Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 1 θέση Ερευνητικού Συνεργάτη στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Πολυμεσικών Επικοινωνιών»

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου για πλήρη απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Πολυμεσικών Επικοινωνιών»

Οι υποψήφιοι για αυτή την θέση θα πρέπει να κατέχουν:
Μεταπτυχιακό ή ισότιμο προσόν από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα (ή και συνδυασμό) από τα γνωστικά αντικείμενα: Δίκτυα Υπολογιστών ή τις Τηλεπικοινωνίες ή τις Τεχνολογίες / Δίκτυα Πολυμέσων
Εμπειρία στη διεκπεραίωση έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο
Ικανότητα προγραμματισμού σε τουλάχιστον μία γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου
Οργανωτικές ικανότητες

Τα κάτωθι αποτελούν επιπρόσθετα προσόντα τα οποία θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη στην αξιολόγηση των αιτήσεων:
Εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων
Διδακτορικό δίπλωμα

Στην περίπτωση υποψηφίων με Μάστερ μπορεί να διερευνηθεί η δυνατότητα όπως η εργοδότηση συνδυαστεί και με σπουδές για διδακτορικό.

Η εργοδότηση θα είναι για δώδεκα (12) μήνες και οι μηνιαίες ακαθάριστες απόλαβες κυμαίνονται μεταξύ € 1500 και € 1800 αναλόγως προσόντων και προηγούμενης πείρας. Δεν θα παρέχεται 13ος μισθός.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
Επιστολή στην οποία να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και στην οποία να φαίνεται καθαρά η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής (2 αντίγραφα)
Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών επιστημονικών τους σχεδίων στα ελληνικά και στα αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες) (2 αντίγραφα)
Αντίγραφο μιας αντιπροσωπευτικής επιστημονικής δημοσίευσης τους (εάν υφίσταται) (2 αντίγραφα)
Βιογραφικό Σημείωμα (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά) (2 αντίγραφα)
Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους (2 αντίγραφα)
Ονόματα δυο ατόμων από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις (2 αντίγραφα)
Στοιχεία επικοινωνίας (2 αντίγραφα)


Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για την θέση Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (Δίκτυα Πολυμεσικών Επικοινωνιών)» και να παραδοθούν στα γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού στη διεύθυνση Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο (Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός) με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011 και ώρα 2:00 μμ η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του τμήματος dena.nicolaidou@cut.ac.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου