Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στο τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς - ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, βάσει της με αριθ. 17/05-05-2011 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων του για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Η σύμβαση μπορεί να διαρκεί μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Πλατεία Κάλβου 2, 29100, Ζάκυνθος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τηλ. 2695024941-4

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (και ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες)
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (Θεωρία)
1.Αρχαιολογία και Τέχνες Ι
2.Γενικές Αρχές Χημείας & Φυσικής
3.Ελεύθερο Σχέδιο & Χρώμα I
4.Γενικές Αρχές & Μεθοδολογία Συντήρησης
5.Αποτυπώσεις & Τεκμηρίωση Αντικειμένων
6.Εισαγωγή στην Πληροφορική
7.Αρχαιολογία και Τέχνες ΙΙ
8.Φυσικοχημεία-Ειδικά Θέματα Συντήρησης Ι
9.Ελεύθερο Σχέδιο & Χρώμα IΙ
10.Προληπτική Συντήρηση
11.Φωτογραφία
12.Εισαγωγή στα πολυμέσα
14.Ιστορία της Τέχνης Ι
15.Φυσικοχημεία-Ειδικά Θέματα Συντήρησης ΙΙ
16.Μουσειολογία & Πολιτισμική Διαχείριση (Μνημεία και Μουσειακές Συλλογές)
17.Τεχνικές & Υλικά Ζωγραφικής & Χαρακτικής
18.Συντήρηση Χαρτιού & Βιβλίων Ι
19.Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού
20.Μεθοδολογία Φυσικοχημικών Αναλύσεων
21.Ιστορία Υφάσματος
22.Τεχνολογία & Επιστήμη των Υλικών
23.Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων Ι
24.Βιβλιοδεσία & Αρχαιολογία του Βιβλίου
25.Συντήρηση Τοιχογραφίας Ι
26.Συντήρηση Φορητής Εικόνας Ι
27.Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων ΙΙ
28.Συντήρηση Χαρτιού & Βιβλίων ΙΙ
29.Συντήρηση Κεραμικών / Γυαλιού
30.Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων
31.Συντήρηση Υφάσματος Ι
32.Συντήρηση Τοιχογραφίας ΙΙ
33.Συντήρηση Φορητής Εικόνας ΙΙ
34.Συντήρηση Ξύλου Ι
35.Συντήρηση Εθνογραφικών-Λαογραφικών Συλλογών
36.Συντήρηση Σύγχρονων Υλικών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
1.Ελεύθερο Σχέδιο & Χρώμα I
2.Αποτυπώσεις & Τεκμηρίωση Αντικειμένων
3.Εισαγωγή στην Πληροφορική
4.Ελεύθερο Σχέδιο & Χρώμα IΙ
5.Προληπτική Συντήρηση
6.Φωτογραφία
7.Εισαγωγή στα πολυμέσα
8.Τεχνικές & Υλικά Ζωγραφικής & Χαρακτικής
9.Συντήρηση Χαρτιού & Βιβλίων Ι
10.Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού
11.Μεθοδολογία Φυσικοχημικών Αναλύσεων
12.Τεχνολογία & Επιστήμη των Υλικών
13.Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων Ι
14.Βιβλιοδεσία & Αρχαιολογία του Βιβλίου
15.Συντήρηση Τοιχογραφίας Ι
16.Συντήρηση Φορητής Εικόνας Ι
17.Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων ΙΙ
18.Συντήρηση Χαρτιού & Βιβλίων ΙΙ
19.Συντήρηση Κεραμικών / Γυαλιού
20.Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων
21.Συντήρηση Υφάσματος Ι
22.Συντήρηση Τοιχογραφίας ΙΙ
23.Συντήρηση Φορητής Εικόνας ΙΙ
24.Συντήρηση Ξύλου Ι
25.Συντήρηση Εθνογραφικών-Λαογραφικών Συλλογών
26.Συντήρηση Σύγχρονων Υλικών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Μ.)
Αγγλικά- Ορολογία

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, αρχόμενη από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης, δηλαδή, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 11-06-2011 μέχρι και 30-06-2011.

Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να δηλώσουν περισσότερα από έξι (6) μαθήματα ανά τμήμα (ανεξαρτήτως αν πρόκειται για θεωρητικά ή εργαστηριακά μαθήματα) και στις
αιτήσεις τους πρέπει να αναφέρονται κατά σειρά προτεραιότητας τα Μαθήματα (Θεωρία, Εργαστήρια). Τα μαθήματα τα οποία περιλαμβάνουν θεωρία και εργαστήριο θεωρούνται ως ένα ενιαίο μάθημα και όχι δύο χωριστά μαθήματα.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου του υποψηφίου και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά το νόμο αρμόδιες αρχές. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους τίτλους από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου