Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011

Κατατέθηκαν έξι τροπολογίες στο νομοσχέδιο για τις αλλαγές στα ΑΕΙ


Έξι τροπολογίες κατέθεσε στην αρμόδια υπηρεσία της Βουλής, ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Σπύρος Βούγιας, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας “Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων”, το οποίο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Οι τέσσερις από αυτές τις τροπολογίες αφορούν τα δύο βασικά ζητήματα του υπό ψήφιση νομοσχεδίου και, ειδικότερα, το μοντέλο διοίκησης και την διάρθρωση σπουδών.


Στην πρώτη από αυτές τις τροπολογίες προτείνεται αυξημένη πλειοψηφία (8-6) για τα αιρετά (εσωτερικά) μέλη του Συμβουλίου έναντι των εξωτερικών, τόσο για την τήρηση των συνταγματικών απαιτήσεων για πλήρη αυτοδιοίκηση, όσο και για την άρση της ανεπιθύμητης διάκρισης μεταξύ των δύο κατηγοριών μελών που υπονοείται με την ισάριθμη συμμετοχή. Να σημειωθεί ότι τα 8 εσωτερικά μέλη προέρχονται από το ΔΕΠ του Πανεπιστημίου συμπεριλαμβάνοντας και την βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, ενώ προβλέπεται ένα ακόμη μέλος-εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύματος.

Στην δεύτερη τροπολογία, προτείνεται η εκλογή του πρύτανη από το σύνολο μελών του ΔΕΠ κάθε ιδρύματος μετά από προεπιλογή και πρόταση του Συμβουλίου, διότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ύπαρξη ενός αρμονικού δίπολου μεταξύ του απαραίτητου διοικητικού ελέγχου που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα και της ακαδημαϊκής νομιμοποίησης που απαιτεί ο θεσμός του πρύτανη.
Στην τρίτη τροπολογία, προτείνεται η εκλογή των κοσμητόρων από το ΔΕΠ κάθε σχολής που θα εξασφαλίζει τη συγκρότηση μιας αυτοδιοικούμενης συγκλήτου που με αυξημένες – όχι μόνο γνωμοδοτικές αλλά και αποφασιστικές – αρμοδιότητες θα αποτελεί την καρδιά της λειτουργίας του κάθε Πανεπιστημίου.
Τέλος, στην τέταρτη τροπολογία, προτείνεται η δυνατότητα λειτουργίας τομέων, με απόφαση της κοσμητείας εκεί όπου μεγάλα τμήματα εμπεριέχουν σαφώς διακριτές εσωτερικές ειδικότητες, ούτως ώστε στα ενιαία διπλώματα να συμπεριλαμβάνεται και το ουσιαστικό προσόν μιας συγκεκριμένης εξειδίκευσης (π.χ. Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

Άρθρο 8, παρ. 2 (εδάφιο β) και παρ. 4 (εδάφιο α)
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με στόχο, αφενός, την επιτυχή εφαρμογή του νέου Νόμου για μια ποιοτική αλλαγή στη λειτουργία των ΑΕΙ και, αφετέρου, την αποφυγή τυχόν νομικών εμπλοκών αναφορικά με την τήρηση της συνταγματικής απαίτησης για “πλήρη αυτοδιοίκηση” των Πανεπιστημίων, είναι απαραίτητο να τηρηθεί μια βασική προϋπόθεση: τα νέα σχήματα διοίκησης των ιδρυμάτων να διαθέτουν την μέγιστη δυνατή νομιμοποίηση από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η νομιμοποίηση αυτή μπορεί να εξασφαλιστεί καλύτερα εφόσον τα εσωτερικά – αιρετά – μέλη του Συμβουλίου έχουν πλειοψηφία (8-6) έναντι των εξωτερικών. Με τον τρόπο αυτό, αίρεται και η ανεπιθύμητη διάκριση μεταξύ ‘’εσωτερικών’’ και ‘’εξωτερικών’’ μελών η οποία υπονοείται με την ισάριθμη συμμετοχή. Στο ίδιο πλαίσιο θα ήταν σκόπιμο, η δυνατότητα εκλογής ως εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου να παρέχεται σε όλα τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης που απολαμβάνουν μονιμότητα, δηλαδή και στους αναπληρωτές καθηγητές.
Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η παρακάτω τροπολογία-προσθήκη:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Άρθρο 8 , παρ. 2, εδάφιο β.
«β) Τα εννιά ή επτά μέλη του δεκαπενταμελούς ή του ενδεκαμελούς Συμβουλίου, αντίστοιχα, είναι εσωτερικά μέλη του ιδρύματος και, ειδικότερα, οκτώ ή έξι μέλη, αντίστοιχα, είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και ένα μέλος είναι εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύματος. Τα υπόλοιπα έξι ή τέσσερα μέλη, αντίστοιχα, είναι εξωτερικά».
Άρθρο 8, παρ. 4, εδάφιο α.
«α) Υποψήφια εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου μπορούν να είναι όλοι οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές πλήρους απασχόλησης του ιδρύματος. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές οι οποίοι αποχωρούν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας».

