Σάββατο, 13 Αυγούστου 2011

Η διαδικασία και ποιοι θα κοστολογήσουν τα πανεπιστημιακά συγγράμματα

Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων που διανέμονται στους φοιτητές−σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, συγκρότησε η υπουργός Α. Διαμαντοπούλου η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

α) Από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ή άλλο Προϊστάμενο Διεύθυνσης του ίδιου Υπουργείου, ως Πρόεδρο.

β) Από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ή άλλο Προϊστάμενο Διεύθυνσης του ίδιου Υπουργείου.

γ) Από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ή Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης ή άλλο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ της ίδιας Διεύθυνσης.

δ) Από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ο.Ε.Δ.Β. ή άλλο υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης ή Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή άλλο υπάλληλο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.).

ε) Από έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος ή άλλο υπάλληλο τεχνικού κλάδου του Εθνικού Τυπογραφείου.

στ) Από έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκδοτών − Βιβλιοχαρτοπωλών.

2. Ως Γραμματέας της Επιτροπής για την κοστολόγηση των διδακτικών βιβλίων που διανέμονται στους φοιτητές και σπουδαστές των ΑΕΙ και ΑΕΑ και μέχρι πέντε (5) βοηθοί Γραμματέα ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ή της Διεύθυνσης Τεχνολογικού Τομέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Υπουργείου ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.

Με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής κατά την κοστολόγηση ενός διδακτικού βιβλίου δεν έχει δικαίωμα να παρίσταται εκείνο το μέλος της Επιτροπής ή της Γραμματείας που είναι εκδότης ή συγγραφέας του συγκεκριμένου διδακτικού βιβλίου, ο ίδιος ή ο/η σύζυγος του ή άλλο συγγενικό του πρόσωπο μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας ή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Έργο της Επιτροπής Κοστολόγησης

1. Η Επιτροπή αποφασίζει επί των αιτήσεων κοστολόγησης που της υποβάλλονται με υπεύθυνη δήλωσηαίτηση από τις εκδοτικές επιχειρήσεις και τους αυτοεκδότες (εκδότες) μέσω του ηλεκτρονικού συστήματοςΕΥΔΟΞΟΣ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Επί των δηλωθέντων από τους εκδότες στοιχείων η Επιτροπή ασκεί δειγματοληπτικό έλεγχο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει την ευχέρεια να ελέγχει και να διασταυρώνει ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους εκδότες στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ.

3. Η Επιτροπή εξετάζει και αποφασίζει μόνο επί των αιτήσεων που υποβλήθηκαν πλήρως και εμπρόθεσμα και αποφασίζει σύμφωνα με τις κλίμακες τιμών κοστολόγησης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Αποφάσεις της Επιτροπής Κοστολόγησης

1. Οι αποφάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνουν τα στοιχεία του εκδότη και του συγγραφέα, τον τίτλο, τον κωδικό του διδακτικού βιβλίου στο πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ, το ISBN, και την τιμή κοστολόγησης.

2. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κοστολόγησης, όπως και οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες αυτές εγκρίνονται, γνωστοποιούνται στους εκδότες αναρτώμενες στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ.

3. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται η απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Θητεία−Απαρτία της Επιτροπής Κοστολόγησης

1. Η θητεία των μελών και της Γραμματείας της Επιτροπής είναι τριετής.

Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου Διδακτικών Συγγραμμάτων

1. Το Υπουργείο ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο από τριμελή επιτροπή η οποία απαρτίζεται:

α. Από έναν υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ., ως Πρόεδρο.

β. Από έναν υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ή της Διεύθυνσης Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.

γ. Από έναν υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ της Διεύθυνσης Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 2. Ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.

3. Ο Πρόεδρος, τα μέλη, ο Γραμματέας και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από τον Υπουργό ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.

4. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι διενεργούνται στις περιπτώσεις που κρίνονται αναγκαίοι από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ ή κατόπιν σχετικής καταγγελίας.

5. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος συνίσταται:

α. στον έλεγχο τήρησης των κείμενων διατάξεων κατά τη διαδικασία επιλογής, προμήθειας, κοστολόγησης των διδακτικών συγγραμμάτων και πληρωμής των δικαιούχων εκδοτών μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ.

β. Οτιδήποτε άλλο κρίνει η Επιτροπή ότι είναι αναγκαίο για την χρηστή διαχείριση των κονδυλίων και την εκπλήρωση του έργου της.

6. Η επιτροπή εισηγείται κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση του συστήματος διανομής και πληρωμής των διδακτικών συγγραμμάτων και μεριμνά ιδιαιτέρως για τη διαφύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εμπιστευτικών πληροφοριών των οποίων λαμβάνει γνώση.

7. Τα ΑΕΙ και ΑΕΑ οφείλουν να εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου της Επιτροπής.

8. Τα συμπεράσματα των ελέγχων, τα ευρήματα και οι σχετικές προτάσεις και εισηγήσεις υποβάλλονται στον Υπουργό ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. προς αξιολόγηση και λήψη των κατάλληλων μέτρων.


Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου