Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Τα νέα ωρολόγια προγράμματα σπουδών όλων των τύπων Λυκείου που θα ισχύσουν τη νέα σχολική χρονιά 2011/12, του Χρήστου Κάτσικα


του Χρήστου Κάτσικα

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011/12

 Τη νέα σχολική χρονιά 2011/12 οι πάνω από 100.000 μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Λυκείου (Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο και Εσπερινό Λύκειο) θα έχουν νέα  Ωρολόγια Προγράμματα μαθημάτων.


Η Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  Η Α’ τάξη Γενικού Λυκείου (Ημερήσιο), η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας είκοσι εννέα (29) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και ερευνητική εργασία (Project) διάρκειας τριών (3) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Επομένως, οι μαθητές της Α’ Γενικού Λυκείου, παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα δύο (32) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
 
Σημείωση: Το παραπάνω ωρολόγιο πρόγραμμα έχει συμπεριλάβει  την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 59609/Γ2/25−05−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1213/14-6-2011) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου».
Η αλλαγή είναι στις ώρες των Μαθηματικών αντί : Άλγεβρα :2 Γεωμετρία 3
(ΦΕΚ 1213Β/2011) γίνεται: Άλγεβρα :3/2 Γεωμετρία 2/3 (ΦΕΚ 1966Β/20112-9-2011)

Η Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Η Α΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας είκοσι εννέα (19) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και ερευνητική εργασία (Project) διάρκειας τριών (3) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Επομένως, οι μαθητές της Α΄ του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας είκοσι δύο (22) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται  η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες), η Νέα Ελληνική Γλώσσα (2) η Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (2), τα Θρησκευτικά (1), η Ιστορία (2), Άλγεβρα (2 ώρες το Ά εξάμηνο και 1 το Β΄ εξάμηνο), η Γεωμετρία (1 ώρα το Ά εξάμηνο και 2 το Β΄ εξάμηνο), η Ξένη Γλώσσα (2), η Φυσική (2), η Χημεία (1), η Βιολογία (1), η Φυσική Αγωγή (1) και η Ερευνητική εργασία - Project (3 ώρες).

Η Α΄ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ
 Στο πλαίσιο υλοποίησης του Νέου Τεχνολογικού Λυκείου, από τη σχολική χρονιά 2012-2013, ορίζονται φέτος (2011/12), μεταβατικά ωρολόγια προγράμματα για την Α’ τάξη Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ. Στα νέα μεταβατικά ωρολόγια προγράμματα, αντί των κύκλων σπουδών θα υπάρχουν τρία αντίστοιχα μαθήματα επιλογής, από τα οποία οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά ένα από αυτά. Στόχος είναι οι μαθητές που φέτος θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ, να επακολουθήσουν το πρόγραμμα του Νέου Τεχνολογικού Λυκείου τη σχολική χρονιά 2012-2013.
  Η Α΄ Τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας είκοσι μία (21) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, Βασικών Δεξιοτήτων συνολικής διάρκειας επτά (7) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, Επιλογής συνολικής διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και Υποστήριξης συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα τεσσάρων (34) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
Η Α΄ Τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, Βασικών Δεξιοτήτων συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, Επιλογής συνολικής διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και Υποστήριξης συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας είκοσι πέντε (25) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου