Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

ΟΕΔΒ: Υπερεπείγον διαγωνισμός για την προετοιμασία των παραγγελιών των διδακτικών βιβλίων

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Στις 7-7-2011 λήγουν οι συμβάσεις του εποχικού προσωπικού, που απασχολείται στον Ο.Ε.Δ.Β. από 8-11-2010 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994.

Στις 11-1-2011, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2011 και σε εκτέλεση της αρ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3-1-2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το αρ. 76/ 11-1-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Γραμματείας,
απεστάλησαν στο Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. τα σχετικά έντυπα για την πρόσληψη μονίμου προσωπικού καθώς και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προκειμένου να προωθηθούν προς έγκριση στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στον Οργανισμό σχετική εγκριτική απόφαση της τετραμελούς επιτροπής της αρ. 33/2006 ΠΥΣ, για την πρόσληψη νέου εποχικού προσωπικού με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, δηλαδή διαδικασία ελεγχόμενη από το ΑΣΕΠ, σε συνδυασμό και με το γεγονός της λήξης των συμβάσεων του ήδη υπηρετούντος εποχικού προσωπικού στις 7-7-2011, θα έχει ως

αποτέλεσμα τη δημιουργία έντονου προβλήματος στην εύρυθμη λειτουργία των αποθηκών του Οργανισμού και ιδιαίτερα στην προετοιμασία των παραγγελιών αποστολής διδακτικών βιβλίων στους προορισμούς των σχολείων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, λόγω μη ύπαρξης επαρκούς μονίμου προσωπικού και δη του κλάδου ΥΕ Εργατών.

Ιδιαίτερα, η λήξη των συμβάσεων του υπηρετούντος εποχικού προσωπικού στην παρούσα χρονική στιγμή, που οι ανάγκες του Ο.Ε.Δ.Β. είναι ιδιαίτερα αυξημένες και άκρως επείγουσες, με στόχο την έγκαιρη αποστολή των διδακτικών βιβλίων στα σχολεία της χώρας έως την 11-9-2011, ημερομηνία έναρξης του νέου σχολικού έτους 2011-2012καθιστούν επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών του έργου της προετοιμασίας των παραγγελιών αποστολής των διδακτικών βιβλίων στους προορισμούς τους και οποιονδήποτε ενεργειών απαιτούνται για την προετοιμασία αυτών, διαθέτοντας το απαιτούμενο προσωπικό για την υλοποίηση του ως άνω έργου, την ευθύνη του οποίου (προσωπικού) θα φέρει αποκλειστικά η εταιρεία.

Με βάση τα προαναφερθέντα, παρακαλούμε λόγω του κατεπείγοντος: α) να εγκρίνετε τη διενέργεια διαγωνισμού, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.3 του Π.Δ. 60/2007, του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 2 παρ. 13 εδ. V του Ν.2286/1995, προϋπολογισμού #100.000,00# ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% για την εξεύρεση ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών κατά τα προαναφερθέντα και β) να συγκροτήσετε επιτροπή για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού, με προτεινόμενα μέλη τους κάτωθι: α) Λυκόπουλο Χρυσόστομο, β) Μπακογιάννη Γεώργιο και γ) Αποστολάκη Νικόλαο μονίμους υπαλλήλους του Ο.Ε.Δ.Β. ως τακτικά μέλη, με αναπληρωτές αντίστοιχα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους: α) Παπακωνσταντίνου Αριστείδη, β) Γκαραγκούνη Ηλία και γ) Κόσσυβα-Δημαρέση Ελισσάβετ, επίσης μονίμους υπαλλήλους του Ο.Ε.Δ.Β.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Γραμματείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου