Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Θέσεις σε Επιστημονικούς Συνεργάτες και Εργαστηριακούς Συνεργάτες

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Λάρισας, προκηρύσσει θέσεις για κάλυψη πρόσκαιρων εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων των Σχολών του ΤΕΙ/Λ, με ωριαία αντιμισθία, σε Επιστημονικούς Συνεργάτες, Εργαστηριακούς Συνεργάτες, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 (με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη στους έχοντες πλήρη προσόντα).

Η ανάθεση διδασκαλίας στα μαθήματα που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη θα πραγματοποιηθεί μόνον εφ' όσον υπάρχει επαρκής αριθμός δηλώσεων των σπουδαστών για το αντίστοιχο μάθημα και οι ανάγκες διδασκαλίας δεν καλύπτονται από τακτικά μέλη Ε.Π. και εφ' όσον εγκριθούν οι απαραίτητες πιστώσεις από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΒΜΘ.

Ως ελάχιστα προσόντα των Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών ΤΕΙ ορίζονται ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών αντίστοιχα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://synergates.teilar.gr Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις των ενδιαφερομένων έως και τα μεσάνυχτα της 1ης Αυγούστου 2011.Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει συνολικά σε επίπεδο ΤΕΙ τρία (3) γνωστικά αντικείμενα (ανεξαρτήτως αριθμού μαθημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτά) ή πέντε (5) μαθήματα (αν ανήκουν σε περισσότερα από 3 γνωστικά αντικείμενα).

Για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης απαιτείται η εγγραφή του χρήστη στο σύστημα με την αποδοχή της οποίας χορηγείται στο χρήστη κωδικός πρόσβασης. Όσοι συνεργάτες έχουν χρησιμοποιήσει το σύστημα (σε προηγούμενες προκηρύξεις θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν χρήση του υπάρχοντος λογαριασμού τους και όχι να δημιουργήσουν νέο. Εάν έχουν ξεχάσει τον κωδικό τους, θα πρέπει να κάνουν χρήση της υπηρεσίας υπενθύμισης κωδικού. Λόγου του όγκου των δηλώσεων που αναμένεται να υποβληθούν και για να μην υπάρξει πρόβλημα καθυστερήσεων ή ανταπόκρισης του συστήματος συνιστάται στους υποψηφίους συνεργάτες να φροντίσουν έγκαιρα για την υποβολή της αίτησης τους. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να εκτυπώσουν το έντυπο της ηλεκτρονικής αίτησης και να το καταθέσουν στο (α) αρμόδιο (α) τμήμα (τα) μαζί με φάκελο των δικαιολογητικών που θα πρέπει να είναι κατάλληλα αριθμημένα, σύμφωνα με την αρίθμηση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στις Γραμματείες μέχρι και την 2α Αυγούστου 2011. Δικαιολογητικά που δεν αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση ή στοιχεία που δεν συνοδεύονται από δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές. Τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και αναγνώρισης ισοτιμίας προς τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από τα οικεία όργανα

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για διασαφητικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από το οικείο όργανο και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου