Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Θέσεις του ΠΔ 407/80 στο τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής σχολής του πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει θέσεις του ΠΔ 407/80 με γνωστικό αντκείμενο:

-Φιλοσοφία κλασική μεταφυσική
-Αρχαία Φιλοσοφία
-Αναλυτική Φιλοσοφία
-Εκπαιδευτική Ψυχολογία
-Παιδαγωγική Θεωρία
-Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων
-Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
-Κοινωνιολογία ή Ανθρωπολογία με έμφαση στην εκπαίδευση

Αιτήσεις μέχρι 17/6/2011
Πληροφορίες στα τηλ. 28310-77211, 77215-16

Θέσεις του Π.Δ. 407/80 στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Δ.Ε.) της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενδιαφέρεται να προσλάβει επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5, Π.Δ. 407/80, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2011-2012, στα γνωστικά αντικείμενα:

1. «Διοίκηση Μάρκετινγκ»
2. «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις να καταθέσουν ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μιχάλων 8, 82100 Χίος) μέχρι τις 10.06.2011 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (σε περίπτωση τίτλων ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να επισυνάπτεται αναγνώριση των τίτλων από το ΔΟΑΤΑΠ)
3. Εκτενές Βιογραφικό Σημείωμα (και σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: TDE_Akad_Gram@aegean.gr)
4. Αναλυτικό Υπόμνημα Εργασιών

Εφόσον εξασφαλισθούν πιστώσεις, ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα συνάψει σύμβαση, βάσει του Π.Δ. 407/80, σε μισθολογική αντιστοιχία ανάλογη των προσόντων του και με αποδοχές ανάλογες του διδακτικού έργου που θα του ανατεθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, τηλ. 2271035102-103 ή στη Δ/νση: http://www.chios.aegean.gr, e-mail: TDE_Akad_Gram@aegean.gr

Πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ.407/80 στο τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμ. Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφάσισε στην 8η/19.5.2011 συνεδρίασή της, τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με σύμβαση του άρθρου 5 του Π.Δ.407/80 για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, οι οποίοι θα προσληφθούν για να διδάξουν στο ΠΠΣ ή/και στα ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων μαθήματα των παρακάτω γνωστικών αντικειμένων:

1) Τεχνολογία Υλικών (1 Θέση)
2) Mεθοδολογία οπτικής σύνταξης – Σχεδιασμός (2 Θέσεις)
3) Σχεδίαση Διαδραστικών & Βιομηχανικών Προϊόντων (1 Θέση)
4) Σχεδίαση Συστημάτων – Μηχανοτρονική (1 Θέση)
5) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (1 Θέση)
6) Σχεδίαση εργονομικών προϊόντων (1 Θέση)
7) Σχεδίαση για Καθολική Πρόσβαση (1 Θέση)

Τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για τη σύμβαση εργασίας με το Π.Δ. 407/80 είναι:
α. Κατοχή πτυχίου Ανωτάτης Εκπαίδευσης ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
β. Απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο για όλα τα γνωστικά αντικείμενα αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
γ. Διδακτική εμπειρία επιθυμητή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες που διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα, να αποστείλουν αίτηση στην Δ/νση του Τμήματος:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων,
Ερμούπολη 84 100, Σύρος
Υπόψη: Κας Γουρνέλου Ελένης

ή μέσω e-mail στην δ/νση: egou @ aegean . gr, στην οποία να αναγράφεται το γνωστικό ή τα γνωστικά αντικείμενα για τα οποία ενδιαφέρονται, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό και συμπληρωμένο τον πίνακα που βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.syros.aegean.gr/407.
Σε περίπτωση επιλογής τους θα πρέπει να είναι σε θέση να ταχυδρομήσουν επικυρωμένα αντίγραφα των τυπικών προσόντων στη Γραμματεία του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 22810/97102, 22510/36426 κα Ελένη Γουρνέλου
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και βιογραφικών το αργότερο μέχρι και 17/6/2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Διδάσκοντες του Π.Δ./τος 407/80 στο τμήμα Φιλοσοφίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ' αριθμ. 183/12.05.2011 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80 και εφόσον υπάρξουν οι σχετικές πιστώσεις για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Νεότερη Γνωσιοθεωρία Μεταφυσική Ι
2. Βυζαντινή και Νεοελληνική Λογοτεχνία
3. Αισθητική
4. Γνωσιοθεωρία Μεταφυσική ΧV
5. Σύγχρονη Φιλοσοφία ΧV
6. Σύγχρονη Φιλοσοφία XVI

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Νεότερη Γνωσιοθεωρία Μεταφυσική ΙΙ
2. Νεοελληνική Λογοτεχνία
3. Εργαστήριο Πληροφορικής
4. Ερμηνευτική – Φαινομενολογία
5. Κείμενα Φιλοσοφίας του 20ου αιώνα IV
6. Κείμενα Φιλοσοφίας του 20ου αιώνα V
7. Κείμενα Φιλοσοφίας του 20ου αιώνα VII
8. Λατινικά
9. Σύγχρονη Φιλοσοφία VII
10. Σύγχρονη Φιλοσοφία XII
11. Σύγχρονη Φιλοσοφία XVII
12. Σύγχρονη Φιλοσοφία XVIII

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι 20.06.2011, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας.

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας (Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας), τηλ. 2610 969300 και 997155, e-mail: philosophy@upatras.gr

22 Εκπαιδευτικοί στο Αγγλόφωνο Πρόγραμμα και στη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών των Τμημάτων των Κύκλων Προσχολικής Αγωγής, Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης

Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων προκηρύσσει 22 θέσεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών για το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα & τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών των Τμημάτων των Κύκλων Προσχολικής Αγωγής, Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης.

Περίοδος Υποβολής: 30/05/2011 εώς 15/06/2011

Κάντε κλίκ εδώ για την ανακοίνωση

Τι είπε η Α. Διαμαντοπούλου για τη σχολική εκπαίδευση και τα πανεπιστήμια

27-05-11 Στην εκπομπή «Στα Άκρα» της ΝΕΤ