Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Θέσεις του Π.Δ. 407/80 στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων


Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προκηρύσσει θέσεις διδασκόντων με βάση το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/80 προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων του προγράμματος σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης των σχετικών πιστώσεων από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως εξής:

-Διεθνής Οικονομική
-Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
-Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics
-Αρχές Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης
-Αρχές Λογιστικής
-Ποσοτικές Μέθοδοι Διοίκησης
-Αρχές Οικονομικής Θεωρίας(Μάκρο)
-Διοίκηση Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
-Συμπεριφορά Καταναλωτή
-Ανάπτυξη Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος μέχρι 8/7/2011.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της γραμματείας: 2531.039. 984.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θέσεις του Π.Δ. 407/80 στο τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών στην αριθ.13/28-6-2011 συνεδρίασή της αποφάσισε, μετά από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών (συνεδρίαση αριθ. 21/20-5-2011), την προκήρυξη δύο (2) θέσεων διδασκόντων με βάση το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/80 προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων του προγράμματος σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης των σχετικών πιστώσεων από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως εξής:

«Διαχείριση Σχέσεων Μάρκετινγκ», υποχρεωτικό μάθημα του Ζ΄ εξαμήνου
«Διοίκηση Λειτουργιών σε Υπηρεσίες και Δημόσιο Τομέα», επιλεγόμενο μάθημα του Ζ΄εξαμήνου
Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών (Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, ημιώροφος, από 1-7-2011 μέχρι 11-7-2011 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, καθώς και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ [πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ], εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση του υποψηφίου.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 3, 4 και 5 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

6. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και η άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών (Εγνατία 156 54006 Θεσσαλονίκη) στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310 891 522 ή 2310 891 237, κατά τις ώρες 08.30-13.00.

35 Υποτροφίες ΕξωτερικούΓραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ.

7.960 νέοι μπαίνουν στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ


Την αύξηση του αριθμού των εισακτέων στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ αποφάσισε ο οργανισμός για το σχολικό έτος 2011-2012.

Από το νέο έτος ο αριθμός των μαθητών αυξάνεται σε 7.960. 'Ετσι, ακόμη 250 νέοι και νέες θα έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν σε μία από τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ που βρίσκονται ανά την Ελλάδα. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί τα έτη 1988 έως 1995, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου.

Αναλυτικότερη ενημέρωση στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πηγή: Έθνος (Εργασία) 28-06-2011

349.44 KB

Αιτήσεις και Μηχανογραφικό για τη εισαγωγή Ελλήνων του εξωτερικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι,   οι Έλληνες του εξωτερικού, που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για  εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται για πρώτη φορά να υποβάλουν ηλεκτρονικά –μέσω διαδικτύου - αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν, από 4 μέχρι 15 Ιουλίου 2011.

Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο και οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό δελτίο χωρίς  κατ’ ανάγκη να μετακινούνται στην Ελλάδα, για το σκοπό αυτό, από χώρες του εξωτερικού.  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία υποψηφίου θα  κατατεθούν στη γραμματεία του τμήματος ή της σχολής επιτυχίας στις ημερομηνίες που θα οριστούν για την εγγραφή των επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι   πριν  την υποβολή, οφείλουν να μελετήσουν τις οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Ελλήνων του εξωτερικού, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr/exams , ώστε να είναι σίγουροι ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας, όπου δηλώνουν ότι ανήκουν και να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία τους. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, επίσης, οι υποψήφιοι θα αναζητήσουν την ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία  θα υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό τους δελτίο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλουν :

-ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο αίτησης συμμετοχής και ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου

-δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

-μία (1) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη, στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι έχουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή τους στην ειδική κατηγορία όπου υπάγονται και ότι τα ίδια αυτά δικαιολογητικά θα προσκομίσουν για την εγγραφή τους στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος εισαγωγής τους

Καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης η 18η Ιουλίου 2011.

Η αποστολή θα πρέπει να γίνει Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α  ΚΑΙ  Μ Ο Ν Ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ( COURIER ) στη:

«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ(ΤΜΗΜΑ Α΄ γρ. 0090, με την ένδειξη: για την επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής και Μηχανογραφικών Δελτίων Ελλήνων του Εξωτερικού για το έτος 2011)Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα» 

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης (15 Ιουλίου) δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής και μηχανογραφικά δελτία, καθώς κλειδώνει το σύστημα.  

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων συμμετοχής και των μηχανογραφικών δελτίων οι υποψήφιοι ενημερώνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει για την έγκριση ή μη της αίτησής τους. Παράλληλα, θα τους γνωστοποιείται και ο κωδικός αριθμός με τον οποίο θα συμμετέχουν στις εξετάσεις.

2. Οι υποψήφιοι οφείλουν κατά την υποβολή της αίτησης και του μηχανογραφικού δελτίου να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μετά την εισαγωγή τους θα καταθέσουν  στη γραμματεία  του τμήματος ή  της σχολής επιτυχίας, η οποία και θα προβεί στον έλεγχο  για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Σε περίπτωση διαπίστωσης, είτε κατά τον έλεγχο, είτε μετά την εγγραφή κατά οποιονδήποτε τρόπο, ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές  κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του τμήματος ή της σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα τμήματα και τις σχολές.

3. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

4. Οι υποψήφιοι θα  παραλάβουν το δελτίο εξεταζομένου από τα εξεταστικά κέντρα της πόλης που θα δηλώσουν ότι θα εξεταστούν, τα οποία θα ανακοινωθούν.

Επιστημονικές ενώσεις Γαλλικής-Γερμανικής: Δελτίο τύπου για τις ξένες γλώσσες στο «Νέο Λύκειο»


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓΓ ΠΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)
apelf@hotmail.comww.pasykaga.gr
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΚΓΓΦ ΠΠ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ ΒΕ)

                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                           01/07/2011

Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. συνεχίζει την πάγια πλέον τακτική της, αυτή του αιφνιδιασμού. Δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί η τελευταία συνάντηση των επιστημονικών συλλόγων γαλλικής και γερμανικής γλώσσας με την Υφυπουργό Παιδείας, κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου, σχετικά με τη διδασκαλία της γαλλικής και της γερμανικής στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο και το Υπουργείο, σε μία επίδειξη υπεροχής και αυταρχισμού, εκδίδει απόφαση με την οποία ακυρώνει ουσιαστικά τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο «Νέο Λύκειο».

Πως οραματίζεται η ηγεσία του Υπουργείου το Νέο Σχολείο; Ένα σχολείο που δε θα παρέχει την εκμάθηση και πιστοποίηση επιπέδου Β1 δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών, βασική πλέον ανάγκη της σύγχρονης εποχής και απαραίτητο εφόδιο για τη μελλοντική πρόοδο και επιτυχία των μαθητών;

Πως θα γίνει το εκπαιδευτικό μας σύστημα ανταγωνιστικό τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο διεθνή χώρο; Η δικαιολογία που χρησιμοποιεί το Υπουργείο, ότι δηλαδή, κανένα εκπαιδευτικό σύστημα ευρωπαϊκής χώρας δεν παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης δύο ξένων γλωσσών δεν ευσταθεί για τον απλούστατο λόγο ότι η ελληνική γλώσσα έχει πολύ λίγους φυσικούς ομιλητές σε σχέση π.χ με την αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα.

Συνεπώς, λογιστικοί και σίγουρα όχι παιδαγωγικοί είναι οι λόγοι που ωθούν το Υπουργείο στη λήψη αυτών των αποφάσεων. Παράλληλα, εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί κανείς γιατί αυτή η σπουδή του Υπουργείου Παιδείας να ακολουθήσει μια πολιτική εξόντωσης της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας στο Δημόσιο Σχολείο, όταν η ποιοτική αναβάθμιση των ξένων γλωσσών αποτελούσε μία από τις βασικότερες προγραμματικές εξαγγελίες του κυβερνώντος κόμματος; Ποιοτική αναβάθμιση θεωρείτε η κατάργηση της ελεύθερης επιλογής των μαθητών για το ποια γλώσσα θα διδαχθούν, ο αντιεκπαιδευτικός και αντιπαιδαγωγικός διαχωρισμός, η χωροταξική κατανομή των δημοτικών σε γαλλόφωνα και γερμανόφωνα ή, τέλος, η αποσπασματική εκμάθηση των ξένων γλωσσών με δύο ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως και η βίαιη κατάργησή της στο Λύκειο;

Ποιους άραγε σκοπούς και μεγάλα συμφέροντα εξυπηρετεί η μη ολοκληρωμένη και αποσπασματική ξενόγλωσση εκπαίδευση; Ποιος επωφελείται τελικά από την Παραπαιδεία, αφού η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί μία από τις βασικότερες επιδιώξεις των γονιών, όπως αποδεικνύεται στην πράξη;

Πού αποδεικνύεται το «Πρώτα ο μαθητής», όταν εν μέσω κρίσης του στερείται η δυνατότητα να κατακτήσει ένα επαρκές επίπεδο γλωσσομάθειας που θα συνδέεται μάλιστα με την απόκτηση του ΚΠΓ;

Γιατί το Υπουργείο Παιδείας δεν λαμβάνει υπόψη του τις επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις των φορέων Γαλλικής και Γερμανικής; Αντίθετα επιλέγει  την οδό της αδιαλλαξίας και των αμετακίνητων απόψεων, με κύριο πάντα αποδέκτη το μαθητή, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ευνοημένος ή έστω ισότιμος έναντι των ευρωπαίων συμμαθητών του.
               
Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός καθηγητών γαλλικής και γερμανικής γλώσσας που υπηρετούσε μέχρι σήμερα στα Λύκεια της χώρας να καταστεί ανενεργός από την 1/9/2011 με ότι αυτό συνεπάγεται εν μέσω Μνημονίου.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: Κάθετα αντίθετοι οι Πρυτάνεις με το σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ


Το σχέδιο νόμου του υπ. Παιδείας για τις αλλαγές στα ΑΕΙ  «οδηγεί στη διάλυση του ελληνικού πανεπιστημίου», είπαν  σήμερα οι Πρυτάνεις οι οποίοι συνεδριάζουν στην Αγριά Βόλου, ενώ χαρακτήρισαν αρνητική την κίνηση της Α. Διαμαντοούλου να μην παραβρεθεί στη Σύνοδο.

«Για πρώτη φορά, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είναι απούσα», είπε χαρακτηριστικά  ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης. «Το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα αντιδράσει δυναμικότητα αν ισχύσουν τα όσα διέρρευσαν μέσω διαδικτύου», προειδοποίησε  ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδόσης «Έκθεση ιδεών» αποκάλεσε το σχέδιο νόμου, ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Γιάννης Μυλόπουλος και προανληγγειλε « εμείς θα προσφύγουμε στα συνταγματικά δικαστήρια, διότι ανακύπτουν σαφή ζητήματα αντισυνταγματικότητας»

Καθηγητές και εργαζόμενοι των Πανεπιστημίων που παρενέβησαν στη Σύνοδο χαρκτήρισαν καταστροφικό για τα Ιδρύματα το σχέδιο νόμου και ζήτησαν από του Πρυτάεις να αναστείλουν τη λειτουργία των Ιδρυμάτων

Οι εργασίες της Συνόδου συνεχίζονται αύριο Σάββατο.

Συνεδριάζουν τη Δευτέρα οι πρόεδροι των ΤΕΙ

Στο υπουργείο Παιδείας , τη Δευτέρα το πρωί , θα πραγματοποιήσουν την έκτακτη Σύνοδο οι πρόεδροι των ΤΕΙ, προκειμένου να διατυπώσουν κοινή θέση επί του σχεδίου νόμου για τις αλλαγές στα ΑΕΙ.

Το επταμελές Δ.Σ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κλπ)


Ορίστηκε, με απόφαση της υπ. Παιδείας Αννας Διαμαντοπούλου το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που θα έχει ως εξής:

α) Δημαράς Αλέξιος του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός, ως Πρόεδρος.

β) Γκότοβος Αθανάσιος του Ευαγγέλου, Καθηγητής Τομέα Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλος.

γ) Λάμνιας Κωνσταντίνος του Ευρυσθέα Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος.

δ) Ζώνιου−Σιδέρη Αθηνά του Νικολάου Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος.

ε) Δημόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως μέλος.

στ) Παναγιωτακόπουλος Χρήστος του Θεοδώρου,Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως μέλος.

ζ) Τύπας Γεώργιος του Ανδρέα, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ως μέλος.

Ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π ορίστηκε ο Δημόπουλος Κωνσταντίνος.

Η θητεία των μελών του ανωτέρω Δ.Σ είναι τριετής.