Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 13 θέσεις ΔΕΠ


Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει θέσεις ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Οδός Φυτόκου, 384 46 Ν. Ιωνία Μαγνησίας, Πληροφορίες κ. Χρήστος Δομενικιώτης τηλ. 2421093011, FAX 2421093157.1. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Θρέψης Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών» (Αριθμός Προκήρυξης 10890/06-10-2010, ΦΕΚ 443/12-07-2011/τ.Γ΄).

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Αργοναυτών-Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος, Πληροφορίες κ. Λαγογιάννη Μαρκέλλα 2421074898, FAX: 2421074801.

1. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία της Ανάπτυξης » (Αριθμός Προκήρυξης 12038/01-11-2010, ΦΕΚ 456/13-07-2011/τ.Γ΄).
2. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία και μάθηση εννοιών για τη φύση και το περιβάλλον» (Αριθμός Προκήρυξης 12037/01-11-2010, ΦΕΚ 459/14-07-2011/τ.Γ΄).

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Νέο Κτήριο Ιατρικής, Μεζούρλο, 41110 Λάρισα, Τ.Θ. 1400 Πληροφορίες κ. Κοντογιάννη Αρετή  τηλ. 2410685730, 2410685702, 2410685701, FAX: 2410685546.

Τομέας Χειρουργικής
1. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική» (Αριθμός Προκήρυξης 12249/08-11-2010, ΦΕΚ 440/08-07-2011/τ. Γ΄),

2. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία» (Αριθμός Προκήρυξης 12250/08-11-2010, ΦΕΚ 440/08-07-2011/τ. Γ΄),
Τομέας Παθολογίας
1. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Νεφρολογία» (Αριθμός Προκήρυξης 12251/08-11-2010, ΦΕΚ 440/08-07-2011/τ. Γ΄),

2. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Ενδοκρινολογία» (Αριθμός Προκήρυξης 12803/25-11-2010, ΦΕΚ 471/19-07-2011/τ. Γ΄),

Τομέας Βασικών Επιστημών
1. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία» (Αριθμός Προκήρυξης 12804/25-11-2010, ΦΕΚ 471/19-07-2011/τ. Γ΄),

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, Τέρμα Τρικάλων, 43 100 Καρδίτσα, Πληροφορίες κ. Αργυράκη Παναγιώτα τηλ. 2441066000, FAX: 2441066041.
1. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κτηνιατρική Επιδημιολογία» (Αριθμός Προκήρυξης 11805/25-10-2010, ΦΕΚ 456/13-07-2011/τ. Γ΄),

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος, Πληροφορίες κ. Τσελεπή Στυλιανή τηλ. 2421074011, FAX: 2421074050.

Τομέας Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
1. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας: Καταλύση-Ηλεκτροκατάλυση-Κυψέλες Καυσίμου» (Αριθμός Προκήρυξης 12482/18-11-2010, ΦΕΚ 471/19-07-2011/τ. Γ΄),


ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Κοραή 43, 383 33 Βόλος, Πληροφορίες κ. Πηνελόπη Βέργου  τηλ. 2421074773 FAX 2421074772.

1. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα  του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομική» (Αριθμός Προκήρυξης 10888/06-10-2010, ΦΕΚ 439/07-07-2011/τ. Γ΄),
2. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα  του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική των Φυσικών Πόρων» (Αριθμός Προκήρυξης 10889/06-10-2010, ΦΕΚ 439/07-07-2011/τ. Γ΄),

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, Καρυές Τρικάλων 42 100 Τρίκαλα, Πληροφορίες κ. Δημητρακόπουλος Θωμάς τηλ. 2431047003, FAX:  2431047042.
1. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο  «Κλασικός Αθλητισμός» (Αριθμός Προκήρυξης 12036/01-11-2010, ΦΕΚ 456/13-07-2011/τ. Γ΄),
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  21-10-2011 (η προθεσμία έχει παραταθεί λόγω θερινών διακοπών).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
 Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:

1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4  υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.
5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

 Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, στο  οποίο  δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
 Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή  απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου