Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

«Περίεργες» αλλαγές στη μοριοδότηση υποψηφίων δ/ντών σχολικών μονάδων

Η Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Βόρειας Ελλάδας (ΕΚΑΔΕΒΕ), σε υπόμνημα προς την υπουργό Αννα Διαμντοπούλου κάνει λόγο για 'περίεργες" αλλαγές στη μοριοδότηση υποψηφίων δ/ντών σχολικών μονάδων στη τελευταία (6-7-2011) διευκρινιστική οδηγία της Γενικής Δ/νσης Προσωπικού.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΚΑΔΕΒΕ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «΄Ενσταση των καθηγητών Αγγλικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βόρειας Ελλάδας κατά της υπ’ αριθμ. 75451/Δ2/6-7-2011/ΥΠΔΒΜΘ/ΓΔΠΠΔΕ/Τμ.Β΄ εγκυκλίου »


ΣΧΕΤ.: 1) Η υπ. αριθμ. 75451/Δ2/6-7-2011 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού, με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή Διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

2) Η υπ. αριθμ. 71567/Δ2/24-6-2011 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού, με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή Διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

3) Το άρθρο 13, παρ. 2, εδάφια ζ και η, του Ν. 3848/2010.

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

Με την υπ. αριθμ. 1 παραπάνω σχετική εγκύκλιο και σε πλήρη αντίθεση και αντίφαση με το ν.3848/2010, καθώς και με την υπ’αριθμ.2 παραπάνω σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο, απεστάλη η εξής διευκρινιστική οδηγία που αφορά την αποτίμηση μορίων υποψηφίων δ/ντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης:

«Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19-20 θα μοριοδοτηθούν με τις μονάδες επιμόρφωσης στις ΤΠΕ επιπέδου 1».


Επειδή: 1) η παραπάνω υπ. αριθμ. 1 σχετική εγκύκλιος αποτελεί σαφή παραβίαση του ν.3848/2010, καθώς και όλων των μέχρι 6/7/2011 εκδοθέντων διευκρινιστικών ως προς την εφαρμογή του εγκυκλίων,

2) ο ν.3848/2010 είναι ενιαίος και αφορά την επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης, όπως διευθυντές διευθύνσεων, σχολικούς συμβούλους, διυθυντές σχολικών μονάδων, υποδ/ντές σχολικών μονάδων, προϊσταμένους εκπ/κών θεμάτων, κλπ.,

3) κατά αντιστοιχία προς τους εκπ/κούς ΠΕ19-20, τους οποίους η υπ.αριθμ. 1 σχετική εγκύκλιος ‘προικοδοτεί’ ξαφνικά και όλως ανεξήγητα με 2 μόρια για πιστοποιημένη γνώση πληροφορικής, τη στιγμή που η γνώση πληροφορικής στην ειδικότητα ΠΕ19-20 αποτελεί απαραίτητο προσόν διορισμού τους στη Δημόσια Εκπαίδευση σύμφωνα με όλη την μέχρι τώρα ισχύσασα και ισχύουσα νομοθεσία (εξ άλλου αντίστοιχη γνώση του αντικειμένου τους είναι προϋπόθεση διορισμού για όλες τις ειδικότητες των δημόσιων εκπ/κών),

4) σύμφωνα με τον ν. 3848/2010 (καθώς και με όλους τους προηγούμενους) μοριοδοτείται και η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών σε επίπεδα γνώσης Β2, Γ1/Γ2.

5) οι εκπ/κοί ΠΕ06-Αγγλικών, ΠΕ05-Γαλλικών και ΠΕ07-Γερμανικών κατ’ εξαίρεση και σε αναντιστοιχία προς τους εκπ/κούς ΠΕ19-20 δεν μοριοδοτούνται για πιστοποιημένη γλωσσομάθεια σε σχέση με το διδακτικό τους αντικείμενο, δηλ. σε επίπεδο Γ2 (άριστη γνώση),

6) πιστεύουμε ότι η Δημόσια Παιδεία, την οποία υπηρετούμε, συνεχίζει να διοικείται και να διασφαλίζεται από Κράτος Ευνομούμενο,

7) ενίοτε και η Δημόσια Διοίκηση διατυπώνει οδηγίες ‘εκ παραδρομής’,

8) εμπιστευόμαστε το αμερόληπτο και τη δίκαιη κρίση Σας, ως πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,


Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε να εξετάσετε με προσοχή τα αναφερόμενα στο παρόν και να επανέλθετε επί του θέματος της μοριοδότησης των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων, αποκαθιστώντας την διαταραχθείσα τάξη δικαίου κατά τον τρόπο που Εσείς θεωρείται νομικά και ηθικά δέοντα.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΑΔΕΒΕ


Ο Πρόεδρος                                                                                     Η Γενική Γραμματέας

Πέτρος Ζαγκλιβερινός                                                                       Φωτεινή Γιαννίτση

ΓΕΛ Διαπολιτιμικής Εκπ/σης                                                  1ο Γυμνάσιο Άνω Τούμπας
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου