Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Πραγματοποίηση Προγραμματισμού Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2011-12


Την Α' Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης παρακολουθούν υποχρεωτικά:

α) Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που διορίζονται σε τακτικές θέσεις κατά τους διορισμούς του σχολικού έτους 2011-2012, καθώς και οι νεοδιόριστοι Ιδιωτικού &ικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.&.Α.Χ.). Επίσης, την παρακολουθούν οι διορισθέντες σε τακτικές θέσεις κατά τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη (2009-2010, 2010-2011), οι οποίοι δεν έχουν
παρακολουθήσει την Α' Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης.

β) Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και &ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές (και Ειδικής Αγωγής) και δεν παρακολούθησαν το αντίστοιχο πρόγραμμα κατά τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη (2009-2010, 2010-2011) μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για αναπληρωτές, εφόσον το επιθυμούν. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί και εκπαιδευτικοί που για τεκμηριωμένους λόγους δεν παρακολούθησαν ή παρακολούθησαν ελλιπώς σχετικό πρόγραμμα τα προηγούμενα
χρόνια.
γ) Οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και &ευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που διορίζονται κατά το σχολικό έτους 2011-2012 μπορούν να
παρακολουθήσουν την Α΄ Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης στο Π.Ε.Κ. στην περιοχή ευθύνης του οποίου ανήκει το σχολείο που διορίζονται. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Π.Ε.Κ. τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος. (Ν.2740/1999, Άρθρο 6 Παρ. 8).
δ) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν άδεια κύησης λοχείας η ανατροφής τέκνου δικαιούνται
να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, εφόσον το επιθυμούν, στο πλησιέστερο Π.Ε.Κ. του τόπου διαμονής τους, με σχετική αίτηση, χωρίς όμως να δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες μετακίνησης.
2. Χρόνος υλοποίησης και διάρκεια της Α' Φάσης:
Η Α' Φάση του Προγράμματος :
α) Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς διαρκεί 45 ώρες και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 1ου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου του 2011. Τα κατά τόπους Π.Ε.Κ. διαμορφώνουν το πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευτικών καθώς και τις γεωγραφικές συνθήκες.
Το πρόγραμμα της Α΄ Φάσης θα πραγματοποιηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του σε ώρες εντός του σχολικού ωραρίου. Επισημαίνεται ότι για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος της Α΄ Φάσης οι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους στο σχολείο.
β) Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς η παρακολούθηση του προγράμματος είναι προαιρετική διαρκεί 30 ώρες και θα πραγματοποιηθεί σε ώρες πέραν του σχολικού ωραρίου.
Αρχίζει από την 1/11/2011 και ολοκληρώνεται στις 16/12/2011. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Π.Ε.Κ. της περιοχής τους 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος Τα κατά τόπους Π.Ε.Κ. διαμορφώνουν το πρόγραμμά τους με ευελιξία, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευτικών καθώς και τις γεωγραφικές συνθήκες και το κοινοποιούν στις σχολικές μονάδες της περιοχής τους .
Τα Π.E.K. γνωστοποιούν στον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), με κοινοποίηση στη &ιεύθυνση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων του ΥΠ.&ΒΜ.Θ., τον προγραμματισμό τους εγκαίρως, πριν από την επίσημη έναρξη της Α΄ Φάσης.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου