Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Θέσεις του Π.Δ. 407/80 στο τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Το τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε να προβεί στην πρόσληψη ειδικών επιστημόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, για τις εκπαιδευτικές και διδακτικές του ανάγκες για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012:


-Υδρολογία-Υδραυλική Ορεινών Λεκάνων(Β΄,Εξάμηνο)
-Προστασία και Αρχιτεκτονική Διαμόρφωρση Φυσικού Τοπίου(Η',Εξάμηνο)
-Τηλεπισκόπηση Φυσικών Πόρων(Θ',Εξάμηνο)
-Χαρτογράφηση Δασικών Εκτάσεων(Η',Εξάμηνο)
-Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας(Ζ',Εξάμηνο)
-Εκτροφή Θηραμάτων(Ζ',Εξάμηνο)
-Θηραματοπονία(ΣΤ',Εξάμηνο)
-Ιχθυοκαλλιέργεια (Δ',Εξάμηνο)
-Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων(Β',Εξάμηνο)
-Γαλλικά (Α',Β',Γ',Δ',Εξάμηνο)
-Αγγλικά (Α',Β',Γ',Δ')
-Μετεωρολογικά - Κλιματολογία (Α' Εξάμηνο)
-Δασική Αεροφώτογραφία (Δ',Εξάμηνο)

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της γραμματείας: 2552.041.173. , -4 , Fax:2552.041.192.
Δικαιολογητικά μέχρι 16/9/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου