Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Θέσεις του Π.Δ. 407/80 στο τμήμα Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών

Το Τμήμα Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών προκηρύσσει θέσεις διδασκόντων με βάση το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/80 προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων του προγράμματος σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης των σχετικών πιστώσεων από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως εξής:

-Τουρκική Γλώσσα και Φιλολογία
-Βουλγαρική Γλώσσα και Φιλολογία
-Ρουμανική Γλώσσα και Φιλολογία
-Ρωσική Γλώσσα και Φιλολόγια

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της γραμματείας: 2531.039.426 , 2531.039.413.
Δικαιολογητικά μέχρι 8/7/2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προκηρύσσει θέσεις διδασκόντων με βάση το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/80 προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων του προγράμματος σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης των σχετικών πιστώσεων από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως εξής:

-Μαθηματικά και Στατιστική II
-Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
-Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
-Οικονομετρία II
-Συμπράξεις Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα
-Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
-Κλαδική Οικονομική
-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ_ΕΞΑΜΗΝΟ)
-Ποιότητα Υπηρεσιών
-Εισαγωγή στο Δίκαιο - Αστικό Δίκαιο
-Αρχές Οικονομετρίας
-Οργανωσιακή Θεωρία
-Χρηματοοικονομική Λογιστική
-Διοίκηση Υπηρεσιών
-Επιχειρησιακή Έρευνα
-Διοικητική Λογιστική
-Διοίκηση Επιχειρησιάκων Λειτουργίων
-Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ

Πληροφορίες: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της γραμματείας: 2531.039. 984.
Δικαιολογητικά μεχρι 8/7/2011.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θέσεις του Π.Δ. 407/80 στο τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών στην αριθ.13/28-6-2011 συνεδρίασή της αποφάσισε, μετά από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας (συνεδρίαση αριθ. 16/11-4-2011), την προκήρυξη θέσεων διδασκόντων με βάση το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/80 προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων του προγράμματος σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης των σχετικών πιστώσεων από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως εξής:

«Ψηφιακά Συστήματα και Εφαρμογές», υποχρεωτικό του Α΄ εξαμήνου
«Δίκτυα Υπολογιστών», υποχρεωτικό του Α΄ εξαμήνου
«Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Εφαρμογές», υποχρεωτικό του Β΄ εξαμήνου
«Μικροεπεξεργαστές και Μικροϋπολογιστές», υποχρεωτικό του Β΄ εξαμήνου
« Οργάνωση και Διαχείριση Δεδομένων», υποχρεωτικό του Δ΄ εξαμήνου
«Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων», υποχρεωτικό του Δ΄ εξαμήνου
«Τεχνολογίες Ιστού», υποχρεωτικό του Δ΄ εξαμήνου
«Οικονομικά των Επιχειρήσεων και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων», υποχρεωτικό του Ε΄ εξαμήνου
«Τεχνολογίες Σχεδιασμού και Παραγωγής»,
«Κατανεμημένα Συστήματα», υποχρεωτικό του Ε΄ εξαμήνου
«Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογική Καινοτομία», υποχρεωτικό του Η΄ εξαμήνου

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας (Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, ημιώροφος, από 1-7-2011 μέχρι 11-7-2011 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, καθώς και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ [πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ], εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση του υποψηφίου.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

O Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 3, 4 και 5 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος.
6. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και η άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας (Εγνατία 156, 54006 Θεσσαλονίκη) στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310 891 376 ή 2310 891 237, κατά τις ώρες 08.30-13.00.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θέσεις του Π.Δ. 407/80 στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών στην αρ. 13/28-6-2011 συνεδρίασή της αποφάσισε, ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (αρ. συν. 23/6-4-2011) την προκήρυξη οκτώ (8) θέσεων διδασκόντων βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 για να καλύψουν τις ανάγκες διδασκαλίας μαθημάτων ξένων γλωσσών και άλλων μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και με την προϋπόθεση της έγκρισης των σχετικών πιστώσεων από το ΥΠΔΜΘ ως εξής :

ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΟΥΝ .
2 θέσεις Χειμερινό Εξάμηνο: Τουρκική γλώσσα I, III, V, & Τουρκική ορολογία οικονομικών και κοινωνικών επιστημών Ι
Εαρινό Εξάμηνο : Τουρκική γλώσσα II, ΙV, VI & Τουρκική ορολογία οικονομικών και κοινωνικών επιστημών ΙΙ
1 θέση Χειμερινό Εξάμηνο: Αραβική γλώσσα Ι & ΙΙΙ Εαρινό Εξάμηνο : Αραβική γλώσσα ΙΙ & IV
1 θέση Χειμερινό Εξάμηνο: Πολωνική γλώσσα Ι, & ΙΙΙ Εαρινό Εξάμηνο : Πολωνική γλώσσα ΙΙ & IV
1 θέση Χειμερινό Εξάμηνο: Σερβική γλώσσα Ι & ΙΙΙ Εαρινό Εξάμηνο : Σερβική γλώσσα ΙΙ & IV
1 θέση Χειμερινό Εξάμηνο: Ρωσική γλώσσα V Εαρινό Εξάμηνο : Ρωσική γλώσσα VΙ
1 θέση Εαρινό Εξάμηνο : Θέματα Σλαβικής Τέχνης 19ος-20ος αιώνας
1 θέση Χειμερινό Εξάμηνο: Εμπορικό δίκαιο
Εαρινό Εξάμηνο : Οικονομικά και Δίκαιο

Για το χειμερινό εξάμηνο η απασχόλησή τους θα αρχίσει στις 1/10/2011 και θα λήξει 31/1/2012 και για το εαρινό εξάμηνο θα αρχίσει στις 1/3/2012 και θα λήξει στις 30/6/2012.

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Εγνατία 156 54006 Θεσσαλονίκη) από 1-7-2011 μέχρι 11-7-2011 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, καθώς και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ [πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ], εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση του υποψηφίου.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 3, 4 και 5 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και η άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Εγνατία 156 54006 Θεσσαλονίκη) τηλέφωνο 2310 891 375, 6 κατά τις ώρες 09.00 π.μ. - 1.00 μμ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέσεις του Π.Δ. 407/80 στο τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης


Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης προκηρύσσει θέσεις διδασκόντων με βάση το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/80 προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων του προγράμματος σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης των σχετικών πιστώσεων από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως εξής:

-Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία στην Εκπαίδευση (Ζ' εξαμ. 2 ώρες)
-Φυσιολογία της Μάθησης (Β'εξαμ. 2 ώρες)
-Παραδοσιακές τέχνες και εικαστικές εφαρμογές στην προσχολική ηλικία (Η' εξαμ. 2 ώρες)
- Σύγχρονα προγράμματα της προσχολικής αγωγής(Ε'εξαμ.2 ώρες)
-Συγκριτική παιδαγωγική (Ε' εξαμ. 2 ώρες)
-Έννοιες των μαθηματικών και εφαρμογές(Δ 'εξαμ. 2 ώρες)
-Θεμελιώδη ζητήματα των επιστημών της αγωγής(Α'εξαμ.2 ώρες)
- Μορφολογία προσχολικού εξοπλισμού (Ζ'εξαμ. 2 ώρες)
-Εφαρμογές Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση (ΣΤ' εξαμ. 2 ώρες)
-Η εικαστική αγωγή στην προσχολική και σχολική ηλικία (Ζ'εξαμ.2 ώρες)
-Επιπτώσεις του Νευροβιολογικού Μοντέλου στην Εκπαίδευση (Ζ'εξαμ. 2 ώρες)
-Εικαστικές δεξιότητες στην προσχολική ηλικία (Ε 'εξαμ. 2 ώρες)
-Εισαγωγή στην εικαστική γλώσσα και αγωγή (Δ'εξαμ.2 ώρες)
-Επιστημολογία Παιδαγωγικών Θεωριών (Ζ'εξαμ.2 ώρες)
-Εμψύχωση των ομάδων(ΣΤ' εξαμ. 2 ώρες)
-Ψυχοπαιδαγωγική της επικοινωνίας(Ζ'εξαμ.2 ώρες)
-Σχεδιασμός εποπτικού υλικού (ΣΤ εξαμ. 2 ώρες)

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της γραμματείας: 2310.995.065,-59,-58

Δικαιολογητικά μέχρι 8/7/2011

Η κίνηση των μορίων ανά επιστημονικό πεδίο


Από τον Αγγελιοφόρο

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1ο Πεδίο

Στα περσινά επίπεδα θα διατηρηθούν οι βάσεις της Νομικής Θεσσαλονίκης (18.746) και της Νομικής Αθήνας (18.893), ενώ τα περιφερειακά τμήματα θα απαιτούν φέτος, όπως όλα δείχνουν, λιγότερα μόρια για την εισαγωγή των υποψηφίων. Ωστόσο, σχολές όπως η Νομική Θράκης δεν αναμένεται να σημειώσουν πτώση μεγαλύτερη των 200 μορίων, διότι ελαττώθηκαν οι θέσεις.

Η κάμψη των βάσεων, που ξεκίνησε από πέρυσι, αναμένεται να συνεχιστεί και φέτος στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ (18.711 το 2010 και 18.887 το 2009), το οποίο εκτιμάται ότι θα βρεθεί κοντά στα 18.500 μόρια, ίσως και παρακάτω. Σε αυτήν την πτωτική τροχιά θα συμπαρασύρει και τη βάση του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής (πρώην Νηπιαγωγών). «Οι υποψήφιοι που εγκαταλείπουν την ιδέα να γίνουν δάσκαλοι στρέφονται κυρίως προς την Αγγλική Φιλολογία του ΑΠΘ, η οποία συγκέντρωσε πέρυσι 20.419 μόρια και φέτος μάλλον δε θα υπάρξει σημαντική μεταβολή», σχολίασε ο κ. Αντωνίου.

Περίπου 100 μόρια ενδέχεται να χάσει το Τμήμα Ψυχολογίας της Θεσσαλονίκης, το οποίο εμφάνισε πέρυσι αξιοσημείωτη άνοδο (από 17.574 το 2009 σε 17.943 το 2010).

2ο Πεδίο

Οι Σχολές Θετικών Επιστημών της περιφέρειας εκτιμάται ότι θα πληγούν περισσότερο από τις φετινές χαμηλές επιδόσεις των υποψηφίων στη Φυσική και στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης και την κατάργηση των μετεγγραφών. Ωστόσο, στα Τμήματα Μαθηματικών (17.743 πέρυσι) και Φυσικής (17.146 πέρυσι) του ΑΠΘ οι βάσεις θα διατηρήσουν το... ανάστημά τους, παρουσιάζοντας οριακές μεταβολές. Η εκτίμηση αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι μαθητές με καλές βαθμολογίες, που είχαν τη δυνατότητα εισαγωγής σε περιφερειακά πολυτεχνεία, επέλεξαν να μείνουν στη Θεσσαλονίκη σπουδάζοντας στο Μαθηματικό ή στο Φυσικό. Αντίθετα, το Τμήμα Γεωλογίας της Θεσσαλονίκης ίσως καταγράψει οριακή πτώση των 100 μορίων. «Οι φυσικομαθηματικές και γενικά οι Σχολές Θετικών Επιστημών στην περιφέρεια θα πέσουν σίγουρα πάνω από 200 μόρια», τόνισε ο κ. Αντωνίου.

3ο Πεδίο

Το... φράγμα των 19.000 θα σπάσει και φέτος η βάση της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, η οποία εικάζεται ότι θα κινηθεί στα περσινά επίπεδα (19.453 μόρια), με ορατή την πιθανότητα να απολέσει μέχρι και 100 μόρια. Οι δυνατοί μαθητές που δε θα επιτύχουν στην Ιατρική πιθανολογείται ότι θα συγκρατήσουν τις βάσεις στην Οδοντιατρική Σχολή (18.966), στη Φαρμακευτική (18.914 πέρυσι), στην Κτηνιατρική (18.725 πέρυσι) και στο Τμήμα Βιολογίας (18.412) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. «Οι υποψήφιοι της θετικής κατεύθυνσης που δεν επιτυγχάνουν στις Ιατρικές συγκρατούν το βαθμολογικό... πρεστίζ των σχολών που βρίσκονται κάτω από αυτές», τόνισε ο κ. Πετρόπουλος.

Το μέγεθος της πτώσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί, σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, στις ιατρικές σχολές της περιφέρειας. Στα ΤΕΙ η περσινή βάση του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας Θεσσαλονίκης «σκαρφάλωσε» στα 16.500 μόρια, ενώ και φέτος το έντονο ενδιαφέρον μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρά άνοδο.

«Τα Τμήματα Φυσιοθεραπείας, Διαιτολογίας-Διατροφής, Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας του ΤΕΙ-Θ συγκεντρώνουν τις προτιμήσεις των υποψηφίων της θετικής κατεύθυνσης, οι οποίοι δεν μπορούν να συγκεντρώσουν τα μόρια για τις περιζήτητες πανεπιστημιακές σχολές του 3ου Πεδίου», διευκρίνισε ο πρόεδρος της ΟΕΦΕ.

4ο Πεδίο

Το 4ο Πεδίο άνοιξε πέρυσι τις... πόρτες του σε μία ευρεία γκάμα υποψηφίων με επιδόσεις από 868 μέχρι και 19.234 μόρια. Φέτος στις Πολυτεχνικές Σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, και ιδιαίτερα στα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών, ΗΜΜΥ και Μηχανολόγων Μηχανικών, δε διαφαίνεται σημαντική μεταβολή. Ειδικότερα, για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, όπου η βάση είχε διαμορφωθεί πέρυσι στα 18.842 μόρια, μπορεί να υπάρξει μικρή υποχώρηση των 50 μορίων, ενώ η εικόνα θα είναι σχεδόν ίδια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων (18.842 πέρυσι), στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (18.770 πέρυσι) και στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων του Αριστοτελείου. Στη διάρκεια της υποβολής των μηχανογραφικών ουκ ολίγοι υποψήφιοι στράφηκαν προς τις Πολυτεχνικές Σχολές της περιφέρειας, όπου προδιαγράφεται μεν κάμψη, πλην όμως δε θα είναι τόσο μεγάλη όσο διαφαινόταν την περίοδο των εξετάσεων. «Εκείνο που συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον είναι το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Κοζάνης (16.501 μόρια πέρυσι), το οποίο μπορεί να υπερβεί τις 17.000 μόρια», επισήμανε ο κ. Αντωνίου. Τα Τμήματα Πληροφορικής του ΑΠΘ (17.757) και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (17.088) θα έχουν ανεπαίσθητες αυξομειώσεις, ενώ καθοδική πορεία προμηνύεται για τα Τμήματα Πληροφορικής της περιφέρειας, η οποία θα μεγεθύνεται όσο απομακρυνόμαστε από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οι Γεωπονικές Σχολές κινούνται ήδη σε χαμηλά επίπεδα και θα υποστούν την πίεση των υπολοίπων παρουσιάζοντας αισθητή πτώση. «Η βάση της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ μπορεί να πέσει κάτω από τα 15.000 μόρια, ενώ το Τμήμα Δασολογίας (13.874 πέρυσι) μπορεί να χάσει φέτος 100 μόρια, λόγω της μειωμένης ζήτησης», εξήγησε ο κ. Αντωνίου.

Αντίθετα, το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ενδέχεται να... τραβήξει την ανηφόρα και να αναρριχηθεί πάνω από τα 15.000 μόρια (από 14.551 το 2010). Κοντά στα 13.500 μόρια εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί η βάση στο Τμήμα Αυτοματισμού Θεσσαλονίκης (13.444 το 2010), λόγω της σταθερής ζήτησης. Το Τμήμα Πολιτικών Εργων Υποδομής του ΑΤΕΙ-Θ (12.951 πέρυσι) μπορεί να ξεπεράσει τις 13.000. Ωστόσο, τα υπόλοιπα τμήματα ΤΕΙ του πεδίου πιθανολογείται ότι θα «κατρακυλήσουν» στην περιφέρεια (μέχρι 500-600 μόρια) με την... ψαλίδα να ανοίγει όσο απομακρυνόμαστε από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.

5ο Πεδίο

Διακυμάνσεις προδιαγράφονται στις βάσεις του 5ου Πεδίου, όπου έξι πανεπιστημιακά τμήματα της Θεσσαλονίκης αναμένεται να διατηρηθούν κοντά στα περσινά επίπεδα (Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 18.505 μόρια πέρυσι, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 17.275 πέρυσι, Οικονομικό του ΠΑΜΑΚ 17.254 πέρυσι, Οικονομικό του ΑΠΘ 16.473 πέρυσι, Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑΜΑΚ 16.022 πέρυσι και Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ΠΑΜΑΚ 15.473 πέρυσι).

Την ίδια στιγμή, διαφαίνεται άνοδος στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (13.938 πέρυσι), η βάση του οποίου θα ξεπεράσει τα 14.000 μόρια. Ομως και το Τμήμα Λογιστικής (14.169 πέρυσι) μάλλον θα κινηθεί ανοδικά, «σκαρφαλώνοντας» πάνω από τα 14.500 μόρια. Στα περιφερειακά ΤΕΙ του 5ου πεδίου, που ήδη έχουν χαμηλές βάσεις (ξεκινούν από 1.000 μόρια), αναμένεται περαιτέρω κάμψη.

«Οι Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, όπου συσσωρεύεται μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων, θα γνωρίσουν αυξητικές τάσεις», επισήμανε ο κ. Πετρόπουλος παρατηρώντας και τη στροφή πολλών υποψηφίων προς τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΜΠΑΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ ΜΕ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ

Οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ έχουν μπει ήδη στις συμπληγάδες του δραστικού περιορισμού του δημόσιου τομέα και των εκάστοτε αναλογιών των προσλήψεων, με Βάση τις αποχωρήσεις

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ

Τις αντοχές 15.723 επιτυχόντων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ δοκιμάζει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, εμπαίζοντάς τους ανοιχτά όσον αφορά στον πολυπόθητο διορισμό τους. Ο Τύπος της Κυριακής φέρνει σήμερα στο φως στοιχεία, που αποκρύπτονται σκοπίμως από την κυβέρνηση, τα οποία αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος για τους χιλιάδες διοριστέους σε φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Οι επιτυχόντες, τα ονόματα των οποίων έχουν δημοσιευθεί σε οριστικούς πίνακες μέσα στη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, ανέρχονται σε 10.632. Παράλληλα, οι επιτυχόντες, των οποίων τα οριστικά αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί μέσα στο τρέχον έτος, φτάνουν τις 5.091. Όλοι αυτοί, σύμφωνα με τις επιταγές του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, υποτίθεται ότι θα διοριστούν σταδιακά και βάσει σειράς επιτυχίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2015 .

Η πρώτη παράταση

Ουσιαστικά, πρόκειται για τη δεύτερη παράταση που δίνει η κυβέρνηση για το διορισμό τους. Η πρώτη ήταν στις 13 Απριλίου του 2010, όταν και ο τέως υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Ραγκού σης, δεσμεύτηκε, με εγκύκλιο που εξέδωσε, ότι σε κάθε περίπτωση ο διορισμός όλων όσοι περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2013 . Όχι μόνο οι επιταγές της εγκυκλίου αποτέλεσαν φτερό στον άνεμο , αλλά οι επιτυχόντες παραμένουν, για μία ακόμα φορά, επί ξύλου κρεμάμενοι , αναμένοντας, ίσως, την επόμενη εξαγγελία της κυβέρνησης για πρόσληψη και πέρα από το 2015, καθώς τα νούμερα δεν βγαίνουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση την αναλογία των προσλήψεων έναντι των αποχωρήσεων, για το 2011 μπορεί να γίνουν το πολύ 5.000 προσλήψεις, με βάση τις 53.000 συνταξιοδοτήσεις του 2010. Σε αυτούς, πρέπει να προστεθούν και οι μετατάξεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα προς τις κεντρικές κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες, σύμφωνα με την Τρόικα, ορίζονται πλέον ως νέες προσλήψεις.

Υποτίθεται ότι θα διοριστούν σταδιακά και βάσει σειράς επιτυχίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2015

Ωστόσο, κανείς μέσα στην κυβέρνηση δεν μπορεί να δεσμευτεί ότι η εικόνα των αποχωρήσεων από το Δημόσιο μεταξύ του 2011 και του 2015 θα είναι ανάλογη με αυτήν την περασμένης χρονιάς. Όταν και δεκάδες χιλιάδες εργαζομένων αποχώρησαν, λόγω των νέων συνταξιοδοτικών δεδομένων που δημιούργησαν οι ρυθμίσεις του νόμου Λοβέρδου και του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες έδιναν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τη δυνατότητα συνταξιοδότησης χωρίς να συντρέχουν τα ανώτατα όρια ηλικίας.

Επίσης, ένα μέρος της αύξησης των αποχωρήσεων στη διάρκεια του 2010 οφείλεται και στη γενικότερη διάχυτη απειλή περί δραστικής μείωσης στις συνταξιοδοτικές παροχές. Όπως, το ύψος της σύνταξης και του εφάπαξ. Οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ έχουν μπει ήδη στις συμπληγάδες του δραστικού περιορισμού του δημοσίου τομέα και των εκάστοτε αναλογιών των προσλήψεων, με βάση τις αποχωρήσεις.

Όπως συζητείται στους διαδρόμους του Ανωτάτου Συμβουλίου, πολλοί από αυτούς όχι μόνο δεν θα περάσουν την πόρτα του Δημοσίου μέχρι το τέλος του 2015, αλλά θα περιμένουν για πολύ καιρό ακόμα το διορισμό τους.

Στοιχεία

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο Τύπος της Κυριακής, οι επιτυχόντες του 2010 σε διαγωνισμούς, με κριτήρια επιλογής, φτάνουν τις 6.283. Επίσης, οι επιτυχόντες σε γραπτούς διαγωνισμούς αγγίζουν τους 545, σε Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΕΘΕΛ) τους 1.939, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης τους 1.853, ενώ εκκρεμεί ακόμα η πρόσληψη 12 ατόμων σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

Οι επιτυχόντες των οποίων τα ονόματα έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, μέσα στο 2011, ανέρχονται σε 2.884 για τις ΔΕΚΟ, σε 1.047 σε διαγωνισμούς με κριτήρια επιλογής, σε 603 για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε 557 για λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η παράταση διορισμού αφορά στους επιτυχόντες των διαγωνισμών 7Κ 2009, 10Κ 2008, 5Κ 2009, 3Κ 2009, 8Κ 2008 (για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), 6Κ 2008 (για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και 9Κ 2008 (για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).Τα δεδομένα που διαμορφώνει το Μεσοπρόθεσμο

ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ από τα νέα δεδομένα στη δημόσια διοίκηση, η πρόσληψη των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ καθίσταται κάτι παραπάνω από αμφίβολη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2015, που έχει ορίσει η κυβέρνηση.

Οι επιταγές του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Προγράμματος δημιουργούν νέα και πιο σκληρά δεδομένα για όλους τους διορισμούς στο δημόσιο τομέα. Βάσει των καινούργιων μνημονιακών συνθηκών, η αναλογία για το 2011 θα είναι μία πρόσληψη για κάθε δέκα αποχωρήσεις , συμπεριλαμβανομένων και των μετατάξεων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, οι οποίες, ωστόσο, κάλλιστα μπορεί να ανατραπούν στην πορεία (όπως έγινε και εφέτος) από το 2012 μέχρι και το 2015 θα ισχύσει η αναλογία μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις .

Εξαιρέσεις

Σε νόμο του υπουργείου Οικονομικών, που πέρασε στα μέσα του 2010, προβλεπόταν να παγώσουν οι προσλήψεις στο Δημόσιο. Εξαίρεση από τον κανόνα αποτελούσαν οι τομείς της Παιδείας, της Υγείας και των Σωμάτων Ασφαλείας, για τους οποίους ίσχυε η αναλογία μία πρόσληψη για κάθε αποχώρηση . Με νεότερη εγκύκλιο, συμπεριελήφθησαν και αυτοί οι ευαίσθητοι για τη λειτουργία του κράτους τομείς στην αναλογία μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις . Σημειώνεται ότι η Τριμελής Επιτροπή Υπουργών έχει ήδη ανάψει το πράσινο φως για την πρόσληψη 500 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, 3.771 νοσηλευτών σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας και 4.000 πυροσβεστών.

Η προκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων βρίσκεται στον... αέρα, λόγω της αβελτηρίας της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών να βάλει την υπογραφή της στα σχετικά κείμενα. Μάλιστα, οι παραπάνω θέσεις δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν ούτε από μετατάξεις ούτε από τους επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, καθώς πρόκειται για ειδικευμένο προσωπικό, με συγκεκριμένα προσόντα.

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Η κρίση αδειάζει τα ιδιωτικά σχολεία από τους μαθητές!


Για να προστατευτούν ορισμένα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, πιέζουν τους γονείς να εξοφλήσουν τα δίδακτρα που οφείλουν και να προκαταβάλλουν μέρος των διδάκτρων της ερχόμενης σχολικής χρονιάς.

Αδιαχώρητο έχει δημιουργηθεί στα δημόσια. Λεν φτάνουν οι αίθουσες. Μεγάλο είναι το πλήγμα για μικρού και μεσαίου μεγέθους εκπαιδευτήρια.

Ξαναγεμίζουν παιδιά οι αίθουσες των δημόσιων σχολείων. Τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση την προτιμούν ολοένα και περισσότεροι γονείς, οι οποίοι μέχρι την τελευταία σχολική χρονιά έστελναν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Αλλά τώρα πια ο οικογενειακός προϋπολογισμός έχει συρρικνωθεί σημαντικά. Το ετήσιο κόστος των διδάκτρων κυμαίνεται μεταξύ 4.000 και 9.000 ευρώ. Όσον άφορα στη μεταλυκειακή εκπαίδευση, το κόστος εκτιμάται σε 12.000 ευρώ.

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των δημόσιων σχολείων δεν επαρκούν πλέον και μελετάται η αγορά προκατασκευασμένων αιθουσών, ώστε να φιλοξενηθούν οι πλεονάζοντες μαθητές. Αυτό σκέφτονται ήδη να κάνουν Δήμοι της Ανατολικής Αττικής.

Επιπλέον, μπαίνουν τα πρώτα λουκέτα σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Για να προστατευτούν ορισμένα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, πιέζουν τους γονείς να εξοφλήσουν τα δίδακτρα που οφείλουν και να προκαταβάλουν μέρος των διδάκτρων της ερχόμενης σχολικής χρονιάς, απειλώντας ότι, σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα δεχτούν τα παιδιά τους στο σχολείο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι είναι παράνομη η άρνηση επανεγγραφής ή η απομάκρυνση μαθητών από τα ιδιωτικά σχολεία λόγω οικονομικών υποχρεώσεων των γονέων προς αυτά, βάσει του νόμου 682 77 (άρθρο 16, παράγραφος 6 και άρθρο 18, παράγραφοι 2 και 3) και της νομολογίας (Α.Π. 1599 2000).

Νέα λουκέτα

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Παπαντωνόπουλο, πρώτο αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, μετά το κλείσιμο του Παγκρήτιου Εκπαιδευτηρίου στο Ηράκλειο Κρήτης, ανέστειλε τη λειτουργία του και το ιδιωτικό σχολείο (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ΙΔΕΑ στο Άργος. Ενώ πληροφορίες θέλουν ένα ακόμη ιδιωτικό σχολείο, στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά, να μην λειτουργεί τη νέα σχολική χρονιά. Επιπλέον, επιμένουν οι φήμες περί άμεσης συγχώνευσης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, καθώς η τρέχουσα οικονομική συγκυρία καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την αυτόνομη λειτουργία τους.

Πτώση 20% στις επανεγγραφές

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ εκτιμήσεις για τη νέα σχολική χρονιά κάνουν λόγο για πτώση των επανεγγραφών κατά 20% σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, σαφής εικόνα θα υπάρχει το Σεπτέμβριο. Αν και, όπως λένε πηγές, στοιχείο που αποτυπώνει τη δυσμενή σημερινή εικόνα του κλάδου είναι ότι έχει πραγματοποιηθεί μόλις το 30% των επανεγγραφών που αναμένονται από τους επιχειρηματίες του κλάδου. Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, στο τέλος του 2010 λειτουργούσαν σε όλη τη χώρα 989 ιδιωτικές σχολικές μονάδες, εκ των οποίων 765 στην πρωτοβάθμια και 224 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές τους ανήλθαν σε 93.351, που αντιστοιχούν στο 7% του μαθητικού δυναμικού της χώρας.

Επ' αυτού ο οικονομολόγος Χρήστος Γείτονας, διευθύνων σύμβουλος των εκπαιδευτηρίων Κωστέα Γείτονα, λέει ότι μόλις πρόσφατα πέρασαν στην ιδιοκτησία της επιχείρησης αυτής τα τμήματα του Γυμνασίου και του Λυκείου που λειτουργούσε η Σχολή Καργάκου. Επίσης, έχει ξεκινήσει συζητήσεις και για τις τάξεις του Δημοτικού που λειτουργεί η Σχολή. Σημειωτέον ότι τα εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα εξετάζουν την απορρόφηση τεσσάρων ακόμη εκπαιδευτηρίων, που λόγω των συνθηκών αδυνατούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Επιστροφή στο 1980

Όλα δείχνουν, σημειώνει ο Χρήστος Γείτονας, ότι ο κλάδος δοκιμάζεται από την κρίση, κυρίως οι μικρότερες επιχειρήσεις. Αυτές υφίστανται τους μεγαλύτερους κραδασμούς, καθώς δεν έχουν περιθώρια σημαντικής μείωσης του κόστους λειτουργίας, θεωρεί βέβαιο ότι ο κλάδος θα επανέλθει στην εποχή του '80: τότε υπήρχαν 15 μεγάλα εκπαιδευτήρια και αρκετά λιγότερα μεσαία. Πόσα λειτουργούν σήμερα πανελλαδικά Περίπου 1.000! Αναγνωρίζει ότι οι απώλειες για τον κλάδο θα ήταν μικρότερες, αν δεν αναγνωριζόταν από το κράτος ως τεκμήριο η καταβολή διδάκτρων. Πρόκειται για ελληνική πρωτοτυπία παγκοσμίως. Όλες οι χώρες δίνουν φοροαπαλλαγές για τα δίδακτρα στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.

Μολονότι ο Κωνσταντίνος Παπαντωνόπουλος αποφεύγει να μας δώσει μια πρόβλεψη για την κατάσταση του κλάδου τη νέα σχολική χρονιά, ανησυχεί πολύ, καθώς αναμένεται κύμα απολύσεων εξαιτίας της γενικότερης κατάστασης. Σήμερα απασχολούνται στον κλάδο 9.000 περίπου εκπαιδευτικοί, το μέλλον των οποίων είναι αβέβαιο. Αν κλείσει κάποιο σχολείο, ο εκπαιδευτικός μένει τελείως ακάλυπτος, αν δεν έχει εξαετή προϋπηρεσία (μέχρι 30 6 2010). Σ' αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να μπει στην επετηρίδα, όπως του επιτρέπει ο νόμος, ώστε κάποια στιγμή να διοριστεί στο Δημόσιο.

Αντικίνητρα

Ο σκεπτικισμός και η ανασφάλεια που επικρατεί σήμερα στα νοικοκυριά αναμφίβολα πλήττει την πορεία του κλάδου της ιδιωτικής εκπαίδευσης, σημειώνει ο Χαράλαμπος Κυραιλίδης, ιδιοκτήτης του σχολείου Σύγχρονη Παιδεία, όπου φοιτούν 350 μαθητές. Μολονότι, όπως λέει, δεν έχει ο ίδιος (μέχρι στιγμής) απώλειες στις επανεγγραφές, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις σχολείων που χάνουν μαθητές. Αυτό, όπως τονίζει, δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα απόρροια των οικονομικών συνθηκών. Μπορεί να είναι και θέμα μη ποιοτικά προσφερόμενης εκπαίδευσης. Το σίγουρο, αναφέρει άλλος παράγοντας του κλάδου, είναι ότι ο Έλληνας παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει, στερείται παντελώς φορολογικών κινήτρων για να στείλει τα παιδιά του σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Από την άλλη, τα τελευταία, αν και έχουν τον δυναμισμό να δημιουργήσουν, είναι αναγκασμένα να ακολουθούν τις μεταρρυθμίσεις που δοκιμάζονται και δημιουργούνται για τη δημόσια παιδεία, χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να αποκλίνουν από τα προγράμματα σπουδών ή να συμμετέχουν στον καθορισμό των κανόνων του παιχνιδιού.

ΙΣΟΤΙΜΙΑ

Αννα Διαμαντοπούλου:«Πτυχίο στα τρία χρόνια, τέλος οι αιώνιοι φοιτητές» -ΟΛΑ ΟΣΑ είπε για τις σπουδές, το άσυλο, τους αιώνιους φοιτητές


Η υπουργός Παιδείας μιλάει για τις αλλαγές-τομές που φέρνει ο νέος νόμος -πλαίσιο για τα πανεπιστήμια

«Η ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ στην ανώτατη εκπαίδευση ανοίγει άλλους δρόμους, πέρα από την καθημερινή σύγκρουση πάνω στους αριθμούς του Μεσοπρόθεσμου» λέει στο «Βήμα» η υπουργός Παιδείας κυρία Αννα Διαμαντοπούλου,η οποία είχε τις προηγούμενες ημέρες την «τιμητική» της. Μία μόλις ημέρα μετά την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος,στην πρώτη άτυπη συνάντηση των υπουργών της κυβέρνησης έφθασε ένα άλλο «καυτό» νομοθέτημα:ο νέος νόμοςπλαίσιο για τα ΑΕΙ. Η υπουργός Παιδείας χαρακτηρίζει τον νόμο αυτόν ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που έχει επιχειρήσει ποτέ ενώ προσθέτει με νόημα: «Ή τώρα ή ποτέ»


Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια δίνεται στη δημοσιότητα τις πρώτες ημέρες της ερχόμενης εβδομάδας και περνάει επίσημα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η κυρία Διαμαντοπούλου περιμένει την ψήφισή του μέσα στον Ιούλιο. Ωστόσο δεν αποκλείει αλλαγές. Μάλιστα δηλώνει ότι κατά τη συζήτησή του στη Βουλή ή στην τελική διαβούλευση που θα γίνει με τους πρυτάνεις είναι πρόθυμη να συζητήσει πολλά σημεία του που αποτελούν «αγκάθια» για την πανεπιστημιακή κοινότητα. Στη συνέντευξή της χαρακτηρίζει την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος «πράξη ιστορικής ευθύνης» και τις πρόωρες εκλογές πολιτική αυτοκτονία. Δεν αρνείται ότι οι τελευταίες εξελίξεις έκαναν την κυβέρνηση να χάσει τον βηματισμό της και δηλώνει ότι «τους τελευταίους πέντε μήνες δεν υπήρχαν ο ρυθμός,ο συντονισμός και η αποφασιστικότητα που απαιτούσαν οι καιροί»

-Την περασμένη Πέμπτη παρουσιάσατε τον νέο νόμο-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια; Τι τον κάνει να διαφέρει από τα αντίστοιχα εγχειρήματα του παρελθόντος;  «Κάθε μεταρρύθμιση απαντά στις ανάγκες της εποχής της. Σήμερα ο μεγάλος στόχος είναι η ποιότητα και η αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Είναι η ανάγκη να υπερβούμε κόμματα, συμφέροντα και συσχετισμούς που κρατούν εγκλωβισμένες τις τεράστιες δυνάμεις των ελληνικών πανεπιστημίων».

 - Πώς φαντάζεστε τα ελληνικά πανεπιστήμια μετά την εφαρμογή του νόμου; «Να διεκδικούν με το σπαθί τους θέση στις λίστες με τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Εχουμε το δυναμικό για να το πετύχουμε. Σύστημα και υποδομές χρειάζονται και σε αυτή την πρόκληση θέλει να απαντήσει ο νέος νόμος». 

- Το πρώτο μεγάλο θέμα που άνοιξε πάντως είναι η απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου σε τρία χρόνια. Πώς αυτό θα βοηθήσει τα πανεπιστήμια να γίνουν καλύτερα; «Στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ δίνεται η δυνατότητα να οργανώσουν τα προγράμματα σπουδών τους και να ορίσουν τη διάρκειά τους. Αυτό που προτείνεται είναι η εξασφάλιση τουλάχιστον 180 ακαδημαϊκών μονάδων, δηλαδή τρία χρόνια. Γιατί για παράδειγμα οι ειδικοί θερμοκηπίων να χρειάζονται τον ίδιο αριθμό ακαδημαϊκών μονάδων- τα ίδια χρόνια σπουδών- με τους γεωπόνους;». 

- Ωστόσοοι πανεπιστημιακοί, ως σήμερα, τηρούν αρνητική στάση στις προτεινόμενες αλλαγές.  «Οι πανεπιστημιακοί δεν έχουν όλοι ενιαία άποψη. Αλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν. Αλλοι συνεισέφεραν με δημιουργικές προτάσεις και άλλοι απέρριψαν με ακραίες καταγγελίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο τους πανεπιστημιακούς. Αφορούν πρωτίστως και κυρίως το μέλλον της χώρας και τη νέα γενιά, αφορούν την κοινωνία που τα χρηματοδοτεί». 

- Πανεπιστημιακός έλεγε πρόσφατα στο «Βήμα» ότι στη σχολή του (Πανεπιστήμιο Αθηνών) όποιος γίνεται πρωτοβάθμιος καθηγητής σταματάει να κάνει έρευνα. Και πολλοί σταματούν και τη διδασκαλία... Πώς αντιμετωπίζετε αυτά τα θέματα; «Δεν είναι ο κανόνας, αλλά δυστυχώς υπάρχει ως φαινόμενο. Γι΄ αυτό εισάγεται ο θεσμός της αξιολόγησης των καθηγητών όλων των βαθμίδων κάθε πέντε χρόνια». 

- Πολλοί πανεπιστημιακοί εκφράζουν την άποψη ότι φέρνετε το νομοσχέδιο στην Βουλή το καλοκαίρι, επειδή τότε είναι κλειστά τα πανεπιστήμια και έτσι θα αποφύγετε αντιδράσεις. «Το πρώτο κείμενο για τις αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση παρουσιάστηκε πριν από έναν χρόνο, στις 25 Ιουλίου 2010. Το 30σέλιδο κείμενο διαβούλευσης είναι στη διάθεση όλων για 10 μήνες. Υπήρξαν προτάσεις από 130 φορείς, από τη Διακομματική Επιτροπή, υπήρξε θέση του ΕΣΥΠ (Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας) και ηλεκτρονική διαβούλευση τριών μηνών. Πανεπιστήμια και φορείς οργάνωσαν ημερίδες. Το σχέδιο νόμου δεν θέτει κανένα θέμα που δεν έχει τεθεί στη διαβούλευση. Επιπλέον είναι σαφές ότι λάβαμε υπόψη πολλές από τις προτάσεις και τις θέσεις που κατατέθηκαν». 

- Καθυστέρησε την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που σχεδιάσατε στην Παιδεία η οικονομική κρίση; «Πράγματι άλλαξε όλος ο σχεδιασμός του νομοθετικού έργου. Λόγω των πολλών θεμάτων που έπρεπε να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα στο οικονομικό πεδίο, υπήρξε καθυστέρηση και το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου παίρνει μόλις τώρα σειρά στη Βουλή». 

- Ανησυχείτε μήπως ένα ευρύτερα αρνητικό κλίμα, λόγω μνημονίου και Μεσοπρόθεσμου, απαξιώσει στη συνείδηση της κοινής γνώμης και τη δική σας προσπάθεια; «Ανησυχώ. Αυτή η μεταρρύθμιση είναι για μένα ένα από τα πλέον σημαντικά πράγματα που έχω επιχειρήσει. Γνωρίζω ότι τα αποτελέσματα θα τα δούμε σε βάθος χρόνου, όμως φιλοδοξία μου είναι να γίνει επιτέλους κάτι ριζοσπαστικό». 

- Πιστεύετε ότι η κοινοβουλευτική σας ομάδα θα στηρίξει τον νόμο ή θα υπάρξουν «αντάρτες»; «Είμαι αισιόδοξη και δεν θεωρώ αντάρτη κάποιον που μπορεί να έχει άλλη άποψη. Περιμένω επίσης τη σημαντική υποστήριξη βουλευτών που είναι και πανεπιστημιακοί». 

-Ναι,αλλά συνάδελφοί σας υπουργοί σάς έχουν πει «Αννα, τι τα θες τώρα αυτά μέσα στην κρίση;»... «Ναι, μου το έχουν πει. Ομως ο Πρωθυπουργός και η πλειονότητα των συναδέλφων μου με ενθάρρυναν λέγοντας πως η μεταρρύθμιση στην ανώτατη εκπαίδευση ανοίγει άλλους δρόμους, πέρα από την καθημερινή σύγκρουση πάνω στους αριθμούς του Μεσοπρόθεσμου. Επιβεβαιώνοντας έτσι αυτό που λέω εγώ στον εαυτό μου: “Αννα, ή τώρα ή ποτέ”». 

- Κάθε πόλη και ΑΕΙ, κάθε χωριό και ΤΕΙ.Αυτή η συνταγή των προηγούμενων χρόνων θα αλλάξει; «Εχουμε 40 πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα σε 66 πόλεις. Και μόνο αυτά τα νούμερα δείχνουν γιατί φθάσαμε ως χώρα εδώ που φθάσαμε και ότι οι αποφάσεις μας δεν εξυπηρετούσαν σκοπούς αλλά σκοπιμότητες. Ο χάρτης θα αλλάξει, κάνοντας μια σημαντική προσπάθεια να αξιοποιηθούν όλες οι υπάρχουσες υποδομές, για εκπαιδευτικούς σκοπούς». 

- Υπάρχει πρόβλεψη στον νέο νόμο για τους «αιώνιους φοιτητές»; «Η φοιτητική ιδιότητα εξασφαλίζεται πλέον με την εγγραφή σε κάθε εξάμηνο. Μη εγγραφή σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα συνεπάγεται αυτόματα την απώλειά της. Οι φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματά τους, από το πάσο ως το δικαίωμα εκλογής για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών συν δύο έτη ακόμη, το γνωστό ν+2. Από εκεί και πέρα το κάθε Ιδρυμα αποφασίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των εξετάσεων για όσους υπερβαίνουν αυτό το διάστημα. Είναι όμως σημαντικό να σημειωθεί ότι για τους εργαζόμενους φοιτητές εισάγεται ο θεσμός της μερικής φοίτησης με δυνατότητα σχεδιασμού του χρόνου τους». 

- Τι εξυπηρετεί η θέσπιση των άτοκων φοιτητικών δανείων και πόσο εφικτό είναι να τα δουν οι φοιτητές στην πράξη σε μια περίοδο έντονης οικονομικής στενότητας; «Γίνεται συνεννόηση με τις τράπεζες και καταβάλλεται η μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε ο φοιτητής που έχει ανάγκη να τυγχάνει της κατάλληλης υποστήριξης για χάρη των σπουδών του». 

«EΚΛΟΓΕΣ ΤΩΡΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ»


- Μετά την ψήφισή του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, πιστεύετε ότι υπάρχει φως στο τούνελ της χρεοκοπίας; 

«Η ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου ήταν μια πράξη υψηλής ιστορικής ευθύνης για όλους τους βουλευτές του ΠαΣοΚ. Πήραν στις δικές τους πλάτες τις αμαρτίες δεκαετιών. Πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας το ίδιο δύσκολες, αν όχι πιο δύσκολες ημέρες. Πρέπει να προετοιμαστούμε όλοι για αλλαγές στη ζωή μας και να αποδείξουμε ότι μπορούμε να βάλουμε μπροστά τα προτερήματα και όχι τα ελαττώματα του λαού μας. Φως υπάρχει όταν αποφασίσουμε με πράξεις να το δούμε». 

- Με μία σειρά παρεμβάσεις σας το προηγούμενο διάστημα αφήνατε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση «δεν είχε ικανοποιητικό ρυθμό». Τι πραγματικά συνέβαινε; 

«Θεωρώ ότι τους τελευταίους πέντε μήνες δεν υπήρχαν ο ρυθμός, ο συντονισμός και η αποφασιστικότητα που απαιτούσαν οι καιροί. Θέλω να πιστεύω ότι η αιχμή της οικονομικής κρίσης του καλοκαιριού, η κοινοβουλευτική κρίση και η νέα δομή της κυβέρνησης, αλλά και η εμπειρία από μια χρονιά με προβλήματα χωρίς προηγούμενο στην πρόσφατη ιστορία μας, θα ενεργοποιήσουν αντανακλαστικά και δυνάμεις». 

- Ο τελευταίος ανασχηματισμός έδωσε επαρκή ποσότητα «οξυγόνου» στην κυβέρνηση ή βλέπετε εκλογές το φθινόπωρο; 

«Θεωρώ τις εκλογές εθνική αυτοκτονία. Θα γυρίσουν τη χώρα στις περιόδους που άλλαζαν οι κυβερνήσεις κάθε τρεις μήνες. Είναι μοιραίο λάθος λίγα 24ωρα μετά την ψήφιση ενός νόμου με τεράστιο κόστος, μια κυβέρνηση λίγων ημερών από την ψήφο εμπιστοσύνης και με τα προβλήματα βουνά μπροστά μας να αρχίζει η συζήτηση για τις εκλογές. Θεωρώ ότι στις δύσκολες ημέρες που έρχονται θα πρέπει όλοι να επιδιώξουμε κάθε μορφή συναίνεσης και συνεργασίας και όχι εκλογές».


- Η απαξίωση των πολιτικών απειλεί τη δημοκρατία; 

«Δεν υπάρχει τίποτε πιο επικίνδυνο από τις γενικεύσεις και τον μηδενισμό στη Δημοκρατία. Εύχομαι να υπάρξουν γρήγορα νέες δυνάμεις και νέες δομές, ωστόσο το νέο δεν θα γεννηθεί από το κενό. Αυτός λοιπόν ο συνεχής πυροβολισμός συνολικά του πολιτικού συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα και εξελίξεις πολύ δυσάρεστες. Αν δεν κυβερνήσουν οι πολιτικοί, θα κυβερνήσουν επώνυμοι αστέρες κάθε είδους. Υπάρχουν παραδείγματα γύρω μας».

Η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και το άσυλο


- Υπάρχουν κάποια ανοιχτά θέματα που τα συζητάμε για χρόνια, πλην όμως δεν έχουμε καταλήξει σε ένα πρακτικό διά ταύτα. Για παράδειγμα, τι θα γίνει με το πανεπιστημιακό άσυλο; 

«Ο νόμος θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ανώτατο ίδρυμα της χώρας να αποφασίζει για τα όργανα και τις διαδικασίες μέσω των οποίων θα υπηρετεί τρεις στόχους: την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών (που δεν υπάρχει σήμερα),την ασφάλεια όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (σήμερα κυριαρχεί ο φόβος) και την προστασία της δημόσιας περιουσίας (που σήμερα μπορεί να καταστραφεί χωρίς κανένας να απολογηθεί για αυτό)».


- Η εντεινόμενη βία σάς ανησυχεί;

«Με ανησυχεί η απώλεια του μέτρου.Ο εύκολος λαϊκισμός τροφοδοτεί τη βία.Λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία.Και δυστυχώς υπάρχουν δυνάμεις που υποστηρίζουν είτε τον λαϊκισμό, είτε τη βία,είτε και τα δύο μαζί». 

- Η θέση του υπουργού Παιδείας έχει αποδειχθεί ηλεκτρική καρέκλα. Φοβάστε το προσωπικό πολιτικό κόστος; 

«Σήμερα πολιτικό κόστος έχει όποιος σκέφτεται το πολιτικό κόστος.Δεν συγχωρείται καμιά αδράνεια και καμιά λογική μέσου όρου.Βλέπω το υπουργείο Παιδείας ως αποστολή».

Σκληρή απάντηση των Πρυτάνεων στην υπουργό Παιδείας


Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Η  67η Σύνοδος των Πρυτάνεων που συνεδρίασε στο Βόλο στις 1-2 Ιουλίου 2011 διαπίστωσε ότι, μετά από 9 μήνες, το Υπουργείο Παιδείας εμμένει στην ίδια τακτική. Επιδεικνύει εμπάθεια απέναντι στην ακαδημαϊκή κοινότητα,  εξαντλεί το χρόνο ώστε να επιχειρήσει αλλαγές εξπρές στην Ανώτατη εκπαίδευση εν μέσω θέρους και μάλιστα τη στιγμή που οι παντός τύπου διαρροές προδίδουν την ύπαρξη κρυφής ατζέντας. Η Σύνοδος Πρυτάνεων, σε μια σύγχρονη Δημοκρατία, δεν μπορεί να ασχολείται με διαρροές, δεν είναι όμως διατεθειμένη να εθελοτυφλεί, όταν τα Πανεπιστήμια και η ελληνική κοινωνία απαξιώνονται και εμπαίζονται κατά αυτό τον τρόπο.

Επί της ουσίας, βάσει των επαναλαμβανόμενων διακηρύξεων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, θεωρούμε ότι είναι επιζήμιες για τα Πανεπιστήμια και την κοινωνία:

- Η αλλοίωση της φύσης των σπουδών μέσω των ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης (μονοετή, 2/ετή, 3/ετή) μεταλυκειακού χαρακτήρα στο Πανεπιστήμιο. Η έμφαση στα τριετή προγράμματα σπουδών οδηγεί σε ταυτόχρονη υποβάθμιση της ικανότητας άσκησης του επαγγέλματος και βλάπτει το δημόσιο συμφέρον.

- Η επαπειλούμενη κατάργηση/συγχώνευση Πανεπιστημίων χωρίς κανένα στρατηγικό σχεδιασμό.

- Η μεταβίβαση σε ανεξάρτητη αρχή της υποχρέωσης της πολιτείας για τη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων.

-  Η εισαγωγή διδάκτρων σε προπτυχιακό επίπεδο.

v    Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την αυτοτέλεια και τη διαφάνεια των Πανεπιστημίων, όταν:
  • Παύονται οι εκλεγμένες διοικήσεις τους και καταλύεται η εσωτερική δημοκρατία.
  • Παραδίδεται πλήρως και χωρίς αντίβαρα  η Διοίκηση σε εξωτερικούς παράγοντες ενός παντοδύναμου Συμβουλίου με διαδικασίες που ενέχουν μεγάλο κίνδυνο  συναλλαγής,  ελέγχου από ξένα προς το Πανεπιστήμιο κέντρα εξουσίας  και  επικράτησης ομάδων συμφερόντων.
  • Ακυρώνεται η ισότιμη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ στις πανεπιστημιακές διαδικασίες.
  • Καταργείται η δημοκρατική νομιμοποίηση των οργάνων και ακυρώνεται η συμμετοχή των συνιστωσών της πανεπιστημιακής κοινότητας.
  • Τα παραπάνω οδηγούν στη μετατροπή του Πανεπιστημίου σε Εταιρεία, μετακυλώντας το κόστος λειτουργίας του στην ελληνική οικογένεια.
Η κοινωνία δε χρειάζεται ένα υποταγμένο Πανεπιστήμιο. Αντίθετα, στις σημερινές συνθήκες, έχει ανάγκη, μεταξύ των άλλων, τα ελληνικά Πανεπιστήμια να λειτουργήσουν σε συνθήκες ακαδημαϊκής ελευθερίας, προκειμένου να συμβάλουν στην έξοδο από την κρίση με διεθνείς  διακρίσεις και την ικανότητα που επέδειξαν να προσαρμοστούν και να διαχειριστούν την κρίση με εξορθολογισμό και μείωση δαπανών, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό, την καινοτομία και την τεχνογνωσία που διαθέτουν. Το Υπουργείο Παιδείας, όμως, αντί να αναδείξει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο ως σύμμαχο,  επιτίθεται διαρκώς σε αυτό. Γιατί, άραγε, η κρατική επιχορήγηση των Πανεπιστημίων μειώθηκε το 2010-2011 έως 50% και το 2011-2012 16% επιπλέον, όταν ακόμη και στο μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα από το οποίο δοκιμάζεται η ελληνική κοινωνία, η μείωση του κρατικού προϋπολογισμού για το Υπουργείο Παιδείας δεν ξεπερνά το 7%;

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων καλεί την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, την κοινωνία και τις πολιτικές δυνάμεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να μη δοθεί η χαριστική βολή στο Ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο. Καλεί έστω και αυτή την έσχατη στιγμή το Υπουργείο να μην προχωρήσει μονομερώς στην κατάθεση του νομοσχεδίου και να λάβει υπόψη του τις προτάσεις της Συνόδου των Πρυτάνεων που διατυπώθηκαν στο Ρέθυμνο και το Λαύριο. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων και τα Πανεπιστήμια έχουν καταθέσει από καιρό συγκεκριμένες προτάσεις σε σημαντικά ζητήματα  λειτουργίας και ανάπτυξης των Ελληνικών Πανεπιστημίων, όπως:
  • Η ενίσχυση της κοινωνικής λογοδοσίας.
  • Η αναδιοργάνωση της  διοίκησης.
  • Τα Προγράμματα σπουδών.
  • Η έρευνα.
  • Η ανάπτυξη και η οικονομική διαχείριση.
Η Σύνοδος αποφασίζει να αναλάβει συντεταγμένη εκστρατεία ενημέρωσης της κοινής γνώμης, των πολιτικών κομμάτων, των θεσμικών οργάνων της Βουλής και καλεί την πανεπιστημιακή κοινότητα και την ελληνική νεολαία να υπερασπιστεί το δημόσιο αγαθό της Παιδείας. Καμία μεταρρύθμιση στην Ανώτατη Εκπαίδευση δεν είναι εφικτή, χωρίς τη συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας. Οι Πρυτανικές αρχές λειτουργούν με ευθύνη και θα τιμήσουν την εντολή που  έχουν πάρει από την Πανεπιστημιακή κοινότητα, υπερασπιζόμενες σθεναρά το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

"Πράσινο φως" απ το υπ. Παιδείας στην αστυνομία να επεμβαίνει στα Πανεπιστήμια ακόμη και με καταγγελία πολίτη


Δημοσιογράφος: Αν ένας πολίτης καταγγείλει τα έκτροπα στις αρχές, ποιος θα αποφασίσει τι θα γίνει;

Ειδ. Γραμματέας Υπ.Παιδείας: Μπορεί να τα καταγγείλει και οι αρχές αποφασίζουν πλέον.

Δημοσιογράφος: Δηλαδή εάν ο πολίτης καταγγείλει στην Αστυνομία ότι αυτή την ώρα στο χώρο του Πανεπιστημίου γίνονται έκτροπα η Αστυνομία θα αποφασίσει εάν θα πάει;

Ειδ. Γραμματέας Υπ. Παιδείας :  Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και πραγματική ακαδημαϊκή ελευθερία κατά τη γνώμη μου.


Τα παραπάνω είπε ο Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Βασίλης Παπάζογλου, στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ, στη δημοσιογράφο Δήμητρα Κόχιλα


ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Δημοσιογράφος: Έχουμε στα χέρια μας ένα μικρό μέρος από το τι προβλέπει το νομοσχέδιο. Και να ξεκινήσουμε από τα σημαντικά.
Ειδ. Γραμματέας: Μετά από περίπου 30 χρόνια ισχύος του παλιού νόμου - ο οποίος ονομαζόταν κατ’  επίφαση νόμος πλαίσιο, και σήμερα έχει  καταντήσει να είναι άνω των 1000 σελίδων με άπειρες διατάξεις, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις κτλ – τελειώνει αυτή η ιστορία. Καταλήγουμε σε έναν πραγματικό νόμο, λιτό νόμο πλαίσιο, που θα είναι το «Σύνταγμα» των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας.
Με βάση αυτό το «Σύνταγμα», κάθε Ίδρυμα, από μόνο του, μέσω του οργανισμού του – μέσω δηλαδή του δικού του νόμου, με πιο απλά λόγια – το οποίο θα φτιαχτεί υπό μορφή Προεδρικού Διατάγματος, θα καθορίζει τις λεπτομέρειες λειτουργίας του και έτσι θα καθορίζεται και το προφίλ του Πανεπιστημίου.
Δημοσιογράφος: Σε τι μπορούν να αφορούν αυτές οι λεπτομέρειες;
Ειδ. Γραμματέας: Για παράδειγμα το ίδιο το Πανεπιστήμιο ή το ίδιο το ΤΕΙ  θα μπορεί πλέον να καθορίσει ποια κριτήρια απαιτούνται για να γίνει κάποιος καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής. Ο παλιός νόμος πλαίσιο είχε μια ισοπεδωτική λογική, που έβαζε κάποια γενικά κριτήρια, τα οποία είναι αδύνατο να εφαρμοστούν το ίδιο σε μία Ιατρική Σχολή ή σε μια Θεολογική Σχολή ή σε μία σχολή Φιλολογίας. Επομένως, αφήνουμε τα Πανεπιστήμια ελεύθερα να επιλέξουν ποιούς καθηγητές θα πάρουν και με τι κριτήρια. Αυτό το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Βεβαίως, δεν θα είναι ανεξέλεγκτα υπό την έννοια ότι θα κάνουν ό,τι θέλουν ή θα μπορούν να πάρουν κάποιον που δεν θα έχει ούτε καν διδακτορικό. Θα υπάρχει αξιολόγηση, που μέσα σε αυτή θα περιλαμβάνονται και τα  κριτήρια που επέλεξε το Ίδρυμα  να εφαρμόσει.
Δημοσιογράφος: Με την αξιολόγηση των καθηγητών των Πανεπιστημίων τι θα γίνει;  Η αξιολόγηση «καίει» σε όλα τα επίπεδα. Και οπουδήποτε μπαίνει αξιολόγηση υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί δεν το έχουμε μάθει ως κοινωνία.
Ειδ. Γραμματέας: Πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα, γιατί και εγώ πανεπιστημιακός είμαι, καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Οι καθηγητές όταν ανεβαίνουν τις βαθμίδες, με ανοιχτές διαδικασίες, κρίνονται κάθε 4 χρόνια, κάθε 5 χρόνια. Όταν φτάσουν, όμως, στη βαθμίδα του καθηγητή που έχει και τη μονιμότητα, δεν ξανακρίνονται ποτέ! Θεωρούμε, λοιπόν, σκόπιμο ανά πενταετία – αυτή είναι η πρόταση που κάνουμε στο νομοσχέδιο – να υπάρχει μια κρίση όλων μας, όλων των μόνιμων καθηγητών, έτσι ώστε να ξέρει το Ίδρυμα ότι π.χ. εγώ ο Βασίλης Παπάζογλου κάνω καλά τη δουλειά μου και δεν επαναπαύομαι στο ότι έγινα καθηγητής και από εκεί και πέρα κάνω μόνο το μάθημά μου και πάω σπίτι μου.
Δημοσιογράφος: Πώς θα αποδεικνύεται αφενός ότι κάποιος κάνει καλά τη δουλειά του και αφετέρου ποιος θα είναι αυτό που θα τον κρίνει;
Ειδ. Γραμματέας: Θα υπάρχουν μητρώα αξιολογητών, που θα φτιάξει κάθε Ίδρυμα από μόνο του, και στη συνέχεια ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο του κάθε καθηγητή θα κληρώνονται 3 ή 5 από αυτό το μητρώο - που έχουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο – και με βάσει τις δημοσιεύσεις του καθηγητή, τις παρουσιάσεις του σε διεθνή συνέδρια, την αξιολόγηση του από τους φοιτητές, θα καταλήγουν σε μια αξιολόγηση. Βεβαίως, η αξιολόγηση αυτή θα πηγαίνει μόνο στον καθηγητή και στο κοσμήτορά του.
Δημοσιογράφος: Δεν νομίζω ότι ανακαλύπτουμε την Αμερική. Αυτό ισχύει παντού.
Ειδικός Γραμματέας: Ακριβώς. Μόνο εδώ δεν ισχύει. Επομένως, και να είστε σίγουροι, ότι οι περισσότεροι καθηγητές – γιατί πραγματικά έχουμε εξαιρετικούς καθηγητές στα ελληνικά Πανεπιστήμια  - θα το δεχτούν με πολύ μεγάλη ανακούφιση αυτό. Διότι με αυτό τον τρόπο πραγματικά θα αναδείξουμε την Αριστεία.
Δημοσιογράφος:  Ίσως αυτοί που δεν το θέλουν και είναι πιο λίγοι έχουν πιο δυνατή φωνή; Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις.
Ειδ. Γραμματέας: Θα το δούμε αυτό. Δεν το ξέρουμε ακόμη.
Δημοσιογράφος: Η αξιολόγηση, όμως, δεν θα αφορά μόνο τους καθηγητές, θα αφορά και τα ίδια τα Ιδρύματα.
Ειδ. Γραμματέας: Βεβαίως, η αξιολόγηση θα ισχύσει και για τα ίδια τα Ιδρύματα και μάλιστα αλλάζουμε τελείως τον τρόπο χρηματοδότησης τους. Θα συνδεθεί η αξιολόγηση με τη χρηματοδότηση.
Δημοσιογράφος: Στη συνέχεια και με την πιστοποίηση των Ιδρυμάτων;
Ειδ. Γραμματέας: Να σας πω πρώτα για την χρηματοδότηση. Θα περιλαμβάνει δύο βασικά σκέλη: το ένα θα είναι η μισθοδοσία του προσωπικού και των βασικών λειτουργικών δαπανών του Ιδρύματος - δηλαδή φως, νερό τηλέφωνο κτλ - και το δεύτερο θα αφορά χρήματα που θα δίνει η Πολιτεία, με βάση συγκεκριμένους στόχους που θα συμφωνεί με το κάθε Ίδρυμα ξεχωριστά και, εάν επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και στο βαθμό που θα επιτευχθούν, θα δίδεται αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση.
Όσον αφορά στην πιστοποίηση που αναφέρατε, κάθε πρόγραμμα σπουδών θα πιστοποιείται. Αυτό είναι μια διεθνής πρακτική,  μόνο στην Ελλάδα δεν ισχύει, ισχύει σε όλη σχεδόν την Ευρώπη και στις ΗΠΑ, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία μέχρι Ανατολή κτλ.
Τι σημαίνει πιστοποίηση:  η Πολιτεία μέσω της πιστοποίηση εγγυάται ότι το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν οι φοιτητές μας, είναι πραγματικά ένα πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στα μαθησιακά αποτελέσματα, στις γνώσεις που απαιτούνται, ώστε  το πτυχίο που θα πάρει ο φοιτητής να είναι πτυχίο με αξία, να έχει αντίκρισμα.
Δημοσιογράφος: Το Πανεπιστήμιο ποιος θα το διοικεί;
Ειδ. Γραμματέας: Το διοικεί πάντα ο Πρύτανης. Εισάγεται, όμως, ένας νέος θεσμός, το Συμβούλιο του Ιδρύματος, που αποτελείται και από εσωτερικά μέλη και από εξωτερικά μέλη. Τα εσωτερικά μέλη είναι καθηγητές του ίδιου του Ιδρύματος που τους εκλέγουν οι ίδιοι οι πανεπιστημιακοί, μέσω ψηφοφορίας. Υπάρχει ένας φοιτητής που εκλέγεται από το σύνολο των φοιτητών. Το άθροισμα των καθηγητών και του φοιτητή είναι η πλειοψηφία του Συμβουλίου - 8 στους 15 – και αυτοί οι 8 στη συνέχεια εκλέγουν, με αυξημένη πλειοψηφία, τα εξωτερικά μέλη.
Θα υπάρχει μια Επιτροπή Διερεύνησης, που θα προκύπτει από τους καθηγητές του Ιδρύματος, οι οποίοι θα προσεγγίζουν διάφορους ανθρώπους για να εκτιμήσουν εάν αυτοί ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα και μετά, από το σύνολο των υποψηφιοτήτων, τα 8 εσωτερικά μέλη θα εκλέγουν τα 7 εξωτερικά.
Δημοσιογράφος: Θα καθοριστεί το προφίλ και τα προσόντα αυτών των  εξωτερικών μελών;
Ειδ. Γραμματέας: Βεβαίως. Δεν είναι ούτε εκπρόσωποι κομμάτων, ούτε συλλογικών φορέων κτλ. Κάθε ένας θα εκλέγεται ως άτομο, ως προσωπικότητα. Θα είναι πραγματικές προσωπικότητες της οικονομίας, της τέχνης, του πολιτισμού ή π.χ. των μηχανικών, δηλαδή κάποιος τεχνικός διευθυντής εταιρίας. Εκτιμώ ότι οι περισσότεροι από αυτούς που θα εκλεγούν θα είναι και απόφοιτοι του Ιδρύματος, στο οποίο θα πάνε, και αυτό είναι  πολύ καλό, γιατί γνωρίζουν σε βάθος τα προβλήματα του Ιδρύματος. Αφού ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία συγκροτείται σε σώμα το 15μελές Συμβούλιο.
Σε αυτό το Συμβούλιο, το οποίο είναι κυρίως εποπτικό και εγκριτικό, μεταφέρει το Υπουργείο Παιδείας πολλές από τις αρμοδιότητες που έχει τώρα, όπως την έγκριση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, την έγκριση του τετραετούς προγραμματισμού βάσει του οποίου θα γίνει η χρηματοδότηση. Προσπαθούμε με αυτό τον τρόπο να αυξήσουμε το αυτοδιοίκητο του Ιδρύματος.
Επίσης, αυτό το 15μελές Συμβούλιο εκλέγει τον Πρύτανη.
Δημοσιογράφος:  Τα χρόνια των σπουδών μειώνονται;
Ειδ. Γραμματέας: Όχι. Το νομοσχέδιο λέει ότι, σύμφωνα με τις επιταγές του ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, το πρώτο πτυχίο  μπορεί να έχει τουλάχιστον 180 ακαδημαϊκές  μονάδες. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι σε ένα χρόνο δεν μπορεί ένας φοιτητής να πάρει άνω των 60 ακαδημαϊκών μονάδων, σημαίνει ότι κάποιο Ίδρυμα –είτε Πανεπιστήμιο είτε ΤΕΙ - μπορεί να επιλέξει να κάνει τριετή προγράμματα σπουδών.
Βεβαίως, έχουμε μια δικλείδα ασφαλείας, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική - και ίσως αυτό δεν έχει γίνει κατανοητό. Ας υποθέσουμε ότι κάποιο από τα Ιδρύματα που έχει Τμήμα Φυσικής αποφασίζει να χορηγεί πτυχίο σε τρία χρόνια. Εάν δεν αποφασίσουν το ίδιο και τα υπόλοιπα Ιδρύματα που έχουν Τμήματα Φυσικής, δεν μπορεί να το κάνει μόνο ένα Ίδρυμα. Ή όλα τα Τμήματα Φυσικής ή κανένα. Γιατί διαφορετικά αργότερα θα υπάρχουν προβλήματα με επαγγελματικά δικαιώματα.
Δημοσιογράφος: Το να συγκεντρώσει κάποιος αυτές τις 180 ακαδημαϊκές μονάδες σημαίνει ότι τα μαθήματα θα γίνουν πιο «σφιχτά», πιο γρήγορα, πιο εντατικά;
Ειδ. Γραμματέας:  Σημαίνει ότι σε κάθε μάθημα – ακόμη και όπως είναι σήμερα τα μαθήματα - θα αντιστοιχεί ένας αριθμός ακαδημαϊκών μονάδων, πχ το μάθημα που κάνει ο Παπάζογλου έχει 3 ακαδημαϊκές μονάδες. Το άλλο μάθημα έχει 4 μονάδες. Ο φοιτητής, γνωρίζοντας πόσες ακαδημαϊκές  μονάδες έχει κάθε μάθημα, μπορεί να επιλέξει τα μαθήματα εκείνα που προστιθέμενα φτάνουν τις 60 ακαδημαϊκές μονάδες που μπορεί να πάρει το έτος.
Δημοσιογράφος: Τι γίνεται με τους φοιτητές που βρίσκονται για πολλά χρόνια στα Πανεπιστήμια;
Ειδ. Γραμματέας:  Αυτό που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο είναι ότι κάθε φοιτητής, υποχρεωτικά, εγγράφεται σε κάθε εξάμηνο σπουδών  κάτι που, δυστυχώς, δεν συμβαίνει σήμερα. Υπάρχουν Πανεπιστήμια στα οποία εγγράφεσαι με την εισαγωγή σου και μετά παρακολουθείς ό,τι μάθημα θέλεις. Ούτε οι καθηγητές ξέρουν πόσοι φοιτητές πάνε στις εξετάσεις, υπάρχει θέμα με τις αίθουσες των εξετάσεων, υπάρχουν πολλά τέτοια προβλήματα. Θα υποχρεούνται, λοιπόν, οι φοιτητές να δηλώσουν και τα μαθήματα που θα παρακολουθούν, για να ξέρει το Ίδρυμα ότι αυτά τα μαθήματα  θα τα παρακολουθήσουν τόσοι φοιτητές. Υπάρχει πρόβλεψη εάν ένας φοιτητής δεν εγγραφεί, για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, να διαγράφεται.
Επειδή, υπάρχουν πολλές πιθανότητες ο φοιτητής αυτός να είναι εργαζόμενος  έχουμε προβλέψει τη λεγόμενη «μερική φοίτηση». Υπάρχουν φοιτητές που μπορούν να επιλέξουν, αντί να πάρουν το πτυχίο τους στα 4 χρόνια, να τελειώσουν στα 8. Θα πρέπει να το δηλώσουν, όμως, αυτό. Να πουν ότι είναι «μερικής φοίτησης» φοιτητές και να παίρνουν λιγότερα μαθήματα, λιγότερες ακαδημαϊκές μονάδες, ανά εξάμηνο – τις μισές περίπου.
Όταν τελειώσουν τα έτη σπουδών, πχ τα 4 του Φυσικού, όπως και σήμερα προβλέπεται, δίνεται η δυνατότητα για άλλα 2 χρόνια, για να ολοκληρώσουν οι φοιτητές τις σπουδές τους, δηλαδή 4 +2 χρόνια. Στα 6 χρόνια, πλέον, αφήνουμε ελεύθερο κάθε Πανεπιστήμιο και κάθε ΤΕΙ να αποφασίσουν τι θα κάνουν με αυτούς τους φοιτητές, δηλαδή να βάλουν τους όρους και τις προϋποθέσεις με τους οποίους οι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν ή όχι τις σπουδές τους. Αλλά αυτό επαφίεται στο κάθε Ίδρυμα πλέον.
Δημοσιογράφος:  Για τις  μεταπτυχιακές Σχολές, τις μεταπτυχιακές σπουδές και τις συνεργασίες των Πανεπιστημίων με Ιδρύματα του εξωτερικού, τι προβλέπει το νομοσχέδιο;
Ειδ. Γραμματέας: Προβλέπεται η ίδρυση μεταπτυχιακής Σχολής σε κάθε Ίδρυμα, ώστε να συγκεντρωθούν όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα μαζί και να έχουμε μεγαλύτερη ευχέρεια διεπιστημονικότητας σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Επίσης, στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, κάθε Ίδρυμα μπορεί να συνεργάζεται είτε με άλλο Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε με Ερευνητικό Κέντρο του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Ανοίγουμε τις δυνατότητες των Πανεπιστημίων. Τους δίνουμε τη δυνατότητα να κάνουν όσες συνεργασίες θέλουν, χωρίς να χρειάζεται αυτά να «περνούν» από το Υπουργείο, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Μόνα τους τα Ιδρύματα θα αποφασίζουν.
Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι  δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε Ίδρυμα να ιδρύσει Σχολή  Διά Βίου Μάθησης και εξ  αποστάσεως Εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί το κάθε Πανεπιστήμιο ή το κάθε ΤΕΙ σε κάποια Σχολή του να έχει μαθήματα, τα οποία θα μπορούν να παρακολουθήσουν άτομα κάθε ηλικίας. Σε κάποιο σημείο της ζωής του αν κάποιος θελήσει να μάθει για παράδειγμα κάτι περισσότερο για την Ιστορία της Τέχνης, θα μπορεί να πάει στο Πανεπιστήμιο που προσφέρει αυτά τα μαθήματα.
Δημοσιογράφος:   Στο πλαίσιο της δωρεάν Παιδείας;
Ειδ. Γραμματέας: Αυτό θα το αποφασίζει το κάθε Ίδρυμα. Το Ίδρυμα, αν μπορεί, θα το προσφέρει δωρεάν. Ή μπορεί να αποφασίσει ότι θέλει να βάλει κάποια ελάχιστα δίδακτρα. Αυτό θα αποφασίζει.
Όσον αφορά στην εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, με τις σύγχρονες τεχνολογίες, ένας άνθρωπος, οποιασδήποτε ηλικίας, σε οποιοδήποτε απομακρυσμένο νησί, θα μπορεί και αυτός, να συμμετέχει στη μάθηση.
Δημοσιογράφος: Άρα φτιάχνουμε μικρά ανοιχτά Πανεπιστήμια.
Ειδ. Γραμματέας: Βεβαίως. Δεν θα οδηγήσουν, όμως, σε πτυχία, όπως αυτά που δίνει το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Θα οδηγούν σε πιστοποίηση συγκεκριμένων μαθημάτων που παρακολούθησαν.
Δημοσιογράφος: Τελευταίο ερώτημα. Τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο για το άσυλο; Γιατί αυτές τις 2-3 ημέρες ακούστηκαν πολλά.
Ειδ. Γραμματέας: Το άσυλο, αυτή τη στιγμή, όπως υπάρχει στο νόμο, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αυτό στο οποίο εμείς επιμένουμε είναι να πάμε το άσυλο στις «ρίζες» του. Τι σημαίνει αυτό: ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, να μπορεί καθένας να πει τη γνώμη του ελεύθερα μέσα στο Ίδρυμα, να μην φοβάται, να μην προπηλακίζεται, να υπάρχει προστασία της περιουσίας του Ιδρύματος. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Από εκεί και πέρα επαφίεται σε κάθε Ίδρυμα πώς θα το εφαρμόσει αυτό, μέσω του οργανισμού του. Αν θα κάνει υπηρεσία φύλαξης, πώς θα την κάνει, πώς θα την πληρώνει.
Δημοσιογράφος: Από τη στιγμή που θα συμβούν έκτροπα μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου, το ίδιο το Πανεπιστήμιο χωρίς την εμπλοκή άλλου, αποφασίζει τι θα γίνει;
Ειδ. Γραμματέας: Ακριβώς. Αποφασίζει τι θα γίνει, με τα όργανα που θα αποφασίσει το ίδιο. Μπορεί ένα Πανεπιστήμιο να πει ότι μόνο ο Πρύτανης θα αποφασίζει, ένα άλλο ότι οποιοσδήποτε, όταν γίνονται έκτροπα, έχει το δικαίωμα να αναφέρει τα έκτροπα στις Αρχές.
Δημοσιογράφος: Αν ένας πολίτης καταγγείλει τα έκτροπα στις αρχές, ποιος θα αποφασίσει τι θα γίνει;
Ειδ. Γραμματέας Μπορεί να τα καταγγείλει και οι αρχές αποφασίζουν πλέον.
Δημοσιογράφος: Δηλαδή εάν ο πολίτης καταγγείλει στην Αστυνομία ότι αυτή την ώρα στο χώρο του Πανεπιστημίου γίνονται έκτροπα η Αστυνομία θα αποφασίσει εάν θα πάει;
Ειδ. Γραμματέας:  Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και πραγματική ακαδημαϊκή ελευθερία κατά τη γνώμη μου.
Δημοσιογράφος: Να σημειώσουμε ότι χθες και σήμερα υπάρχει η Σύνοδος των Πρυτάνεων στο Βόλο, όπου θα συζητήσουν και τις προτάσεις του Υπουργείου για τις αλλαγές.  Ελπίζουμε να υπάρξει κοινός τόπος.
Ειδ. Γραμματέας: Τη Δευτέρα εμείς τους στέλνουμε το προσχέδιο του Νόμου και τους καλούμε σε έκτακτη σύγκλιση της Συνόδου τους, ώστε να συζητήσουμε και εάν υπάρχουν προβλήματα να βρούμε λύσεις από κοινού.

Φίλη του πρωθυπουργού η αντικαταστάτρια της Θ. Δραγώνα

Tην στενή του φίλη, καθηγήτρια Ιατρικής κ. Λινού όρισε Ειδική Γραμματέα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης , στη θέση της Θάλειας Δραγώνα, ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Η επιλογής της κ. Λιανού έγινε ύστερα από δημόσια διαβούλευση.