Ο προτείνων βουλευτής

Σπύρος Βούγιας


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»


Άρθρο 8, παρ. 15 (εδάφια α, β και γ)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός αρμονικού δίπολου μεταξύ ελέγχου/εποπτείας και αυτοδιοίκησης, μεταξύ δηλαδή του Συμβουλίου του ιδρύματος και ενός Πρύτανη που δεν θα προσλαμβάνεται ως υπάλληλος αλλά θα εκλέγεται από το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την απαραίτητη ακαδημαϊκή νομιμοποίηση. Εξάλλου, το δικαίωμα της επιλογής των οργάνων διοίκησης – όπως π.χ. του πρύτανη, των κοσμητόρων, των προέδρων τμημάτων, κτλ. – βρίσκεται στον πυρήνα της έννοιας της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ και η μη διασφάλισή του μπορεί να εγείρει ζητήματα αντισυνταγματικότητας του Νόμου.
Για όλους αυτούς τους λόγους, προτείνεται η παρακάτω τροπολογία – προσθήκη:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Άρθρο 8, παρ. 15, εδάφιο α.

«α) Ο πρύτανης εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία στην οποία δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος, μεταξύ των τριών επικρατέστερων υποψηφίων που προκύπτουν από την διαδικασία διεθνούς πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον προεδρο του Συμβουλίου».
Άρθρο 8, παρ. 15, εδάφιο β.

Ως έχει το εδάφιο, με τροποποίηση, όμως, του τέλους αυτού ως εξής:
β) .....
«Η επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την προσέλκυση υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες, προσκαλεί τους υποψήφιους σε ακρόαση ανοικτή στην κοινότητα του ιδρύματος, καταρτίζει και εισηγείται στο Συμβούλιο του ιδρύματος τη λίστα των τριών επικρατέστερων υποψηφίων με βάση τα ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα τους».

Άρθρο 8, παρ. 15, εδάφιο γ.

«γ) Ο πρύτανης εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία, με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψηφισάντων μελών ΔΕΠ του ιδρύματος, για θητεία τεσσάρων ετών. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται μέσα σε μία εβδομάδα, μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων».

Ο προτείνων βουλευτής

Σπύρος Βούγιας

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

Άρθρο 9, παρ. 2 (εδάφια α, β και γ)
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Για την διασφάλιση:
-        της συνταγματικής αρχής της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ και στο επίπεδο των επιμέρους σχηματισμών τους, δηλαδή στο επίπεδο των Σχολών,
-        της δημοκρατικής διαδικασίας έναντι του συγκεντρωτισμού και κάθε δυνητικής έστω αυταρχικότητας που ενυπάρχει στα εξόχως ιεραρχικά μοντέλα διοίκησης,
-        της μέγιστης δυνατής νομιμοποίησης της διοίκησης των ιδρυμάτων από την πανεπιστημιακή κοινότητα, κυρίως μέσω της Συγκλήτου,
-        της απαιτούμενης ισορροπίας ανάμεσα στον έλεγχο (Συμβούλιο) και τις δομές αυτοδιοίκησης του ιδρύματος (Πρύτανης, Σύγκλητος, Κοσμητείες),
πρέπει να δοθεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα το δικαίωμα της επιλογής των κοσμητόρων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η ακόλουθη τροπολογία-προσθήκη:
 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Άρθρο 9, παρ. 2, εδάφιο α.

«α) Υποψήφιοι για τη θέση του κοσμήτορα μπορούν να είναι αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές πρώτης βαθμίδας της σχολής, οι οποίοι υποβάλλουν υποψηφιότητα ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος, που εκδίδεται από τον πρύτανη. Ο κοσμήτορας εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία, με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψηφισάντων μελών ΔΕΠ της σχολής και διορίζεται από τον πρύτανη».

Άρθρο 9, παρ. 2, εδάφιο β.
«β) Ύστερα από τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, ο πρύτανης ορίζει τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας του ιδρύματος. Η επιτροπή αυτή προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την προσέλκυση υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες, προσκαλεί τους υποψήφιους σε ακρόαση ανοικτή στην κοινότητα του ιδρύματος, καταρτίζει και εισηγείται στο Συμβούλιο του ιδρύματος τη λίστα των τριών επικρατέστερων υποψηφίων με βάση τα ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα τους».

Άρθρο 9, παρ. 2, εδάφιο γ.

«γ) Ο κοσμήτορας εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία, με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψηφισάντων μελών ΔΕΠ της Σχολής, για θητεία τεσσάρων ετών. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται μέσα σε μία εβδομάδα, μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων».

Ο προτείνων βουλευτής

Σπύρος Βούγιας


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

Άρθρο 7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σε πληθώρα τμημάτων – ιδίως σε εκείνα που, λόγω μεγέθους, εμπεριέχουν διακριτές εσωτερικές ειδικότητες που οφείλουν να αποτυπώνονται και στα πτυχία που απονέμονται – οι τομείς αποτελούν ακαδημαϊκές μονάδες υψηλής λειτουργικότητας, θεμελιώδη κύτταρα της ακαδημαϊκής αποκέντρωσης και δείκτες επιστημονικής ταυτότητας που οφείλουν να διατηρηθούν, κατά την κρίση της κοσμητείας κάθε επιμέρους σχολής, και στη νέα διάρθρωση των ΑΕΙ.
Για το λόγο αυτό, προτείνεται η προσθήκη νέας σχετικής παραγράφου – ως παράγραφος υπ’ αριθμόν 3 – και η αντίστοιχη τροποποίηση της αρίθμησης των παραγράφων, του εν λόγω άρθρου, που ακολουθούν.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
«3. Ο τομέας αποτελεί εύπλαστη και στοιχειώδη ενότητα εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων μιας σχολής ή ενός τμήματος. Οι τομείς υπάγονται σε ένα ή περισσότερα ταυτόχρονα τμήματα ή λόγω του μεγέθους ή της φύσης τους υπάγονται κατ’ ευθείαν στην σχολή, κατά τα οριζόμενα στον οργανισμό του ιδρύματος».
Ο προτείνων βουλευτής

Σπύρος Βούγιας

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

Άρθρο 77, παρ. 5 (εδάφιο α)
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τον ισχύοντα νόμο, οι μόνιμοι λέκτορες που υπηρετούν στα ΑΕΙ σε προσωποπαγείς θέσεις έχουν το δικαίωμα να εξελιχθούν και να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή. Αν, μάλιστα, εκλεγούν στην βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή διατηρούν τη μονιμότητά τους. Μέρος του προσωπικού αυτού έχει ήδη κάνει χρήση των σχετικών διατάξεων κατέχοντας σήμερα μόνιμη θέση επίκουρου καθηγητή. Ωστόσο, άλλο μέρος του προσωπικού δεν έχει προβεί ακόμη σε χρήση της δυνατότητας εξέλιξής του.
Για λόγους ίσης μεταχείρισης αλλά και εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση ώστε να πραγματοποιηθεί ομαλή μετάβαση – όπως συμβαίνει για άλλες κατηγορίες προσωπικού – θα πρέπει στις μεταβατικές διατάξεις να διασφαλιστούν τουλάχιστον τα δικαιώματα που είχε το προσωπικό αυτής της κατηγορίας πριν την εφαρμογή του νέου Νόμου.
Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται τροπολογία η οποία θα εναρμονίζει τις μεταβατικές διατάξεις και θα άρει την άνιση μεταχείριση που προκύπτει για τους μόνιμους λέκτορες από το σχέδιο νόμου σε σχέση με άλλες κατηγορίες ΔΕΠ, καθώς και με το προσωπικό των ΤΕΙ.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«α) Οι μόνιμοι λέκτορες που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Σε περίπτωση θετικής κρίσης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή διατηρούν τη μονιμότητά τους. Η περαιτέρω εξέλιξή τους διέπεται από τις διαταξεις του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την εξέλιξή τους ή σε περίπτωση που δεν ζητήσουν εξέλιξη διατηρούν τις θέσεις τους και συνεχίζουν να επιτελούν το έργο που επιτελούσαν με το προϊσχύον καθεστώς, μέχρι τη με οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, οπότε οι θέσεις αυτές καταργούνται».


Ο προτείνων βουλευτής

Σπύρος Βούγιας
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

Άρθρο 79, παρ. 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο άρθρο 81 του σχεδίου νόμου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η κατάργηση του άρθρου 35 του ν. 1268/1982. Με την κατάργηση, όμως, του συγκεκριμένου άρθρου καταργούνται και τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Επιμελητών, Βοηθών και Επιστημονικών Συνεργατών έναντι των Πανεπιστημίων.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του σχεδίου νόμου που αφορά σε αυτή την κατηγορία προσωπικού, δεν περιέχει καμία σχετική πρόβλεψη αναφορικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, για αυτό κρίνεται απαραίτητο να συμπληρωθεί ως εξής:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
«1. Υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου βοηθοί, επιμελητές και επιστημονικοί συνεργάτες των Πανεπιστημίων, διατηρούν τις θέσεις τους έως την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία. Επιτελούν υπεύθυνο διδακτικό έργο (φροντιστηριακές, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις, επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, πραγματοποίηση σεμιναρίων) και επικουρούν στη διεξαγωγή των εξετάσεων στα πλαίσια των αποφάσεων της αντίστοιχης Σχολής».

Ο προτείνων βουλευτής

Σπύρος Βούγιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου