Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

Σχετικά με την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας αναπληρωτή και ωρομισθίου στην προαγωγή των εκπ/κών Π.Ε.& Δ.Ε.

Δυο εγκυκλίους εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας όπου διευκρινίζονται όλα όσα ισχύουν σχετικά προσμέτρηση του χρόνου υπηρεσίας, που προσφέρθηκε με την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωρομισθίου σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Η ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.89867/Δ2/05-08-2010/ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &. Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ: Β'
Τηλέφωνο : 210 -3442271 (Δ.Ε.) - 210-3442121 (Π.Ε.)
FAX:210-3442365 Προς:
1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε & Δ.Ε. όλης της χώρας
2. Διευθύνσεις Π.Ε & Δ.Ε. όλης της χώρας
3. Γραφεία Π.Ε & Δ.Ε. όλης της χώρας
4. Γραφείς Ε.Ε. όλης της χώρας


ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 5 του Ν.3848/2010, σχετικά με την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας αναπληρωτή και ωρομισθίου στην προαγωγή των εκπ/κών Π.Ε.& Δ.Ε.».

Κατόπιν ερωτημάτων σας, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 5 του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ.71 τ.Α/19-5-2010), η οποία αφορά στην προσμέτρηση του χρόνου υπηρεσίας, που προσφέρθηκε με την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωρομισθίου σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λογίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη μετά το μόνιμο διορισμό τους στη δημόσια εκπαίδευση και για τη βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007 -Φ.Ε.Κ.26 τ.Α) αναφέρεται ότι, υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από ειδικές για αυτούς διατάξεις.

Κατά συνέπεια, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις των άρθρων 16, 28 παρ.2 του Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 1824/88 (Φ.Ε.Κ.296 τ.Α) και το άρθρο 17 του Ν.2009/92 (Φ.Ε.Κ. 18 τ.Α), του άρθρου 5 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24Α), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ.28 του Ν.3027/2002 (Φ.Ε.Κ. 152Α) και το άρθρο 13 παρ.3γ του Ν.3149/2003 (Φ.Ε.Κ.149 τ.Α), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των αρθρ.1 παρ.1-4, άρθρ.2, αρθρ.4 παρ.1-2 του Π.Δ 140/1998 (Φ.Ε.Κ. 107 τ.Α) καθώς και οι αριθμ.46026/Δ2/25-6-2007, Φ.361.21/29/71054/Δ1/21-9-2006 εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας, που καθορίζουν τη μονιμοποίηση και την προαγωγή των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η προαγωγή αναβάλλεται μέχρι να πληρωθούν οι σχετικές προϋποθέσεις (μονιμοποίηση, εισαγωγική επιμόρφωση), οπότε η προαγωγή διενεργείται αναδρομικά.

Τα χρονικά διαστήματα για την προαγωγή των εκπαιδευτικών καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 16 περ.Α παρ. 3, 4 και 7 του Ν. 1566/85. Συγκεκριμένα, για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται:

(ί) στην κατηγορία ΠΕ, για προαγωγή στο Β' βαθμό διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και για προαγωγή στον Α' βαθμό εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β',

(ιι) στην κατηγορία ΤΕ, για προαγωγή στο Β' βαθμό τετραετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και για προαγωγή στον Α' βαθμό εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β',

(ιιι) στην κατηγορία ΔΕ, για προαγωγή στο Β' βαθμό εννεαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και για προαγωγή στον Α' βαθμό οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ'.

Για εκπαιδευτικούς ΠΕ κατηγορίας, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικού διπλώματος A.E.Ι. συναφούς με τα αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή είναι δυνατό να απασχοληθούν, μειώνεται ο χρόνος προαγωγής κατά ένα έτος για την προαγωγή στο βαθμό Β' και για την προαγωγή στο βαθμό Α' κατά ένα έτος για τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος και κατά δύο έτη για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Αν οι παραπάνω τίτλοι σπουδών συντρέχουν αθροιστικά, η συνολική μείωση του χρόνου προαγωγής σε όλους τους βαθμούς δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία. Για τα μεταπτυχιακά ή διδακτορικά διπλώματα Α.Ε.Ι. του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας.

Σημειώνεται, ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις του Ν. 1566/85 είναι ειδικές για την προαγωγή των εκπαιδευτικών και υπερισχύουν των γενικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα. Όπως έχει διευκρινιστεί, με τη με αριθ. 159/1998 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και το με αριθ. 2951/10.12.2008 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.:

α) Η απαραίτητη, για την προαγωγή στο Β' βαθμό, διετής υπηρεσία του εκπαιδευτικού στο βαθμό Γ' συμπίπτει, κατά κανόνα, με τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία, κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατή ακόμη και η απόλυση του κατά τα προβλεπόμενα,

β) Η προαγωγή δεν είναι δυνατή προ της μονιμοποίησης του εκπαιδευτικού,

γ) Ζήτημα μείωσης του χρόνου προαγωγής ουδέποτε ανακύπτει προ του χρονικού σημείου κατάθεσης του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου μετά της τυχόν απαιτούμενης βεβαίωση ισοτιμίας,

δ) Ο υπολογισμός της μείωσης του χρόνου προαγωγής δεν μπορεί να έχει ως αφετηρία χρονικό σημείο τοποθετημένο πρό της κατάθεσης του οικείου τίτλου

Ο εκπαιδευτικός, συνεπώς, που αποκτά μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετά το διορισμό του κατά το χρόνο (προ της μονιμοποίησης) που κατέχει το Γ' βαθμό δικαιούται την ίδια, ετήσια πάντοτε, μείωση του χρόνου προαγωγής στο Β' βαθμό. Αν κατέθεσε τον απαιτούμενο τίτλο μετά τη συμπλήρωση έτους από το διορισμό του, θα προαχθεί στο Β' βαθμό, μετά τη μονιμοποίηση του, με ανάλογο πλεονάζοντα χρόνο στο Γ' βαθμό. Αν κατέθεσε αυτόν προ της συμπλήρωσης έτους, θα προαχθεί και πάλι μετά τη μονιμοποίηση του, πλην αναδρομικά από την ημέρα που συμπλήρωσε ένα χρόνο υπηρεσίας, δηλαδή το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την προαγωγή του, κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις. Για παράδειγμα, εκπαιδευτικός διορισμένος στις 31/8/2006 που καταθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στις 31/5/2008, αφού μονιμοποιηθεί, προάγεται στο βαθμό Β' με πλεονάζοντα χρόνο από 31/5/2008.

Για τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν μόνο μεταπτυχιακά διπλώματα περισσότερα του ενός ή μόνο διδακτορικά διπλώματα περισσότερα του ενός, συναφή προς το αντικείμενο απασχόλησης τους, δεν είναι δυνατή η μείωση του χρόνου προαγωγής αθροιστικά συνυπολογιζόμενα, αφενός μεν, γιατί η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 3γ του Ν. 1566/85 προβλέπει αθροιστική συνδρομή μόνον μεταπτυχιακού διπλώματος και διδακτορικού διπλώματος, αφετέρου δε, γιατί η συνολική μείωση του χρόνου προαγωγής δεν μπορεί κατά την ως άνω διάταξη, να υπερβαίνει την τριετία.

Ειδικές περιπτώσεις προαγωγής:

1. Οι ιεροδιδάσκαλοι «δάσκαλοι θρησκείας ή δόγματος και γλώσσας» είναι αδιαβάθμητοι (σχετ.: άρθρο 85 παρ. 4 Ν. 1566/85 και η με αριθ. 2/20009/0022/ 27.4.2004 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός αποδοχών των δασκάλων θρησκείας, γλώσσας και δόγματος-Φ.Ε.Κ. 652/τ. Β7 2004).

2. Στα μειονοτικά σχολεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 16 του Ν. 2341/1995 - Φ.Ε.Κ. 208 τ.Α'), η υπηρεσία των εκπαιδευτικών λογίζεται αυξημένη για τη συμπλήρωση του απαιτουμένου κατά τις ισχύουσες διατάξεις πραγματικού χρόνου, ως εξής: (ι) για την πρώτη πενταετία και εφόσον συμπληρωθεί αυτή, κάθε έτος πραγματικής υπηρεσίας πολλαπλασιάζεται με 1,20, (ιι) κατά τη διάρκεια της δεύτερης πενταετίας κάθε έτος πολλαπλασιάζεται επί 1,30, (ιιι) μετά τη συμπλήρωση δεκαετίας κάθε έτος πολλαπλασιάζεται επί 1,50.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Α του Ν.1566/85, για την προαγωγή των εκπαιδευτικών συντάσσεται από το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή   Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) μέσα στο μήνα Απρίλιο κάθε έτους πίνακας προακτέων και περιλαμβάνει κατά κλάδους με αλφαβητική σειρά όσους συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο προαγωγής ως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους και κρίνονται προακτέοι από τα υπηρεσιακά τους στοιχεία. Όπως αναφέρεται και στη με αριθ. Φ.361.21/29/ 71054/Δ1/ 21-I 9-2006 εγκύκλιο μας, οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο για μονιμοποίηση, θα πρέπει να εγγράφονται συμπληρωματικά στους πίνακες προακτέων μετά τη μονιμοποίηση τους, η δε προαγωγή τους θα πρέπει να συντελείται από το χρονικό εκείνο σημείο, κατά το οποίο συμπλήρωσαν τον προς προαγωγή απαιτούμενο χρόνο.

Οι πίνακες προακτέων κυρώνονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Περιφερειακός Διευθυντής εκδίδει και τη σχετική απόφαση για την προαγωγή των εκπαιδευτικών (άρθρο 3 παρ. 2 (ια) της με αριθ. Φ.353.1/324/ 105657/Δ1/8.10.2002 Υ.Α. - Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Β/2002).

Για τη βαθμολογική ένταξη κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ 7 του Ν.3848/2010 (Φ. Ε. Κ. 71 τ.Α), της προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε με την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωρομισθίου, η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα, χωρίς να χρειάζεται αίτηση του εκπαιδευτικού. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει και για τους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς Π.Ε & Δ.Ε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σχετική προϋπηρεσία να είναι αναγνωρισμένη με πράξη του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., όπως άλλωστε και όλες οι προϋπηρεσίες, αφού τα συμβούλια αυτά εξετάζουν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις (σχετ.:άρθ.11 παρ.29 και άρθρο 12 παρ.28 Π.Δ.1/2003- Φ.Ε.Κ.1 Τ.Α72003).

Στο στάδιο της πρώτης εφαρμογής των προαναφερθεισών διατάξεων του Ν.3848/2010 οι εξής περιπτώσεις:

α) Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ:

Για τους εκπαιδευτικούς που η βαθμολογική ένταξη της προϋπηρεσίας αναπληρωτή ωρομισθίου δεν επιφέρει μεταβολή βαθμού, (π.χ. βρίσκονται ήδη στον Α' Βαθμό πριν τη δημοσίευση του Ν.3848) τροποποιείται μόνο ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης ή οι Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στην αρμοδιότητα τους εκδίδουν σχετικές διαπιστωτικές πράξεις, στις οποίες μνημονεύεται ο βαθμός και ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό στις 19 Μαΐου 2010, ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης των προαναφερθεισών διατάξεων του Ν.3848/2010 (σχετ: άρθρο 19 παρ. 9, του άρθρο 24, παρ.21 της αριθμ.Φ.353.1/324/ 105657/Δ1/8-10-2002 ΥΛ. - Φ.Ε.Κ.1340/τ.Β/2002 ).

η) Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ / ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ :

Για τους εκπαιδευτικούς που η βαθμολογική ένταξη της προϋπηρεσίας αναπληρωτή ωρομισθίου επιφέρει μεταβολή βαθμού, δηλαδή προαγωγή, τότε αν πρόκειται για μη μονιμοποιηθέντες, οι σχετικές διαδικασίες συντελούνται μετά τη μονιμοποίηση τους κατά τα προαναφερόμενα.

Για τους εκπαιδευτικούς που έχουν μονιμοποιηθεί και η βαθμολογική ένταξη της προϋπηρεσίας αναπληρωτή ή ωρομισθίου επιφέρει μεταβολή βαθμού, δηλαδή προαγωγή, τότε τροποποιούνται σχετικά οι καταρτισθέντες πίνακες προακτέων για  όσους συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο προαγωγής ως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους και κυρώνονται εκ νέου από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Για την υποβοήθηση του ανωτέρω έργου μπορεί να γίνει χρήση της αναφορά στο e-DataCenter «Βαθμός Εκπαιδευτικών (Αλφαβητική Κατάσταση)», εφόσον βέβαια έχουν καταχωρηθεί οι προϋπηρεσίες στο συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα. Σημειώνεται, ότι ο πίνακας αυτός είναι ενδεικτικός και δεν έχει λάβει υπόψη τους μη προαγώγιμους χρόνους, όπως για παράδειγμα τους χρόνους διαθεσιμότητας. Επίσης, οι χρόνοι υπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη υπολογίζονται λογιστικά όπως στη μισθολογική εξέλιξη. Κατόπιν των ανωτέρω τα ακριβή πραγματικά στοιχεία και ο έλεγχος των προϋποθέσεων θα προκύψουν από το προσωπικό μητρώο του κάθε εκπαιδευτικού Π.Ε. ή Δ.Ε. και στη συνέχεια θα πρέπει η Υπηρεσία σας, λόγω αρμοδιότητας, να ενημερώνει υποχρεωτικά και το e-DataCenter «Βαθμός Εκπαιδευτικών (Αλφαβητική Κατάσταση)».

Σημειώνεται, ότι στη συγκεκριμένη ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. του Ν.3848/2010 δεν συμπεριλαμβάνεται η προσμέτρηση προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη λόγω παλαιότερου διορισμού, λόγω απασχόλησης σε παιδικό και βρεφονηπιακό σταθμό αναγνωρισμένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.8 του Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ.78 τ.Α), λόγω απασχόλησης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας αναγνωρισμένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.5 του Ν.3699/2008 (Φ.Ε.Κ.199 τ.Α). Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται για βαθμολογική εξέλιξη η προϋπηρεσία στα ιδιωτικά σχολεία,  με εξαίρεση αυτή των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται ως Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου (Ι.ΔΑΧ.) (άρθρο 2 παρ.4 και άρθρο 4 του Ν.1600/86-Φ.Ε.Κ.76 τ.Α).

Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Α), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του Ν.1824/88 (Φ.Ε.Κ.298 τ.Α) περί βαθμολογικής ένταξης της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής, στα σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων του Καναδά καθώς και της υπηρεσίας τους σε ξένα σχολεία, στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται Υπουργική Απόφαση κατόπιν σχετικής πράξης του οικείου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.). Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται ιεραρχικά στην Κεντρική Υπηρεσία (ΚΥ) του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. αίτηση του ενδιαφερομένου, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της ΚΎ. του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

Στο χρόνο για προαγωγή δεν υπολογίζεται:
α) ο χρόνος της διαθεσιμότητας,
β) ο χρόνος της αργίας που επήλθε, είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη, είτε εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή τουλάχιστον προστίμου τριών (3) μηνών,
γ) ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα,
δ) ο χρόνος της προσωρινής παύσης,
ε) ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και
στ) ο χρόνος αναστολής άσκησης καθηκόντων (άρθ.89,99 παρ.3 Υ.Κ.-Ν.3528/2007-Φ.Ε.Κ.26 τ.Α).

Ως προς το προαναφερθέν σημείο (ε) διευκρινίζεται, ότι σε περίπτωση που στις διατάξεις χορήγησης της άδειας δεν ορίζεται ρητώς αν η χορηγούμενη άδεια είναι ή όχι χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, τότε, επειδή δεν διακόπτεται ή αναστέλλεται η υπαλληλική σχέση, λαμβάνεται υπόψη ο αντίστοιχος χρόνος στη βαθμολογική εξέλιξη. Συγκεκριμένα, λαμβάνονται υπόψη για βαθμολογική εξέλιξη ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών που έχει χορηγηθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 16 περ. Ε' του Ν.1566/85 (σχετ.: το με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.7/482/9073,9386, 8034 & 4125/ 8.6.2004 έγγραφο της Γ.Γ. Δημόσιας Διοίκησης ), ο χρόνος γονικής άδειας έως τρεις μήνες για ανατροφή τέκνου κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν.1483/84 (Φ.Ε.Κ. 153 τ.Α), ο χρόνος ενός μήνα άνευ αποδοχών και ο χρόνος άνευ αποδοχών για αποδοχή θέσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 και 4 αντίστοιχα του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρο 51 παρ. 5 Ν.3528/2007 - Φ.Ε.Κ. 26 τ. Α'). Λαμβάνονται, επίσης, υπόψη ο χρόνος απόσπασης άνευ αποδοχών σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν. 2413/96 (Φ.Ε.Κ. 124 τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2621/98 (Φ.Ε.Κ. 136 τ. Α') καθώς και ο χρόνος απόσπασης άνευ αποδοχών σε σχολείατης Κύπρου κατά ιις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. ι του Ν. 1536/85 (σχετ.: το με αριθ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.31.5/363/ 12569/3.10.2000 έγγραφο Γ.Γ. Δημοσίας Εκπαίδευσης).

Δεν λογίζεται για βαθμολογική εξέλιξη ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών σε υπάλληλο του οποίου ο σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλου φορέα του δημοσίου τομέα ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 3 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ.). Δεν λογίζεται επίσης για βαθμολογική εξέλιξη ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών έως δύο έτη κατά τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 2 του Υ.Κ., καθώς και ο ίδιος χρόνος για ανατροφή τέκνου κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 53 του Υ.Κ.

Επισημαίνεται όμως, ότι διάστημα τριών μηνών της άδειας αυτής με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και άνω που χορηγείται κατά τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 53 του Υ.Κ λογίζεται για τη βαθμολογική εξέλιξη.

Επισημαίνεται επίσης, ότι δεν παρέχεται δυνατότητα αφαίρεσης του ενός μηνός άνευ αποδοχών κατά ημερολογιακό έτος και υπολογισμού του ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας για τη βαθμολογική εξέλιξη, σε αντίθεση με τη μισθολογική εξέλιξη που υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 τ.Α) άρθρο 15 παρ.2 εδ.γ (σχετ. το με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ53/925/17388/23.9.2005 έγγραφο Γ.Γ. Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Βασιζόμενοι στα ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ως προς τη βαθμολογική ένταξη της προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε με την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωρομισθίου των ήδη διορισθέντων εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαιδευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τ.Α)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ


---------------------------------------------------------


Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                               
Μαρούσι,  11 - 2 - 2011                                                                                        
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &. Δ.Ε.                                                                10564 / Δ2 / ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
                               ΤΜΗΜΑΤΑ: Β΄
                             
Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37,                       ΠΡΟΣ : 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε.    
Τ.Κ. –Πόλη 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ                                                     όλης της Χώρας
Πληροφορίες : Α. Παναγιώτου  (Δ.Ε.)                                          2. Διευθύνσεις   Π.Ε. &  Δ.Ε.  όλης της Χώρας                                             
Τηλέφωνο : 210 -3442271                                                             3. Γραφεία Π.Ε. & Δ.Ε. όλης της χώρας
Πληροφορίες: Β. Ευθυμίου (Π.Ε.)                                                 4. Γραφεία Ε.Ε. όλης της Χώρας
 Τηλέφωνο : 210-3442462                                           
  FAX: 210-3442365                                                                    
                                                                     
                                              
                                                                             
 ΘΕΜΑ: « Συμπληρωματική εγκύκλιος που αφορά στην εφαρμογή  των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 5  του Ν.3848/2010, σχετικά με την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας αναπληρωτή και ωρομισθίου στην προαγωγή των εκπ/κών  Π.Ε.& Δ.Ε. »              
                                                          
Σε συνέχεια της αριθμ.89867/Δ2/5-8-2010 εγκυκλίου μας και με αφορμή πολλά ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας,  σας διευκρινίζουμε και  με παραδείγματα :
Α)  ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ  Α΄
Π.χ. Εκπαιδευτικός, ο οποίος στις 31/1/2010 βρίσκεται στον Α΄ βαθμό, δηλαδή πριν τη δημοσίευση του Ν.3848/2010, (ο νόμος δημοσιεύτηκε στις 19/5/2010) και έχει αναγνωρισμένη προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου για παράδειγμα: έτη 02,  μήνες 03 και ημέρες 05, θα έχει στις 19/5/2010 πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Α΄ : έτη 00, μήνες 03, ημέρες 18 (το αποτέλεσμα προκύπτει αν αφαιρέσουμε το διάστημα 31/1/2010 έως 19/5/2010, ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης των διατάξεων του Ν.3848/2010) . Στο αποτέλεσμα που θα βρούμε προσθέτουμε και την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία των 02 ετών, 03 μηνών και 05 ημερών .
Επομένως,  ο ανωτέρω εκπαιδευτικός θα έχει στις 19/5/2010 πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Α΄ :  έτη 02, μήνες 06,  ημέρες 23.
Β) Τα ανωτέρω ισχύουν και για τον εκπαιδευτικό που βρίσκεται στο βαθμό Β΄ .
Γ) Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που έχουν μονιμοποιηθεί πριν τη δημοσίευση του Ν. 3848/2010 ισχύουν τα ακόλουθα:
Π.Χ. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει Φ.Ε.Κ. διορισμού στις 31/8/2007 και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου:  έτη 02,  μήνες 05,  ημέρες  11  και η μονιμοποίησή του ανατρέχει στις 31/8/2009, κατέχει το Β΄ βαθμό από την ημερομηνία αυτή και  θα έχει στις 19/5/2010 πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Β΄ :  έτη 00, μήνες 08 ,  ημέρες 18 ( το αποτέλεσμα που προκύπτει αν αφαιρέσουμε το διάστημα 31/8/2009 έως  19/5/2010 ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης των διατάξεων του Ν.3848/2010). Στο αποτέλεσμα που θα βρούμε θα προσθέσουμε και την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία των 02 ετών, 05 μηνών και 11 ημερών .
Επομένως,  ο εν λόγω εκπαιδευτικός θα έχει στις 19/5/2010 πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Β΄  :  έτη 03, μήνες 01,  ημέρες 29.
  Δ)  Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που έχουν μονιμοποιηθεί μετά τη δημοσίευση του Ν. 3848/2010 ισχύουν τα ακόλουθα:
Π.Χ. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει Φ.Ε.Κ.  διορισμού στις 31/8/2008 και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου: έτη 02, μήνες 03, ημέρες 10, θα πρέπει να μονιμοποιηθεί στις 31/8/2010. Επομένως,  ο εκπαιδευτικός θα πάρει το Β΄ βαθμό στις 31/8/2010 (ημερομηνία μονιμοποίησης του) και θα έχει πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Β΄ την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου δηλαδή:   έτη 02,  μήνες 03,  ημέρες 10.            
        Επιπλέον,  σας γνωρίζουμε, ότι  αναγνωρίζονται και προσμετρώνται στη βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. οι προϋπηρεσίες, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3687/2008 (Φ.Ε.Κ.159 τ.Α΄/1-8-2008 ) και στις διατάξεις του άρθρου 41, παρ. 4 του Ν.3762/2009 (Φ.Ε.Κ. 75 τ. Α΄/25-5-2009 ).
         Επισημαίνεται, ότι δεν αναγνωρίζεται  και δεν  προσμετράται  στη βαθμολογική εξέλιξη  των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. η προϋπηρεσία σε Δημόσια Ι.Ε.Κ.
Όσον αφορά στην προϋπηρεσία μονίμου εκπαιδευτικού, ο οποίος παραιτήθηκε και διορίσθηκε ξανά στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αναγνωρίζεται και προσμετράται στηβαθμολογική του εξέλιξη,ενώ δεν αναγνωρίζεται  και δεν προσμετράται η προϋπηρεσία μονίμου εκπαιδευτικού, ο οποίος είχε διοριστεί σε άλλο δημόσιο φορέα και στη συνέχεια παραιτήθηκε και διορίσθηκε στην Π/θμια  ή Δ/θμια Εκπ/ση.

                                                       Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ              

                                                                                                                                
                                                                                            ΑΝΘΗ  ΓΩΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου