Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Θέσεις του Π.Δ. 407/1980 στο τμήμα Φιλολογίας

To Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από τον τακτικό προϋπολογισμό και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5/01-06-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Ερευνητικού/Διδακτικού προσωπικού βάσει του Π.Δ. 407/1980 για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 (Χειμερινό και Εαρινό Εξάμηνο) για τη διδασκαλία των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Φιλολογίας, που εδρεύει στην Καλαμάτα:


Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Αρχαία Ιστορία
Γλωσσολογία
Ειδική Διδακτική
Μυθολογία
Νεοελληνική Φιλολογία
Νεώτερη Ιστορία
Παιδαγωγική
Φιλοσοφία


Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (σε εξαιρετικές περιπτώσεις), Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τα προσόντα των υποψηφίων και τις ώρες διδασκαλίας τους.

Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελεί υπό την αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα εγκρίνει την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των αντιστοίχων γνωστικών αντικειμένων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Αίτηση
Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών σε τρία (3) αντίτυπα (υποχρεωτικά διδακτορικό σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο που ζητούν να διδάξουν) και επικυρωμένα αντίγραφα ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση των υποψηφίων [ σε έντυπη μορφή (1 φορά) και σε ηλεκτρονική μορφή (1 φορά/ αρχείο Microsoft Word)].
Αναλυτικό υπόμνημα για τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα [σε έντυπη μορφή (1 φορά) και σε ηλεκτρονική μορφή (1 φορά/ αρχείο Microsoft Word )].

Ένα (1) αντίτυπο των επιστημονικών δημοσιευμάτων συμπεριλαμβανομένης και της μεταπτυχιακής και διδακτορικής διατριβής τους.
Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο στην Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας, όπου και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται για πληροφορίες (Παλαιό Στρατόπεδο-Ανατολικό Κέντρο-24100, Καλαμάτα- τηλ. 27210-65106/65115/65102, 10:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.) από την Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011 έως και την Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου