Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1 θέση ΔΕΠ στο τμήμα Πληροφορικής

Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει θέση ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά με Έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Από τη Γραμματεία του τμήματος οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου