Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Συμπληρωματική προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικών-Εργαστηριακών Συνεργατών του ΤΕΙ Λάρισας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012


Το ΤΕΙ Λάρισας προκηρύσσει θέσεις για κάλυψη πρόσκαιρων εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων των Σχολών του ΤΕΙ/Λ, με ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς - Εργαστηριακούς Συνεργάτες, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 (με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη στους έχοντες πλήρη προσόντα).

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει τα δικαιολογητικά του μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στο Τμήμα της Σχολής, αναλόγως με τις ανάγκες τους σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες, όπως αναλυτικά ορίζονται στην προκήρυξη.

Συγκεκριμένα η αίτηση στην ηλεκτρονική δ/νση:
θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 1η Αυγούστου 2011 και η κατάθεση-παραλαβή των αντίστοιχων δικαιολογητικών στις Γραμματείες των Τμημάτων έως και την 2α Αυγούστου 2011.

Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τις Γραμματείες των Τμημάτων των Σχολών του ΤΕΙΛ:
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (ΣΔΟ) - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2410684235
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) - Τμήμα Ιατρικών Εργαστήριων 2410684454
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών 2410684310
Παράρτημα Τρικάλων -Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων 2431032455

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.teilar.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου