Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1 θέση ΔΕΠ στο τμήμα Μουσικών Σπουδών

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει θέση ως εξής:

Μία (1) οργανική θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πρακτική των Εγχόρδων Οργάνων με
έμφαση στη Βιόλα».


Το γνωστικό αντικείμενο της ανωτέρω θέσης ΔΕΠ αφορά στη διδασκαλία και έρευνα της θεωρίας και πρακτικής των εγχόρδων οργάνων με έμφαση
στη βιόλα. Πιο συγκεκριμένα: Στον τομέα της θεωρίας το αντικείμενο αφορά στη μουσικολογική προσέγγιση του ρόλου και της σημασίας των εγχόρδων
οργάνων και ιδιαίτερα της βιόλας, ως οργάνων σόλο, μουσικής δωματίου και συμφωνικής ορχήστρας, από την εποχή του μπαρόκ ως τη σύγχρονη
μουσική δημιουργία (ελληνική και διεθνή), προσεγγίζοντας το σχετικό ρεπερτόριο τους στο ιστορικό και στιλιστικό του περιβάλλον. Στον τομέα της
πρακτικής το αντικείμενο αφορά στην αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται α) με την τεχνική κατάρτιση των εκτελεστών των εγχόρδων οργάνων με έμφαση στη βιόλα, και συγκεκριμένα με τις τεχνικές δακτυλισμών και χειρισμού του δοξαριού και β) με την εκτέλεση και ερμηνεία του ρεπερτορίου των εγχόρδων οργάνων και ειδικά της βιόλας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2)
μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά
δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική .ιατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα να είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής
συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτής.
5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας . Δ επιπέδου από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου