Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: 11.876 διαγραφές φοιτητών - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Οταν κάνουν την αίτηση έχουν μεγάλη αγωνία για να κληρωθούν και να γίνουν φοιτητές στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια όμως τα βρίσκουν ¨σκούρα" κι εγκαταλείπουν τις σπουδές, είτε γιατί οι άλλες ασχολίες (εργασία-οικογένεια) δεν αφήνουν χρόνο για διάβασμα ή γιατί το επίπεδο τους δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σχολής τους. Την "πρωτιά" στις διαγραφές κατέχει το τμήμα Φυσικής .

Εκεί που σημειώθηκαν οι λιγότερες διαγραφές είναι στα τμήματα Πληροφορικής και Ευρωπαικού και Ελληνικού Πολιτισμού

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας γνωστοποίησε το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο , ύστερα από αίτημά μας:

-Το 'ετος 2004 διαγράφηκαν 2.103 φοιτητές

-Το έτος 2005 2.417

-Το έτος 2006 2.270

-Το έτος 2007 2.382, και

-Το έτος 2008 οι διαγραφές αυξήθηκαν στις 2.704.

Συνολικά δηλαδή μέσα σε πέντε χρόνια διαγράφηκαν 11.876 φοιτητές

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ

Δεδομένου ότι ο αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές είναι συνήθως μικρότερος από τον αριθμό των ενδιαφερομένων να σπουδάσουν, γίνεται, εάν χρειάζεται, ηλεκτρονική κλήρωση των υποψήφιων φοιτητών, με την παρουσία εισαγγελικής αρχής για την εξασφάλιση του αδιάβλητου.

Στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εάν ο αριθμός των υποψηφίων ανά Πρόγραμμα Σπουδών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παρεχομένων θέσεων, προηγούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους. Αν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερομένων θέσεων, διεξάγεται μεταξύ τους κλήρωση Αν απομένουν θέσεις μετά την τήρηση της προηγούμενης σειράς προτίμησης, οι υπόλοιποι υποψήφιοι επιλέγονται με νέα διαδικασία κλήρωσης.

Εισάγονται επίσης στο Ε.Α.Π. φοιτητές – Άτομα με Ειδικές Ανάγκες – σε ποσοστό 3% επιπλέον των καθορισμένων θέσεων για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Σε περίπτωση που σε ένα πρόγραμμα σπουδών οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από το ποσοστό 3% των καθορισμένων θέσεων θα διεξάγεται κλήρωση.

Στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Masters) εάν ο αριθμός των υποψηφίων ανά Πρόγραμμα Σπουδών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παρεχομένων θέσεων, προηγούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους. Αν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερομένων θέσεων, διεξάγεται μεταξύ τους κλήρωση Αν απομένουν θέσεις μετά την τήρηση της προηγούμενης σειράς προτίμησης, οι υπόλοιποι υποψήφιοι επιλέγονται με νέα διαδικασία κλήρωσης.

Επιπλέον, μπορεί να καθορίζεται κάθε χρόνο πρόσθετος αριθμός παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου, οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. με προσωποπαγή θέση, τα οποία δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ο αριθμός των θέσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του ετήσιου αριθμού των παρεχόμενων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Για την επιλογή και την εγγραφή των ενδιαφερομένων στις εν λόγω θέσεις ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες και προϋποθέσεις, οι οποίες ισχύουν και για τους υπόλοιπους υποψηφίους που εγγράφονται στα αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα του Ε.Α.Π. Το παραπάνω ποσοστό είναι συνολικό και κατανέμεται ανάλογα στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι σε ένα πρόγραμμα, ο αριθμός των θέσεων που αναλογεί στο πρόγραμμα αυτό κατανέμεται ανάλογα σε άλλα προγράμματα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία λαμβάνει υπόψη, κατά το δυνατόν, τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Για τα Διδακτορικά Διπλώματα, η Δ.Ε. του Ε.Α.Π. μετά από εισήγηση των Σχολών του Ε.Α.Π., και σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών, προκηρύσσει 2 φορές το χρόνο συγκεκριμένο αριθμό θέσεων σε γνωστικές περιοχές για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Στις προκηρύξεις περιέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το γνωστικό πεδίο και τα προαπαιτούμενα προσόντα που πρέπει να έχει ο υποψήφιος.

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΑΠΤο Ε.Α.Π. παρέχει:

Πτυχία

Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Masters)

Διδακτορικά Διπλώματα

Πιστοποιητικά Προπτυχιακής Επιμόρφωσης

Πιστοποιητικά Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης Θ.Ε.Πτυχία

Για την απόκτηση Πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τουλάχιστον 12 Θ.Ε.

Η εγγραφή των φοιτητών προϋποθέτει την κατοχή τίτλου απόλυσης

Λυκείου ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Masters)

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου, επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η διαδικασία εκπόνησης της οποίας ορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (ΔΕ). Η Δ.Ε. του Ε.Α.Π., με την προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων και μετά από εισήγηση της αντίστοιχης Σχολής, εξειδικεύει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων ανά πρόγραμμα σπουδών.Διδακτορικά Διπλώματα

Για την απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος απαιτείται η κατοχή συγγενούς μεταπτυχιακού τίτλου και η συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Οι διαδικασίες επίβλεψης της ερευνητικής εργασίας, ελέγχου και έγκρισης της διδακτορικής διατριβής καθορίζονται σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις περί Α.Ε.Ι. και εξειδικεύονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών του ιδρύματος.


Πιστοποιητικά Προπτυχιακής Επιμόρφωσης

Απονέμονται στους προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Ε.Α.Π. για να παρακολουθήσουν Πρόγραμμα προπτυχιακής επιμόρφωσης συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, το οποίο περιλαμβάνει από 1 έως 11 Θ.Ε.


Πιστοποιητικά Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης

Πιστοποιητικό μεταπτυχιακής επιμόρφωσης μπορεί να απονέμεται σε πτυχιούχους ή διπλωματούχους ανώτατης εκπαίδευσης, που έχουν εισαχθεί στο Ε.Α.Π. για να παρακολουθήσουν πρόγραμμα μεταπτυχιακής επιμόρφωσης συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, που ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και πάντως μικρότερης εκείνης που απαιτείται για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. Η Σύγκλητος, με την προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων, εξειδικεύει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων ανά πρόγραμμα σπουδών.

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης Θ.Ε.

Παρέχονται σε φοιτητές του Ε.Α.Π. ύστερα από αίτησή τους και δήλωσή τους ότι δεν επιθυμούν να ολοκληρώσουν κάποιο από τα Προγράμματα Σπουδών, με την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης σε μια ή περισσότερες Θ.Ε. Για την απονομή πιστοποιητικού παρακολούθησης πρέπει ο φοιτητής να δηλώνει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο φοιτά.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου