Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

8 άτομα με σύμβαση έργου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης»


Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ανάπτυξη Ιδρυματικού Αποθετηρίου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων “Ολυμπιάς”» ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου σε πέντε (8) φυσικά πρόσωπα - ελεύθερους επαγγελματίες, ως εξής:


Συλλογή έντυπου και ψηφιακού υλικού για την ένταξη του στο αποθετήριο και παραγωγή υποστηρικτικών εργασιών για την ανάπτυξη του Ιδρυματικού Αποθετηρίου “ΟΛΥΜΠΙΑΣ”.
Αριθμός Φυσικών Προσώπων: Ένα (1)

Εισαγωγή στοιχείων στο μηχανογραφικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης για συμμετοχή της στο ολοκληρωμένο περιβάλλον Βιβλιοθήκης ως υπηρεσία (ILSaS).
Αριθμός Φυσικών Προσώπων: Δύο (2)

Εισαγωγή στοιχείων σχετικών με την ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα με τη χρήση κοινών διεθνών προτύπων καταλογογράφησης και ταξινόμησης ερευνητών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.
Αριθμός Φυσικών Προσώπων: Ένα (1)

Συλλογή έντυπου και ψηφιακού υλικού για τον εμπλουτισμό του Ιδρυματικού Αποθετηρίου μετά την εγκατάστασή του με τη χρήση κοινών διεθνών προτύπων καταλογογράφησης και ταξινόμησης.
Υλοποίηση εφαρμογών πληροφορικής που απαιτούνται για την μεταφορά δεδομένων, την παραμετροποίηση και προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις απαιτήσεις του Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSAS).
Αριθμός Φυσικών Προσώπων: Ένα (1)

Εκτέλεση εργασιών για την προετοιμασία του εξοπλισμού (hardware) και του λογισμικού καθώς και την τεχνική υποστήριξη των υποδομών φιλοξενίας της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Αριθμός Φυσικών Προσώπων: Ένα (1)

Τεχνική υποστήριξη στην ανάπτυξη του Ιδρυματικού Αποθετηρίου ΟΛΥΜΠΙΑΣ καθώς και των υποδομών φιλοξενίας, λειτουργίας και προβολής του στο Data Center του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τη διασύνδεσή του με την ΕΔΕΤ ΑΕ.
Αριθμός Φυσικών Προσώπων: Ένα (1)

Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτηρίου του Διοικητηρίου των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη,
Ιωάννινα, Τ.Κ. 45 110, από 25/7/2011 έως και 29/7/2011 και από 22/8/2011 έως και 2/9/2011.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2651005010 (κ. Γ. Ζάχος).
Eπισυνάπτονται οι ανακοινώσεις των εν λόγω θέσεων.

Attachment
Size
160 KB
162.8 KB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου