Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

Υπουργείο Παιδείας: Επισημάνσεις στην εγκύκλιο "Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 16.01, ΠΕ 16,02, ΠΕ 17.13, ΠΕ 17.14 και ΤΕ 16..."


Επισημάνσεις στην αριθμ. 78910/Δ2/13-07-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-74Τ) εγκύκλιο 
Σχετικά με την αριθμ. 78910/Δ2/13-07-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-74Τ) εγκύκλιο με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  κλάδων ΠΕ 16.01, ΠΕ 16,02, ΠΕ 17.13, ΠΕ 17.14 και ΤΕ 16 για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικώνσύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ. Α΄) » σας επισημαίνουμε τα εξής:

1)    Οι ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και την Αίγυπτο, έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης εφόσον υποβάλλουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού με αναγραφή της Ελληνικής καταγωγής, της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή η υπηκοότητά θα καταχωρείται στο πεδίο «ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.» και όχι στο πεδίο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ» όπως γινόταν μέχρι το 2009. Για τους εκπ/κούς εκείνους που δεν υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση αναπληρωτή (και στο φάκελό τους έχει συμπληρωθεί το πεδίο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ») θα πρέπει  ο καταχωρητής να προβαίνει σε τροποποίηση του πεδίου της υπηκοότητας από «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ» σε «ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.».

2)    Οι υποψήφιοι, που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια από πολιτογράφηση πρέπει να έχουν συμπληρώσει και ένα (1) έτος από την απόκτησή της κατά την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων της παρούσης εγκυκλίου. Δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών [ή αντίγραφο της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή περίληψη της απόφασης δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ.Β΄)] από όπου να προκύπτει ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της. Για τους υποψηφίους, οι οποίοι μέχρι την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε. δεν απαιτείται η παρέλευση του έτους για την υποβολή της σχετικής αίτησης.

3)    Στο φάκελο του εκπαιδευτικού, όλα τα στοιχεία του φακέλου πλην του ΑΦΜ, των ειδικών κατηγοριών (ήτοι Πολύτεκνος, Τρίτεκνος, Σκλήρυνση κατά πλάκας, Μεσογειακή Αναιμία) του στρατού, της ημεροχρονολογίας κτήσης πτυχίου και του βαθμού πτυχίου μπορούν να τροποποιηθούν από τις ίδιες τις Δ/νσεις-Γραφεία και δεν απαιτείται επικοινωνία/έγκριση από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.
Για τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά, αντιθέτως, απαιτείται η αποστολή τους με σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο (στα fax 3442468) προς το Τμήμα Α΄ της Δ/νσης Προσωπικού Δ/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η όποια αλλαγή.
Σε περίπτωση καταχώρισης νέου φακέλου εκπαιδευτικού η σχετική καταχώριση όλων των στοιχείων θα γίνεται από τις Δ/νσεις-Γραφεία.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μόνο τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις σελίδες 25 και 26, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» (πιστοποιητικά των ειδικών κατηγοριών κτλ) πρέπει αμέσως να αποσταλούν και στην Κ.Υ. (ακόμη κι αν έχουν σταλεί προηγουμένως με fax κατά τα ανωτέρω).
4)Σχετικά με την Παιδαγωγική Επάρκεια ( Κεφάλαιο Στ΄του Μέρους Β΄),όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 3 και 4 του ν. 3848/2010 ( ΦΕΚ 71 τ. Α΄) ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν λειτουργήσει τα αναφερόμενα προγράμματα σε κανένα Α.Ε.Ι. της χώρας μας.

Παρακαλούνται, τέλος, οι Δ/νσεις όπως προωθήσουν άμεσα το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλα τα Γραφεία αρμοδιότητάς τους.


Δ/νση Προσωπικού Δ/θμιας Εκπ/σης
Τμήμα Α΄ Διορισμών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου