Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Θέσεις του 407/80 στο τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

To Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από τον τακτικό προϋπολογισμό και σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στην υπ΄αριθ. 60η /16.06.2011 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Ερευνητικού/ Διδακτικού προσωπικού βάσει του Π.Δ./τος 407/80 για το Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, για τη διδασκαλία των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που εδρεύει στην Κόρινθο:

1.Εισαγωγή στην Εγκληματολογία
2.Αντεγκληματική Πολιτική
3.Νομικό Καθεστώς Αλλοδαπών, Προσφύγων και Μειονοτήτων
4.Δίκαιο Ανηλίκων και Κοινωνικής Προστασίας του Παιδιού

Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν στη βαθμίδα του Λέκτορα.

Η πρόσληψη τελεί υπό την αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα εγκρίνει την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των αντιστοίχων γνωστικών αντικειμένων.

Όλοι οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να συνοδεύονται από:
Αίτηση (δεν υπάρχει έντυπη).
Ακριβές αντίγραφο των τίτλων σπουδών (με αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) σε δύο (2) αντίτυπα.
3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση των υποψηφίων [σε έντυπη μορφή (1 φορά) και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Microsoft Word) ].
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα έντυπη μορφή (1 φορά) και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Microsoft Word )].
5. Ένα (1) αντίγραφο ερευνητικών εργασιών (σε ηλεκτρονική μορφή/ αρχείοMicrosoft Word).

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, όπου και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται για πληροφορίες (Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, 20100-Κόρινθος, κα. Δούκα, τηλ.:27410-74991, 10:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.) από την Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011 έως και την Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου