Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Θέσεις του Π.Δ./τος 407/80 στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

To Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από τον τακτικό προϋπολογισμό και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 16/7-6-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Ερευνητικού/Διδακτικού προσωπικού βάσει του Π.Δ./τος 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, για τη διδασκαλία των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, που εδρεύει στην Κόρινθο:

1. Διεθνείς Σχέσεις
2. Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών
3. Διεθνείς Οργανισμοί
4. Στρατηγικές Σπουδές
5. Κράτος και Κοινωνία Πολιτών
6. Εκλογές και Εκλογικά Συστήματα
7. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
8. Πολιτική θεωρία
9. Διεθνές Δίκαιο
10. Συνταγματικό Δίκαιο
11. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
12. Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα
13. Πολιτική Επικοινωνία και ΜΜΕ
14. Πολιτικά κόμματα και συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη
15. Πολιτική Φιλοσοφία
16. Δομή και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
17. Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση
18. Δημόσιες Πολιτικές
19. Εκλογική Συμπεριφορά και Ανάλυση

Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (σε εξαιρετικές περιπτώσεις), Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τα προσόντα των υποψηφίων και τις ώρες διδασκαλίας τους.
Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελεί υπό την αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα εγκρίνει την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των αντιστοίχων γνωστικών αντικειμένων.

Όλοι οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να συνοδεύονται από:
Τυποποιημένη αίτηση (το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: www.uop.gr /Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις Θέσεων)
Επικυρωμένο αντίγραφο των τίτλων σπουδών (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) σε δύο (2) αντίτυπα.
Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση των υποψηφίων [ σε έντυπη μορφή (1 φορά) και σε ηλεκτρονική μορφή (1 φορά/ αρχείο Microsoft Word)].
Αναλυτικό υπόμνημα για τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα [σε έντυπη μορφή (1 φορά) και σε ηλεκτρονική μορφή (1 φορά/ αρχείο Microsoft Word )].
Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ένα (1) αντίτυπο.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Δερβενακίων 47 & Αδειμάντου, 20100 Κόρινθος), όπου και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται για πληροφορίες (κα. Ρούσση τηλ. 27410-40044, 10:00 - 12:00) από την Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011 έως και την Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου