Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Τι αλλάζει για του καθηγητές των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ


Εντεκα  άρθρα στο προσχέδιο νόμου του υπ. Παιδείας προβλέπου  για τους διδάσκοντες στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ διαρκή (ανά 5 έτη) αξιολόγηση μόνιμων καθηγητών με σκοπό την εμπέδωση "κουλτούρας αξιολόγησης" στα Α.Ε.Ι, την επιβράβευση των αρίστων και τη βελτίωση του ακαδημαϊκού έργου.

Η προσωπική αξιολόγηση των καθηγητών γίνεται με διεθνώς αποδεκτή μεθοδολογία, η οποία προβλέπει εμπιστευτικότητα και συμμετοχή έμπειρων εσωτερικών κα εξωτερικών αξιολογητών με σημαντική αναγνώριση για το επιστημονικό τους έργο.

Οι βαθμίδες καθηγητών θα είναι τρεις (επίκουρος καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής, καθηγητής) με μονιμότητα στις δυο τελευταίες.

Επίσης ο νόμος προβλέπει μικρότερα, πιο ευέλικτα και πιο διαφανή εκλεκτορικά σώματα με μέλη που ήδη θα ανήκουν σε δημοσιοποιημένη «δεξαμενή».

Το Υπουργείο Παιδείας θα ηλεκτρονικοποιήσει όλη την διαδικασία εκλογών/εξελίξεων μελών ΔΕΠ/ΕΠ με όλα τα δεδομένα στη δημοσιότητα.

Διδακτικό προσωπικό
1. Το διδακτικό και ερευνητικό έργο στα Α.Ε.Ι. ασκείται από τους καθηγητές οι οποίοι διακρίνονται σε καθηγητές (καθηγητές πρώτης βαθμίδας), αναπληρωτές καθηγητές και επίκουρους καθηγητές.
2. Οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι. Οι αναπληρωτές καθηγητές εξελίσσονται στη βαθμίδα του καθηγητή με κλειστή διαδικασία. Οι επίκουροι καθηγητές εκλέγονται για τετραετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλη μία θητεία ύστερα από κρίση. Εξελίσσονται 38 στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 25.
3. Οι θέσεις των καθηγητών είναι ενιαίες, ανήκουν στο ίδρυμα και κατανέμονται και ανακατανέμονται σε σχολές με απόφαση του πρύτανη.
4. Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος καθορίζονται τα σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς, από τον πρύτανη, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, των κενών οργανικών θέσεων καθηγητών, καθώς και με τον προγραμματισμό των νέων θέσεων καθηγητών του ιδρύματος, σύμφωνα με τον τετραετή προγραμματικό σχεδιασμό και τις ακαδημαϊκές ανάγκες του ιδρύματος.
5. α) Η διδασκαλία μαθημάτων στα Α.Ε.Ι. καθώς και η άσκηση των λοιπών διδακτικών δραστηριοτήτων μπορεί να ανατίθενται, με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έως τριών ακαδημαϊκών ετών, πλήρους απασχόλησης, σε εντεταλμένους διδασκαλίας, οι οποίοι είναι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, πλην εξαιρέσεων ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας τους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του επόμενου άρθρου, καθώς και προσωπικότητες με αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο.
β) Οι ανωτέρω συμβάσεις μπορεί να ανανεώνονται έτσι ώστε η συνολική θητεία των εντεταλμένων διδασκαλίας σε ένα ίδρυμα να διαρκεί το πολύ πέντε ακαδημαϊκά έτη. Θέματα σχετικά με τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, τα όργανα, τη διαδικασία προκήρυξης, επιλογής και πρόσληψης και τον τρόπο απασχόλησής τους και κάθε σχετικό θέμα, καθορίζονται με τον Οργανισμό του ιδρύματος. Στους εντεταλμένους διδασκαλίας καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίς καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Με απόφαση τηςκοσμητείας σχολής, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση μέλους της, καλούνται ως επισκέπτες καθηγητές, καταξιωμένοι Έλληνες ή ξένοι επιστήμονες, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις πρόσληψης και απασχόλησης, καθώς και κάθε σχετικό θέμα. Το ύψος και οι προϋποθέσεις αμοιβής των επισκεπτών καθηγητών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 39 Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής, χωρίς αμοιβή, των Ομότιμων Καθηγητών σε προγράμματα αποκλειστικά μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

Προσόντα εκλογής καθηγητών όλων των βαθμίδων
1. Προϋπόθεση για την εκλογή σε θέση καθηγητή όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος του υποψηφίου και η ύπαρξη συνάφειας με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης είτε του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής είτε του ερευνητικού ή επιστημονικού εν γένει έργου του υποψηφίου.
2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης καθηγητή δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικών αντικειμένων εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,.όπως ο Οργανισμός του ιδρύματος ορίζει.
3. Πρόσθετες προϋποθέσεις και προσόντα για την κατάληψη θέσης καθηγητή καθορίζονται, ανάλογα με τη βαθμίδα, το γνωστικό πεδίο της θέσης και τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες της σχολής, από τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος.

Αξιολόγηση καθηγητών
1. Οι αναπληρωτές καθηγητές των Α.Ε.Ι., των οποίων η υπηρεσία έχει υπερβεί τα οκτώ έτη, καθώς και οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας αξιολογούνται κάθε πέντε χρόνια ως προς το ερευνητικό, εκπαιδευτικό, διδακτικό και επιστημονικό έργο τους από επιτροπές αξιολόγησης. Για τη συμπλήρωση των ως άνω χρονικών διαστημάτων δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που
διανύθηκε στη θέση πρύτανη, αναπληρωτή πρύτανη και κοσμήτορα. 40
2. Η αξιολόγηση των ως άνω καθηγητών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. πραγματοποιείται από επιτροπές που αποτελούνται από πέντε καθηγητές πρώτης βαθμίδας άλλων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα, του εσωτερικού και του εξωτερικού, με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο συναφές με το έργο των αξιολογουμένων, που επιλέγονται από το μητρώο εξωτερικών κριτών του άρθρου 26. Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται στον
αξιολογούμενο και στον οικείο κοσμήτορα.
3. Σε περιπτώσεις θετικής αξιολόγησης, είναι δυνατή η επιβράβευση του αξιολογουμένου, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 24.
4. Σε περιπτώσεις εξαιρετικά αρνητικής αξιολόγησης μόνιμων καθηγητών, είναι δυνατόν, με απόφαση που λαμβάνεται από την οικεία κοσμητεία κατόπιν εισήγησης του κοσμήτορα να μην τους επιτρέπεται εφεξής: α) να συμμετέχουν σε επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών, β) να διδάσκουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα και γ) να επιβλέπουν και να εξετάζουν διδακτορικές διατριβές. Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία αξιολόγησης επαναλαμβάνεται το αργότερο σε τρία έτη, εκτός αν ο καθηγητής ζητήσει να αξιολογηθεί νωρίτερα.
5. Αν κατά την αξιολόγηση προκύψουν στοιχεία για παραμέληση των υπηρεσιακών καθηκόντων ή τη διάπραξη άλλου πειθαρχικού παραπτώματος, ο οικείος κοσμήτορας υποχρεούται να ενημερώσει τον πρύτανη, ο οποίος προβαίνει στις πειθαρχικές ενέργειες που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.
6. Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης, ο τρόπος ορισμού των αξιολογητών, οι ειδικότερες διαβαθμίσεις της αξιολόγησης (θετικής και αρνητικής), ο τρόπος επιβράβευσης όσων αρίστευσαν, η διαδικασία λήψης απόφασης από την κοσμητεία για τις περιπτώσεις εκείνων που έτυχαν εξαιρετικά αρνητικής αξιολόγησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Ένταξη καθηγητών σε κατηγορίες
1. Οι καθηγητές εκλέγονται ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και εντάσσονται ανάλογα με το ιδιαίτερο καθεστώς απασχόλησής τους σε τρεις κατηγορίες:
α) πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, που λαμβάνουν το 100% των τακτικών αποδοχών,
β) πλήρους απασχόλησης, που λαμβάνουν το 75% των τακτικών αποδοχών και
γ) μερικής απασχόλησης, που λαμβάνουν το 35% των τακτικών αποδοχών.
2. Οι καθηγητές πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης μπορούν να αμείβονται, επιπλέον των τακτικών αποδοχών τους, μόνο:
α) από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα του ιδρύματός τους,
β) από συγγραφικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα, καθώς και από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
γ) για τη συμμετοχή τους στα όργανα διοίκησης του ιδρύματος ή της ΑΔΙΠ ή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ή κάθε άλλου Ινστιτούτου ή φορέα που εποπτέυεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
δ) από τη διδασκαλία σε ανοικτό πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
ε) για τη συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), καθώς και της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
στ) για την συμμετοχή τους σε δύο κατ’ ανώτατο όριο επιτροπές και διοικητικά συμβούλια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στις οποίες προβλέπεται υποχρεωτικώς εκ του νόμου η συμμετοχή τους, καθώς και σε Διοικούσες Επιτροπές Α.Ε.Ι. και
ζ) από εκτέλεση κλινικού έργου και εφημεριών σε πανεπιστημιακές κλινικές.

3. Οι καθηγητές πλήρους απασχόλησης μπορούν επιπλέον:
α) να απασχολούνται εκτός του ιδρύματος χωρίς αμοιβή,
β) να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα,
γ) να διδάσκουν σε οποιοδήποτε άλλο Α.Ε.Ι., σε δημόσιες σχολές, σε δημόσια Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ. ή να παρέχουν διοικητικό έργο στο Ι.Ε.Π.
δ) να συμμετέχουν ως μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, ως μέλη ή επιστημονικοί συνεργάτες του Επιστημονικού Συμβουλίου, της Επιστημονικής Υπηρεσίας και Επιτροπών της Βουλής, καθώς και ως μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών εξαιρουμένων των Προέδρων τους και
ε) να ασκούν με ή χωρίς αμοιβή, συμπεριλαμβανομένης και της κατ` αποκοπήν αποζημίωσης, κάθε είδους έργο ή δραστηριότητα, πλην εκείνων που προσδίδουν την εμπορική ιδιότητα.
4. Καθηγητές μερικής απασχόλησης είναι υποχρεωτικά όσοι κατέχουν θέση πλήρους απασχόλησης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
5. Οι καθηγητές που επιθυμούν να υπηρετήσουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ως πλήρους ή ως μερικής απασχόλησης υποβάλλουν στη σχολή στην οποία υπηρετούν σχετική αίτηση, αναγράφοντας την παράλληλη απασχόληση που επιθυμούν να ασκήσουν. Η αίτηση διαβιβάζεται στην κοσμητεία, η οποία εγκρίνει την αίτηση εφόσον διαπιστωθεί τεκμηριωμένα ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία και ότι καλύπτονται οι ανάγκες της σχολής. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί από την κοσμητεία/διεύθυνση της σχολής, ο κοσμήτορας εκδίδει πράξη ένταξης στην αντίστοιχη κατηγορία και την κοινοποιεί στον πρύτανη και το Συμβούλιο του ιδρύματος. Με τον οργανισμό μπορεί να καθοριστούν οι ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
6. Για την κατοχή δεύτερης έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, από καθηγητές μερικής απασχόλησης, απαιτείται σχετική άδεια της κοσμητείας και απόφαση του Πρύτανη.
7. Κάθε ίδρυμα ορίζει στον Οργανισμό του τις διδακτικές, ερευνητικές και διοικητικές υποχρεώσεις των ως άνω κατηγοριών καθηγητών.

Άρθρο 20
Παράλληλη απασχόληση καθηγητών σε ξένα και ελληνικά Α.Ε.Ι.
1. Καθηγητές πρώτης βαθμίδας που υπηρετούν σε αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι. του εξωτερικού και είναι καταξιωμένοι στο αντικείμενό τους, μπορούν να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν με κλειστή διαδικασία σε θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας ελληνικού Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, για θητεία πέντε ετών, με δυνατότητα ανανέωσης. Αν αυτοί εκλεγούν, μπορούν να διορισθούν σε θέση καθηγητή χωρίς προηγουμένως να πρέπει να παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν στο εξωτερικό.
2. Οι καθηγητές της προηγούμενης παραγράφου έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, πλην της συμμετοχής στα όργανα διοίκησης του ιδρύματος, μόνον κατά τον χρόνο απασχόλησής τους στο ελληνικό ίδρυμα και υποχρεούνται να απασχολούνται σε αυτό με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση για διάστημα τουλάχιστον τριών έως έξι μηνών ετησίως κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, με την αντίστοιχη αμοιβή.
3. Τη δυνατότητα διορισμού σε θέση καθηγητή Α.Ε.Ι του εξωτερικού έχουν αντίστοιχα και καθηγητές των ελληνικών ιδρυμάτων, χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση τους στο ελληνικό Α.Ε.Ι. Ο χρόνος απασχόλησής τους στο ίδρυμα του εξωτερικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες κατ’ έτος, διάστημα κατά το οποίο δεν λαμβάνουν αμοιβή από το ίδρυμα του
εσωτερικού.

Επιστημονικές και λοιπές άδειες
1. Οι μόνιμοι καθηγητές του ιδρύματος έχουν δικαίωμα επιστημονικής άδειας με αποδοχές ενός έτους για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έξι μηνών για κάθε τρία έτη υπηρεσίας. Η επιστημονική άδεια χορηγείται με πράξη του πρύτανη, ύστερα από εισήγηση του κοσμήτορα και απόφαση της κοσμητείας, στην οποία αναφέρεται ο τρόπος κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμάτων σπουδών στα οποία συμμετέχει ο διδάσκων και αιτών την επιστημονική άδεια.
2. Το δικαίωμα για λήψη της επιστημονικής άδειας μπορεί να ασκηθεί μόνον εντός τριών ετών από τη συμπλήρωση εξαετούς υπηρεσίας στο ίδρυμα. Δεν αποσβένεται το δικαίωμα επιστημονικής άδειας αλλά αθροίζεται στο επόμενο, αν η άδεια δεν χορηγηθεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο του αιτούντος.
3. Οι καθηγητές που κατά τη διάρκεια της επιστημονικής τους άδειας στην αλλοδαπή συνεργάζονται με αμοιβή με ανώτατα εκπαιδευτικά ή άλλα ιδρύματα του εξωτερικού, λαμβάνουν το 80% των αποδοχών τους. Αν ο χρόνος της επιστημονικής άδειας διανύεται στην Ελλάδα, ο καθηγητής λαμβάνει το 40% των αποδοχών του.
4. Κάθε καθηγητής υπηρετεί στο ίδρυμα για τρία χρόνια μετά τη λήξη της επιστημονικής του άδειας, άλλως του καταλογίζονται οι αποδοχές που έλαβε κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής, με εξαίρεση την περίπτωση αποχώρησης λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.
5. Επιτρέπεται, ύστερα από εισήγηση του κοσμήτορα και απόφαση της κοσμητείας, η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε καθηγητές του ιδρύματος, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της σχολής. Κατά το διάστημα της άδειας άνευ αποδοχών οι συνταξιοδοτικές, ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές για τον καθηγητή καταβάλλονται από τον ίδιο.
6.Ο συνολικός χρόνος χορήγησης σε κάθε καθηγητή, μόνιμο ή μη, αδειών άνευ αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία χρόνια.
7. Στους καθηγητές δύναται να χορηγηθεί, ύστερα από εισήγηση του κοσμήτορα και απόφαση της κοσμητείας, άδεια για την κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Πέραν της εκπαιδευτικής άδειας, οι καθηγητές έχουν δικαίωμα άδειας για την προετοιμασία της κατάθεσης φακέλου για την κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η επιστημονική άδεια χορηγείται με πράξη του πρύτανη, ύστερα από εισήγηση του κοσμήτορα και απόφαση της κοσμητείας στην οποία αναφέρεται ο τρόπος κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμάτων σπουδών στα οποία συμμετέχει ο διδάσκων και αιτών την άδεια.

Ασυμβίβαστα – αναστολή καθηκόντων
1. Στους καθηγητές απαγορεύεται:
α) να απασχολούνται ως σύμβουλοι ή με διοικητικά ή διδακτικά ή ερευνητικά καθήκοντα ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση και χρονική διάρκεια, σε φορέα μη υπαγόμενο στον δημόσιο τομέα παροχής εκπαιδευτικών ή ερευνητικών υπηρεσιών,
β) να ιδρύουν ή να συμμετέχουν, με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα, σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η προμήθεια υλικού ή η παροχή υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή από τα εποπτευόμενα από το ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι. ν.π.ι.δ.,
γ) να κατέχουν αμειβόμενη θέση ως μέλη σε περισσότερες από δύο επιτροπές ή Διοικητικά Συμβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι επιτροπές πρόσληψης ειδικού επιστημονικού προσωπικού του δημόσιου τομέα.
δ) να κατέχουν άλλη, πλην του διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. ή της θέσης δικαστικού λειτουργού, μόνιμη οργανική θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,
ε) να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

2. Σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως καθηγητές τελούν:
α) υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί που δεν είναι βουλευτές,
β) περιφερειάρχες και δήμαρχοι ,
γ) γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων, και
δ) γενικοί γραμματείς αποκεντρωμένων διοικήσεων,
Ο χρόνος κατά τον οποίο καθηγητής μπορεί να διατελέσει σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του, καθορίζεται με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, δεν μπορεί, όμως, σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει τα οκτώ συνολικά έτη.
3. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής τους, οι καθηγητές δεν λαμβάνουν αποδοχές από το ίδρυμα, υποχρεούνται σε καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους καθώς και σε κάθε άλλη προβλεπόμενη επιβάρυνση από την ιδιότητά τους ως καθηγητών.
Το καθεστώς βουλευτών και ευρωβουλευτών, που είναι καθηγητές των Α.Ε.Ι., καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος. Οι ανωτέρω δεν αμείβονται από την θέση τους στο Α.Ε.Ι.
4. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ιδρύματος κατά τη διάρκεια των αδειών που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο, καθώς και κατά τη διάρκεια της αναστολής καθηκόντων, είναι δυνατή η χρήση των μη καταβαλλομένων αποδοχών για πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

Άρθρο 23
Αποδοχές καθηγητών
1. Οι αποδοχές των καθηγητών είναι ανάλογες της θέσης που κατέχουν, του λειτουργήματος που επιτελούν καθώς και των προσόντων αυτών, του τρόπου απασχόλησής τους στο ίδρυμα και της προσφοράς τους στο ίδρυμα , όπως αυτές καθορίζονται με το το π.δ. της επόμενης παραγράφου.
2. Με π.δ. που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές του πρύτανη, των κοσμητόρων και των καθηγητών κάθε βαθμίδας των Ιδρυμάτων.

Επιβραβεύσεις και διευκολύνσεις
1. Ο οργανισμός του ιδρύματος δύναται να προβλέπει την καταβολή πρόσθετων παροχών, από ίδιους πόρους του ιδρύματος, σε μόνιμους καθηγητές που διακρίνονται για τις ερευνητικές ή εκπαιδευτικές τους επιδόσεις. Οι παροχές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν χορήγηση υποτροφιών για διδακτορικούς φοιτητές που εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή υπό την εποπτεία του καθηγητή, έξοδα συμμετοχής σε συνέδρια, προμήθειες εργαστηρίου κ.α.
2. Ανάλογες πρόσθετες παροχές δύναται να προβλέπονται στον Οργανισμό του ιδρύματος για νεοδιοριζόμενους καθηγητές ή για την προσέλκυση καθηγητών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
3. Οι ως άνω παροχές καθορίζονται με απόφαση του πρύτανη ύστερα από πρόταση των κοσμητόρων και την έγκριση του Συμβουλίου του ιδρύματος. Τα κριτήρια, οι διαδικασίες και οι ειδικότερες λεπτομέρειες για τις παροχές αυτές ορίζονται στον οργανισμό και τον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος.

Εκλογή - εξέλιξη
1. Η εκλογή και η εξέλιξη των καθηγητών γίνεται με βάση τα προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 17 και στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι., ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
2. Η εκλογή καθηγητή γίνεται με ανοικτή διαδικασία ύστερα από προκήρυξη νέας θέσης ή θέσης που για οποιονδήποτε λόγο έμεινε κενή. Η εξέλιξη από αναπληρωτή καθηγητή σε καθηγητή γίνεται με κλειστή διαδικασία ύστερα από παραμονή του στην προηγούμενη βαθμίδα τουλάχιστον τεσσάρων ετών, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και τον Οργανισμό.
3. Η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου της προς πλήρωση θέσης με το γνωστικό αντικείμενο του διδακτορικού ή του επιστημονικού ή ερευνητικού έργου του υποψηφίου κρίνεται από την επιτροπή επιλογής.
4. Προκειμένου να εκλεγεί καθηγητής οποιασδήποτε βαθμίδας πρέπει απαραιτήτως να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον έναν από τους τρεις κύκλους σπουδών εκτός του ιδρύματος στο οποίο επιθυμεί να εκλεγεί, εκτός αν έχει υπηρετήσει για μία τουλάχιστον πενταετία σε άλλο Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Δεν επιτρέπεται η εκλογή σε θέση καθηγητή στο ίδρυμα όπου έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα πριν την πάροδο πέντε τουλάχιστον ετών.

Επιτροπές επιλογής καθηγητών
1. Η επιλογή και η εξέλιξη των καθηγητών όλων των βαθμίδων γίνεται από ειδικές επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από επτά καθηγητές, ή και αναπληρωτές καθηγητές σε περίπτωση κρίσης για τις βαθμίδες του επίκουρου ή αναπληρωτή καθηγητή, με έργο ίδιο ή συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης ή του υπό εξέλιξη καθηγητή αντίστοιχα.
2. Τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών είναι είτε καθηγητές άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγούς Α.Ε.Ι. του εξωτερικού είτε αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύματος της αλλοδαπής. Τα τυχόν υπόλοιπα μέλη είναι καθηγητές, ή αναπληρωτές καθηγητές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, της οικείας σχολής ή του ιδρύματος ή άλλου Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής. Η σύνθεση των επιτροπών καθορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος και δύναται να διαφοροποιείται μόνον μεταξύ των σχολών του.
Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά μέλη της επιτροπής αναπληρώνονται από ίσο
αριθμό εξωτερικών και εσωτερικών μελών, αντίστοιχα.
3α) Τα μέλη της επιτροπής επιλέγονται από μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του ιδρύματος, τα οποία συντάσσονται κάθε τρία χρόνια, από την κοσμητεία, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των προγραμμάτων σπουδών της σχολής. Τα μητρώα εγκρίνονται από τη Σύγκλητο και δημοσιεύονται σε διακριτή θέση στον ιστότοπο του ιδρύματος. Ο αριθμός των καθηγητών των μητρώων, τα γνωστικά αντικείμενα και ειδικότεροι όροι κατάρτισής τους ορίζονται στους Οργανισμούς των ιδρυμάτων.
β) Ο κοσμήτορας, ύστερα από διαβούλευση με μέλη της σχολής, ορίζει και δημοσιοποιεί τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής.
4. Οι υποψήφιοι για την προς πλήρωση θέση καλούνται να παρουσιαστούν ενώπιον των καθηγητών της σχολής, με διαδικασία που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος. Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων, η επιτροπή επιλογής υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από τέσσερις διαπρεπείς καθηγητές του εξωτερικού που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών εκλεκτόρων ή, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δεν είναι τούτο εφικτό, από το μητρώο των εσωτερικών εκλεκτόρων. Δύο εκ των ως άνω καθηγητών υποδεικνύονται από τον υποψήφιο,
5. Η επιτροπή επιλογής συνεδριάζει για την επιλογή ή εξέλιξη του καθηγητή κατόπιν προσκλήσεως του κοσμήτορα και επιλέγει πρόεδρο μεταξύ των εσωτερικών της μελών. Η επιτροπή έχει απαρτία αν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη. Τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία και μέσω τηλεδιάσκεψης.
6. Τα μέλη της επιτροπής επιλογής διαβουλεύονται και ψηφίζουν και με ειδικά αιτιολογημένο πρακτικό, κατατάσσουν αξιολογικά τους δύο επικρατέστερους υποψηφίους, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση πρέπει να διαθέτουν τα ουσιαστικά ακαδημαϊκά προσόντα για την κατάληψη της θέσης. Στο πρακτικό πρέπει να αξιολογείται και η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων. Ο τρόπος αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε ιδρύματος..
7. Αν η εξέλιξη γίνεται με κλειστή διαδικασία, τα μέλη της επιτροπής διαβουλεύονται, αξιολογούν, ψηφίζουν με ειδική αιτιολογία και συντάσσουν σχετικό πρακτικό. Εξελίσσεται ο καθηγητής που συγκεντρώνει τις θετικές ψήφους της πλειοψηφίας των μελών της επιτροπής.
8. Ο κοσμήτορας διαβιβάζει πρακτικό της επιλογής ή εξέλιξης στον πρύτανη για τον έλεγχο νομιμότητας και το διορισμό του υποψηφίου που έχει κατατάχτηκε πρώτος σύμφωνα με την παράγραφο 6 ή που κρίθηκε θετικά για εξέλιξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.
9. Η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος. Ο κοσμήτορας υπέχει πειθαρχική ευθύνη για παράβαση της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου.

Άρθρο 27
Διορισμός
1. Ο διορισμός των καθηγητών γίνεται με πράξη του πρύτανη, η οποία εκδίδεται εντός δύο μηνών από τη διαβίβαση της σχετικής απόφασης και ύστερα από έλεγχο της νομιμότητας της επιλογής ή της εξέλιξης.
2. α) Με τον ανωτέρω έλεγχο ελέγχονται και πλημμέλειες της αιτιολογίας ως προς την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο αυτόν και εφ’ όσον η επιλογή δεν αναπεμφθεί στη σχολή για επανάληψη της διαδικασίας η πράξη διορισμού δημοσιεύεται με επιμέλεια του πρύτανη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαδικασία και ο χρόνος ασκήσεως των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθορίζονται από τον Οργανισμό του Ιδρύματος.
β) Ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ελέγχει τη νομιμότητα οποιασδήποτε εκλογής ή εξέλιξης είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών από την παραλαβή του φακέλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου