

οι ερωτήσεις από την ενιαία δεξαμενή. Η Εξεταστική

Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της επεξεργασίας και

βελτίωσης των ήδη κατατεθεισών και κληρωθεισών

ερωτήσεων, καθώς επίσης και το δικαίωμα αλλαγής

της σειράς των απαντήσεων στις ερωτήσεις, που ήδη

έχουν κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο. Ειδικότερα τα θέματα

αυτά περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

και καταχωρίζονται αμέσως με συνεχόμενη αρίθμηση,

αποτελώντας το εξεταστικό τετράδιο του διαγωνιζομέ−

νου. Τα θέματα που κληρώνονται για τους υποψηφίους,

και μετά την επεξεργασία τους από τους θεματοδότες,

καταγράφονται σε ενιαίο κείμενο ή ηλεκτρονική σελίδα

και διανέμονται στους εξεταζομένους.

4. Οι εξετάσεις διενεργούνται μόνο στην Ελληνική

γλώσσα. Ο υπεύθυνος κατά αίθουσα παραλαμβάνει τα

θέματα και τα διανέμει στους εξεταζομένους.

5. Οι θεματοδότες και το μέλος του Δ.Σ. του οικείου

επιστημονικού κλάδου παραμένουν μία ώρα τουλάχι−

στον μετά το χρόνο έναρξης των εξετάσεων, για να

επιλύσουν τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν.

Άρθρο 5

Τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων −

διάρκεια εξέτασης

1. Στους χώρους, όπου θα διενεργηθούν οι εξετάσεις,

λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιά−

βλητη διεξαγωγή τους. Σε κάθε αίθουσα θα γίνεται

ο έλεγχος της ταυτότητας όσων προσέρχονται στις

εξετάσεις και θα σημειώνεται η παρουσία ή η απουσία

κάθε υποψήφιου σε κάθε μάθημα, με βάση τις ονομα−

στικές καταστάσεις που έχουν αποσταλεί.

2. Οι επιτηρητές παραδίδουν στους εξεταζομένους

ειδικό τετράδιο ή ηλεκτρονική σελίδα με τις ερωτήσεις

πολλαπλής επιλογής απαντήσεων για κάθε μάθημα. Το

τετράδιο ή η ηλεκτρονική σελίδα με τις ερωτήσεις απο−

τελεί γραπτό δοκίμιο του εξεταζομένου, από τη στιγμή

που θα τεθούν σε αυτό οι κανονισμένες ακριβείς εν−

δείξεις των ατομικών στοιχείων του. Οι ενδείξεις αυτές

ελέγχονται από τους επιτηρητές. Κατά την παράδοση

του γραπτού δοκιμίου οι εξεταζόμενοι υπογράφουν

στην αντίστοιχη θέση του καταλόγου των εξεταζομέ−

νων. Με την παράδοση κάθε γραπτού δοκιμίου ή της

ηλεκτρονικής σελίδας ο επιτηρητής, παρουσία του εξε−

ταζομένου, σφραγίζει με ειδικό αυτοκόλλητο το όνομα

του εξεταζομένου. Επισημαίνεται ότι σε κάθε ερώτηση ο

εξεταζόμενος υποχρεούται να σημειώνει μόνο μία απά−

ντηση από τις πέντε (5) πιθανές ή σε περίπτωση άγνοι−

ας την απάντηση «δεν γνωρίζω δεν απαντώ». Τέλος ο

επιτηρητής θέτει τη σφραγίδα με ένδειξη «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ −

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.».

3. Η διάρκεια των εξετάσεων ορίζεται σε 2 (δύο) ώρες

και 30 (τριάντα) λεπτά. Σε κανένα υποψήφιο δεν επιτρέ−

πεται η έξοδος από την αίθουσα, αν δεν έχει περάσει

μία (1) τουλάχιστον ώρα από την έναρξη του χρόνου

εξετάσεων του συγκεκριμένου μαθήματος. Κάθε υπο−

ψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα για οποιοδήποτε

λόγο παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα

να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης.

4. Χρωματιστά μελάνια και οποιοδήποτε άλλο στοι−

χείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουντο

γραπτό από την εξέταση. Επιτρέπεται το μπλε και το

μαύρο χρώμα.

5. Μετά το τέλος της εξέτασης κάθε μαθήματος, τα

γραπτά με τις απαντήσεις καταμετρούνται από τους

επόπτες των αιθουσών, σημειώνοντας σε ειδικό έντυπο

τη συμφωνία του αριθμού των γραπτών με τον αριθμό

των εξετασθέντων και τον αριθμό των μη προσελθό−

ντων για εξέταση και παραδίδονται στους υπεύθυνους

για τη βαθμολόγηση τους ορισθέντες βαθμολογητές,

με βάση τις ορθές απαντήσεις. Μετά την περάτωση της

βαθμολογίας ο κατάλογος των επιτυχόντων αποστέλλε−

ται άμεσα σε δύο αντίτυπα, ένα στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την

ανακοίνωση τους και ένα στο ΥΠΔΒΜΘ. Στη συνέχεια ο

πίνακας των αποτυχόντων γνωστοποιείται ηλεκτρονικά,

ανακοινώνεται στο Γραφείο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και κοινο−

ποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης

και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 6

Πειθαρχία διαγωνιζομένων

Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετι−

κά με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από

αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να

αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλο−

πής ή αναγράφει πάνω στο γραπτό δοκίμιο απρεπείς

εκφράσεις ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων

αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμέ−

νου μαθήματος ή για ορισμένες εξεταστικές περιόδους

ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος, ύστερα

από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί−

ου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που λαμβάνεται μετά από προηγού−

μενη απολογία του εξεταζόμενου. Σε κάθε περίπτωση

δεν επιτρέπεται οι διαγωνιζόμενοι να φέρουν μαζί τους

κινητά τηλέφωνα ή οποιασδήποτε μορφής ηλεκτρονική

συσκευή. Ο εξεταζόμενος που δολιεύεται με οποιοδή−

ποτε τρόπο τις εξετάσεις ή εμποδίζει με ανυπακοή ή

αταξία την ομαλή διεξαγωγή τους αποκλείεται από την

παραπέρα εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

Άρθρο 7

Βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων υποψηφίων

1. Κάθε γραπτό αξιολογείται με ηλεκτρονικά μέσα

από δύο (2) ορισθέντες βαθμολογητές. Η αξιολόγηση

των γραπτών απαντήσεων των υποψηφίων γίνεται με

βάση τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

Οι ερωτήσεις είναι εκατό (100) και ο χρόνος συμπλή−

ρωσης υπολογίζεται σε ένα (1) λεπτό και τριάντα (30)

δευτερόλεπτα ανά ερώτηση. Κάθε ορθή απάντηση λαμ−

βάνει μία (1) μονάδα και ως ελάχιστη βάση επιτυχίας

ορίζονται οι πενήντα (50) μονάδες με άριστα τις εκατό

(100). Ο αριθμός των προσφερομένων επιλογών ανά

ερώτηση είναι πέντε, ενώ υπάρχει η επιπλέον δυνα−

τότηταο υποψήφιος να απαντήσει «δε γνωρίζω − δεν

απαντώ» (ΔΓ−ΔΑ), χωρίς θετική ή αρνητική συνέπεια.

Από τις πέντε (5) προσφερόμενες επιλογές η ορθή απά−

ντηση είναι μόνο μία. Για κάθε λανθασμένη απάντηση

αφαιρείται το ένα τέταρτο (%) της μονάδας από την

αντίστοιχη ερώτηση.

2. Οι βαθμολογητές των γραπτών δοκιμίων κατά μάθη−

μα και τα ονομαστικά τους στοιχεία δεν δημοσιεύονται

σε καμία περίπτωση.

3. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι εξε−

τασθέντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την επίδειξη

του γραπτού τους από τα αρμόδια όργανα του Οργα−

νισμού και την επαναβαθμολόγησή του, εάν προκύψει

σφάλμα ή παράλειψη στην αρχική βαθμολόγηση, όπως

ορίζεται με σχετική ανακοίνωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που

επακολουθεί των εξετάσεων.

Οι ερωτήσεις με τη σωστή απάντηση ανακοινώνονται

στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Άρθρο 8

Πληρωμή Παραβόλου

Για να καλυφθούν τα διάφορα έξοδα διεξαγωγής των

εξετάσεων, ο κάθε εξεταζόμενος καταβάλλει παράβολο

στο λογαριασμό του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Τράπεζα Ελλάδος,

αριθμ. λογαριασμού 26072595) που υποβάλλεται ταυ−

τόχρονα με την αίτηση συμμετοχής του για το κάθε

μάθημα κάθε εξεταστικής περιόδου χωρίς δυνατότητα

επιστροφής ή χρήσης του σε άλλη εξεταστική περίοδο.

Το ύψος του παραβόλου ορίζεται με κοινή Υπουργική

απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 εδ. (γ)

του ν. 3328/2005. Από το έτος 2011 το κόστος του πα−

ραβόλου ανέρχεται στα 145 ευρώ ανά μάθημα.

Η υπ’ αριθμ. Φ.6/94980/Β3/29−7−2008 υπουργική από−

φαση (Β΄ 1489), δεν ισχύει από τη δημοσίευσή της πα−

ρούσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή

Πρόγραμμα «Αριστεία» για την ενίσχυση των άριστων επιστημονικών ερευνητικών προσπαθειών

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ύστερα από εισήγηση και συντονισμό του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, ανακοίνωσε την προκήρυξη του προγράμματος «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», προϋπολογισμού 60 εκ. ευρώ. Προθεσμία υποβολής είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2011.

Σκοπός του προγράμματος είναι η άμεση ενίσχυση και υποστήριξη των άριστων επιστημονικών προσπαθειών στην Ελλάδα, στο σύνολο των επιστημονικών και ερευνητικών πεδίων, καθώς και η ενίσχυση της έρευνας που αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή (investigator driven research). Επιπλέον, η «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» επιδιώκει την επιβράβευση των προτάσεων με καινοτομικό χαρακτήρα δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και όχι στην περιοχή της έρευνας στην οποία εμπίπτει η πρόταση.

Το πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» εντάσσεται στον πρώτο στρατηγικό πυλώνα της νέας πολιτικής της έρευνας: «Ενίσχυση της έρευνας-ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό».
Ανταποκρίνεται στις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, καθώς απαντά στην ανεπάρκεια χρηματοδότησης αυτού του είδους της ερευνητικής δραστηριότητας την τελευταία εξαετία. Αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη περιοδικής και τακτικής χρηματοδότησης της επιστημονικής έρευνας, κάτι που έχει θέσει ως στόχο το Υπουργείο Παιδείας.
Η «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» αποσκοπεί στην καλλιέργεια ενός σταθερού και αξιοκρατικού περιβάλλοντος για την έρευνα στην Ελλάδα με τη θέσπιση διαφανών και αυστηρών διαδικασιών αξιολόγησης και τη δημοσίευση περιοδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Αποβλέπει στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ερευνητικού συστήματος στην χώρα.

Οι επιλογές θα γίνουν από επιτροπές κριτών της αλλοδαπής με προδιαγραφές παρόμοιες αυτών του European Research Council (ERC) και του National Science Foundation (NSF) των ΗΠΑ.

Το πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει μοχλό για την κατοχύρωση ελληνικών ευρεσιτεχνιών, με κατευθείαν χρηματοδότηση από την ΓΓΕΤ για κατοχύρωση και μελλοντική εκμετάλλευση.

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 9.592 αιτήσεις εκπαιδευτικών-Με κλήρωση η επιλογή

Ολοκληρώθηκε σήμερα Τρίτη 31 Μαΐου 2011 στις 13:00 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων των εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμετάσχουν στη Πιλοτική Φάση του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης.

Ενημερώνουμε την εκπαιδευτική κοινότητα ότι 9.592 εκπαιδευτικοί υπέβαλλαν αίτηση για 8.448 θέσεις.
Με δεδομένο ότι ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή -δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση την Τετάρτη 01 Ιουνίου και ώρα 12:30 στο Γραφείο του Προέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 400 και Αιγαίου Πελάγους 1-3 (3ος όροφος).

Πηγή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Νέα αρχιτεκτονική στη μειονοτική εκπαίδευση

Tα πρώτα βήματα για τη σταδιακή υλοποίηση σχεδίου για μια νέα αρχιτεκτονική της μειονοτικής εκπαίδευσης, που στοχεύει στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους μαθητές της μειονότητας και στην καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, ανακοίνωσε σήμερα το υπ. Παιδείας.


Ήδη η Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) καταργήθηκε με νόμο. Πλέον οι εκπαιδευτικοί του μειονοτικού προγράμματος θα είναι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές που θα προέρχονται από τη μειονότητα θα εισέρχονται στο Τμήμα με ποσόστωση και θα ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα σπουδών επιλογής, που θα τους παρέχει ισότιμο με τους υπόλοιπους φοιτητές πτυχίο, αλλά και το δικαίωμα να διδάσκουν στα μειονοτικά σχολεία.


«Με την κατάργηση της ΕΠΑΘ και την ανωτατοποίηση των προσόντων των εκπαιδευτικών υλοποιούμε την εξαγγελία του Πρωθυπουργού και απαντάμε θετικά στο διαχρονικό αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας της Θράκης», σημειώνει η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Φώφη Γεννηματά.

Το Υπουργείο Παιδείας θέτει ως στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερων μειονοτικών σχολείων, τουλάχιστον 4θεσια με στόχο τα 6θεσια. Σήμερα, τα περισσότερα μειονοτικά δημοτικά σχολεία είναι διθέσια, με μικρό αριθμό μαθητών και αντικειμενικές δυσκολίες για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

«Διαμορφώνουμε νέες συνθήκες, σε σχέση με τη στελέχωση, προκειμένου να λειτουργήσουν σχολεία που να μπορούν να αποτελέσουν, στο εγγύς μέλλον, σημεία αναφοράς για την αναδιάταξη του τοπικού εκπαιδευτικού χάρτη, τόσο ως σχολεία υποδοχής παιδιών της ευρύτερης περιοχής αλλά και ως μοντέλα – πρότυπα για αντίστοιχες πρωτοβουλίες», τονίζει η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας.

Στην περιοχή της Θράκης τα φαινόμενα της σχολικής διαρροής, της σχολικής αποτυχίας και της μη ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Τα προβλήματα της εκπαίδευσης είναι κοινωνικά προβλήματα με αυξημένη επίδραση στην αναπτυξιακή προοπτική κάθε περιοχής. Με αυτό το δεδομένο το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, στον ορισμό Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) στη Θράκη και καταρτίζει πρόγραμμα υποστηρικτικών ενεργειών με αποδέκτη το σύνολο των μαθητών της περιοχής.

«Στοχεύουμε στην αξιοποίηση και συνέργεια όλων των επιμέρους εκπαιδευτικών – παιδαγωγικών δράσεων που θα οδηγήσει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένου προγράμματος τοπικής παρέμβασης για την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς όλους τους μαθητές», αναφέρει η Φώφη Γεννηματά. «Συνδέουμε, στο πλαίσιο των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, σε τοπικό επίπεδο, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που μπορούν να συνεισφέρουν βιώσιμα την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους, υλοποιώντας συμπληρωματικές δράσεις, όπως αυτές της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, της συμβουλευτικής και της Διά Βίου Μάθησης».

Πηγή

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:Στον «αέρα» η εξεταστική των σπουδαστών

Αποχή επ’ αόριστο από κάθε εκπαιδευτική διαδικασία αποφάσισαν σήμερα οι έκτακτοι εκπαιδευτικοί του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, διότι :

α. παραμένουν απλήρωτοι από τον Ιανουάριο του 2011,

β. οι συμβάσεις του έκτακτου προσωπικού έχουν υπογραφεί μονομερώς από τους ίδιους τους έκτακτους αλλά όχι ακόμα από τη Διοίκηση του Ιδρύματος,

γ. ακόμα και σήμερα, μετά από τρεις μήνες μαθημάτων, γίνονται περικοπές σε ώρες ωρομισθίων εκπαιδευτικών για το τρέχον εξάμηνο, ώρες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Ο Σύλλογος των εκτάκτων εκπαιδευτικών καλεί τα μέλη του:

1. Την Τετάρτη 1/6/2011 στις 11:00 π.μ. να παραβρεθούν στο ΙΚΑ της Ν.Ιωνίας για να καταγγείλουν την μη υπογραφή των συμβάσεών μας,

2. Την Παρασκευή 3/6/2011 στις 11:00 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης σε νέα συνέλευση του Συλλόγου

3. Την Παρασκευή 3/6/2011 στις 12:00 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης σε Συνέντευξη Τύπου.

Πηγή

Καταγγελίες Εκπαιδευτικών για κάλυψη θέσεων επιμορφωτών και επιμορφούμενων από τον ΟΕΠΕΚ

Πληθαίνουν οι καταγγελίες Εκπαιδευτικών για τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Επιμορφωτών και Επιμορφούμενων στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Γενικών Λυκείων στο αντικείμενο "Ερευνητικές Εργασίες (Project)".

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (διαβάστε την πρόσκληση του ΟΕΠΕΚ) που δημοσιεύτηκε στο δικτυακό τόπο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" χθές 30/05/2011 ώρα 17:09:41 δίνεται προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την κάλυψη των θέσεων μέχρι 30/05/2011 στις 24.00 (δείτε την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης). Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι είχαν μόλις λίγες ώρες για να ενημερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Μάλιστα στην πρόσκληση αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα λύκεια θα πρέπει να ενημερωθούν ενυπόγραφα πράγμα το οποίο δεν έγινε σε καμμία περίπτωση όπως αποδεικνύεται από τις καταγγελίες των εκπαιδευτικών.

Για την τήρηση της τάξης, της νομιμότητας και της διαύγειας ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) θα πρέπει να επανακαθορίσει τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για την συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας τουλάχιστον υπόψη του την ημερομηνία ανάρτησής της στον δικτυακό τόπο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".

Πηγή

Διαδικασία συνέντευξης υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων

Παρουσίαση από τον αιρετό του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αττικής Νικηφόρο Δημήτρη

1. Τρόπος πρόσκλησης υποψηφίων

Οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ενημερώνονται με ευθύνη των Διευθύνσεων και των Γραφείων εκπαίδευσης.

2. Καθορισμός ημερομηνίας

Οι ημερομηνίες προσέλευσης των υποψηφίων ορίζονται από το Συμβούλιο Επιλογής.

Υποψήφιοι που δηλώνουν κώλυμα προσέλευσης κατά την καθορισμένη γι' αυτούς ημερομηνία υποβάλλουν προς το συμβούλιο επιλογής, με fax ή e-mail, αίτημα αλλαγής ημερομηνίας. Το συμβούλιο εξετάζει την αναγκαιότητα, βάσει της τεκμηρίωσης του αιτήματος του υποψηφίου και σε εξαιρετική περίπτωση, δύναται να ορίζει νέα ημερομηνία προσέλευσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων.

Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

3. Τράπεζα θεμάτων - μελετών περίπτωσης

Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης καταρτίζεται τράπεζα θεμάτων-μελετών περίπτωσης. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται ομάδα εργασίας, έργο της οποίας είναι η επιλογή θεμάτων για την κατάρτιση πίνακα θεμάτων και η σφράγιση κάθε θέματος σε ξεχωριστό φάκελο.

Ο φάκελος κάθε θέματος-μελέτης περίπτωσης περιέχει δύο υποφακέλους, που προορίζονται ένας για τον υποψήφιο και ένας για το συμβούλιο.

Οι φάκελοι φυλάσσονται σε ειδικό χώρο, απ' όπου κάθε ημέρα συνέντευξης παραλαμβάνονται, κατά τυχαίο τρόπο, από τον πρόεδρο του οικείου συμβουλίου επιλογής, ισάριθμοι των υποψηφίων φάκελοι.

4. Οι τρεις φάσεις της συνέντευξης


α. Επιλογή φακέλου - προετοιμασία του υποψηφίου

Ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου επιλογής και επιλέγει έναν από τους σφραγισμένους φακέλους.

Ο γραμματέας ανοίγει το φάκελο ενώπιον του συμβουλίου και του υποψηφίου και παραδίδει έναν υποφάκελο στον υποψήφιο και έναν στον πρόεδρο του συμβουλίου.

Ο υποψήφιος αποσύρεται σε ειδικό χώρο, για να προετοιμαστεί επί του θέματος-μελέτης περίπτωσης που του έτυχε.

β. Εισήγηση μέλους του συμβουλίου επιλογής

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου, ανοίγεται ο υποφάκελος και κάθε μέλος παραλαμβάνει αντίγραφο του θέματος.

Το μέλος του συμβουλίου που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του υποψηφίου, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο.

γ. Παρουσίαση του θέματος από τον υποψήφιο-ερωτήσεις μελών του συμβουλίου

Μετά το πέρας του χρόνου που έχει οριστεί από το συμβούλιο επιλογής για την προετοιμασία του θέματος, ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων και παρουσιάζει την περίπτωση που μελέτησε.

Στη συνέχεια, μέλη του συμβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις, με σκοπό να μορφώσουν γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία κρίνεται.

Τόσο ο χρόνος της παρουσίασης όσο και ο χρόνος των ερωτήσεων ορίζονται από το συμβούλιο επιλογής και είναι ο ίδιος για κάθε υποψήφιο.


5. Μαγνητοφώνηση συνέντευξης

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου εγκαθίσταται ψηφιακός εξοπλισμός μαγνητοφώνησης (μικρόφωνα - καταγραφικά) από την εταιρία που έχει αναλάβει τη μαγνητοφώνηση της διαδικασίας της συνέντευξης.

Το σύστημα μαγνητοφώνησης τίθεται σε λειτουργία με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων για την παρουσίαση της περίπτωσης που μελέτησε και την προσφώνηση του ονόματός του από τον πρόεδρο. Η λειτουργία του συστήματος διαρκεί όσο χρόνο βρίσκεται στην αίθουσα ο υποψήφιος και διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου.

Το προϊόν μαγνητοφώνησης παραδίδεται ως ηχητικό αρχείο από εταιρία στον πρόεδρο του συμβουλίου επιλογής.

6. Ανακοίνωση της απόφασης του συμβουλίου επί των γραπτών αντιρρήσεων του υποψηφίου

Στο τέλος της διαδικασίας ο πρόεδρος ανακοινώνει στον υποψήφιο την κρίση του συμβουλίου επί των τυχόν γραπτών αντιρρήσεών του σχετικά με τις αξιολογικές μονάδες (σταθερά μόρια) που του έχουν κοινοποιηθεί.

7. Έντυπα αξιολόγησης - μοριοδότηση της συνέντευξης

Η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου αποτυπώνεται σε ξεχωριστό έντυπο αξιολόγησης για κάθε υποψήφιο, στο οποίο καταγράφονται οι μονάδες βαθμολόγησής του με τη σχετική αιτιολόγηση.

Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των παρόντων μελών του συμβουλίου. Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου.

8. Τήρηση πρακτικών

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας του συμβουλίου έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, τα οποία περιλαμβάνουν την προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, τα έντυπα με την αιτιολογημένη βαθμολογία των μελών και, τέλος, τη λήξη των εργασιών.

Πηγή

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ενημέρωση από τον Αιρετό (ΚΥΣΠΕ) Δ. Μπράτη

Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων, σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε., από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ σας ενημερώνω για τα εξής:

1. Η σχετική εγκύκλιος αναμένεται να εκδοθεί, από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, στο πρώτο 15νθήμερο του Ιουνίου.

2. Οι αποσπάσεις, τη φετινή χρονιά, θα γίνουν με μοριοδότηση. Ήδη, οι προτάσεις της επιτροπής βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας από το Ε.Α.Ι.Τ.Υ. (Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Πατρών), προκειμένου να ετοιμασθούν οι φόρμες μοριοδότησης, για τα διάφορα κριτήρια, και να εκδοθεί η σχετική Υπουργική απόφαση.

3. Με δεδομένο ότι οι μεταθέσεις που έγιναν φέτος ήταν ελάχιστες, θα πρέπει να ικανοποιηθούν ΟΛΕΣ οι αιτήσεις απόσπασης των εκπαιδευτικών, εφόσον υπάρχουν κενά στις αντίστοιχες περιοχές. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παρατηρηθεί το φαινόμενο να προσληφθούν αναπληρωτές σε περιοχές όπου δεν έχουν ικανοποιηθεί οι αιτήσεις συναδέλφων για απόσπαση.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρξει θα σας ενημερώσω άμεσα.

Θέσεις για Επιστημονικούς Συνεργάτες, Εργαστηριακούς Συνεργάτες, Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτω και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ προκηρύσσει θέσεις για κάλυψη πρόσκαιρων εκπαιδευτικών αναγκών με ανάθεση διδακτικού έργου ορισμένου χρόνου σε Επιστημονικούς Συνεργάτες, Εργαστηριακούς Συνεργάτες, Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΡ.ΔΙ.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα από τις προβλεπόμενες σχετικές διατάξεις προσόντα και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο στις Γραμματείες των Τμημάτων καθώς και στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής από 27-5-2011 έως και 15-6-2011.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, στις Γραμματείες καθώς και στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής, στον ΟΑΕΔ των Νομών Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, στην Περιφέρεια Ηπείρου καθώς και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου (http://www.teiep.gr).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων ΠΔ 407/80 -Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών

H Γενική Συνέλευση του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Συνεδρία αριθμ. 173/6-5-2011), προκειμένου να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ/γματος 407/80, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

«Γενική Βιολογία Ι», «Γενική Βιολογία ΙΙ»,
«Μοριακή Βιολογία», «Μοριακή Γενετική», «Ερευνητικές Μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής», «Βασική Γενετική», «Κυτταρική Βιολογία»
«Ανοσολογία», «Διακυτταρική Επικοινωνία», «Μικροβιολογία»,
«Βιοχημεία Ι», «Βιοχημεία ΙΙ»,
«Οργανική Χημεία» «Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων»,
«Αναλυτική Χημεία – Ενόργανη Ανάλυση»
«Εισαγωγή στην Πληροφορική», «Βιοπληροφορική»,
«Ζωολογία», «Υδροβιολογία», «Λιμνολογία», «Θαλάσσια Βιολογία»,
«Ανατομία και Μορφολογία Φυτών», «Φυσιολογία Φυτών»,
«Οικοφυσιολογία Μεσογειακών Φυτών»,
«Γενική Οικολογία», «Εφαρμοσμένη Οικολογία»,
«Βιοχημική Μηχανική», «Βιοτεχνολογία και Μηχανική των Ενζύμων»

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ιδίου ή συναφούς αντικειμένου με τα διδασκόμενα μαθήματα και καλούνται μέχρι και 13 Ιουνίου 2011, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 1) επικυρωμένο αντίγραφο των πτυχίων και τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Παν/μια της αλλοδαπής απαιτείται η αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 2) βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα εργασιών σε τέσσερις (4) πλήρεις σειρές σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται το σύνολο των μαθημάτων που επιθυμούν να διδάξουν.

Πληροφορίες στο τηλ. 26510-07265
e-mail: aifanti@cc.uoi.gr

Πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, καθώς και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τμημάτων των Σχολών Σ.Τ.ΕΦ., Σ.Δ.Ο., Σ.Ε.Υ.Π., Σ.ΤΕ.Γ. του Παραρτήματος Φλώρινας, των Τμημάτων του Παραρτήματος Καστοριάς και του Παραρτήματος Γρεβενών του Ιδρύματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Για τις αιτήσεις και τα σχετικά έντυπα πατήστε εδώ
Σε περίπτωση που κάποιο τμήμα δεν έχει τα ειδικά έντυπα, χρησιμοποιείστε την αίτηση της προκύρηξης που θα βρείτε εδώ.

Το πρόγραμμα των επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων

Από 3 έως 10 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις. Κάντε κλίκ ΕΔΩ για να δείτε την ανακοίνωση και το πρόγραμμα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Κονδύλι 4.733.000,00 για μισθούς, ενοίκια και λειτουργικές δαπάνες στα Ελληνικά Σχολεία του εξωτερικού

Με απόφαση της υπ. Παιδείας Α. Διαμαντοπούλου κατανέμονται στις σχολικές επιτροπές των σχολείων που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (4.733.000,00 ευρώ) για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών, δαπανών μισθοδοσίας και ενοικίων. Η κατανομή ανά σχολείο φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Γραφείο Συντονιστή ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

1. Λύκειο Βερολίνου 43.000,00 €

2. Λύκειο Αμβούργου 38.000,00 €

3. Λύκειο Αννοβέρου 9.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 90.000,00 €

Γραφείο Συντονιστή ΜΟΝΑΧΟΥ

4. Σχολεία Μονάχου – Νταχάου 500.000,00 €

5. Λύκειο Άουγκσμπουργκ 116.000,00 €

6. 1ο Λύκειο Μονάχου 810.000,00 €

7. 2ο Λύκειο Μονάχου 145.000,00 €

8. Γυμνάσιο − Λύκειο Νυρεμβέργης 239.000,00 €

9. Λύκειο Σβάινφουρτ 50.000,00 €

10. Ελληνικά Ιδιωτικά Σχολεία Νυρεμβέργης 150.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 2.010.000,00 €

Γραφείο Συντονιστή ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ

11. Νηπιαγωγείο Βούπερταλ 8.000,00 €

12. Δημοτικό Ντύσσελντορφ 166.000,00 €

13. Δημοτικό Βούπερταλ 110.000,00 €

14. Δημοτικό Μπίλεφελντ 215.000,00 €

15. Δημοτικό Ντόρντμουντ 123.000,00 €

16. Γυμνάσιο Ντύσσελντορφ 138.000,00 €

17. Γυμνάσιο Βούπερταλ 59.000,00 €

18. Γυμνάσιο Μπίλεφελντ 34.000,00 €

19. Γυμνάσιο − Λύκειο Ντόρτμουντ 10.000,00 €

20. Λύκειο Ντύσσελντορφ 257.000,00 €

21. Λύκειο Βούπερταλ 150.000,00 €

22. Λύκειο Μπίλεφελντ 70.000,00 €

23. Λύκειο Λύντενσαιντ 132.000,00 €

24. Γυμνάσιο−Λύκειο Κολωνίας 91.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.563.000,00 €

Γραφείο Συντονιστή ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ

25. Λύκειο Στουτγάρδης 410.000,00 €

26. Λύκειο Mannheim 97.000,00 €

27. Σχολείο Φρανκφούρτης 196.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 703.000,00 €

Γραφείο Συντονιστή Εκπ/σης ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

28. Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Henri Bergson 40.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 40.000,00 €

Γραφείο Συντονιστή Εκπ/σης ΛΟΝΔΙΝΟΥ

29. Νηπιαγωγείο − Δημοτικό Λονδίνου 100.000,00 €

30. Γυμνάσιο – Λύκειο Λονδίνου 211.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 311.000,00 €

Γραφείο Συντονιστή Εκπ/σης ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ

31. Νηπιαγωγείο − Δημοτικό Βουκουρεστίου 1.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 €

Γραφείο Συντονιστή Εκπ/σης ΚΑΪΡΟΥ

32. Αβερώφειο Γυμνάσιο−Λύκειο Αλεξάνδρειας 2.600,00

33. Τοσίτσαιο Πρατσίκειο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας 1.400,00

34. Αμπέτειος Σχολή Καϊρου 8.000,00

35. Αχιλλοπούλειος Σχολή Καϊρου 3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 4.733.000,00 €

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

1. Το σύνολο της επιχορήγησης οικονομικού έτους 2011, του ταμειακού υπολοίπου την 31η/12/2010 καθώς και λοιπών εσόδων (τόκοι, έσοδα κυλικείου κλπ.) από 1/1/2011 έως 31/12/2011 διαμορφώνουν τα συνολικά έσοδα της σχολικής επιτροπής οικονομικού έτους 2011.

2. Οι σχολικές επιτροπές οι οποίες λαμβάνουν μικτές επιχορηγήσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και η

πληρωμή αποδοχών συμβασιούχων εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, θα κατανείμουν τις πιστώσεις κατά απόλυτη προτεραιότητα για αποδοχές, ενοίκια και στη συνέχεια για λειτουργικές δαπάνες.

3. Οι οικείοι Συντονιστές Εκπαίδευσης εξωτερικού, με απόφασή τους, θα εγκρίνουν τον προϋπολογισμό των σχολικών επιτροπών κατά κατηγορία δαπάνης και για κάθε σχολείο.

4. Η ανωτέρω επιχορήγηση προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των εξόδων των σχολείων,

όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. Α1 της αριθμ. Φ400/11/140041 ΙΒ/7−2−2003 (ΦΕΚ 189/τ.Β΄/2003) κοινής υπουργικής απόφασης. Προϋπόθεση για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού είναι η τήρηση των νομίμων διαδικασιών πραγματοποίησής τους και η ύπαρξη των νόμιμων παραστατικών (αποφάσεις, συμβάσεις, αποδείξεις κ.λ.π).

5. Με τη λήξη του οικονομικού έτους η σχολική επιτροπή κάθε σχολείου υποχρεούται να συντάξει απολογισμό εσόδων – εξόδων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Φ400/11/140041 ΙΒ/7−2−2003 (ΦΕΚ 189/T.Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: «Τα βιβλία που παράγονται κάθε χρόνο υπερβαίνουν κατά 25% τον αριθμό των μαθητών»

Τα βιβλία που παράγονται κάθε χρόνο υπερβαίνουν κατά 25% περίπου τον αριθμό των μαθητών, εκτιμά με συγκεκριμένα στοιχεία το υπ. Παιδείας, παρά τον προσεκτικό σχεδιασμό και προγραμματισμό, που γίνεται από τους εκπαιδευτικούς διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους προϊσταμένους γραφείων εκπαίδευσης.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα παντα με στοιχεία του υπ. Παιδείας, ένα μέρος των βιβλίων (μέρος της ύλης ή και ολόκληρου μαθήματος) χρησιμοποιούνται ελάχιστα ή καθόλου, ενώ στο σύνολό τους τα βιβλία δεν επαναχρησιμοποιούνται, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες.

Ούτε ένα ευρώ δεν στοιχίζουν τα σχολικά βιβλία

Λιγότερο από ένα ευρώ στοιχίζει στο ελληνικό δημόσιο , κατά μέσο όρο , η εκτύπωση του κάθε σχολικού βιβλίου, σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων.

Ο Οργανισμός παράγει ετησίως περίπου 1.200 τίτλους βιβλίων για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε 45.000.000 αντίτυπα, για τα οποία απαιτούνται 16.000 τόνοι χαρτί και χαρτόνι. Τα βιβλία αυτά ο ΟΕΔΒ τα διανέμει σε 1.600 προορισμούς στην Ελλάδα και 600 προορισμούς στο εξωτερικό.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία για το σχολικό έτος 2010-2011 στην Ελλάδα

Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία για το σχολικό έτος 2010-2011 στην Ελλάδα, υπέγραψε η υπ. Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%91%CE%98%CE%9D9-%CE%9F%CE%A3

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Οδηγίες για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία


Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα το υπ. Παιδείας:

1. Από το σχολικό έτος 2011-2012, η 2η ξένη γλώσσα, η οποία θα διδάσκεται για δύο ώρες την εβδομάδα, στις Ε΄ & Στ΄ τάξεις των 6/θεσίων και άνω δημοτικών σχολείων, καθώς και των σχολείων με ΕΑΕΠ, θα είναι μόνο μία, Γαλλική ή Γερμανική.

Οι Δ/ντές των 6/θεσίων και άνω δημοτικών σχολείων, καθώς και των σχολείων με ΕΑΕΠ οφείλουν να φροντίσουν ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές και οι γονείς - κηδεμόνες των μαθητών, οι οποίοι θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2011-2012 στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2011-2012 στις Ε΄ & Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου θα συμπληρώσουν, μετά από ενημέρωσή τους δήλωση της γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και θα την καταθέσουν στο Δ/ντή του σχολείου τους έως 8 -6-2011.
4. Οι Δ/ντές των σχολείων, αφού συγκεντρώσουν τις δηλώσεις προτίμησης, εισηγούνται στο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης τη γλώσσα, η οποία θα διδαχθεί στο σχολείο τους και την οποία, κατά πλειοψηφία, είχαν επιλέξει οι μαθητές και των δύο τάξεων του δημοτικού σχολείου.

5. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των Διευθυντών των Δημοτικών σχολείων και μεριμνώντας για την αναλογική κατανομή των γλωσσών στα σχολεία αρμοδιότητάς τους, θα προβούν έως την 24η Ιουνίου 2011 στην έκδοση της τελικής απόφασης διδασκαλίας της β΄ ξένης γλώσσας για τα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2011 – 2012 και για τα επόμενα σχολικά έτη.

6. Για την επιλογή της γλώσσας ενημερώνονται εγγράφως τόσο ο Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπ/σης, ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 05 ή ΠΕ 07 όσο και οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου.

7. Η αξιολόγηση των μαθητών της Στ΄ τάξης που είχαν διδαχθεί στην Ε΄ τάξη το σχολικό έτος 2010-2011 2η ξένη γλώσσα διαφορετική από αυτήν που θα επιλεγεί, μπορούν εφόσον το δηλώσουν οι γονείς και κηδεμόνες τους, να μην αξιολογηθούν, αλλά υποχρεωτικά θα παρακολουθούν τη διδασκαλία του μαθήματος.

Πηγή

Ορισμός 161 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

161 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ορίστηκαν με απόφαση του υπ. Παιδείας. 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά επιλογής υποψηφίων διευθυντών σχολικών μανάδων

Το Υπουργείο Παιδείας με έγγραφο του δίνει διευκρινήσεις για τα «Δικαιολογητικά άρθρου 13 παράγραφος 5 α και β για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Στα απαιτητέα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλει κάθε υποψήφιος, σύμφωνα με την παράγραφο 5β του άρθρου 13 του ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71 τ.Α΄, 19-5-2010), είναι το «Υπόμνημα του υποψηφίου, το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του. Για την αξιολόγηση των στοιχείων του υπομνήματος ο υποψήφιος δύναται να καταθέσει σχετικά στοιχεία σε παράρτημα. Το συμβούλιο επιλογής δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία και ιδίως πρακτικά συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων», το οποίο θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αποτιμηθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 3γ του άρθρου 14 του ίδιου νόμου, η προσωπικότητα – γενική συγκρότηση του υποψηφίου.

Επίσης, καθώς με την αριθμ. Φ.361.23/03/54522/Δ1/25-5-2011 σχετική εγκύκλιό ορίζεται ότι ο υποψήφιος υποχρεωτικά καταθέτει και υπόμνημα, σημείο το οποίο ίσως δεν έχει ληφθεί υπόψη στις εκδοθείσες προκηρύξεις, και προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι περιπτώσεις, εκπαιδευτικοί που δεν κατέθεσαν το υπόμνημα μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τους, θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωματικά το εν λόγω υπόμνημα.

Πηγή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Κονδύλι 1.026.000,00 για τις Βιβλιοθήκες

Με απόφαση που υπέγραψε η υπ.Παιδείας Α. Διαμαντοπούλου καθορίστηκε για το οικονομικό έτος 2011 η επιχορήγηση «Δημοσίων Βιβλιοθηκών και ΕΒΕ» στο ποσό του ενός εκατομμυρίου είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (1.026.000,00 €) , καθώς και η επιχορήγηση «Λοιπών Πολιτιστικών Ιδρυμάτων» στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €).Ειδικότερα:

A) KAE 2441 1.026.000,00 €

Ι. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 450.000,00 €

ΙΙ. Δημόσιες Βιβλιοθήκες (ΝΠΔΔ) 576.000,00 €

Κατανομή της πίστωσης των 576.000,00 €

της περίπτωσης Α:ΙΙ ανά Βιβλιοθήκη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΣΟ (σε ευρώ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΙΝΑΣ 5.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 4.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ 7.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ 0,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 14.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 35.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΥΤΙΝΑΣ 6.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΕΛΦΩΝ 2.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 4.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ 21.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΔΕΣΣΑΣ 13.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 21.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ 4.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 8.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 5.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 8.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 22.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΙΛΚΙΣ 13.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 12.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΑΜΙΑΣ 5.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ5.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 22.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 12.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ11.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 4.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΗΛΕΩΝ 4.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΛΑΩΝ 3.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 4.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 18.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 22.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 20.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ 3.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΥΡΓΟΥ 20.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 20.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ 22.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΑΜΟΥ 20.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΡΡΩΝ 30.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 13.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ 26.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 13.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΙΟΥ 21.000,00

ΣΥΝΟΛΟ: 576.000,00

Β) ΚΑΕ 2529 210.000,00 €

Ι. Οργανισμός Παιδικών και Εφηβικών

Βιβλιοθηκών (ΝΠΙΔ) 150.000,00 €

II. Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη

Αργοστολίου (ΝΠΙΔ) 60.000,00 €

III. Δημοτικές Βιβλιοθήκες και Βιβλιοθήκες Πολιτιστικών Ιδρυμάτων−Συλλόγων 0,00 €

Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης, όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά με τα οριζόμενα στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών ποσοστά διάθεσης.

Πηγή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ΅: Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπιστημίων για τη λειτουργία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Με απόφαση του υπ. Παιδείας επιχορηγούνται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των Πανεπιστημίων που ανέπτυξαν και λειτουργούν το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με το ποσό των 186.270,00 ευρώ για την κάλυψη αναγκών του τρέχοντος έτους και το κατανέμουμε ως ακολούθως:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 22.471,26 €

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11.311,82 €

Εθνικό και Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών 30.876,76 €

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 26.714,33 €

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 16.202,90 €

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 15.590,66 €

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 20.922,99 €

Πανεπιστήμιο Κρήτης 21.605,94 €

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 20.573,34 €

ΣΥΝΟΛΟ 186.270,00 €

Πηγή

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ καλεί τους μαθητές να επιστρέψουν τα σχολικά βιβλία για να επαναχρησιμοποιηθούνΕκκληση προς τους μαθητές όλων των σχολείων της χώρας , με τη λήξη του σχολικού έτους, να παραδώσουν τα σχολικά βιβλία , ιδιαίτερα όσα έχουν διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για να επαναχρησιμοποιηθούν την επόμενη σχολική χρονιά απηύθυνε το υπ. Παιδείας με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα, ενώ την Παρασκευή στην πρωινή προευχή οι Διευθυντές θα διαβάσουν και σχετική επιστολή της υπουργού Αννας Διαμαντοπούλου.


Σύμφωνα με την εγκύκλιο τα βιβλία αυτά θα φυλαχτούν σε κάθε σχολείο και θα μοιραστούν στους νέους μαθητές το Σεπτέμβριο 2011, εφόσον είναι σε καλή κατάσταση και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν,ενώ τα υπόλοιπα θα δοθούν για ανακύκλωση. Η περίσσεια των βιβλίων που θα δημιουργηθεί, τονίζει στην εγκύκλιο το υπ. Παιδείας, θα ληφθεί υπόψη για τη μείωση των παραγγελιών της επόμενης σχολικής χρονιάς.

Το υπ. Παιδείας έχει ορίσει ως ημέρα παράδοσης των βιβλίων την 6η Ιουνίου και ως υπευθύνους τους εκπαιδευτικούς Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές των Σχολείων.

Το τελευατίο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου θα γίνει η βράβευση των σχολείων με το μεγαλύτερο αριθμό επιστροφών βιβλίων .

Αρχίζουν οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά-ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι εγγραφές των μαθητών και των νηπίων για το σχολικό έτος 2011-12 αρχίζουν την Τετάρτη 1 Ιουνίου και λήγουν την Τρίτη 21 Ιουνίου 2011. (Π.Δ. 200 & 201/98 καθώς και Ν.2817/2000).

Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τα νήπια που συμπληρώνουν την ηλικία των 5 ετών (που γεννήθηκαν,δηλαδή, το έτος 2006), για τα οποία η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που παραμένουν κενές θέσεις μπορούν να εγγραφούν προνήπια (που γεννήθηκαν το έτος 2007), για τα οποία η φοίτηση είναι προαιρετική (μπορούν να εγγραφούν και στους παιδικούς σταθμούς αρμοδιότητας εκτός των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).

Στην Α΄ τάξη Δημοτικού εγγράφονται υποχρεωτικά οι μαθητές/τριες ηλικίας που συμπληρώνουν την ηλικία των έξι (6) ετών (έτος γέννησης 2005).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι τα εξής:

ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού
Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας του νηπίου κατά την κρίση της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ύδρευσης, σταθερού τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας κλπ).
Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού
Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας κατά την κρίση της Προϊσταμένου/ης ή του Διευθυντή/ντριας του Δημοτικού Σχολείου. π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ύδρευσης, σταθερού τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας κλπ).
Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
Βεβαίωση Παρακολούθησης Δημόσιου ή Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου (Παραλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείο).


Η εγγραφή νηπίου στην Α΄ Δημοτικού που δε φοίτησε σε νηπιαγωγείο, εγκρίνεται από το Διευθυντή Α΄/θμιας Εκπ/σης, ύστερα από σχετική αίτηση των γονέων/κηδεμόνων του, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι της μη φοίτησης, άλλως εγγράφεται και πάλι στο νηπιαγωγείο.

Oσοι γονείς μαθητών ή νηπίων - προνηπίων επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους για να παρακολουθήσει την πρωινή ζώνη του ολοήμερου δημοτικού σχολείου – νηπιαγωγείου (07:00-8:00 π.μ.) θα πρέπει να το δηλώσουν με σχετική αίτησή τους κατά την περίοδο των εγγραφών (1-21 Ιουνίου). Αντίστοιχη αίτηση μπορούν να υποβάλουν και γονείς μαθητών μεγαλύτερων της Α΄ τάξης. Επισημαίνεται ωστόσο ότι για να λειτουργήσει η πρωινή ζώνη απαιτούνται 5 τουλάχιστον αιτήσεις ανά σχολ. μονάδα, ενώ απαιτούνται τουλάχιστον 10 για τα Δημ. Σχολεία που θα λειτουργήσουν ως σχολικές μονάδες Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Σε περίπτωση που δεν θα συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων ανά σχολ. μονάδα θα διερευνηθεί από τη Διεύθυνση Εκπ/σης εάν υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσει πρωινή ζώνη σε συγκεκριμένα δημοτικά σχολεία ή νηπιαγωγεία ανά δήμο, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι γονείς ζητήσουν την εγγραφή ή μεταγραφή των παιδιών τους σε αυτά και αναλάβουν τη μεταφορά τους. (Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να απευθύνεται στα τηλέφωνα: 2510 291541 - 42).

Πηγή