Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Διευκρινίσεις για την παιδαγωγική επάρκεια υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών


Σύμφωνα με σημερινή διευκρινιστική εγκύκλιο του υπ. Παιδσείας η κατοχή παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας πιστοποιείται:

Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών, τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Α.Ε.Ι. ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση του οικείου ΑΕΙ, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και αξιολογείται μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του , εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 1 έως 9 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α)…

Επισημαίνεται ότι προγράμματα κατά τις ανωτέρω διατάξεις δεν έχουν ακόμη εγκριθεί και ως εκ τούτου δεν έχουν χορηγηθεί σχετικές βεβαιώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου