Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011

Αμερικανικές σπουδές για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το ίδρυμα Fulbright


To Ίδρυμα Fulbright ανακοίνωσε υποτροφίες που αφορούν καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν αγγλικά, καθώς και επαγγελματίες που ασχολούνται µε την εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών, την εκπαίδευση διδασκόντων και τη συγγραφή σχολικών βιβλίων και εγχειριδίων.

Πρόκειται για ακαδημαϊκό πρόγραµµα επιμόρφωσης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και τη διεύρυνση των προσραμμάτων σπουδών σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και σχολικά συστήµατα. Τα σχετικά προγράµµατα σε πανεπιστήμια των Ηνωµένων Πολιτειών εστιάζουν σε θέµα ή αντικείμενο που συνδέεται µε τις λεγόμενες Αμερικανικές Σπουδές.

Εγγραφή Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011 έως  Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου